Yönetim ve Organizasyon 2. vize

YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2010-2011 2. VİZE1-Aşağıdakilerden hangisi kişiden kaynaklanan zaman tuzaklarından biri değildir?

***A)    Beklenmeyen ziyaretçiler

B)     B) Hedeflerin belirsizliği

C)     C) Hayır diyememek

D)     D) Öz disiplin yokluğu

E)     E) Açık kapı politikası 

 

2-Aşağıdakilerden hangisi zamanını iyi yöneten bir kişinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Disiplinlidir, ne yapacağını planlar

 B) Özel hayatı ve iş hayatı dengededir

 C) Erteleme huyu yoktur

 D) Kendine ve başkalarına verdiği sözü tutar

**** E) Açık kapı politikasını benimsemiştir

 

3-Aşağıdakilerden hangisi kişilerin dışsal motivasyonunu sağlamada yararlı değildir? 

A) Karar almaya katılımı sağlama

 B) Pozitif davranışları ödüllendirme

 C) Başkalarına karşı ilgili olma

*** D) İletişim yeteneğini geliştirme

F)     Yapıcı eleştirilerde bulunma

 

 4- Yasal güç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 A) Yetki kullanımını gerektirir

 B) Yöneticinin otoritesini temsil eder

 C) Örgütsel güç şeklidir

 D) Yöneticinin hiyerarşik pozisyonundan ileri gelir

**** E) Yöneticinin kişilik özellikleri ile ilgilidir

 

5-Aşağıdaki güç kaynaklarından hangisi liderin izleyicilerine ilham vermesi, izleyicilerin kendilerini liderle özdeşleştirmeleri ve örnek almalarıyla ilgilidir? 

A) Zorlayıcı güç

 B) Uzmanlık gücü

*** C) Benzeşim gücü

 D)Ödüllendirme gücü

 E) Yasal güç

 

6-Aşağıdakilerden hangisi yatak/ hemşire oranına göre insangücü planlamanın olumlu yönlerinden biridir? 

A) Birim iş yükünü belirlemede yanıltıcıdır

 B) Hemşirelik girişimlerinin miktarı dikkate alınmaz

C) Optimum düzeyde insangücü planlamayı sağlar

*** D) Minimum düzeyde hasta bakımı için insangücü planlamayı sağlar

 E) Hastaların bağımlılık düzeyleri dikkate alınmaz

 

7-Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik bakımı sunum sistemlerinden biri değildir? 

A) Ekip hemşireliği

 B) Modüler hemşirelik

 C) Fonksiyonel yöntem

 D) Vaka yönetimi

*** E) Sekonder hemşirelik

 

 8-Aşağıdakilerden hangisi katılmalı karar verme yönteminin olumsuz yönlerinden biridir?

 A) Çalışanlar kendilerini geliştirmek için daha fazla çalışır

 B) Sorun üzerine daha çok kişi odaklanır

 C) Verilen kararlarla ilgili sorumluluk paylaşılır

*** D) Kararların geç alınmasına yol açar

 E) Grup üyelerinin bilgileri artar

 

 9-Karar verirken aşağıdakilerden hangisinin göz önüne alınması gerekmez?

  A) Risk düzeyi

 B) Ekonomik boyutu

 C) Kurum politikaları

 D) Yasal düzenlemeler

*** E) Karar verilen yer

 

10-Aşağıdaki yöntemlerden hangisi en uygun sorun çözme yöntemidir?

 A) Otokratik yöntem

 B) Gelişigüzel yöntem

 ***C) Rasyonel yöntem

 D) Alternatif yöntem

 E) Biçimsel yöntem

 

11-Aşağıdakilerden hangisi sağlık organizasyonlarında değişime neden olan kurum dışı faktörlerdendir?

  A) Hasta bakım kalitesinde azalma

 B) Yöneticilerin yönetim tarzının değişmesi

 C) Çalışanların performansının azalması

*** D) Toplumun sağlık gereksinimlerinin değişmesi

 E) Kurum bütçesi ile ilgili sorunlar

 

12-Değişim sürecinde, sorunların en fazla yaşandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Veri toplama aşaması

 B) Çözülme aşaması

*** C) Değişim aşaması 

D) Yeniden dondurma aşaması

 E) Değerlendirme aşaması

 

 13- Aşağıdakilerden hangisi değişime karşı gösterilen kişisel direnç nedenlerinden biri değildir?

*** A) İş yükünün artması

 B) Bilinmeyen korkusu

 C) Alışkanlıklardan vazgeçememe

 D) Çıkar kaybı

 E) Kendini güvende hissetmeme

 

14-  Bir ekibin oluşum sürecinde ekip ruhunun geliştiği aşama aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kuruluş aşaması

 B) Karmaşa aşaması

*** C) Biçimlenme aşaması

 D) Başarma aşaması

 E) Dağılma aşaması

 

 15- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasının sağladığı yararlardan değildir? 

*** A) Sağlık kuruluşunun faaliyetlerinin maliyetini artırması

 B) Sağlık ekibinin denetlenmesine daha az gerek duyulması

 C) Sağlık ekibi üyelerinin daha doyumlu çalışmaları

 D) Sağlık ekibi üyelerinin liderlik özelliklerini geliştirmesi

 E) Sağlık ekibi üyelerinin gelişimini sağlaması

 

  16-Organizasyon şeması ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 A) Her sağlık kurumunun kendine özgü yazılı bir organizasyon şeması olmalıdır

 B) Organizasyon şeması örgütsel yapı içindeki haberleşme kanallarını gösterir

 C) Organizasyon şeması pozisyonlar arasındaki ilişkileri gösterir

*** D) Organizasyon şeması kurumdaki formal ve informal ilişkileri gösterir

 E) Organizasyon şeması organizasyon içinde yer alan pozisyonları gösterir

 

17-  Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik hizmetlerinin değerlendirilmesinde yararlanılan sonuç kriterleri arasında yer alır?

 A) Hastaların eğitimi

 B) Hemşirelik uygulamaları

 C) Hemşirelik bakım yöntemleri

 D) Hastayı bilgilendirme yöntemleri

 ***E) Hastaların davranışları 

 

18-Hemşirelik hizmetleri politikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A) Hemşirelik hizmetlerinin amaçlarına ulaşmasında yol gösterir

*** B) Politikalar alt kademe yönetici hemşireler tarafından belirlenmelidir

 C) Yönetici hemşirelere karar vermelerinde rehberlik eder

 D) Hemşirelik hizmetleri politikası tüm hemşirelere duyurulmalıdır

 E) Hemşirelik hizmetleri politikası yazılı olarak belirtilmelidir

 

 19- Yönetim süreci adımlarından “koordinasyon” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

***  A) Yönetim sürecinin her aşamasında gerekli olan bir faaliyettir

 B) Küçük grupların koordinasyonunu sağlamak daha zordur

 C) İyi bir koordinasyon sağlanamazsa çalışanlar arasında anlaşmazlıklar azalır

 D) Koordinasyonun sağlanması için sadece birim içinde uyumlu çalışma yeterlidir

 E) Büyük kurumlarda koordinasyon sağlamak daha kolaydır

 

20- Aşağıdakilerden hangisi üst kademe yönetici hemşirelerin rollerinden biri değildir?

 A) Diğer birimlerle işbirliği içinde çalışma

 B) Stratejik nitelikli kararlar alma

 C) Hemşirelikle ilgili politikaları belirleme

 ***D) Hasta bakım uygulamalarını yerine getirme

 E) Resmi törenlerde kurumu temsil etme

 

 21- Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programının ana bileşenlerinden biri değildir? 

***A) İdari ve mali olarak merkeze bağlı sağlık kurumları

 B) Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası

 C) Nitelikli sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon

 D) Akılcı malzeme ve ilaç kullanımında kurumsal yapılanma

 E) Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı

 

22-Sistem yaklaşımına göre sağlık kuruluşlarında tedavi edilen hastalar sistemin hangi unsurunu oluşturur? 

A) Girdi

 B) Geri besleme

 C) Açık sistem

 D) Süreç

*** E) Çıktı

 

23- Durumsallık yaklaşımı ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 ***A) Bu yaklaşıma göre sağlık organizasyonları kapalı sistemlerdir

 B) Organizasyon yapısı iç ve dış çevre koşullarına göre farklılık gösterir

 C) Her organizasyon çeşitli çevresel faktörlerin etkisi altında faaliyet gösterir

 D) Bu yaklaşıma göre her yerde ve her zaman geçerli “en iyi yönetim tarzı” yoktur

 E) En iyi yönetim tarzı insana, teknolojiye ve çevreye göre değişir

 

 24-“İnsan çalışmayı sevmez, sorumluluktan kaçar” varsayımı aşağıdaki teorilerden hangisine aittir?

 A) Bürokrasi yaklaşımı

 B) Olgun ve olgun olmayan kişi modeli

 C) Bilimsel yönetim yaklaşımı

 D) Y teorisi

*** E) X teorisi

 

 25- Yönetici ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

*** A) Emrine verilmiş maddi ve insan kaynağının verimliliğinden sorumlu kişidir

 B) Yetki ve sorumlulukları bulunduğu kademeye göre değişmez

 C) İşleri kendisi yaparak kurum amaçlarına ulaşan kişidir

 D) Yöneticilerden içinde bulundukları durumu mutlaka korumaları istenir

 E) İyi bir yönetici proaktif ( öngörücü) değildir

 

 

26-Motivasyon ile ilgili verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Motivasyon, gereksinme-uyarılma-davranış ve doyum aşamalarından oluşan bir süreçtir

***B) Motivasyon, para gibi bir araçla herkesin aynı derecede motive olmasıdır

C) Motivasyon, iç ve/veya dış faktörlerin etkisi ile organizmayı davranışa iten faktörlerdir

D) Motivasyon, bir insanı harekete geçiren umut, arzu, ihtiyaç ve korkulardır

E) Motivasyon kişisel bir olaydır, herkes aynı uyaranlarla motive olmayabilir

 

27-  Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetiminin yararlarından biri değildir?

A) Zamanı etkin kullanmak kaynakların etkin kullanımını sağlar

 

B) Zamanı etkin kullanmak işlerin birikmesini ve krizleri engeller

 

C) Zamanı etkin kullanmak planlı programlı çalışmayı sağlar

 

***D) Zamanı etkin kullanmak hem başarıyı hem stresi azaltır

 

E) Zamanı etkin kullanmak kariyeri daha iyi planlamayı sağlar

 

28-  Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi yöntemlerinden biri değildir?

***A) Sık toplantı yapmak

 

B) Yetki devretmek

 

C) Zaman tutanağı tutmak

 

D) İş akışını planlamak

 

E) Kesintileri kontrol etmek

 

 29-  Aşağıdakilerden hangisi zamanı etkin kullanamamanın başlıca belirtilerinden biri olamaz?

***A) Verimli ve dolu geçirilmiş bir gün duygusu

 

B) Akşam yemeğinden sonra yapılacak işlerin stresi

 

C) Görüşülecek kişilere zaman ayıramama

 

D) Devamlı olarak iş yetiştirememe stresi

 

E) Cevap verilecek yazılara zaman bulamama

 

 30-  Aşağıdaki güç kaynaklarından hangisinde yöneticinin direnç şeklinde yanıt alma ihtimali yüksektir?

A) Ödüllendirme gücü

 

***B) Zorlayıcı güç

 

C) Benzeşim gücü

 

D) Uzmanlık gücü

 

E) Karizmatik güç

 

 31-  Aşağıdakilerden hangisi hasta sınıflandırma sistemi için doğru değildir?

A) Hastaların cinsiyetlerine göre bakım ihtiyaçlarını belirlemektir

B) Hastaların 24 saatlik hemşirelik bakımını ve ihtiyaçlarını belirlemektir

C) Farklı bağımlılık düzeyindeki hastalara yapılan hemşirelik uygulamalarını belirlemektir

D) Hastanın yeterlik düzeyini ve yararlandığı hemşirelik hizmetini belirlemektir

E) Kuruma özgü bir skala/ölçek ile hastaların gruplandırılmasıdır

 

 32-  Aşağıdakilerden hangisi çalışma çizelgelerinin merkezkaç olarak hazırlanmasının avantajlarından biridir?

***A) Vardiyaların çalışanın isteğine göre hazırlanması

 

B) Bütün listelerin başhemşirelik tarafından hazırlanması

 

C) Çalışanlara ayrıcalıklı davranılması

 

D) Çizelge hazırlanırken hemşirelerin görüşlerine yer verilmemesi

E) Çalışanların özel durumlarının dikkate alınmaması

 

 33-  Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde hemşirelerin karşılaştığı sorunlardan biri değildir?

A) Sağlık ekibi üyelerinin görev sınırlarının net olmaması

 

B) Hasta bakım malzemelerinin kalitesiz olması

 

C) Yöneticileri ile yaşadıkları anlaşmazlıklar

 

***D) Hasta bakımı ile ilgili gelişmeler

 

E) Alınan kararlarda söz sahibi olmamaları

 

 34-  Aşağıdakilerden hangisi değişim sürecinde hemşirelerden beklenen rollerden biri değildir?

A) Yeni fikirler ortaya koyma

 

B) Değişimi başlatma

 

C) Sağlık ekibine liderlik etme

 

D) Yenilik fırsatlarını değerlendirme

 

***E) Değişimi kabullenme

 

 35-  Aşağıdakilerden hangisi “Herhangi bir olayı şu veya bu şekilde değiştirerek kişilere takdim etmeyi, olayı olduğundan farklı göstererek kişilerin farklı algılamasını sağlamayı” ifade eder?

A) Eğitim

 

***B) Manipülasyon

 

C) Kooptasyon

 

D) Pazarlık

 

E) İletişim

 

 36-  Aşağıdakilerden hangisi idari-mali destek hizmetler kapsamındadır?

***A) Dini işler

 

B) Radyoloji

 

C) Laboratuar

 

D) Bakım onarım işleri

 

E) Terzihane

 

 37-  İnsan kaynağını seçme sürecinde iş başvurularının resmiyet kazandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınav / testlerin uygulandığı aşama

 

B) Başvuru formunun doldurulduğu aşama

 

C) Referans kontrolü aşaması

 

D) Sağlık kontrolünün yapıldığı aşama

 

***E) Ön görüşmenin yapıldığı aşama

 

 

 38--  Yönetici hemşirenin, hemşirelik öğrencileri için uygun eğitim ortamı sağlaması aşağıdaki yönetim süreci adımlarından hangisinde yerine getirdiği bir faaliyettir?

A) Örgütleme

 

B) Kontrol

 

***C) Koordinasyon

 

D) Planlama

 

E) Yürütme

 

 39--  Aşağıdakilerden hangisi Refik Saydam döneminde yapılan çalışmalardan biri değildir?

  • A) Doğumhane ve çocuk bakımevleri açmak

 

B) Numune hastanelerini açmak

 

C) Devletin sağlık teşkilatını kurmak

 

****D) Tedavi edici sağlık hizmetlerine odaklanmak

 

E) Doktor, ebe ve sağlık memuru sayısını artırmak

40-işe alınacak kişilerin niteliklerinin belirlenmesi için yapılan faaliyete ne ad verilir?

A-iş tanımı

B-performans değerlendirme

***C-iş analizi

D-işin kendisi

E-işe alma

 

41-aşağıdakilerden hangisi işe ve insana eşit derecede önem veren yönetici tipidir?

A-kumru tipi yönetici

B-güvercin tipi yönetici

***C-tilki tipi yönetici

D-goril tipi yönetici

E-aslan tipi yönetici

 

42-hemşirelerin motivasyonu azaldığında hangisi görülür?

A-iş performansında artma

***B-işe yabancılaşma

C-iş doyumunda artma

D-iş stresinde azalma

E-iş veriminde artma

 

43-aşağıdakilerden hangisi hastanelerde çalışanların kendinden kaynaklanan sorunlardan biridir?

***A-çalışanların işe karşı isteksiz olması

B-sendikalarla yaşanan anlaşmazlıklar

C-çalışma saatine ek bir vardiya eklenmesi

D-hasta bakımında kullanılan malzemelerin kalitesiz olması

E-hastanede iş güvenliği ile ilgili öenlemlerin alınmaması

 

44-organize etme,organizasyon ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A-organize etmeiş ile iş ve iş ile insan arasındaki düzen ve düzenlemelerdir.

B-organize etme belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan bir yapı iskelettir

***C-organize etme birimlerin amaçlara ulaşma durumunu değerlendirme faaliyetidir.

D-organize etme örgütün resmi otorite yapısının kurulması ile ilgili bir faaliyettir.

E-organize etmenin bir değişmeyen statik birde değişen dinamik yönü vardır.

 

 45-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BİR BAKIM ÜNİTESİNDE HEMŞİRE İŞ YÜKÜNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERDEN BİRİ  DEĞİLDİR?

A-HASTALARIN BAKIM GEREKSİNİMLERİ

B-HEMŞİRE SAYISI

C-HASTA SAYISI

D-HEMŞİRE PERSONELİNİN ÜSTLENDİĞİ DESTEK HİZMETLER

***E-HEKİM SAYISI

46-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ LİDER/YÖNETİCİ HEMŞİRENİN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A-DEĞİŞİME AÇIK OLMASI

B-ETKİLİ VE HIZLI KARAR ALMA

C-VİZYON GELİŞTİRME PAYLAŞMA

D-OLUMLU VE ETKİLİ İLETİŞİM KURMA

***E-OTOKRATİK OLMA

47-.aş.han.kişinin içsel motivasyonunu sağlamada yararlı olmaz?

a.her zaman yapabileceğinin en iyisini yapması.

b.kendi dahil her şey hakımda olumlu düşünmesi

c.kendine inanması güvenmesi

***d.başkalarına karşı iyi olması

e.gerginliği denetleyip gevşemeyi öğrenmesi

 

48-.liderlikle ilgili aş.ifadelerden hangisi doğrudur?

a.tüm organizasyonlarda liderlik ile yöneticilik eş anlamlıdır.

b.liderliğin oluşması için liderin resmi yetkilerle donatılması şarttır

c.liderlik sadece organizasyonun üst kademeleriyle ilgili bir süreçtir

d.liderlik sadece formal ve informal organizasyonlara özgü bir süreçtir

***e.liderlik süreci lider,izleyiciler ve koşullar arasındaki etkileşim ile oluşur

 

 

49-aş.han.12 saatlik çalışma sürecinin olumlu yönlerinden biri değildir?

a.nöbet değişiminde rapor vermek için daha az zaman harcanır.

b.daha az sayıda hemşireye ihtiyaç duyulur

***c.güvenli olmayan saatlerde işe gelip giderler

d.çalışanlar arka arkaya birkaç gün izin kullanırlar

e.sabah-akşam vizitlerinde hasta ile ilgili bilgileri aynı hemşireler verir

 

 

50-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİİ LİDER İLE YÖNETİCİ ARASINDAKİ FARKLARDAN DEĞİLDİR?

a)lider gücünü izleyicilerden .yönetici pozisyonundan alır

b)lider mevcut durumu sorgular,yönetici mevcut durumu kabul eder

c)lider insanlara yönetici denetime güvenir

***d)lider işleri doğru yapar yönetici doğru işleri yapar

e)lider ne niçin diye yöneticiler ne zaman ve nasıl diye sorar