biyoistatistik 2. vize


BİYOİSTATİSTİK 2010-2011 2. VİZE cevaplariyla

cevaplarin büyük kismi dogrudur sizler yinede sinava girmeden kontrol edin

 

 

1-Aşağıdakilerden hangisi değişkenin tanımıdır?

A) Aynı deneklerdeki ölçümlerin benzer olmasıdır

***B) Farklı deneklerdeki ölçümlerin farklı değerlerde olmasıdır

C) Farklı deneklerdeki ölçümlerin aynı katsayı değerinde olmasıdır

D) Farklı deneklerdeki ölçümlerin aynı değerde olmasıdır

E) Farklı deneklerden aynı ölçmenin yapılmasıdır

 

2-Aşağıdakilerden hangisi değişken değildir?

A) Kolesterol

B) Ağırlık

C) Boy

***D) Pi sayısı

E) Beden kitle indeksi

 

3-Dik koordinat sisteminde sınıf değerleri ile frekanslar arasında çizilen şekillere ne ad verilir?

A) Bölünmüş Daire Grafikleri

B) Çizgi Grafikleri

C) Nüfus Piramitleri

D) Histogramlar

***E) Poligonlar

 

4-Harf notu, (A, B, C, D, F) ölçümünün ölçek tipi nedir?

A) Oran

B) Aralık

***C) Dereceleme

D) Adlandırma

E) Özel ölçek

 

5-Verilerin merkezileştiği değerleri belirten ölçülere ne ad verilir?

***A) Yer ölçüsü

B) Dağılım ölçüsü

C) Değişim ölçüsü

D) Dağılış ölçüsü

E) Merkezi limit ölçüsü

 

6-Ortalamayı etkileyecek uç değerlerin bulunduğu verilerde hangi yer ölçüsü hesaplanmalıdır?

***A) Medyan

B) Varyans

C) Standart sapma

D) Mod

E) Varyasyon katsayısı

 

7-Normal popülasyonda ortalamaya (μ) iki standart sapma eklenip çıkarılınca (μ ± 3σ) elde edilen sınırlar verilerin % kaçını içine almaktadır?

***A) % 99

B) % 65

C) % 75

D) % 68

E) % 95

 

8-Yi = ( 3, 4, 5, 5, 6, 4, 3, 6, 8, 2, 5, 5, 9)

8-Yukarıdaki Y değişkeninin ortalaması nedir?

***A) 5

B) 4

C) 6

D) 4,5

E) 3

 

9-Yi = ( 3, 4, 5, 5, 6, 4, 3, 6, 8, 2, 5, 5, 9)

Yukarıdaki Y değişkeninin medyanı nedir?

A) 4

***B) 5

C) 6

D) 3,5

E) 3

 

10-Yi = ( 3, 4, 5, 5, 6, 4, 3, 6, 8, 2, 5, 5, 9)

Yukarıdaki Y değişkeninin Değişim Aralığı değeri nedir?

A) 9

B) 2

C) 8

D) 6

***E) 7

 

11-Yi = ( 3, 4, 5, 5, 6, 4, 3, 6, 8, 2, 5, 5, 9)

Yukarıdaki Y değişkeninin % Varyasyon Katsayısı (%VK) değeri nedir?

(En yakın değeri işaretleyiniz)

A) % 57

B) % 77

C) % 28

***D) % 39

E) % 53

 

12-Bölünmüş daire grafiğinde 72 derecelik açı bütünün % kaçını temsil eder?

A) % 25

***B) % 20

C) % 50

D) % 45

E) % 60

 

13-Deneklerin içinde bulunduğu grubun tüm elemanları hangi örnekleme planında tamamen örneğe alınır?

A) Sistematik örnekleme

B) Basit şans örneklemesi

C) Tabakalı örnekleme

***D) Küme örneklemesi

E) Amaçlı örnekleme

 

14-Örnek büyüklüğü belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınacak hususlardan biri değildir?

***A) Deskriptiflik

B) Varyasyon

C) Güvenirlik

D) Hata düzeyi

E) Maliyet

 

15-Herhangi bir konuda Kamuoyu anketleri ile elde edilen oranlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Parametredir

B) Toplum için ham veridir

C) Kesin sonuçtur

***D) İstatistiktir

E) Ölçektir

 

16-Zamana göre araştırmalarda “ne oldu” sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır?

***A) Geriye Dönük

B) İleriye Yönelik

C) Anket

D) Kesitsel

E) Sayım

 

17-Deneklerin geçmiş bilgileri aşağıdaki hangi araştırma tipinde sorgulanır?

**A) Geriye Dönük

B) Kesitsel

C) Laboratuar

D) Deneysel araştırmalar

E) İleriye Yönelik

 

18-Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeninde gruplardaki denek sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her iki grupta denek sayısı eşit sayıda olmalıdır

B) Deney grubu daha büyük olmalıdır

C) Kontrol grubu daha büyük olmalıdır

***D) Deney ve kontrol gruplarındaki denek sayısı farklı olabilir

E) Deney grubu en az 30 kişi olmalıdır

 

19-Bayan ve erkeklerin “Kan şekeri” ortalamalarının farklı olduğunu iddia eden bir araştırmacı temel hipotezi (Ho) nasıl kurar? (µB= Bayanların ortalaması, µE= Erkelerin ortalaması)

 

A) Ho: mB≠ µEC)

B) Ho: mB> µE

***C) Ho: mB= µE

D) Ho: mB< µE

E) H1: mB< µE

 

20-Biyoistatistik dersinden öğrencilerin not ortalamasının 75’den farklı olup olmadığını test etmek isteyen bir araştırıcı karşıt veya alternatif hipotezi (H1) nasıl kurar?

A) H1: m<75

B) H1: m>75

C) Ho: m=75

***D) H1: m 75

E) H1: m>76

 

21-Biyoloji ve genetik bilgilerimize göre insanlarda doğumda cinsiyet oranı kız ve erkekler için %50 dir. Bir bölgede bir yıl süresince doğan 1000 çocuğun 550 si kız 450 si erkektir. Cinsiyet oranının %50 den farklı olup olmadığı test etmek istendiğinde bu çalışmanın sırasıyla; z dağılımına göre test istatistiği, çift yönlü teste göre % 5 hata düzeyinde kritik tablo değeri ve sonucu nedir?

A) Zh= 3.16, Zc= 1.96 ve Ho Kabul

***B) Zh= 3.16, Zc= 1.96 ve H1 Kabul

C) Zh= 2, Zc= 1.64 ve H1 Kabul

D) Zh= 2, Zc= 1.64 ve H1 Kabul

E) Zh= 1.64, Zc= 1.96 ve Ho Kabul

 

22-T tablosunda 15 serbestlik derecesinde tablonun sağ tarafındaki %5’ lik bölgeyi sınırlayan kritik tablo değeri nedir?

A) 2,602

B) 2,947

C) 0,691

***D) 1,753

E) 2,131

 

23-T tablosunda 20 serbestlik derecesinde tablonun sağ tarafındaki %2,5’ lik bölgeyi sınırlayan kritik tablo değeri nedir?

A) 1,725

B) 2,228

C) 0,7

D) 1,812

***E) 2,086

 

24-Sağlıklı insanlarda kan pH değeri 7,2 olarak bilinmektedir. 25 şeker hastasının kan pH değeri 7. 5 ve standart sapması 0.50 olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın test istatistiği th nedir?

A) 1,5

B) 2

C) 0,2

***D) 3

E) 0,04

 

25-Madeni bir paranın yukarı atılması ve düşmesi sonucu yazı- tura gelmesi oranı %50 olup eşittir. 160 kez atılan ve 96 kez yazı gelen bir paranın daha çok yazı geldiği hipotezi test edilmek istendiği bu çalışmada alternatif hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A) H1 P=0.60

***B) H1 P>0.50

C) H1 P=0.50

D) H1 P<0.60

E) H1 P ≠ 0.40

 

26-Aşağıdaki testlerden hangisi parametrik olmayan verilere uygulanır?

A) F testi

***B) X2 (ki-kare) testi

C) t testi

D) z testi

E) Hiçbiri

 

27-“İnsanlarda yaş arttıkça vücutta bulunan yağ miktarı artar” olayında bağımlı değişken hangisidir?

***A) Yağ miktarı

B) Kan hacmi

C) Ağırlık

D) Yaş

E) Boy

 

28- Normal popülasyonda ortalamaya (μ) iki standart sapma eklenip çıkarılınca (μ ± 3σ) elde edilen sınırlar verilerin % kaçını içine almaktadır?

***A) % 99

B) % 65

C) % 75

D) % 68

E) % 95

 

29- Verilerin değişkenliğini kendi ortalamalarına oranla ifade etmek için kullanılan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

***A) Varyasyon Katsayısı

B) Varyans

C) Standart Sapma

D) Aritmetik Ortalama

E) Tartılı Ortalama

 

30- Populasyonun ortalaması ile tahminlenecek örnek ortalaması arasında öngörülen fark (μ-aritmetik ortalama ) değeri küçüldükçe örnek hacmi (büyüklüğü) nasıl değişir?

A) Poplasyon büyür

B) Örnek hacmi azalır

***C) Örnek hacmi artar

D) Değişmez

E) Populasyon küçülür

 

31- Aşağıdakilerden hangisi İstatistik veya Biyoistatistik çalışmalarında kullanılan veri toplama metodu değildir?

A) Sayımlar

B) Kayıtlar

C) Anketler

D) Araştırmalar

**E) Örnekler

 

32-Zamana göre araştırmalarda “ne oluyor” sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır?

A) İleriye Yönelik

B) Geriye Dönük

C) Anket

**D) Kesitsel

E) Sayım

 

33-Kontrol grubu sistematiğine göre ön ölçüm ve son ölçüm hangi araştırma düzeninde bulunur?

A) Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni

**B) Kendine kontrollü araştırma düzeni

C) Dış kontrollü araştırma düzeni

D) Çapraz kontrollü araştırma düzeni

E) Çok faktörlü araştırma düzenleri

 

34- Bir hipotez testinde “Bayanlarda kan glikoz düzeyi 100 mg/dl değerinden yüksek olup olmadığı %5 hata ile test edilecektir. Bu testte dağılımın ret bölgesini sınırlayan değer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

***A) Sağ uçta %5

B) Sol uçta %2,5

C) Sağ uçta %2,5

D) Her iki uçta %5

E) Her iki uçta %2,5

 

35- Z tablosunda 1.64 kritik tablo değerinin sağ tarafındaki bölgenin alanı yaklaşık % kaçtır?

***A) % 5

B) % 2,5

C) % 1,5

D) % 10

E) % 1

 

36-Z tablosunda -1.96 kritik tablo değerinin sol tarafındaki bölgenin alanı % kaçtır?

***A) % 2,5

B) % 1,5

C) % 5

D) % 10

E) % 1

 

37- İki oran farkının hipotez testinde hangi dağılış kullanılır?

A) Binom Dağılışı

***B) Z Dağılışı

C) T Dağılışı

D) Poisson Dağılışı

E) Populasyon Dağılışı

 

38-Ağırlık, boy, kolesterol değeri vb. çok sayıda faktör tarafından etkilenen ve metrik ölçüme sahip değişkenlerin teorik popülasyon dağılımının genel adı nedir?

***A) Normal dağılım

B) Binom dağılışı

C) Poisson dağılışı

D) Kesikli dağılış

E) Kalıtatif dağılış

 

39-Tarih çalışmalarına uygulanan istatistiğin adı nedir?

A) Bibliyometri

B) Biyometri

C) Sosyometri

D) Ekonometri

***E) Kliometri

 

40-Yi = ( 3, 4, 5, 5, 6, 4, 3, 6, 8, 2, 5, 5, 9)

Yukarıdaki Y değişkeninin Mod değeri nedir?

***A) 5

B) 4

C) 6

D) 4,5

E) 3

 

41-Örnek hacmini etkileyen sapma (d) nedir?

A) İhtimal değeridir

B) Güvenirlik

C) Fert sayısıdır

D) Maliyet

***E) (μ- aritmetik ortalama) fark değeridir

 

42-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her değişken veridir

***B) Her veri değişkendir

C) Semboller veri olabilir

D) Rakamlar veri olabilir

E) Rakamsal veriler daha güvenilirdir

 

43-Soru formu hazırlanarak yürütülen araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laboratuar araştırmaları

B) Kesitsel araştırmalar

C) Deneysel araştırmalar

D) İleriye yönelik araştırmalar

***E) Anket araştırmaları

 

44-Hipotez testlerinde test istatistiği (HD), kritik tablo değerinden (CD) küçük ise Ho hipotezi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Konu belirsizdir

B) Ho hipotezi Ret edilir

***C) Ho hipotezi ret edilememiştir

D) H1 hipotezi kabul edilir

E) Ho hipotezi belirsizdir

 

45- Sistolik kan basıncı değeri için ölçek tipi aşağıdakilerden hangisidir?

***A) Oran

B) Aralık

C) Dereceleme

D) Adlandırma

E) Özel ölçek

 

46- Yi = ( 3, 4, 5, 5, 6, 4, 3, 6, 8, 2, 5, 5, 9)

Yukarıdaki Y değişkeninin Standart sapma (s) değeri nedir?

(En yakın değeri işaretleyiniz)

***A) 1,96

B) 2,88

C) 3,83

D) 1,4

E) 5,33

 

47-İstatistik alanında veri kavramı, sanayide kullanılan hangi kavramla eşleştirilebilir?

A) Makine

***B) Hammadde

C) Fabrika

D) Bilgi

E) Ürün

 

48-Z tablosunda -1.96 kritik tablo değerinin sol tarafındaki bölgenin alanı % kaçtır?

A) % 5

***B) % 2,5

C) % 1,5

D) % 10

E) %

 

49-Bir hipotez testinde ret bölgesinin yönünü aşağıdakilerden hangisi belirler?

***A) Karşıt (alternatif) hipotez

B) α(alfa)Hatası

C) Temel hipotez

D) β Hatası

E) Ho ve Hı birlikte

 

50-Verilerin değişkenliğini kendi ortalamalarına oranla ifade etmek için kullanılan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varyans

B) Standart Sapma

***C) Varyasyon Katsayısı

D) Aritmetik Ortalama

E) Tartılı Ortalama

 

51-Ağırlık, boy, kolesterol değeri vb. çok sayıda faktör tarafından etkilenen ve metrik ölçüme sahip değişkenlerin teorik popülasyon dağılımının genel adı nedir?

***A) Normal dağılım

B) Poisson dağılışı

C) Binom dağılışı

D) Kesikli dağılış

E) Kalıtatif dağılış

 

52-Genel nüfus sayımı nasıl bir veri toplama metodudur?
A)anket
B)özel sayım
***C)tam sayım
D)örnek sayım
E)eksik sayım

 

53)Bir hipotez testinde “Bayanlarda kan glikoz düzeyi 100 mg/dl değerinden farklı olup olmadığı % 1 hata ile test edilecektir. Bu testte dağılımın ret bölgesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sol uçta %1
B) Sağ uçta %1
C) Sağ uçta %5
D) Sol uçta %5
**E) Her iki uçta %0,5