SAGLIK MEVZUATI VE HEMSIRELIK 1. vize

1. Aşağıdakilerden hangisi kanunun tanımına aittir?
a. Devletler arasında bir ilişki doğurmak için yapılan hukuk düzenlemeleridir
b. Devletin organlarını ve organların birbiriyle ilişkilerini düzenleyen kurallardır
...****c. Anayasaya dayanılarak çıkarılan yazılı, genel, sürekli soyut hukuk kurallarıdır
d. Bakanlar kurulu tarafından anayasaya uygun olarak çıkarılan kurallar bütünüdür
e. Devlet kurumlarının iç işleyişlerine ilişkin olarak çıkardığı kurallar bütünüdür

2. Aşağıdakilerden hangisi hukukun amaçları arasında sayılmaz
a. Toplumsal düzeni sağlamak
b. Toplumsal ihtiyaçları karşılamak
c. Hukuki güvenliği sağlamak
d. Toplumsal adaleti sağlamak
***e. Bireysel çıkar sağlamak

3. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı olmayan kaynakları arasındadır
****a. Örf ve adet kuralları
b. Kanunlar
c. Milletler arası anlaşmalar
d. Kanun hükmünde kararnameler
e. Yönetmelikler

4. Aşağıdakilerden hangisi umumi hıfzıssıhha kanununa göre devletin yürütmek zorunda olduğu görevler arasında yer almaz?
a. Çocuk ölümlerinin önüne geçmek
***b. Özel sağlık kurumları açmak
c. Sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak
d. Salgın hastalıklarla mücadele etmek
e. Sağlık alanında mesleki eğitim merkezleri açmak

5. 1982 Anayasası’na göre kamu hizmetine girme ve çalışma hakkına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Hizmetler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmelidir
b. Kamu hizmetlerine girmede eşitlik ilkesine uygun olarak hareket edilmelidir
*****c. Memurlar anayasaya aykırı davranamaz ancak kanunlara aykırı davranabilirler
d. Kamu hizmetlerine girme hakkı anayasal bir haktır
e. Anayasada memurlara ilişkin güvenceler düzenlenmiş

6. Aşağıdakilerden hangisi 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanunun temel amacıdır?
a. Çalışanların sigortalılık haklarını düzenlemek
b. Hemşirelerin görev-yetki ve sorumluluklarını düzenlemek
***c. Herkesin eşit olarak sağlık hizmeti alabilmesini sağlamak
d. Ülkelerin sağlık yapılanmasını düzenlemek
e. Kişileri sağlık ocağına kayıt etmek

7. 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’a göre hemşirelerin il içinde çalışacakları yeri belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a. Vali
****b. İl sağlık müdürü
c. Bölge Hastanesi başhekimi
d. Sağlık ocağı hekimi
e. Sağlık Kurulu

8. Sosyal sigortalar kanununa göre hemşireler ne zaman sigorta hak ve yükümlülüklerinden yararlanmaya başlarlar?
a. Çalışmaya başladıktan 1 ay sonra
b. Çalışmaya başladıktan 3 ay sonra
c. Çalışmaya başlamadan 1 ay önce
****. Çalışmaya başladıkları günden sonra
e. Çalışmaya başlamadan 15 gün önce

9. Genel sağlık sigortası kapsamındaki bir kişinin raporlarında belirtilen rahatsızlıkların olup olmadığını belirlemek amacıyla sosyal güvenlik kurumu(SGK) tarafından yapılan işleme ne ad verilir?
a. Sağlık kurulu raporu
b. Prim ödemesi
****c. Kontrol muayenesi
d. Sağlık giderlerinin ödenmesi
e. Sevk zinciri

10. Aşağıdakilerden hangisi aile hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun’da aile sağlık elamanı olarak tanımlanır?
a. Adli tıp teknisyenleri
b. Röntgen teknisyenleri
c. Tıbbi sekreter
****d. Hemşireler
e. Laborantlar

11. Aşağıdakilerden hangisi aile sağlığı elemanının görevlerinden biridir?
a. Aile sağlığı merkezinde çalışanları yönetme
b. Birlikte çalıştığı sağlık ekibini denetleme
*****c. Kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütme
d. Bölgesindeki çevre sağlığını ilgilendiren durumları çözme
e. Kayıtlı kişileri ilk değerlendirme için hastaneye yönlendirme

12. Aşağıdakilerden hangisi Hemşirelik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında yer alır?
******a. Mesleğin gelişimi için faaliyetlerde bulunma
b. Özel hastanelerin işleyişini denetleme
c. Sağlık insan gücü planlaması yapma
d. Sağlık ocaklarının kurulmasını sağlama
e. Sağlık personelinin diplomalarını onaylama

13. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile getirilen yeni uygulamalardan değildir?
a. İhtiyaç duyulduğunda dışarıdan hizmet satın alınabilmesi
b. Kamu sağlık kurumlarında verilen hizmetlerin ücretlendirilmesi
c. Koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışanların sağlık işletmelerinde çalıştırılması
d. Sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık işletmelerine dönüştürülebilecek olması
***e. Koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla önem verilecek olması

14. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
****a. Muayenehanelerde en az bir sağlık çalışanı bulunmalıdır
b. Hekimlerin özel poliklinik açma yetkisi yoktur
c. Hemşirelerin özel tıp merkezi açma yetkileri vardır
d. Hemşireler özel tıp merkezinde mesul müdür olabilirler
e. Mesul müdür başka bir sağlık kurumunda da çalışabilir

15. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Sağlık çalışanları için çalışma belgesi düzenlenmesi gerekir
**b. Hekim dışında sağlık çalışanları enfazla iki sağlık kurumunda çalışabilir
c. Mesul müdürler tam zamanlı olarak çalışmak zorundadır
d. Mesul müdürler başka bir sağlık kurumunda çalışamazlar
***e. Özel tıp merkezinde stajerler ve internler çalı….

16. Devlet memuruna ödenen aile yardımı ödeneği ile ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur?
a. Aile yardımı ödeneği, yılda bir kez ve ocak ayında ödenir
****b. Aile yardımı ödeneği, karı koca memur ise sadece kocaya ödenir
c. Aile yardımı ödeneği, evlenmemiş devlet memurlarına ödenir
d. Aile yardımı ödeneği, üç ve daha fazla çocuk için verilir
e. Aile yardımı ödeneği, memurun geçimini sağladığı üvey çocukları için verilmez

17. Devlet memurları kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Memurlar, kusur ve eksiklikleri hakkında gizli bir yazı ile uyarılabilirler
b. Sicil notu 60 ve altında olan memurlar olumsuz sicil almış sayılırlar
c. Sicil raporları sicil amirleri tarafından not esasına göre doldurulur
***d. İki defa üstüste olumsuz sicil alan memurun memuriyetine son verilir
e. Görevinde olağanüstü gayret gösteren memura takdirname verilebilir

18. Devlet memurlarının izinler ile ilgili haklarından hangisi yanlıştır
***a. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yerleri saklı kalmak üzere aylıklı izinli sayılırlar
b. Uzun dönem tedavi gerektiren hastalığa yakalanan memura 18 aya kadar aylıklı izin verilebilir
c. Memura bir yılda ikinci defa 10 günlük mazeret izni verildiğinde verilen izin yıllık izinden düşülür
d. Görevlerinden dolayı kazaya uğrayan veya mesleki hastalığa tutulan memura iyileşinceye kadar aylıklı izin verilir
e. Doğum yapan memura istediği takdirde doğum öncesi …… 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir.

19. İş Kanunu’na göre hemşirelerin iş güvencesi ile ilgili hakları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde hemşire dava açabilir
b. İşyerinde ahlak kurallarına uymayan durumlar varsa hemşire iş sözleşmesini feshedebilir
c. İşveren, iş sözleşmesinin fesih nedenini hemşireye yazılı olarak bildirmek zorundadır
****. Görevinden alınan hemşire işe iade davası açmak için aile mahkemesine başvurabilir
e. Hemşirenin hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan iş sözleşmesi feshedilemez

20. Aşağıdaki durumlardan hangisinde iş sözleşmesi sona ermez?
a. İşverenin ölümü halinde
b. Sözleşme süresi bittiğinde
c. Hemşirenin ölümü halinde
****. Hemşire doğum yaptığında
e. İşveren haklı nedenle iş sözleşmesini feshettiğinde

21. Hemşirenin iş verenden alacaklarının tamamını aldığını ve hiçbir alacağı kalmadığını gösteren ve imzalayarak işverene verdiği belgeye ne denir?
a. Hesap pusulası
b. Bordro
c. Çalışma belgesi
***d. İbraname
e. Bonservis

22. Üniversite hastaneleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
****a. Hasta tedavisi ve tıbbi araştırmalarla birlikte sadece tıp öğrencilerinin eğitiminin sürdürüldüğü kurumlardır
b. İleri teknoloji ve araç- gereçlerle tanı, tedavi ve diğer hizmetlerin yürütüldüğü kurumlardır
c. Eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacı ile çeşitli alanların uygulama ihtiyacını karşılarlar
d. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda araştırma ve uygulama merkezleri olarak tanımlanır
e. Sağlıkla ilgili araştırmalar yaparak toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde önemli rol oynarlar

23. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hemşirelik için aldığı tavsiye kararlarına aykırıdır?
a. Hemşirelerin haftalık tatili hiçbir şekilde 36 saatten az olmamalıdır.
b. Nöbetler arasında en az 12 saatlik kesintisiz dinlenme süresi olmalıdır
****c. Fazla mesai dahil bir çalışma günü 18 saati aşmamalıdır
d. Normal günlük çalışma saati 8 saati aşmamalıdır
e. Hemşirelerin normal haftalık çalışma süresi 40 saat olmalıdır.

24. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)’un Hemşirelik Personelinin İstihdamı ile Çalışma ve Yaşam Koşullarına İlişkin Tavsiye Kararında yer almaz?
a. Hemşirelik mesleğinin uygulanması
b. Hemşirelikte kariyer gelişimi
c. Hemşirelik eğitim ve öğretimi
***. Hemşirelikte kalite yönetimi
e. Çalışma zamanı ve tatil araları

25. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin, değişiklik yapılan “Hemşirelik Kanunu”nda belirtilen görevlerinden biridir?
a. Görevli olduğu servisin demirbaş ve tüketim maddelerini takip etmek
***b. Hastaların hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek ihtiyaçlarını belirlemek
c. Görevli olduğu servisin temizliğini ve düzenini sağlamak
d. Çiçek aşısını ve acil hallerde pansumanları yapmak
e. Hastaların nabız ve teneffüslerini mavi ve kırmızı kalem ile kayıt etmek

26. İş Kanunu’na göre bir sağlık kuruluşunda üç yıl çalışmış bir hemşire için fesih, bildirimin karşı tarafa yapılmasından kaç hafta sonra geçerli olur?
a. 3 hafta
b. 4 hafta
c. 2 hafta
d. 5 hafta
***e. 6 hafta

27. İş sözleşmesini fesheden işverenin fesih bildirim sürelerine ait olarak hemşireye ödediği ücrete ne denir?
a. Manevi tazminat
b. İbraname
***c. İhbar tazminatı
. Kıdem tazminatı
e. Maddi tazminat

28. İş Kanunu’na göre hemşirenin ücret alacağına ilişkin zaman aşımı süresi kaç yıldır?
a. 1 yıl
***b. 5 yıl
c. 15 yıl
d. 10 yıl
e. 3 yıl

29. Hemşirenin sebep göstermeden bir ayda toplam kaç iş günü gelmemesi halinde işveren iş sözleşmesini feshedebilir?
a. 2 gün
b. 1 gün
***c. 3 gün
d. 5 gün
e. 6 gün

30. iş Kanunu’na göre hemşirelerin iş güvenliği ile ilgili hakları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Hemşire işyerinde sağlığını bozan durum düzeltilinceye kadar çalışmaktan kaçınabilir
****b. Hemşirenin çalışmaktan kaçındığı dönem içindeki ücreti ödenmez
c. Hemşire işyerinde sağlığını bozan bir durum varsa bunun tespitini isteyebilir
d. İş güvenliği kurulu kararına karşın önlemler alınmazsa hemşire sözleşmeyi feshedebilir
e. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı yerlerde durum tespitini işveren yapar

31. İş Kanunu’na göre hemşirelerin çalışma saatleri ile ilgili hakları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Hemşirelerin gece çalışmaları yedi buçuk saatten fazla olamaz
***b. Tatil ve izin günlerinde serbest zaman hakkı kullanılabilir
c. Zorunlu durumlar dışında fazla çalışma için hemşirenin yazılı onayı alınmalıdır
d. Ara dinlenmeleri günlük çalışma sürelerinden sayılmaz
e. Gece çalışan hemşireler en geç iki yılda bir sağlık kontrolünden geçirilmelidir

32. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile getirilen yeni uygulamalardan hangisi hemşireleri daha çok etkilemiştir?
****. Sağlık işletmelerindeki personelin çalıştırılacağı statü
b. Sağlık işletmelerinin kuruluş usulü nasıl kurulacağı
c. Kamu ve özel sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapılması
d. Sağlık hizmetlerinin fiyatlarının belirlenmesi
e. Sağlık kuruluşlarının mali yönden desteklenmesi

33. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nun amaçlarından biri değildir?
a. Devlet memurlarının aylıkları, ödenekleri ve diğer özlük haklarını düzenlemek
b. Devlet memurlarının ödev, hak ve sorumluluklarını düzenlemek
***. Devlet memurlarının mesleğe özel uygulamalar ile ilgili haklarını düzenlemek
d. Devlet memurlarının niteliklerini, atamalarını düzenlemek
e. Devlet memurlarının disiplin ile ilgili uygulamalarını düzenlemek

34. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının ödevlerinden biri değildir?
a. Devlet memurları, görevini yaparken dil, ırk, siyasi düşünce ayrımı yapmamalıdır
b. Devlet memurları, üyesi oldukları siyasi partinin yararına hizmet sunmamalıdır
c. Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği güvene layık davranmalıdır
d. Devlet memurları, TC kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadır
****e. Devlet memurları, her durumda kendi menfaatlerini gözetmelidir

35. Aşağıdakilerden hangisi 1954 tarihli 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nda 2007 yılında yapılan değişikliklerden biri değildir?
***a. Serbest çalışma
b. Cinsiyet ayırımı
c. Yaş sınırı
d. Görev, yetki ve sorumluluklar
e. Eğitim düzeyi

36. 8 Mart 2010 tarihli Hemşirelik Yönetmeliği’nde aşağıdaki pozisyonlardan hangisi yer almaz?
a. Uzman hemşire
b. Gözetmen hemşire
c. Başhemşire
d. Yetki belgesine sahip hemşire
***. Başhemşire yardımcısı

37. Aşağıdakilerden hangisi “Hemşirelik Yönetmeliği”nde belirtilen hemşireliğin dört temel işlevinden biri değildir?
a. Kendi hizmetini özerk olarak yönetmek
b. Eğitim yapmak
****c. Aile hekimi ile birlikte çalışmak
d. Araştırma yapmak
e. Bakım yapmak

38. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda düzenlenmemiştir?
a. Sağlık hizmetlerinin yürütüleceği esaslar
b. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde teşkilat yapısı
c. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görevli olan personel
***. Sağlık hizmetlerinde salgın hastalıklarla mücadele
e. Sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi

39. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’ na göre ücret ve çalışan ilişkisi için doğru değildir?
***a. Personel ücretsiz çalıştırılabilir
b. Ücret emeğin karşılığıdır
c. Angarya yasaktır
d. Ücrette adalet sağlanmalıdır
e. Maaş dengesi sağlanmalıdır

40. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre çalışma hakkına ilişkin olarak devlete düşen yükümlülüklerden değildir?
a. Hem çalışanları hem de işsizleri korumak için gerekli tedbirleri almak
****b. Fazla mesai yapılmaması için gerekli tedbirleri almak
c. İşsizliği önlemek için gerekli tedbirleri almak
d. Çalışanların hayat seviyesini yükseltmek için gerekli tedbirleri almak
e. Yeni istihdam alanları yaratmak için gerekli tedbirleri almak
41-1982 anayasasında aş düzenlemelerden hangisine yer verilmez?
a-yaşama hakkı
b_maddi manevi varlığın korunması
c_vücut dokunulmazlığı
**d_sağlık personelinin niteliği
e_sosyal güvenlik hakkı

42-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KAMU HUKUKUN BÖLÜMLERİ ARASINDA SAYILMAKTADIR?
A- Medeni Hukuk
B- Ticaret Hukuku
**C- İdare Hukuku
D- Devletler Özel Hukuku
E- Fikri Mülkiyet Hukuku

43) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLAHİ İDARE TARAFINDAN KONMUŞ EMİR VE YASAKLARI ANLATMAK İÇİN KULLANILAN İFADEDİR?
A- Ahlak Kuralları
B- Görgü Kuralları
**C- Din Kuralları
D- Hukuk Kuralları
E- Toplum Kuralları

44) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ “ALTTA BULUNAN KURALIN ÜSTE BULUNAN KURALA AYKIRI OLMAYACAĞI” ANLAMINA GELİR?
A- Norm
B- Hak
C- Hukuk
D- Tabii hukuk
**E- Normlar Hiyerarşisi

45) ANAYASADAN SONRA GELEN KANUNLARIN VE DİĞER KURALLARIN ANAYASAYA AYKIRI OLMAYACAĞINI İFADE EDEN İLKE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
A- Normlar Hiyerarşisi
B- Normların Üstünlüğü
**C- Anayasanın Üstünlüğü
D- Hukuk Kurallarının Üstünlüğü
E- Kanunların Üstünlüğü

46-toplum düzeninin en üst şekilde sağlanmasıdır. ve aynı zamanda toplumsal refahın da sağlandığı bir hukuk düzeni hayalidir.?
**a- tabii ( doğal ) hukuk
b-pozitif hukuk
c- medeni hukuk
d-hukukun amacı
e- fikri mülkiyet hukuk

47-hangisi Kamu hukukunun bölümlerinden değildir,
a-anayasa hukuku,
b-genel kamu hukuku,
c- idare hukuku,
d-ceza hukuku,
**e- ticaret hukuku

48-kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalına denir?
**a- özel hukuk
b-genel kamu hukuku
c-sosyal güvenlik hukuku
d- yargılama hukuku
e- mali hukuk

49-Aşağıdakilerden hangisi Özel hukukun bölümleridir?
a-devletler genel hukuku,
b vergi hukuku,
c-mali hukuk,
d-sosyal güvenlik hukuku, yargılama hukukudur.
**e-medeni hukuk

50-Aşağıdakilerden hangisi hukukun kaynaklarındandır?
a- doktrin ve mahkeme kararlarıdır.
b- Örf ve adet kuralları
c- Milletlerarası Anlaşmalar,
**d- hepsi
e- Tüzük ve Yönetmelikler

51-Hangisi hukukun yazılı kaynaklarından değildir?
a- anayasa
b-kanun
**c-mahkeme kararları
d tüzük
e-yönetmelik

52-Aşağıdakilerden hangisi Devletlerarasında bir ilişki doğurmak veya var olan ilişkiyi ortadan kaldırmak veya değiştirmek amacıyla yapılan hukuki işlem olarak tanımlanabilir.?
a- kanun hükmündeki kararname ve meclisin verdiği yetki ile çıkarılması
b- Devlet kurumlarının çıkardığı genelde kurumların iç işleyişini ve çalışma yöntemlerini düzenleyen kurallar bütünüdür.
**c- Milletlerarası Anlaşma
d-mali hukuk
e-tüzük ve yönetmelik

53-Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile getirilen yeni uygulamalardan hangisi hemşireleri daha çok etkilemiştir?
**A) Sağlık işletmelerindeki personelin çalıştırılacağı statü
B) Sağlık işletmelerinin kuruluş usulü nasıl kurulacağı
C) Kamu ve özel sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapılması
D) Sağlık hizmetlerinin fiyatlarının belirlenmesi
E) Sağlık kuruluşlarının mali yönden desteklenmesi

54-iş veren sağlık kuruluşu tarafından hemşireye verilmesi gereken yeni iş arama izni enaz kaç saat olmalıdır?
a)5 saat
b)1 saat
**c)2 saat
d)3 saat

55-uluslar arası çalışma örgütü hemşirelik personelinin isthdam ile çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin tavsiye kararı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Türkiye 1977 den beri bu kararı imzalamamıştır.
b)Bu tavsiye kararının en iyi yanı hemşirelik ile ilgili düzenlemeleri hemşirelerin yapmasını tavsiye etmiştir
c)bu tavsiye kararı diğer sağlık meslekleriile ilgili değil hemşirelik personeli ile ilgilidir
**d)bu tavsiye kararı sadece hemşirelerin ücretlerini nasıl alacaklarına dair düzenlemeleri içerir
e)bu tavsiyelerin yerien getirilmesiyle hemşirelik mesleği istenilen konuma gelecek daha az tükenecektir

56-Aşağıdakilerden hangisi kanunun tanımına aittir?
a. Devletler arasında bir ilişki doğurmak için yapılan hukuk düzenlemeleridir
b. Devletin organlarını ve organların birbiriyle ilişkilerini düzenleyen kurallardır
**c. Anayasaya dayanılarak çıkarılan yazılı, genel, sürekli soyut hukuk kurallarıdır
d. Bakanlar kurulu tarafından anayasaya uygun olarak çıkarılan kurallar bütünüdür
e. Devlet kurumlarının iç işleyişlerine ilişkin olarak çıkardığı kurallar bütünüdür

57-. Aşağıdakilerden hangisi hukukun amaçları arasında sayılmaz
a. Toplumsal düzeni sağlamak
b. Toplumsal ihtiyaçları karşılamak
c. Hukuki güvenliği sağlamak
d. Toplumsal adaleti sağlamak
**e. Bireysel çıkar sağlamak

58-Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı olmayan kaynakları arasındadır
**a. Örf ve adet kuralları
b. Kanunlar
c. Milletler arası anlaşmalar
d. Kanun hükmünde kararnameler
e. Yönetmelikler

59- Aşağıdakilerden hangisi umumi hıfzıssıhha kanununa göre devletin yürütmek zorunda olduğu görevler arasında yer almaz?
a. Çocuk ölümlerinin önüne geçmek
**b. Özel sağlık kurumları açmak
c. Sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak
d. Salgın hastalıklarla mücadele etmek
e. Sağlık alanında mesleki eğitim merkezleri açmak

60-1982 Anayasası’na göre kamu hizmetine girme ve çalışma hakkına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Hizmetler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmelidir
b. Kamu hizmetlerine girmede eşitlik ilkesine uygun olarak hareket edilmelidir
**c. Memurlar anayasaya aykırı davranamaz ancak kanunlara aykırı davranabilirler
d. Kamu hizmetlerine girme hakkı anayasal bir haktır
e. Anayasada memurlara ilişkin güvenceler düzenlenmiş

61-Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hemşirelik için aldığı tavsiye kararlarına aykırıdır?
a. Hemşirelerin haftalık tatili hiçbir şekilde 36 saatten az olmamalıdır.
b. Nöbetler arasında en az 12 saatlik kesintisiz dinlenme süresi olmalıdır
**c. Fazla mesai dahil bir çalışma günü 18 saati aşmamalıdır
d. Normal günlük çalışma saati 8 saati aşmamalıdır
e. Hemşirelerin normal haftalık çalışma süresi 40 saat olmalıdır.

62- Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin, değişiklik yapılan “Hemşirelik Kanunu”nda belirtilen görevlerinden biridir?
a. Görevli olduğu servisin demirbaş ve tüketim maddelerini takip etmek
**b. Hastaların hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek ihtiyaçlarını belirlemek
c. Görevli olduğu servisin temizliğini ve düzenini sağlamak
d. Çiçek aşısını ve acil hallerde pansumanları yapmak
e. Hastaların nabız ve teneffüslerini mavi ve kırmızı kalem ile kayıt etmek

63- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini yürütecek kişileri ve sağlık hizmetlerini yürütenlerde aranacak nitelikleri düzenlemektedir?
a-1982 anayasası
b-umumi hıfzısıhha kanunu
c-tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanun
***d-sağlık hizmetleri temel kanunu
e-özel hastaneler kanunu

64.DEVLET MEMURLARININ İZİNLER İLE İLGİLİ HAKLARINDAN HANGİSİ DOĞRUDUR?
A)MEMURA 1,5 YIL ÇOCUĞUNU EMZİRMESİ İÇİN GÜNDE 1 SAAT SÜT İZNİ VERİLEBİLİR
B)MEMURA 1. DERECE AKRABASININ ÖLÜMÜ HALİNDE8 GÜN İZİN VERİLEBİLİR
***C)MEMURUN YILLIK İZNİNE GİDİŞ DÖNÜŞ İÇİN EN ÇOK İKİŞER GÜN YOL İZNİ VERİLEBİLİR
D)MEMURA KENDİSİNİN VEYA ÇOCUĞUNUN EVLENMESİ HALİNDE 3 GÜN İZİN VERİLEBİLİR
E) MEMURA BİR YILDA MAZERETLERİ NEDENİ İLE 12 GÜN İZİN VERİLEBİLİR

65.ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (İLO)HEMŞİRELİK PERSONELİNİN İSTiHDAM İLE ÇALIŞMA VE YAŞAM KOŞULLARINA İLİŞKİN TAVSİYE KARARI ‘ NA GÖRE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRELERİN İZİNLER İLE İLGİLİ HAKLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR?
A)HEMŞİRELERE VARDİYALAR ARASI KESİNTİSİZ OLARAK EN AZ 12 SAATLİK DİNLENME İZNİ VERİLMELİDİR
***B)HEMŞİRELERİN KULLANACAĞI BİR YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ MÜMKÜNSE DÖRT HAFTADAN KISA OLMALIDIR
C)HEMŞİRELER EN AZINDAN ÜLKEDEKİ DİĞER İŞÇİLERLE AYNI UZUNLUKTA ÜCRETLİ YILLIK İZİN HAKKINA SAHİP OLMALIDIR
D)HEMŞİRELİK PERSONELİNİN HAFTALIK DİNLENME SÜRESİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA KESİNTİSİZ 48 SAAT OLMALIDIR
E)HEMŞİRELERİN HAFTALIK DİNLENME SÜRESİ HİÇBİR ŞEKİLDE KESİNTİSİZ 36 SAATİN ALTINDA OLMAMALIDIR

66.KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KANUN TASARISI İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ BİLGİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
A)YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ALANINDA EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ OLMALARI ÖNERİLMEKTEDİR
B)TASARIDA HASTANELERİ A,B,C,D,E ŞEKLİNDE SINIFLANDIRILMASI ÖNERİLMEKTEDİR
***C)YÖNETİM KURULU, GENEL SEKRETERLİK VE HEMŞİRELİK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİĞİN ORGANLARIDIR
D)İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARININ BİRLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ AÇIKLAR
E)BİR İLDE BİRLİK KURULDUĞUNDA BİRLİK DIŞINDA HASTANE BIRAKILAMAYACAĞI VURGULANMAKTADIR

67.özel hastanelerde çalışan sağlık meslek üyeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
***a) Hekim dışındaki sağlık çalışanları başka bir sağlık kuruluşunda çalışamazlar
b) Sağlık çalışanları hastane içinde serbest kıyafetle çalışamazlar
c) Hastanenin sağlık bakanlığı ile ilgili işlerinden hastane müdürü sorumludur
d) Özel hastaneler teknik komisyonu arasında hemşire üyesi yoktur
e) Hemşireler özel hastanelerde mesul müdür olamazlar

68.Aşağıdakilerden hangisi üniversite yönetim organlarından değildir?
a-Rektörlük
b-Senato
c-üniversite yönetim kurulu
d-rektör yardımcılığı
***e-fakülte kurulu

69.hemşirelik yönetmeliğinden farklı olarak yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde hemşirenin aşağıdaki rollerinden hangisine yer verilmemiştir
**araştırıcı rolü
uygulayıcı
eğitici
yönetici
tedavi edici