-

Forum

hemsirelik bakim ve yönetim SORU BANKASI

  öz
76 Posts
   
08.04.2011, 21:50
 
E-Mail Profile

hemsirelik bakim ve yönetim SORU BANKASI
 
 
HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ
1. HEMŞİRELİKTE TAKSONOMİN YARARI NEDİR?
a. Hemşirelerin hastalıkların tıbbi boyutunu anlamalarına yardımcı olur
b. Bakıma standardizasyon sağlar ****
c. Hemşirenin kurumlar arası geçişinde hasta bakımı işini kolaylaştırır
d. Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları arasında etkili bir iletişim ağı oluşturur
e. Hastaların tüm sağlık kurumlarındaki tedavileri karşılaştırılabilecektir.
2. HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLAMASININ KULLANILMADIĞI ALAN HANGİSİDİR?
a. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları bağımsız girişimler
b. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları ortak girişimler
c. Evde bakım ortamları
d. Kronik bakım
e. Tıbbi tedavi ****
3. HANGİSİ HEMŞİRELİK SONUÇLARI SINIFLAMASI ALANLARINDAN DEĞİLDİR?
a. Fonksiyonel sağlık
b. Psikososyal sağlık
c. Aile Sağlığı
d. Sağlık Sistemi *****
e. Algılanan Sağlık
4. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GORDON’IN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİNDENDİR?
a. İletişim Örüntüsü
b. Aktivite egzersiz örüntüsü ***
c. Ölüm örüntüsü
d. Çalışma ve eğlenme örüntüsü
e. Beden ısısının kontrolü örüntüsü
DEĞERLENDİRME SORULARI 2
5- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOMEOSTAZİ BOZAN DURUMLARDANDIR?
A) bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonları
B) malnütrisyon
C) depresyon
D) alkol-sigara
*E) hepsi
6- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOMEOSTAZİSE YÖNELİK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?
A) sağlık eğitimi
B) gereken tıbbi ve bakım müdahalelerinin uygulanması
C) komplikasyonların gelişmesinin önlenmesine yönelik bakım uygulamalarının yapılması
D) bireyin bozulan denge durumuna uyum sürecinde desteklenmesi
*E) hepsi
7- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BÖBREKLERİN HOMEOSTAZİSİN KORUNMASINA YÖNELİK GÖREVLERİNDENDİR?
A) sodyum miktarını düzenlemek
B) artık ürünleri atmak
C) h iyonu dengesini düzenlemek
D) kan ve hücre dışı sıvının bileşimini düzenlemek
E) hepsi
8- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ STRES DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ AKTİVİTELERİNDEN DEĞİLDİR?
A)Sempatik sinir hücrelerinin terminal uçlarından norepinefrin salgılanır.
*B) Kalp hızı yavaşlar ve periferik damarlarda vazodilatasyon oluşur.
C) Pupiller dilate olur.
D) Kan glikozu artar.
E) Cilt soğuk, solu ve nemli olur.
9- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DEPRESYON, İRRİTABİLİTE, AZ UYKU VE OTONOM BELİRTİLERİN MEVCUT OLDUĞU STRESE PSİKOLOJİK YANIT DÖNEMİDİR?
A) Strese akut reaksiyonlar
*B) İntibak bozuklukları
C) Post-travmatik stres
D) Psikoz
E) Hiçbiri
10- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HASTANIN STRESİNİ AZALTMAYA YÖNELİK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?
A) Hastanın stresörünü tanımlamak
B) Hastanın hastalık tepkilerini anlamasına yardımcı olmak
C) Tanı, tedavi ve prognoz ile ilgili bilgiler vermek
D) Duyguları ile ilgili gerçekçi ümit verici davranış sergilemek
*E) Hepsi
11- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOŞA GİDEN AKTİVİTELERİN GETİRDİĞİ YAŞAMSAL ZORLUKLARDAN KAYNAKLANAN STRES ÇEŞİTİDİR?
*A) Eustress
B) Distress
C) Fitstress
D) Nonstress
E) Hiçbiri
12.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KUVVETLİ BİR ASİTTİR?
A- Bikarbonat
B- Sodyum hidroksit
C- Karbonik asit
***D- Hidroklorik asit
E- Potasyum hidroksit
13. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HİDROJEN İYONU İÇİN DOĞRU BİR İFADE DEĞİLDİR?
A- Hem hücre içi hemde hücre dışı sıvıda yer alır
***B- Eğer ortamda yeteri kadar O2 olmazsa H iyonu sayısı düşer.
C- Hidrojen iyonu konsantrasyonun (-) logaritması pH olarak adlandırılır.
D- Laktik asit uçucu olmayan H iyonudur.
E- Hiçbiri
14- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SOLUNUM ALKALOZU İÇİN DOĞRU DEĞİLDİR?
A- Bedenden fazla miktarda CO2 kaybıyla gelişir.
B- Yüksek yerlere çıkıldığında O2 basıncının azalması nedeniyle gelişebilir.
C- Gebelikte progestron artmasına bağlı olarak gelişir.
D- Chvostek ve Throusseau belirtileri pozitiftir.
***E- Hemşire hastanın yüzeysel ve hızlı solunum yapmasına yardımcı olmalıdır
15- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KOMPANSASYON MEKANİZMALARININ YETERSİZ KALDIĞI VE ŞOKUN KLASİK TABLOSUNUN ORTAYA ÇIKTIĞI ŞOK EVRESİDİR?
a) I. Evre
***b) II. Evre
c) III. Evre
d) IV. Evre
e) Hiçbiri
16- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SIVI KAYBINA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HİPOVOLEMİK ŞOK NEDENLERİNDEN DEĞİLDİR?
a) Yanıklar
b) Kırıklar
c) İntestinal tıkanma
d) Pankreatit
***e) Diabetes Mellitus
17- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ VAZOJENİK ŞOKUN GENEL PATOFİZYOLOJİSİ İÇİN YANLIŞTIR?
***a) Yaygın vazokonstrüksiyon
b) Volümün dengesiz dağılımı
c) Venöz dönüĢün azalması
d) Vurum hacminin azalması
e) Kardiyak output’un azalması
18. Az ağrılı yanık türü hangisidir?
A- Birinci derece yanık
B- İkinci derece yüzeysel yanık
C- İkinci derece derin yanık *****
D- Üçüncü derece yanık
E- Dördüncü derece yanık
19. Hangisi yanıkta ödemin nedenidir?
A- Damar içi sıvı kaybı *****
B- Onkotik basıncın düşmesi
C- Lenfatik dolaşımın hızlanması
D- Damar içinde plazma proteinlerinin artışı
E- Kapiller geçirgenliğin azalması
20. Yanığın çok fazla etkilemediği sindirim sistemi organı hangisidir?
A- Duedonum
B- Mide
C- Safra kesesi
D- Karaciğer *****
E- Pankreas21. Hidroterapinin amacı nedir?
A- Hastanın kişiye, zaman, yere oryantasyonunu sağlamak
B- ROM (Range of Motion) egzersizlerinin daha kolay ve ağrısız yapılmasını sağlamak ***
C- Mekanik debritman etkisi oluşturmak
D- Vücut ısısını düzenlemek
E- Tetanoz profilaksisi sağlamak
22. Aşağıdaki hemşirelik tanılarından hangisi yanığın acil evresinde hastanın bakımı içinde yer almaz?
A- Hipotermi
B- Akut ağrı
C- Anksiyete
D- Aile ilişkilerinde değişim *****
E- Solunum yolu tıkanması ile ilişkili olarak bozulmuş gaz değişimi
23. Cerrahi hastası için taburculuk planı ne zaman başlamalıdır?
A. Ameliyat sonrası dönemde
B. Taburculuğuna karar verilen gün
C. Hastaneye kabul sırasında veya öncesinde ******
D. Hasta ve yakınlarının istediği herhangi bir zamanda
E. Ameliyattan 2-3 gün sonra
24. Aşağıda solunum egzersizi için verilen ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz?
A. işlem için hastadan izin alınır
B. Nefes alınan sürenin iki katı kadar havayı içinde tutması söylenir ****
C. Burun yoluyla nefes alınır
D. Hastanın elleri göğüs kafesi ve karın üzerine yerleştirilir
E. Egzersizler yemeklerden iki saat sonra yapılmalıdır
25. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırasında oluşan hipoterminin komplikasyonudur?
A. Myokard infarktüsü
B. Solunum yetmezliği
C. inme
D. Kanama
E. Hepsi ******
26. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırasında oluşan hipoterminin tedavisinde kullaılan aktif internal yöntemlerden değildir?
A. Isıtılmış nemli hava
B. Isıtılmış damar içi sıvılar ve irrigasyonlar
C. Ekstrakorporeal eksternal ısıtma
D. Oda ısısının artırılması ******
E. Isıtılmış irrigasyonlar
27. Hastanın ayılma ünitesinden kliniğe gönderilme kriterleri için verilen ifadelerden yanlış olan hangisidir?
A. Hasta tarafından dört ekstremitenin de hareket ettirilebilmesi
B. Aşırı kanama, kusma olmaması
C. Vücuttan çıkan idrar miktarının saatte en az 30 cc olması
D. Pansumanların olmaması ******
E. Yaşam bulgularının en son 30 dakika ameliyat öncesi yaşamsal bulguları ile
tutarlı olması
28. Ameliyat sonrası kan basıncının normal değerlerde olup olmadığını değerlendirmek için parametre nedir?
A. Sistolik basıncın 120mmHg olması
B. Diastolik basıncın 80 mmHg olması
C. Sistolik absıcın 120 mmHg, diastolik basıcın 80 mmHg olması
D. Hastanın ameliyat öncesi temel kan basıncının bilinmesi ******
E. Kan basıncının her ölçümde 5-10mmHg lik düşüş göstermemesi
29. Günübirlik cerrahinin başarısındaki en önemli anahtar nedir?
A. Hastanın eğitimi
B. Ameliyat öncesi hazırlık
C. Hasta ve ailenin eğitimi *****
D. Uygun hasta seçimi
E. Teknolojik gelişmeler
30. Hangisi günübirlik cerrahide Anestezi Sonrası Bakım I. Evre hemşirelik işlevidir?
A. Bilinç düzeyini değerlendirmek
B. istemdeki ilaçları uygulamak ve sonuçlarını kaydetmek *****
C. Ağızdan sıvı vermek
D. Ameliyat yerini izlemek
E. Yardım ile ayağa kaldırmak31. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ALT SOLUNUM YOLLARINA AİT YAPI DEĞİLDİR?
a- Akciğerler
b- Bronşlar
c- Bronşioller
d- Trakea **
e- Alveoller
32. İV OLARAK VERİLEN RADİOOPAK MADDENİN PULMONER DAMARLAR İÇİNDE DAĞILIŞI, SERİ FİLMLER ÇEKİLEREK İZLENEREK KAYDEDİLMESİ HANGİ İŞLEMDİR?
a- Akciğer filmi
b- Pulmoner anjiografi**
c- Bilgisayarlı tomografi:
d- Bronkoskopi
33. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DİFÜZYONU TANIMLAMAKTADIR?
a- Alveoller ile kan arasında oksijen ve karbondioksit değişimi **
b- İnspirasyon
c- ekspirasyon;
d- Perfüzyon
e- Akciğer ventilasyonu
34. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ASPİRASYON PNÖMONİSİNİN EN SIK GÖRÜLEN MEKANİZMADIR?
a- Toksik sıvıların aspirasyonu
b- Yiyeceklerin aspirasyonu
c- Su aspirasyonu
d- Yabancı maddelerin aspirasyonu
e- Orofarengial floradaki virüs yada bakterilerin aspirasyonu **
35. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÖZELLİKLE AKCİĞER KANSERİNİN TANINMASINDA VE EVRELENDİRİLMESİNDE KULLANILMAKTADIR?
a-Akciğer filmi
b- Bilgisayarlı tomografi**
c- Magnetik rezonans görünütüsü
d- Pulmoner damarların anjiyografisi
e- Ultrason
36. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ *PLÖREZİYİ* TANIMLAR?
A) Akciğer dokusunun enflamasyonu
B) Cerehat içeren plevral sıvı artışı
C) Plevranın enflamasyonu**
D) Plevral sıvının artması
E) Alveoler alanda sıvı toplanması
37. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ *PULMONER ÖDEM* BELİRTİLERİNDENDİR?
A) Bulantı-kusma
B) Dispne*
C) Pürülan balgam
D) Bradikardi
E) Solunum sesleri azalır
38. AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ İÇİN *YANLIŞTIR?
A) Yaşamı tehdit eden durumdur
B) Anormal düşük arteriyel O2 basıncı
C) Anormal yükseklikte arteriyel CO2 basıncı
D) Normal arteriyel O2 ve CO2 basıncı**
E) Akciğerler temel işlevini yerine getiremez
39. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ AKCİĞER APSESİ ETYOLOJİSİNDE YER ALIR?
A) Yan ağrısı ve öksürük
B) Koch basili
C) Stafilokoklar**
D) Coli
E) Hepsi
40. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ *TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE *KULLANILAN İLAÇLARDAN *STREPTOMİSİNE AİT *YAN ETKİDİR?
A) Ototoksisite**,
B) Optik nevrit,
C) toksik hepatit,
D) kusma
E) trombositopeni41.)PULMONER ARTER UÇ BASINCININ DEĞERLENDİRİLMESİ HANGİ DURUM HAKKINDA BİLGİ VERİR?
Cevap=sol kalp fonksiyonu
42.)AŞAĞ. HANGİSİ ROM EGZERSİZİ İLE SAĞLANAN OLUMLU GELİŞMEDİR?
Cevap=kas iskelet ve dolaşım sorunlarını önler.
43.)HANGİSİ HEMŞİRELİK TANISI HAREKETSİZ OLMADIĞI HALDE TORAKS CERREHİSİ SONRASI HAREKET ETMEDE SINIRLILIĞA NEDEN OLAN BİR DURUMDUR?
Cevap=fiziksel harekette bozulma
44.)GÖĞÜS BOŞLUĞUNDAKİ KANIN BOŞALTILMASI AMACIYLA GÖĞÜS TÜPÜ TAKILAN HASTANINBİRÇOK ÖNCELİKLİ BAKIMA GEREKSİNİMİ VARDIR.GÖĞÜS TÜPÜ SİSTEMİNİN BAKIMIYLA İLGİLİ ÖNCELİKLERİNİZ AŞAĞ. HANGİSİDİR?
Cevap=Göğüs tüpü drenejı izleme ve göğüs tüpünün açıklığını sağlama.
45)PNÖMOTORAKSI TEDAVİ ETMEK AMACIYLAGÖĞÜS TÜPÜ OLAN HASTAYA BAKIM VERİYORSUNUZ. BAKIM SIRASINDA HASTANIN PANSUMANI VE TÜPÜ ÇIKAR.AŞAĞ. UYGULAMALARDAN HANGİSİNİ HEMEN YAPARSINIZ?
Cevap=Göğüs tüpünün yerleştirildiği alana pansuman koyma ve yaşam bulgularını alma.
46*Aşağıdakilerden hangisi kr.bronşitin klinik belirtilerinden değildir?
A-)Genellikle kış aylarında geceleri öksürük ve balgam çıkarma*****
B-)Efor dispnesi C-)Solunum güçlüğü D-)Öksürük ve nefes darlığının artması
E-)Mükopürülan balgam çıkarma
47*Aşağıdakilerden hangisi “Aktivite intoleransı”olası hemşirelik tanısının sebeplerinden değildir?
A-)Bronşlarda sekresyon artması
B-)Yetersiz öksürme
C-)Efor dispnesi nedeniyle,
D-)Oksijen taşınmasındaki yetersizlik sonucu
E-)Yetersiz öksürme ve sekresyonların artması ******
48*Kan dolaşımında bulunan değişik nitelikteki maddelerle pulmoner arterlerin tıkamasına ne ad verilir?
A-)KOAH
B-)Astım
C-)Enflüenza
D-)pulmoner emboli*****
E-) Bronşit
49. HANGİSİ EKG’ NİN KULLANIM AMAÇLARINDANDIR?
a. Kalbin ritim ve iletim bozukluklarını belirlemek
b. Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptamak
c. Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirmek
d. Bazı kalp ilaçlarının etkilerini değerlendirmek
e. Hepsi**
50. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ARTERİYEL DOLAŞIM YETERSİZLİĞİ BULGULARINDAN DEĞİLDİR?
a. Ekstremite soluktur.
b. Ekstremite soğuktur.
c. Ödem yoktur yada hafiftir.
d. Deri ince, parlak, tüylerin büyümesi yavaş ve tırnaklar kalındır.
e. Nabız normaldir. **
51. HANGİSİ SAĞ ATRİYUM İLE SAĞ VENTRİKÜL ARASINDA BULUNAN KALP KAPAĞIDIR?
a. Triküspit kapak **
b. Biküspid kapak
c. Mitral kapak
d. Pulmoner kapak
e. Aort kapağı
52. HANGİSİ KALBİN SAĞ ATRİYUMUNA GİREN DAMARDIR?
a. Arteria pulmonalis
b. Pulmoner ven
c. Aorta
d. Vena cava superior **
e. Sağ koroner arter
53. HANGİSİ SOL VENTRİKÜLÜN ANTERİOR DUVARINI, SAĞ VENTRİKÜLÜN ANTERİOR BÖLÜMÜNÜ VE İNTERVENTRİKÜLER SEPTUMUN ANTERİOR ÜÇTE İKİLİK BÖLÜMÜNÜ BESLEYEN DAMARDIR?
a. Sağ ana koroner arter
b. Posterior inen arter
c. Marjinal arter
d. Sol ana koroner arter**
e. Hiçbiri
54. HANGİSİ KORONER KALP HASTALIĞININ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNDEN DEĞİLDİR?
a. Yaş
b. Erken menopoz
c. Sigara içiyor olmak
d. Hipertansiyon e. Yüksek HDL-kolesterol değeri**

55. HANGİSİ YALNIZCA YATAR POZİSYONDA GELEN GENELLİKLE OTURMAK YA DA AYAĞA KALKMAKLA GEÇEN GÖĞÜS AĞRISIDIR?
a. Stabil Angina
b. Unstabil Angina
c. Varyant Anjina
d. Noktürnal angina
e. Angina dekubitus**
56. HANGİSİ AKUT MİYOKARD ENFARKTÜSÜNÜN TEDAVİ YAKLAŞIMI İÇİN YANLIŞTIR?
a. Hasta sürekli monitorizasyon yapılan bir kardiyak yoğun bakım ünitesine alınır.
b. Standart uygulama trombolitik tedavidir
c. Ağrının giderilmesi için intramüsküler yolla morfin sülfat verilir.**
d. Nazal kanüller ile oksijen verilir.
e. Ventriküler fibrilasyonu engellemek için profilaktik olarak IV lidokain yapılır.
57. HANGİSİ HASTALARDA İSTİRAHAT HALİNDE İKEN BİLE DİSPNE’ NİN GÖRÜLDÜĞÜ VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN OLDUKÇA SINIRLI OLDUĞU KALP YETMEZLİĞİ EVRESİDİR?
a. Evre I b. Evre II c. Evre III d. Evre IV**
e. Evre V
58. HANGİSİ HİPERTANSİYONDA EVRE 2 SEMPTOMLARINDAN DEĞİLDİR?
a. Sol ventrikül hipertrofisi
b. Hipertansif ensefalopati**
c. Retinal arterlerde yaygın ve fokal daralma
d. Plazma kreatinin düzeyinde hafif artma (1.2-2.0 mg/dl)
e. Atherosklerotik plak varlığı
59. Kalp ameliyatı sonrası ilk saatte göğüs drenajı miktarı ne olmalıdır?
a. 300
b. 500
c. 700
**d. 100
e. 800
60. Kalp ameliyatı sonrası yoğun bakım ünitesine alınan hastanın ameliyat sonrası ilk saatlerde sıvı dengesini korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a. IV sıvı miktarı artırılır
b. Tolere ediyorsa ağızdan sıvı verilir
c. Solunum fonksiyon testlerine bakılır
**d. Aldığı-çıkardığı izlenir
e. Hepsi yapılmalıdır
61. Aşağıdakilerden hangisi Kalp ameliyatı sonrası yoğun bakım ünitesinde sosyal izolasyon sonucu oluşabilecek hemşirelik sorunudur?
a. Bilgi eksikliği
**b. Duyusal algı bozukluğu
c. Etkisiz termoregülasyon
d. Gaz değişiminde bozulma
e. Hepsi
62- Aşağıdakilerden hangisi hem arter hem de venlerde görülen hastalıktır?
a. Raynoud hastalığı
b. Buerger hastalığı ***
c. Anevrizma
d. Varis
e. Hepsi
63- Buerger hastalığının bakımı için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Buerger-Allen egzersizlerinin yapılması kollaterallerin gelişmesinde rol oynar.
b. Ağrıyı azaltmak için hastaya soğuk uygulama yapılmalıdır. ***
c. Bacak travmalardan korunmalıdır
d. Ekstremiteye doğrudan sıcak uygulama yapılmamalıdır.
e. Ayak hijyeni önemlidir.
64- Aşağıdakilerden hangisi derin ven trombozu tedavi ve bakımında yer alan uygulamadır?
a.Yatak istirahati
b. Bacak elevasyonu
c. Ilık uygulama
d. d.Antikoagülasyon
e. Hepsi ***
65. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİLERİ PLAZMA PROTEİNLERİDİR?
**a) Albumin, globulin ve fibronojen
b) Albumin, globulin, lökosit
c) Globulin, fibronojen, trombosit
d) Globulin, lökosit, trombosit
e) Fibronojen, trombosit, lökosit

66. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DEMİR EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ İÇİN YANLIŞTIR?
a) Demir ilaçları aç karnına alınmalıdır
b) Demir emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerle alınmalıdır
**c) Demir ilaçlarının mideyi tahrişini önlemek için sütle birlikte alınmalıdır
d) GİS sorunu olan hastalara demir IV/IM olarak verilmelidir
e) Hasta yüksek miktarda demir içeren besinlerle beslenmelidir
67. FİBRİNOJEN HANGİ MEKANİZMADA ROL OYNAR?
**a) Pıhtılaşma
b) Ödem
c) Hümoral bağışıklık
d) Hücresel bağışıklık
e) Hematopoez
68. B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE BAĞLI GELİŞEN ANEMİ TÜRÜ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
a) Orak hücreli anemi
**b) Pernisiyöz anemi
c) Hemolitik anemi
d) Talasemi e) Aplastik anemi
69. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TALASEMİ MAJORUN TEDAVİSİ İÇİN DOĞRUDUR?
**a) Kan nakli ve selasyon
b) İlaç tedavisi yapılır
c) Diyet tedavisi yapılır
d) Tedaviye gerek yoktur
e) İlaç ve diyet tedavisi
70) Aşağıdakilerden hangisi miyeloid kök hücrelerinin mutasyonundan kaynaklanan lösemi tipidir?
a) Akut Miyeloid Lösemi (AML)
b) Akut Lenfositik Lösemi (ALL)
c) Kronik Miyeloid Lösemi (AML) ****
d) Kronik Lenfositik Lösemi (ALL)
e) Multiple myelom
71) Kemoterapinin yan etkisi olarak görülen bulantı kusmalara karşı yapılması gerekli hemşirelik bakımında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Antiemetikler verilir
b) Az sık aralarla beslenmelidir
c) Yağlı acılı yiyecekler verilmelidir ****
d) Hastanın diyeti bol proteinli ve vitaminli olarak düzenlenir.
e) Gerektiğinde hastaya beslenme desteği sağlanmalıdır (TPN gibi).
72) Aşağıdakilerden hangisi lösemili hastada enfeksiyon riskinin önlenmesinde yapılacak hemşirelik bakımı için doğrudur? ****
a) Koruyucu izolasyon önlemleri alınmalıdır
b) Sadece antibiyotik tedavisi yeterli
c) Bol egzersiz yaptırılır
d) Travmalardan korunur
e) Bol bol çiğ sebze ve meyve yedirilir.
73) Aşağıdakilerden hangisi trombotik sorunu olan hastaların eğitiminde yer almalıdır?
a) Sık sık egzersiz yapmalı, hareketli olmalıdır (özellikle araba, otobüs ve uçak ile uzun yolculuklar sırasında). *****
b) Hareket etmekten sakınılmalıdır
c) Demir tedavisi yapılmalıdır
d) Cerrahi hiçbir müdahale yapılmamalıdır
e) Hiçbiri
74) Aşağıdakilerden hangisi nötropeni tanısı için doğrudur?
a) Nötrofillerin sayısının 1500-2000 mm3’den az olmasına ****
b) Nötrofillerin sayısının 2000-3000 mm3’den fazla olmasına
c) Nötrofillerin sayısının 3000-4000 mm3’den az olmasına
d) Trombosit sayısının 1500-2000 mm3’den az olmasına
e) Eritrosit sayısının 1500-2000 mm3’den az olmasına
75- Hangisi böbreklerin görevlerindendir?
A) Artık ürünlerin dışarıya atılması
B) Asit-baz dengesinin sürdürülmesi
C) Kan basıncının düzenlenmesi
D) Aktif D vitaminin sentez edilmesi
E) Hepsi**
76- Hangisi üriner sistemle ilgili problemi olan hastanın fiziksel değerlendirmesi yapılırken incelenecek kriterlerden değildir?
A) Kan basıncını değerlendirmek
B) Solunum hızı ve ritmini değerlendirmek
C) Böbreklerin boyut ve biçimini değerlendirmek
D) Kadınlarda valsalva manevrası sonrası idrar kaçırma olup olmadığının değerlendirmek
E) Hastalığa psikolojik uyumunu değerlendirmek**

77- Hangisi femoral arterden kateter ile girilerek opak maddenin verilmesi ile böbrek damarlarının görüntülenmesi işlemidir?
A) İntravenöz piyelografi
B) Retrograd piyelografi
C) Renal anjiyografi **
D) Böbrek sintigrafisi
E) Sistoskopi
78- Hangisi mesane duvarının enflamasyonudur?
A) Sistit**
B) Piyelonefrit
C) Üretrosel
D) Sistosel
E) Enterosel
79- Hangisi akut glomerulonefrit (AGN) için yanlıştır?
A) Bakteriyel kökenli AGN genellikle yaşlılarda daha sık görülür. **
B) En önemli etkeni A grubu Beta hemolitik streptekoklardır.
C) Kabakulak, suçiçeği, hepatit b gibi enfeksiyonlar sonucunda da oluşabilir.
D) Yaygın vücut ödemi görülür.
E) Tedavide belirtilerin giderilmesi üzerinde odaklanılır.
80. Hangisi bening prostat hiperplazisinin belirtisi değildir?
A. Pollaküri
B. Noktüri
C. Disüri
D. Hematüri
E. İdrar projeksiyonunda ve kalibresinde artma CVP:E
81. Prostatektomi geçiren hastanın bakım yönetimi için verilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz?
A. Sıvı alımı kısıtlanmalıdır CVP:A
B. Hastaya rektal sifinkteri sıkıştırması öğretilmelidir.
C. Konstipasyon önlenmelidir
D. Oturma banyosu ve ısı uygulanabilir
E. perine egzersizleri öğretilmelidir.
82. Hidrosel nedir?
A. Testisin akut inflamasyonudur
B. Testislerin skrotuma inmemesidir.
C. Testisleri örten tunika vaginalisin iki yaprağı arasında fazla sıvı birikmesidir CVP:C
D. Testis ven pleksusun bir ya da tüm dallarında silindirik ya da ip şeklinde genişlemesidir.
E. Spermatik kordonun ani olarak kendi etrafında dönmesidir.
83. Memede oluşan lenfatik sıvının çoğunluğu hangi lenf nodlarında drene olur?
**a. Koltuk altı lenf nodu
b. İnternal mammarian lenf nodları
c. Supklavikular lenf nodları
d. Pektoral lenf nodları
e. Parasternal lenf nodları
84. Mastitite hemşirelik yönetimi için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a. Hasta emziriyorsa emzirmesi durdurulur
b. Ağrının azaltılması ve hastanın rahatlatılması için memeye soğuk ıslak kompres uygulanabilir.
**c. Süt kanallarının boşaltılması gerekir
d. Emzirmek bebek için zararlıdır
e. Hepsi doğrudur
85. Aşağıdakilerden hangisi 40 Yaş ve üzeri için erken tanı ve taramada klinik muayenenin yapılma sıklığıdır?
a. 3 yılda bir klinik muayene
b. 6 yılda bir klinik muayene
**c. 12 yılda bir klinik muayene
d. 2 yılda bir klinik muayene
e. 18 yılda bir klinik muayene
86. AŞağıdakilerden hangisi sindirim sistemi hastalıklarında görülen semptomlardan değildir?
a) Ağrı
b) Retrosternal Yanma (Pirozis)
c) Ağrılı yutma (Odinofaji)
d) Disfaji
e) Vertigo ***
87. AŞağıdakilerden hangisi duodenum ülserindeki ağrının özelliğine uygundur?
a) Yemeklerden 2-4 saat sonra ağrı olur, ***
b) Yemeklerden 1-2 saat sonra ağrı olur,
c) Gıda alımıyla rahatsızlık artar,
d) Sol üst epigastriumda olur
e) Belli bir özellik arz etmez.


88. AŞağıdakilerden hangisi irritabl bağırsak sendromunda verilecek hemŞirelik bakımlarından değildir?
a) Diyet düzenlemesi yapılmalıdır.
b) Sıvı alımı artırılmalı, sık aralıklarla az az beslenme sağlanmalıdır.
c) Stres, alkol ve sigaradan uzak durulmalıdır.
d) Düzenli defekasyon alışkanlığı edindirmelidir.
e) Sıvı alımı kısıtlanmalı, beslenmede özel bir düzenlemeye gerek yoktur. ***
89. İleri karaciğer hastalıklarında aminoasit metabolizması bozukluğuna bağlı olarak nefeste duyulan kötü kokuya ne ad verilir?
a) Flapping tremor
b) Fetör hepatikus ***
c) Prüritus
d) Palmar eritem
e) Spider angioma
90. Kan serumunda HbsAG ve HbeAG pozitif bulunan vakalar için aŞağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu vakaların kanında HBV vardır, bulaştırıcılıkları fazladır, ***
b) Bu vakaların kanında HBV vardır, bulaştırıcılıkları azdır,
c) Bu vakaların HBV karşı bağışıklıkları vardır,
d) İyileşme dönemindedirler
e) Henüz hastalık oluşmamıştır.
91. ASAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÖZOFAGUSUN MOTİLİTE BOZUKLUĞUDUR?
A. Özofagus Divertikülleri
B. Özofageal Hiatal Herniler
C. Özofagus tümörleri
D. Akalazya**
E. Özofagus travmaları
92. HANGİSİ AKALAZYADA HEMSİRELİK TANISI OLAMAZ?
A. Aspirasyon riski
B. Beden gereksiniminden az beslenme
C. Anksiyete
D. Hava yolu açıklığında yetersizlik
E. Yutma güçlüğüne bağlı kronik ağrı**
93. ASAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DUMPİNG SENDROMUNUN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLERDENDİR?
A. Hasta az az sık sık beslenmeli**
B. Karbonhidrattan zengin diyet olmalı
C. Proteinden yağdan fakir besinler tüketilmeli
D. Su ve sıvılar yemekle birlikte alınmalı
E. Hepsi yapılmalıdır
94. ASAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ INTESTİNAL OBSTRÜKSİYONDA HEMSİRELİK GİRİSİMLERİNDEN DEĞİLDİR?
A. Yasam bulguları izlenmelidir.
B. Saatlik idrar miktarı 40 ml altına düserse hekime haber verilmelidir.
C. Analjezikler verilmelidir**
D. Ziyaret kısıtlanmalıdır
E. Sıvı volüm eksikliği yönünden gözlenmelidir
95. HANGİSİ STOMANIN ÖZELLİĞİDİR?
A. Stoma kırmızı veya kırmızıya yakın, ağzımızın iç kısmına benzer bir görünümdedir**
B. Ameliyat sonrası erken dönemde stoma küçüktür
C. Birkaç ay sonra ödem ve sislik olur
D. Stomada sinir uçları vardır
E. Stoma kan damarlarından fakirdir.
96. HEMŞİRELİKTE TAKSONOMİN YARARI NEDİR?
a. Hemşirelerin hastalıkların tıbbi boyutunu anlamalarına yardımcı olur
**b. Bakıma standardizasyon sağlar
c. Hemşirenin kurumlar arası geçişinde hasta bakımı işini kolaylaştırır
d. Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları arasında etkili bir iletişim ağı oluşturur
e. Hastaların tüm sağlık kurumlarındaki tedavileri karşılaştırılabilecektir.
97. HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLAMASININ KULLANILMADIĞI ALAN HANGİSİDİR?
a. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları bağımsız girişimler
b. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları ortak girişimler
c. Evde bakım ortamları
d. Kronik bakım
**e. Tıbbi tedavi
98. HANGİSİ HEMŞİRELİK SONUÇLARI SINIFLAMASI ALANLARINDAN DEĞİLDİR?
a. Fonksiyonel sağlık
b. Psikososyal sağlık
c. Aile Sağlığı
**d. Sağlık Sistemi e. Algılanan Sağlık

99. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GORDON’IN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİNDENDİR?
a. İletişim Örüntüsü
**b. Aktivite egzersiz örüntüsü
c. Ölüm örüntüsü
d. Çalışma ve eğlenme örüntüsü
e. Beden ısısının kontrolü örüntüsü
100)”” OLGULARIN TANIMLANMASI VE SINIFLANDIRILMASI”” TANIMI HANGİSİNE AİTTİR?
a)taksonomi ****
b)sınıflandırma
c)bilim
d)sınıflandırma bilim
e)hiçbiri
101)”” AYNI ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN FAKAT DİĞER GRUPLARDAN FARKLI ÖZELLİKLERİ OLAN OLGULAR BİR YAPI İÇİNDE GRUPLANDIRILIR”””HANGİ TANIMDIR?
a)taksonomi
b)sınıflandırma *** c)bilim d)sınıflandırma bilim
e)hiçbiri
102)”” BELİRLİ BİR ALANDAKİ KELİME HAZİNESİNİ BELİRLİ, SPESİFİK YASA VEYA İLKELERE GÖRE SINIFLAMA YÖNTEMİDİR”” HANGİSİDİR?
a)taksonomi
b)sınıflandırma
c)bilim
d)sınıflandırma bilim ***
e)hiçbiri
103) TAKSONOMİNİN AMAÇLARINDANDIR?
a) Dünyayı tanımak.
b) Diğerleri ile iletişim kurmak.
c) Sistemli biçimde bilgi sağlamak.
d) Bilgilerin kendi içlerinde farklılıkları, benzerlikleri ve ilişkileri olduğunu tanımlar
e)hepsi ***
104)HEMŞİRELİKTE TAKSONOMİNİN AMAÇLARINDANDIR?
a) tanı terminolojisi oluşturmak, geliştirmek ve sınıflandırmak
b) tüm sağlık kurumlarındaki bakım/hemşirelik dokümantasyonları karşılaştırılabilmek
c) hemşireler arasında, hemşireler ve hastalar arasında daha iyi iletişim ve hasta bakımının kalitesi ve sürekliliğinde iyileşme
d) Hasta bir sağlık kurumundan diğerine geçtiğinde, hemşirelerin hasta için yaptıkları bakım planını, elde ettikleri sonuçları/beklenen sonuçları iletmek için standart bir yol olacaktır
e)hepsi ***
105)TAKSONOMİ KİMLE BAŞLAR?
a) Florence Nightingale ***
b)gordon
c)henderson
d)widenbach
e)pepleu
106) DOKUZ İNSAN TEPKİSEL ÖRÜNTÜLERİNDEN DEĞİLDİR?
a)değişim, hareket etme, bilgilenmek
b)iletişim, ilişki kurma
c)seçme,algılama,değerler
d)bilgilenmek ve
e)hissetmemek ***
107)”” 1988 YILINDA NANDA‟NIN IX. KONFERANSI‟NDA KABUL EDİLMİŞTİR.””HANGİ MODEL?
a) dokuz insan ***
b)8 insan
c)19 insan
d)29 insan
e)hiçbir
108) HEMŞİRELİĞİN YAPI TAŞLARI HANGİLERİDİR?
a)sınıflama
b)tanılama
c)süreç ve tanılama
d)sınıflama ve tanılama ****
e)süreç ve sınıflama
109)NANDA TAKSONOMİSİNİN ÖZELLİKLERİNDENDİR?
a) ulusal ve uluslar arası düzeyde birçok kuruluş tarafından tanınmaktadır.
b) hemşirelerin ele almakta yeterli ve yetkili ve sorumlu olduğu‟ hasta problemlerinin taksonomisi geliştirilmiştir
c) hemşirelik girişimlerinin seçimine ve hemşirelik bakımına duyarlı hasta problemlerinin tanınmasına bir temel oluşturmaktadır
d)hepsi***
e)yalnızca b ve c seçenekleri

110) AŞAĞIDAKİ BİLGİLER HANGİ SEÇENEKTE TAKSONOMİ İÇİN DOĞRUDUR?
1) nanda taksonomi ıı‟de üç düzey vardır.
2) toplam 13 alan, 46 sınıf ve 206 tanı içermektedir
3) Hemşirelik tanıları geliştirilmeye ve sınıflanmaya devam ederken, 1998 yılında Gordon‟un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli benimsenmiştir.
Marjory Gordon‟un izni alınarak modelin orijinalinde uyarlamalar yapılmış ve Taksonomi II olarak uygulanmaya başlanmıştır
a)1 ve 2
b)yalnız 1
c)yalnız 2
d)1,2,3 ***
e)1ve 3
111)NANDA HEMŞİRELİK TANI TİPLERİNDENDİR?
a)mevcut gerçek tanılar
b)risk tanıları
c)iyilik hali tanıları
d)sendrom tanıları
e)hepsi ***
112)NANDA HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?
a)klinik uygulama
b)bilgi sistemleri ve standardize edilmiş veri tabanları
c)hemşirelik öğretimi.öğretim kitapları,eğitim programları
d)bakımın yönetimi
e)hepsi ***
113) HANGİSİ HEMŞİRELİK GİRİŞİM ALANLARINDANDIR?
a).fizyolojik (temel) ve fizyolojik (karmaşık)
b)davranışsal
c)güvenlik ve sağlık sistemi
d)toplum ve aile
e)hepsi ***
114) HANGİSİ HEMŞİRELİK SONUÇ ALANLARINDANDIR?
a)fonksiyonel sağlık ve algılanan sağlık
2.fizyolojik sağlık ve psikososyal sağlık
c)sağlık bilgisi davranışı
d)aile sağlığı ve toplum sağlığı
e)hepsi ***
115) NANDA TARAFINDAN ONAYLANAN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİNE GÖRE TANILARDANDIR?
a)Sağlığın Algılanması ve Bilişsel Algılama Biçimi ve stresle başetme
b) Beslenme - Metabolik Durum ve Boşaltım Biçimi
c)Aktivite Egzersiz Biçimi, Uyku-Dinlenme Biçimi, İnanç ve Değerler
d) Rol-İlişki Biçimi, Kendini Algılama-Kavrama , Cinsellik-Üreme Biçimi
e)hepsi***
116) İNSAN YAŞAMINDA TAKSONOMİNİN ÖNEMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
a)insanın içinde yaşadığı dünyayı tanımasını sağlamak
b) insanların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için yöntem bulmak
c) sistematik ve ekonomik biçimde bilgi sağlamak
d) bilgi içinde farklılıkları ilişkileri tanımlamak
e)hepsi**
117) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOMEOSTAZİ BOZAN DURUMLARDANDIR?
a) Bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonları
b) Malnütrisyon
c) Depresyon
d) Alkol-sigara
e) Hepsi**
118- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOMEOSTAZİSE YÖNELİK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?
a) Sağlık eğitimi
b) Gereken tıbbi ve bakım müdahalelerinin uygulanması
c) Komplikasyonların gelişmesinin önlenmesine yönelik bakım uygulamalarının yapılması
d) Bireyin bozulan denge durumuna uyum sürecinde desteklenmesi
e) Hepsi**
119- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BÖBREKLERİN HOMEOSTAZİSİN KORUNMASINA YÖNELİK GÖREVLERİNDENDİR?
a) Sodyum miktarını düzenlemek
b) Artık ürünleri atmak
c) H iyonu dengesini düzenlemek
d) Kan ve hücre dışı sıvının bileşimini düzenlemek
e) Hepsi**


120)”” TÜM YAŞAM OLAYLARINA, GİRDİ VE ÇIKTILARA, ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERE RAĞMEN, İÇ ORTAMIN DENGEDE/DEĞİŞMEZ TUTULMASI OLGUSUDUR, İNSAN HAYATINI TEHDİT EDEN DURUMLARA KARŞI KOYMA, KENDİNİ DENGEDE TUTMA YETENEĞİ OLARAK AÇIKLANMAKTADIR” TANIM HANGİSİDİR?
a)stresör
b)hemostazis ***
c)adaptasyon
d)hiçbiri
e)hepsi
121) HEMSOTAZİSİ”” VÜCUDUN PRİMER FİZYOLOJİK İŞLEMLERİNİN ORGANİZMA İÇİNDE DEVAMLI VE DÜZENLİ ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ””ŞEKLİNDE TANIMLAYAN KİMDİR?
a) Canon*** b)selye c)c.bernard d)rogers e)gordon
122) ORGANİZMADA İÇ ORTAMIN SABİTLİĞİNİ SÜRDÜRME HANGİ SİSTEMLERLE SAĞLANIR?
a)endokrin ve dolaşım
b)endokrin ve sinir ***
c)üreme
d)boşaltım
e)hepsi
123)ORGANİZMADA SİNYALLERİN VE CEVAPLARIN HIZLI İLETİM YOLU?
a)endokrin ve dolaşım
b) sinir sistemi ***
c)üreme
d)boşaltım
e)hepsi
124) ORGANİZMADA SİNYALLERİN VE CEVAPLARIN YAVAŞ İLETİM YOLU?
a)endokrin ve dolaşım
b) sinir sistemi
c)hormonal ***
d)boşaltım
e)hepsi
125) KAN VE HÜCRE DIŞI SIVININ BİLEŞİMİNİ DÜZENLEYEREK, NA MİKTARINI DÜZENLEYEREK, İDRAR HACMİNİ VE KONSANTARASYONUNU DÜZENLEYEREK HOMEOSTAZİSİN KORUNMASINA YARDIM EDEN SİSTEM HANGİSİDİR?
a)endokrin ve dolaşım
b) sinir sistemi
c)hormonal
d)böbrekler***
e)hepsi
126)”” HÜCRE DIŞI SIVIYA *OKSİJEN SAĞLAMAKLA KALMAZ HÜCRELER TARAFINDAN OLUŞTURULAN *KARBONDİOKSİTİ KANDAN ALVOLLERE VE SONRA DA DIŞ ORTAMA ATARAK UZAKLAŞTIRIR.””?
a)endokrin ve dolaşım
b) sinir sistemi
c)hormonal
d)böbrekler
e)solunum sistemi***
127)HEMOSTATİTİK DENGEDE SİNİR SİSTEMİ İÇİN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)Kasları yönetir,
b)İç organ işlevlerini kontrol eder, iç ve dış çevrenin hissedilmesini sağlar.
c)Zekayı oluşturarak hayatta kalabilmek için uygun koşulları oluşturabilmeyi sağlar.
d) hareket etmeyi sağlar
e)na kontrol eder***
128)”” BÜYÜME, METABOLİK HIZ GİBİ BİR ÇOK HÜCRE İŞLEVİNİ VE ÜREMEYLE İLGİLİ BİR ÇOK ÖZEL AKTİVİTEYİ DENETLEYEN HORMONLAR SALGILAR.””?
a)endokrin ***
b) sinir sistemi
c)hormonal
d)böbrekler
e)solunum sistemi
129)”” KANDAKİ KARBONHİDRAT, YAĞ ASİTLERİ VE AMİNOASİTLER ŞEKLİNE DÖNÜŞEN BESİNLER VÜCUDUN ENERJİ GEREKSİNİMİNİ BÜYÜMESİ VE YENİLENMESİ İÇİN KULLANILMAK ÜZERE EKSTRASELLÜLER SIVIYA ABSORBE OLUR.””?
a)sindirim ***
b) sinir sistemi
c)hormonal
d)böbrekler
e)solunum sistemi


130)”” KARACİĞER VE PANKREAS BİRLİKTE ÇALIŞARAK GLİKOZ KONSANTRASYONUNU DÜZENLEYEN “”SİSTEM HANGİSİDİR?
a)sindirim ***
b) sinir sistemi
c)hormonal
d)böbrekler
e)solunum sistemi
131) VÜCUDUN OLUMSUZ KOŞULLARDAN KORUNMASI VE GEREKSİNİMLERİN KARŞILANMASI İÇİN DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU ŞEKİLDE VE DOĞRU YOLLA HAREKETİ SAĞLAR.””?
a)iskelet kas sistemi ***
b) sinir sistemi
c)hormonal
d)böbrekler
e)solunum sistemi
132)”” OKSİJEN KONSANTRASYONU ÇOK DÜŞÜKSE OKSİJEN GEREKLİ KONSANTRASYONU SAĞLAMAK ÜZERE HEMOGLOBİNDEN AYRILARAK DOKUYA GEÇER.””BU TANIM HANGİSİNE AİTTİR?
a)hemostazis
b)adaptasyon
c)LAS
D)GAS
e) hemoglobinin oksijen-tamponlayıcı işlevi***
133) HOMEOSTAZİ BOZAN DURUMLAR VE RİSK FAKTÖRLERİ HANGİLERİDİR?
a) bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonları
b)malnütrisyon ,yaş,stres,alkol,sigara
c) psikolojik faktörler,depresyon
d)yaşam şekli
e)hepsi***
e)hepsi
134) ORGANİZMANIN BEDENSEL VE RUHSAL SINIRLARININ TEHDİT EDİLMESİ VE ZORLANMASI İLE ORTAYA ÇIKAN VE BİREYİN FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK DENGESİNİ TEHDİT EDEN BİR DURUMDUR.””HANGİ TANIMDIR?
a)denge
b)stres ***
c)organizma
d)adaptasyon
e)hiçbiri
135)STRESİ” ORGANİZMANIN DENGESİNİ BOZAN UYARANLAR” OLARAK KİM TANIMLAR?
a)claude bernard ***
b)hans selye
c)rogers
d)cüceloğlu
e)gordon
136)STRESİ”” ORGANİZMANIN HER TÜRLÜ UYARANA VERDİĞİ CEVAP “”OLARAK KİM TANIMLAR?
a)claude bernard
b)hans selye***
c)rogers
d)cüceloğlu
e)gordon
137)STRES “”BİREYİN FİZİK VE SOSYAL ÇEVREDEKİ UYUMSUZ KOŞULLAR NEDENİYLE, BEDENSEL VE PSİKOLOJİK SINIRLARININ ÖTESİNDE HARCADIĞI GAYRETTİR" KİM TANIMLAR?
a)claude bernard
b)hans selye
c)rogers
d)cüceloğlu ***
e)gordon
138) HOŞA GİDEN AKTİVİTELERİN GETİRDİĞİ YAŞAMSAL ZORLUKLARDAN KAYNAKLANABİLİR. BUNA ÜNİVERSİTEYİ KAZANMAK, DUYGUSAL BİR İLİŞKİYE BAŞLAMAK, YAŞANILAN ÇEVREYİ DEĞİŞTİRMEK ÖRNEK VERİLEBİLİR.””BU TANIM HANGİSİDİR?
a)stres
b)yapıcı stres ***
c)yıkıcı stres
d)hepsi
e)hiçbiri139) UYUM SAĞLANMASI GEREKEN HOŞ OLMAYAN DURUMLAR OLDUĞUNDA YAŞANILAN STRESTİR. BUNA ÖRNEK OLARAK HASTALIK, ÖLÜM VE ÇOK FAZLA İŞ YÜKÜ VERİLEBİLİR.””TANIM HANGİSİNE AİTTİR?
a)stres
b)yapıcı stres
c)yıkıcı stres ***
d)hepsi
e)hiçbiri
140)” ORGANİZMAYA İÇERDEN YADA DIŞARIDAN GELEN, ONU TEHDİT EDEN VE ORGANİZMADA BİR SERİ REAKSİYON BAŞLATAN UYARANLARA DENİR.””?
a)stres
b)yapıcı stres
c)yıkıcı stres
d)hepsi
e)stresör***
141)HANGİLERİ STRESÖRLERİN TİPLERİNDENDİR?
a) Genetik faktörler b) Fiziksel, biyolojik ve kimyasal faktörler
c)kültürel ve psikolojik faktörler d) Ekolojik faktörler e)hepsi***
142)”” VÜCUDUN HOMEOSTATİK DENGESİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN KORUYUCU VE UYUM SAĞLAYICI MEKANİZMADIR.( SELYE STRESE YANITI LAS VE GAS İLE İFADE ETMİŞTİR.)””TANIM HANGİSİNE AİTTİR?
a)stres
b)yapıcı stres
c)yıkıcı stres
d)strese fizyolojik yanıt***
e)stresör
143.)LAS (LOKAL ADAPTASYON SENDROMU),İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a)yaralı bölgede inflamatuar yanıt ve doku onarım sürecinden oluşur.
b)Lokal adaptasyon sendromu kontakt dermatit gibi küçük lokal yaralanmalarda meydana gelir.
c)Eğer lokal yaralanma ciddi ise genel adaptasyon sendromunu uyarır.
d)hepsi ***
e)hiçbiri
144) GAS (GENEL ADAPTASYON SENDROMU),İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a)Alarm reaksiyonu
b)Direnç evresi
c)Tükenme evresi
d) bedenin stresli durumlarda verdiği üç aşamalı tepkiyi "Genel Uyum Sendromu"olarak adlandırmıştır.
e)hepsi ***
145)” BEDENİN STRES ETMENİ İLE KARŞILAŞMASI İLE HİPOTALAMO- HİPOFİZER SİSTEM VE OTONOM SEMPATİK SİSTEM UYARILIR.”GAS HANGİ EVRESİDİR?
a)Alarm reaksiyonu ***
b)Direnç evresi
c)Tükenme evresi
d)hepsi
e)hiçbiri
146)GAS IN ALARM EVRESİ İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a)Kan basıncı ve kan Şekeri yükselir
b)Doku kanlanması artar.
c) Koagülasyon hızı artar.
d) bilişsel aktivite artar.
e)hepsi ***
147)” ETMENİN GÜCÜNE, BEDENİN ADAPTASYON YETENEĞİNE VE ENERJİSİNE BAĞLIDIR. OTONOM SİNİR SİSTEMİ ALARM VERDİKTEN SONRA, ORGANİZMA KAÇMA YADA SAVAŞMA TEPKİSİ VERİR.””HANGİ EVREDİR?
a)Alarm reaksiyonu
b)Direnç evresi ***
c)Tükenme evresi
d)hepsi
e)hiçbiri
148)”” BAŞLANGIÇTA BAŞ AĞRISI, UYKU SORUNLARI, BULANTI, HALSİZLİK, HAZIMSIZLIK GİBİ SORUNLAR GÖRÜLEBİLİR. UZUN DÖNEMDE KALP HASTALIKLARI, ÜLSER, GENEL SAĞLIĞIN BOZULMASI GİBİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKAR””HANGİ EVREDİR?
a)Alarm reaksiyonu
b)Direnç evresi
c)Tükenme evresi***
d)hepsi
e)hiçbiri


149) -NÖROENDOKRİN MEKANİZMALARDAN, SEMPATİK SİNİR SİSTEMİNİN YANITI İÇİN DOĞRU OLAN HANGİSİDİR?
a)Sempatik sinir hücrelerinin terminal uçlarından “norepinefrin” salgılanır.
b) Kalp hızı artar ve periferik damarlarda vazokonstrüksiyon oluşur, Kan basıncı yükselir.
c)Kan karın organlarından çekilir ve beyin, kalp, iskelet organlarının perfüzyonu sağlanır.
d) Kan glikozu artar, pupiller dilate olur, mental aktivite artar, Cilt soğuk, solu ve nemli olur.
e) hepsi***
150)STRESE PSİKOLOJİK YANIT İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a) Strese akut reaksiyonlar
b) İntibak bozuklukları
c) Post-travmatik stres
d)hepsi***
e)hiçbiri
151)HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ YANITI İÇİN DOĞRU OLAN HANGİSİDİR?
a) Hipotalamus CRF salgılar, en uzun fazdır.
b)CRF hipofiz ön lobu uyarark ACTH salgılattırır.
c) ACTH böbrek üstü bezinin korteksini uyarır ve buradan glukokortikoidler ve özellikle kortizol salgılanır.
d)Hipofiz arka lobundan ADH ve böbrek üstü bezden aldestreron salgılanır
e)hepsi***
152) “”ANKSİYETE, DEPRESYON, İRRİTABİLİTE, KONSANTRASYON GÜÇLÜĞÜ, SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ AKTİVASYONU İLE PALPİTASYON VE TREMOR ORTAYA ÇIKAR. GENELLİKLE BİRKAÇ GÜNDE DÜZELİR.””BU BELİRTİLER HANGİ PSİKOLOJİK YANITTA GÖRÜLÜR?
a) Strese akut reaksiyonlar***
b) İntibak bozuklukları
c) Post-travmatik stres
d)hepsi
e)hiçbiri
153)”” CİDDİ HASTALIK DURUMLARI VE UZAMIŞ STRES VERİCİ OLAYLARIN SONUNDA GERÇEKLEŞİR. DEPRESYON, İRRİTABİLİTE, AZ UYKU VE OTONOM BELİRTİLER MEVCUTTUR. HASTA HASTALIĞIN CİDDİYETİNİ BİLDİĞİ HALDE DURUMU REDDEDEBİLİR”” HANGİ PSİKOLOJİK YANITTA GÖRÜLÜR?
a) Strese akut reaksiyonlar
b) İntibak bozuklukları ***
c) Post-travmatik stres
d)hepsi
e)hiçbiri
154)”” YOĞUN, UZAMIŞ VE BAZEN GECİKMİŞ BİR CEVAP OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAR. BÜYÜK BİR TRAFİK KAZASINDAN VEYA DİĞER CİDDİ FİZİKSEL TRAVMALARDAN SONRA GÖRÜLÜR””?
a) Strese akut reaksiyonlar
b) İntibak bozuklukları
c) Post-travmatik stres***
d)hepsi
e)hiçbiri
155)”” KALP ÇARPINTISI, GÖĞÜSTE SIKIŞMA HİSSİ, KAN BASINCINDA YÜKSELME, BAŞ AĞRISI, SOĞUK YADA SICAK BASMASI, MİDE, BAĞIRSAK BOZUKLUĞU, SİNDİRİM ZORLUĞU, MİDE KRAMPLARI, İŞTAHSIZLIK, BULANTI-KUSMA, GASTROİNTESTİNALKANAMALAR””STRESİN HANGİ BELİRTİLERİNDENDİR?
a)fiziksel***
b)duygusal
c)zihinsel
d)psikolojik
e)hepsi
156)”” HUZURSUZLUK, SIKINTI, GERGİNLİK, ANKSİYETE, DURGUNLAŞMA, ÇÖKKÜNLÜK HALİ, SİNİRLİLİK, SALDIRGANLIK VEYA KAYITSIZLIK”” STRESİN HANGİ BELİRTİLERİNDENDİR?
a)fiziksel
b)duygusal***
c)zihinsel
d)psikolojik
e)hepsi157”” UNUTKANLIK, KONSANTRASYONDA AZALMA, KARARSIZLIK, ZİHİN KARIŞIKLIĞI, ORGANİZE OLAMAMAK, İLGİ AZALMASI, KARAR VERMEDE GÜÇLÜK, CEVAP ZAMANINDA GECİKME, HESAP HATALARININ ARTMASI,”” STRESİN HANGİ BELİRTİLERİNDENDİR?
a)fiziksel
b)duygusal
c)zihinsel***
d)psikolojik
e)hepsi
158)”” İNSANIN KENDİSİNDEN, BAŞKALARINDAN VEYA ÇEVRESİNDEN KAYNAKLANAN TALEPLER KARŞISINDA VERDİĞİ REAKSİYONA””DENİR?
a)adaptasyon***
b)allostaz
c)stres
d)homestazis
e)hiçbiri
159)”” VÜCUDUN STRESSÖRLER KARŞISINDA STABİLİTESİNİ KORUMA YETENEĞİNE””?
a)adaptasyon
b)allostaz***
c)stres
d)homestazis
e)hiçbiri
160)ADAPTASYON(UYUM SÜRECİ) NU ETKİLEYEN FAKTÖRLER HANGİLERİDİR?
a)yaş, fiziksel kondüsyon , Zeka,genetik yapı
b) Stresörlerin birey tarafından nasıl algılandığı
c) Akıl ve emosyonel denge , gelişim düzeyi, Bireyin acil gereksinimleri
d)Bireyin önceki baş etme deneyimleri , Bireyin acil gereksinimleri
e)hepsi ***
161) “”TEHDİT EDİCİ OLAYI ORTADAN KALDIRMA VEYA ONUN ETKİSİNİ AZALTMA BİÇİMİNDE PROBLEM ÇÖZME VE İŞLEM YOLLARI ÜZERİNDE ODAKLAŞMA GİBİ STRESLİ DURUMUN UNSURLARINI DOĞRUDAN DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLERİ İÇERİR””LAZARUSA GÖRE HANGİ TANIMA AİTTİR?
a) Problem Odaklı başa çıkma ***
b)Duygusal Odaklı başa çıkma
c)hiçbiri
d)psikolojik yanıt
e)hepsi
162”” SIKINTIYA NEDEN OLAN DURUMU DEĞİŞTİRMEYEN FAKAT KİŞİNİN KENDİSİNİ İYİ HİSSETMESİNİ SAĞLAYAN DÜŞÜNCE VE HAREKETLER OLARAK TANIMLANIR. “”LAZARUSA GÖRE HANGİ TANIMA AİTTİR?
a) Problem Odaklı başa çıkma
b)Duygusal Odaklı başa çıkma***
c)hiçbiri
d)psikolojik yanıt
e)hepsi
163) STRES İLE BAŞA ÇIKMA KONUSUNDA HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?
a)Sağlık eğitimi
b) Stres ile baş etme ve stres yönetimi yöntemlerini öğretmek
c) Bireyin direnme gücünü arttırmak
d) başka stres kaynaklarını sınırlamaya yönelik aktiviteleri planlamak ve uygulamaktır.
e)hepsi***
164)STRESİ AZALTMADAKİ HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?
a)Olumsuz çevresel uyaranları azaltma,
b)Sosyal destek gereksinimlerini belirleme,
c) Geçerli destek sistemlerini benimsemesi için hastaya yardımcı olma,
d)Aileyi katılım için olabildiğince cesaretlendirme
e)hepsi***
165)STRESLE BAŞ ETMEDEKİ HEMŞİRELİK TANILARINDAN
a) Uyumda yetersizlik , Sosyal izolasyon
b) Ebeveynlikte yetersizlik , Aile baş etmesine hazır oluş
c) Spiritüel distres ,güçsüzlük
d)Kara vermede çatışma , Durumsal düşük benlik saygısı
e)hepsi***
166- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ STRES DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ AKTİVİTELERİNDEN DEĞİLDİR?
A)Sempatik sinir hücrelerinin terminal uçlarından norepinefrin salgılanır.
*B) Kalp hızı yavaşlar ve periferik damarlarda vazodilatasyon oluşur.
C) Pupiller dilate olur.
D) Kan glikozu artar. E) Cilt soğuk, solu ve nemli olur.

167- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DEPRESYON, İRRİTABİLİTE, AZ UYKU VE OTONOM BELİRTİLERİN MEVCUT OLDUĞU STRESE PSİKOLOJİK YANIT DÖNEMİDİR?
A) Strese akut reaksiyonlar
B) İntibak bozuklukları **
C) Post-travmatik stres D) Psikoz E) Hiçbiri 168- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HASTANIN STRESİNİ AZALTMAYA YÖNELİK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?
A) Hastanın stresörünü tanımlamak
B) Hastanın hastalık tepkilerini anlamasına yardımcı olmak
C) Tanı, tedavi ve prognoz ile ilgili bilgiler vermek
D) Duyguları ile ilgili gerçekçi ümit verici davranış sergilemek
E) Hepsi**
169- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOŞA GİDEN AKTİVİTELERİN GETİRDİĞİ YAŞAMSAL ZORLUKLARDAN KAYNAKLANAN STRES ÇEŞİTİDİR?
A) Eustress**
B) Distress
C) Fitstress
D) Nonstress
E) Hiçbiri
170) YETERSİZ DOLAŞIM VE DOKU PERFÜZYONU İLE KARAKTERİZE DERİN HEMODİNAMİK VE METABOLİK BOZUKLUKLARIN GELİŞTİĞİ AKUT BİR TABLODUR.”” HANGİSİNİN TANIMIDIR?
a)şok
b) Kompanse şok
c) Dekompanse şok
d) irreversible şok Dönemi
e)hepsi **
171)HANGİSİ ŞOK UN 2.EVRESİDİR?
a)şok b) Kompanse şok
c) Dekompanse şok** d) irreversible şok Dönemi
e)hepsi
172)1.EVRE OLAN KOMPANSE ŞOK İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a) nöroendokrin yanıtlar sonucunda mikrosirkülasyondaki bozuklukların kontrol edilebildiği evredir
b) Asemptomatiktir
c) Kan basıncı ve kalp debisi normal veya hafif düşmüş olabilir.
d)Hafif anksiyete vardır
e)hepsi **
173) DOKU HİPOPERFÜZYONU VE ŞOKUN KLASİK TABLOSU ORTAYA ÇIKAR.””HANGİ EVREDİR?
a)şok
b) Kompanse şok
c) Dekompanse şok**
d) irreversible şok Dönemi
e)hipovolemik şok
174) PARADOKSAL OLARAK KAN BASINCI VE KARDİAK OUTPUT KISA SÜRE İÇİNDE NORMAL DEĞERLERE GETİRİLEBİLİR. ANCAK TAKİBEN DOLAŞIM BOZUKLUĞU DEVAM EDER. ÖLÜMLE SONUÇLANIR
a) şok
b) Kompanse şok
c) Dekompanse şok(3.evre)**
d) irreversible şok Dönemi
e)hipovolemik şok
175)ŞOK UN SNIFLANDIRMASINA HANGİSİ GİRMEZ?
a)hipovolemik şok
b)Kardiyojenik şok
c)Vazojenik şok
d)hepsi
e) Kompanse şok**
176)”” KAN HACMİNİN AZALMASI NEDENİYLE KALBE DÖNEN KAN MİKTARI AZALIR. KALP DOLMA BASINCI DÜŞER VE KARDİYAK OUT PUT AZALIR. EN YAYGIN OLARAK ORTAYA ÇIKAN ŞOK TİPİDİR””HANGİSİDİR?
a)hipovolemik şok**
b)Kardiyojenik şok
c)Vazojenik şok
d)nörojenik şok
e) Kompanse şok
177)SIKLIKLA AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ (MI) SONRASINDA GELİŞİR HANGİSİDİR?
a)hipovolemik şok
b)Kardiyojenik şok**
c)Vazojenik şok d)nörojenik şok e)Kompanse şok


178) VAZOJENİK ŞOK UN TABLO TİPLERİNDEN DEĞİLDİR?
a)Septik şok
b) Nörojenik şok
c)Anafilaktik şok
d) hipovolemik şok**
e)hepsi
179)VAZOJENİK ŞOK İÇİN BELİRTİLER HANGİLERİDİR?
a)volümün dengesiz dağılımı
b)vazodilatasyon ,Venöz dönüşün azalması
c)Vurum hacminin azalması, Kardiyak output’un azalması
d)hepsi**
e)Doku perfüzyonunun azalması
180)SEPTİK ŞOK UN BELİRTİLERİNDENDİR?
a)Taşikardi, Takipne, Titreme, Hipotansiyon
b) Lökopeni, trombositopeni,kanama,dıc
c)Hipotermi veya hipertermi
d)Ciltte peteşi, purpura, ekimoz, bül, siyanoz
e)hepsi **
181)SEPTİK ŞOKUN SEBEPLERİNDENDİR?
a) idrar yolları ve böbrek enfeksiyonları, Genitoüriner sistem muayeneleri
b) Kontamine kan ve sıvı infüzyonu
c) Pnömoni, bronkopnömoni,barsak ve safra kesesi hastalıkları
d) Gangrenli enfeksiyonlar
e)hepsi **
182) NÖROJENİK ŞOKUN SEBEPLERİNDENDİR?
a)Spinal kord yaralanmaları
b)Spinal anestezi, Genel anestezi c) Uzun süre sıcağa maruz kalma d) Hipoglisemi, Aşırı dozda sedatif
e)hepsi **
183) NÖROJENİK ŞOKUN BELİRTİLERİNDENDİR?
a)Hipotansiyon, Bradikardi, Değişken solunu
b) Kuru ve ılık cilt, Oligüri
c)Anksiyete ve huzursuzluk
d)Laterjiden komaya gidiş, Düşük vücut ısısı
e)hepsi **
184)ŞOKTAKİ HASTANIN BAKIMINDA HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARINDANDIR?
a) Santral venöz basıncın takibi yapılmalıdır.
b) İdrar miktarının takibi yapılmalıdır. Kan basıncının yeterli olup olmaması ve renal perfüzyonun göstergesi olması bakımından önemlidir
c)EKG izlemleri yapılmalıdır, Solunum sesleri, hızı, derinliği kontrol edilmelidir.
d)Kapiller dolum değerlendirilmelidir, Sıvı elektrolit izlemi yapılmalıdır.
e)hepsi **
185)ŞOKTAKİ HASTADA HEMŞİRELİK TANILARINDANDIR?
a) yetersiz doku perfüzyonu, gaz değişiminin bozulması
b)oligüri/anüri, enfeksiyon riski
c)vücut gereksiniminden az beslenme, düşünme sürecinde değişikliği
d)sıvı volüm fazlalığı riski
e)hepsi **
186) GENELLİKLE ANTİKOR YANITI YA DA HİPERSENSİVİTE REAKSİYONU İLE ANİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN BİR DURUMDUR VASKÜLER PERMEABİLİTE ARTAR, BRONKOSPAZM GELİŞEREK SONUÇTA HİPOTANSİYON, SOLUNUM YETMEZLİĞİ İLE BİLİNÇ KAYBI VE ŞOK GELİŞİR”” HANGİSİNİN TANIMIDIR?
a)hipovolemik şok
b)Kardiyojenik şok
c)Vazojenik şok
d)nörojenik şok
e)anaflaktik şok **
187) ANAFLAKTİK ŞOK BELİRTİLERİNDENDİR?
a)Hipotansiyon, Oligüri-Anüri, Abdominal kramp, diyare ve kusma,
b)Nabız artması ve ritm bozukluğu,
c)Dispne, hırıltılı solunum (weezing), Laringospazm, Bronkospazm, pulmoner ödem,
d)Ilık ve ödemli cilt
e)hepsi **188)ANAFLAKTİK ŞOKUN TEDAVİSİNDE YAPILMASI GEREKENLERDENDİR?
a)Neden olan antijenin uzaklaştırılması
b)Temel yaşam fonksiyonlarının acilen desteklenmesi
c) Vasküler tonüsün ilaç tedavisi ile düzeltilmesi
d) ilk uygulanan ilaç epinefrindir. Antihistaminikler yada antazolin (antistin)] IV olarak verilmelidir.
e)hepsi **
189)ŞOK UN KOMPLİKASYONLARINDANDIR?
a) Akciğerlerde kollaps gelişerek akciğer sertleşir ve akciğere sıvı dolar
b) Kalp kasının yeterince kanlanamaması nedeniyle ciddi aritmiler ortaya çıkar
c) Nörolojik sistem konfüzyon- laterji görülür
d) Diyare, Sistemik enfeksiyonlar GiS mukozasında stres ülserleri ve kanamalar gelişir
e) hepsi **
190- Aşağıdakilerden hangisi kompansasyon mekanizmalarının yetersiz kaldığı ve Şokun klasik tablosunun ortaya çıktığı şok evresidir?
a) I. Evre
***b) II. Evre
c) III. Evre
d) IV. Evre
e) Hiçbiri
191- Aşağıdakilerden hangisi sıvı kaybına bağlı olarak ortaya çıkan hipovolemik şok nedenlerinden değildir?
a) Yanıklar
**b) Kırıklar
c) İntestinal tıkanma
d) Pankreatit
e) Diabetes Mellitus
192- Aşağıdakilerden hangisi vazojenik şokun genel patofizyolojisi için yanlıştır?
***a) Yaygın vazokonstrüksiyon
b) Volümün dengesiz dağılımı
c) Venöz dönüşün azalması
d) Vurum hacminin azalması
e) Kardiyak output’un azalması
193-EN YAYGIN OLARAK ORTAYA ÇIKAN ŞOK TİPİ HANGİSİDİR?
a)Kardiyojenik şok
b)Vazojenik şok
c)Hipovolemik şok**
d)Anaflaktik şok
e)Septik şok
194-HANGİSİ TOTAL KAN VOLÜMÜNÜN %15-30’UNUN KAYBI DURUMUNDA OLUŞMAZ?
a)Taşikardi, takipne, nabız dolgunluğunda azalma,
b)Soğuk ve nemli deri ,hafif anksiyete
c) Kapiller geri dolum 2 dakikadan azdır.**
d)Nabız basıncı azalır
e) Periferik vasküler direnç ve diastolik kan basıncı artar.
195-HANGİSİ KANAMA NEDENLERİ ARASINDA DEĞİLDİR?
a)Travma,kırıklar
b)GiS kanaması,
c)Gebeliğe bağlı kanamalar
d)Hematom
e)Lenf adenopati**
195-HANGİSİ SIVI KAYBI TEDAVİSİNİN TEMEL AMAÇLARINDANDIR?
a)Mikrosirkulasyonda yeterli kan akımı sağlamak,
b)İntravaskuler ve kardiyak dolma basınçlarının normalleştirilmesi
c)Yeterli oksijenasyon
d)Sıvı Replasmanı
e)Hepsi**
196-Akut myokard infarktüsü (MI) sonrasında gelişen şok hangisidir?.
a)Kardiyojenik şok**
b)Vazojenik şok
c)Hipovolemik şok
d)Anaflaktik şok
e)Septik şok
197-HANGİSİ VAZOJENİK ŞOK TİPLERİ ARASINDA DEĞİLDİR?
a- Septik şok
b- Nörojenik şok
c- Anafilaktik şok
d)Kardiyojenik şok** e)Psikojenik şok


198-HANGİSİ NÖROJENİK ŞOKUN NEDENLERİ ARASINDADIR?
a- Spinal kord yaralanmaları
b-Spinal ve Genel anestezi
c- Hipoglisemi ,Uzun süre sıcağa maruz kalma
d- Aşırı dozda sedatif, Barbitürat yada narkotik ilaçlar
e-Hepsi**
199-HANGİSİ ANAFLAKTİK ŞOKUN TANIMI VE ÖZELİKLERİNDEN DEĞİLDİR?
a-Anaflaktik şok, alerjik reaksiyonun en ağır şeklidir.
b- Genellikle antikor yanıtı ya da hipersensivite reaksiyonu ile ani olarak ortaya çıkan bir durumdur
c-vasküler permeabilite artar, bronkospazm gelişir
d- hipotansiyon, solunum yetmezliği ile bilinç kaybı ve şok gelişir
e_Hepsi cvp:e
200-HANGİSİ ŞOKTAKİ HASTADA HEMŞİRELİK TANILARINDAN DEĞİLDİR?
a-)yetersiz doku perfüzyonu
b-)gaz değişiminin bozulması
c-) sıvı volüm fazlalığı riski
d) vücut gereksiniminden fazla beslenme cvp:d
e) enfeksiyon riski
201-hangisi allerjik reaksiyonun en ağır şeklidir?
a-vazojenik
b-hipovolemik şok
c-kardiyojenik şok
d-anaflaktik şok***
e-nörojenik şok
202-septik şoka hangi mikroorganizm.sebep olur?
a-stafilakok
b-enterekok
c-gram negatif mikroor.
d-hepsi****
203-septik şokta aşagıdakilerden hangisi görülmez?
a-bakteriyemi
b-yetersiz doku perfüzyonu
c-damar kollabsı
d-böbrek yetmezliği
e-yüksek kan basıncı***
204-anaflaktik şokta hangisi görülmez?
a-vazodilatasyon
b-arter basıncı düşer
c-bilinç kaybı
d-solunum yetmezliği
e-hipertansiyon****
205-Plazmave kan kaybına bağlı görülen şok tipi aşagıdakilerden hangisidir?
a- Septik şok
b- Nörojenik şok
c- Anafilaktik şok
d)Kardiyojenik
e)Hemorajik veya oligemik şok***
206-aşağıdakilerden hangisi şoktaki hastada hemşirelik tanısı içinde yer almaz?
a)yetersiz doku perfüzyonu
b)oligüri/anüri
***c)pupillerin dilatasyonu
d)sıvı volümünün fazlalığı
e)gaz değişiminin bozulması
207-Kardiyak out-put'un şiddetli azalması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gelişmez?
A-)Hepatik yetmezlik
B-)Anaerob metabolizma
C-)Laktik asidoz
D-)Bradikardi***
E-)Gİ iskemi
208- Hangisi şokun sindirim sistemine ait komplikasyonlarındandır?
a- Ciddi aritmiler
b- Konfüzyon- Laterji
c- Sarılık
d-Koagülasyon zamanı uzamıştır
***e- Diare,GİS mükozasında stres ülserleri ,kanamalar
209-Şokta acil tedavi ve bakıma başlamadan önce bilinç durumu değerlendirilmesinde neleri değerlendirmeliyiz?
a- Huzursuzluk -anksiete
b- Konfüzyon
c- Laterji d- Bilinçsizlik olup olmadığı ***e-Hepsi

210-Kan volümünün yeterli oldugu vasküler tonüsün yetersizliği ile gelişen şok tipi aşagıdakilerden hangisidir?
A-Hipovolemik şok
B-Kardiyojenik şok
C- Vazojenik şok Cvp: C
D-nörojenik şok
E -anafilaktik şok
211- Aşağıdakilerden hangisi vazojenik şokun genel patofizyolojisi dogru verilmiştir?
A-arter dönüşün azalması
B-Yaygın vazokontriksiyon
C-Kardiyak output’un artması
D-Doku perfüzyonunun azalması CVP: D
E-Vurum hacminin artması
212- şoktaki hastada nönorojik değerlendirmede nelere dikkat edilir?
A-bilinç düzeyine
B- oryantasyoa,
C-konfüzyona
D-pupil reaksiyonu ve uyarılara cevap verme durumuna
E- hepsi Cvp :E
213- kompanse şok için aşagıdakilerden hangisi söylenemez?
A -Arteriyel baroreflekslerin aktivasyonu ile telafi edici mekanizmalar devreye girer.
B - Periferik direnç artar ve kardiak output arttırılarak kan basıncı yükseltilmeye çalışılır. C -beyin ve kalp gibi hayati organların kan akımı korunur.
D - Bu dönemde vücuttaki telafı edici mekanizmalara bağlı olarak kan akımının devam ettirilir
E -Hemostatik mekanizmaları azalmış kan akımını yavaş şekilde telafi eder. Cvp:E
214- şok dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A -kompansasyon mekanizmaları yetersiz kaldığından vital organların kan akımı için gerekli arteriyel basınç sağlanamaz.
B - beyin, böbrekve kalpte iskemi oluşur.
C -Artmış sempatik uyarı sonucu şokun çeşitli belirti ve bulguları görülür.
D -Bu dönem süresince düzenleyici mekanizmaların etkisi ile taşikardi, taşipne,metabolik asidoz, oliguri, soğuk ve nemli deri gibi organ fonksiyon bozukluklarınınbelirtileri ve bulguları ortaya çıkmıştır.
E -kan volumünde %10’luk azalmaya rağmen, tablo asemptomatik olabilir.CVP :E
215 –İrreversible şok dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A -İdrar çıkışı azalır, anüri gelişebilir.
B -Huzursuzluk, ajitasyon ve komaya ilerleme görülebilir.
C -Asidoz kardiak outputu daha fazla azaltır ve hücresel metabolik olayları değiştirir.
D -Hastanın ölümüne neden olabilecek mültipl organ sistemi yetersizliğine neden olabilir.
E-periferik vazokonstrüksiyon ve sistemik kan basıncında orta derecede bir azalma görülür Cvp: E
216- Şoklu hastalarda hipovolemi belirtilerinden değildir?
A -taşikardi,
B -ortostatik hipotansiyon,
c -zayıf deri turgoru,
d aksiller terlemenin fazla olması
e kuru muköz membranlardır. Cvp : D
217 – aşağıdakilerden hangisi Şokta sıklıkla karşılaşılan mental durum değişiklikleridir ?
A -ajitasyonla,
B -konfüzyon
C hepsi Cvp C
D – deliriuma
E -belirgin koma
218 -kardiyojonik şokta klinik bulgulardan değildir?
A -Sinus taşikardisi
B- soğuk, nemli deri
C- poliüri Cvp C
D- anxiyete, konfüzyon
E- takipne, raller, weezing, Köpüklü balgam
219-kardiyojenik şok tedavisinde aşagıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Yeterli oksijenizasyon ve ventilasyonu sağlamak
B-hepsi Cvp :B
C -Volüm replasmanı ayarlamak
D- İnotropik destek (dobutamin, dopamin)
E-Vazopressor tedavi (Adrenalin, noradrenalin)
220) şokta organizma homeostazisi sağlamada verdiği nöroendokrin yanıtlardan değildir?
A -Kapiller hidrostatik basınç artar Cvp A
B –arteriyoler vazokonstrüksiyon sonucu renal kan akımı düşer,
C -idrar çıkışı azalır, üre ve asit klerensi azalarak asit-baz dengesi bozulur.
D -insülin direnci ile iskelet kaslarından daha çok aminoasit açığa çıkar ve böbreklerde su ve sodyum tutulur.
E -Antidiüretik hormon (ADH) salınımı artar;


221-aşağıdakilerden hangisi Periferik arter ve venleri daraltır, böbreklerde su tutulmasını artırır.?
A - Ters stres relaksasyon sistemi B - Anjiotensin sistemi
C - Arka hipofizde vazopressin oluşumu Cvp: C D - Artmış susuzluk hissi
E - Broreseptör refleksler 222- EVRE I şokta aşagıdakilerden hangisi oluşmaz?
A - Periferik anter ve venleri daralarak böbrekler tarafından su ve tuz atılımına neden olur. Cvp A
B - Gis’den büyük miktarda sıvı absorbe edilir
C – susuzluk hissi artar
D - Vazokonstrüksiyon, taşikardi, ciltte soğukluk olur.
E - damarların vazokonstrüksiyona uğraması sonucu mevcut dolaşımın devam etmesini sağlar.
223- şokun kompanse I dönemi özelliklerinden değildir?
A – Aldosteron ve katekolaminlerin etkisiyle serum Na ve kan glikoz düzeyleri yükselmiş olabilir.
B – Gis den büyük miktarda sıvı absorbe edelir
C - Ağır metabolik asidoz ve multipl organ yetmezliği gelişir. Cvp :C
D - Pompa fonksiyonunu düzeltme
E - Ventilasyonun düzenlenmesi
224- Aşağıdakilerden hangisi intravasküler volümün azalması sonucu, kalbin yeterli kanı ve oksijeni hayati organlara ulaştıramadığı sistemik bir bozukluktur?
A-Hipovolemik şok CVP :A B-Kardiyojenik şok
C- Vazojenik şok D-nörojenik şok
E -anafilaktik şok
225) intravaskuler volümün yeterli olmasına rağmen, azalmış kardiyak out-put ve buna bağlı yetersiz doku perfüzyonu sonucunda gelişen organ fonksiyon bozukluğu ile karakterize bir tablodur ?
A-Hipovolemik şok
B-Kardiyojenik şok CVP :B
C- Vazojenik şok
D-nörojenik şok
E -anafilaktik şok
226- Kardiyak output’un ciddi oranda azalması sonucunda aşagıdakilerden hangisi gelişmez?
A -Hipoksi
B - Gİ iskemi
C- Hepatik yetmezlik.
D- Anaerob metabolizma
E – solunum alkolozu gelişir Cvp: E
227-aşağıdakilerden hangisi Ani korku, heyecan ağrı yada postural hipotansiyona bağlı olarak ortaya çıkan şok tablosuna denir?
A-Hipovolemik şok
B-Kardiyojenik şok
C- Vazojenik şok
D-nörojenik şok
E- Psikolojik şok Cvp : E
228 - aşağıdakilerden hangisi senkop belirtisi değildir?
A-Hipotansiyon
B-Bradikardi
C-Aritmi CVP:C
D-Laterjiden komaya gidiş
E-Oligüri
229- vazomotor fonksiyonun kaybı ile oluşan Dolaşımdaki kan volümünün sabit kalmasına karşın damar yatağının aşırı genişlemesi, venöz dönüşün azalmasına ve kardiyak output’un düşmesine neden olan şok aşağıdakilerden hangisidir?
A-Hipovolemik şok
B-Kardiyojenik şok
C- Vazojenik şok
D-nörojenik şok Cvp: D
E- Psikolojik şok
230- Spinal kord yaralanmasında sempatik uyarısı kesilen bir hastada aşagıdakilerden hangisi oluşmaz?
A- Periferik damarlara sempatik uyarı ulaşamaz ve periferik vazodilatasyona sebeb olur
B- kanın periferde göllenmesine ve kalbe dönen kanın azalmasına neden olur.
C- Kalbe sempati uyarı gelemez ve kalp hızı ve kasılma gücü arttırılamaz.
D- Adrenal beze sempatik uyarı ulaşamaz ve adrenalden katekolamin salınamaz, ketekolamin yanıtı oluşamaz.
E- Periferik damarlara sempatik uyarı ulaşamaz ve periferik vazokontriksiyona sebeb olur.Cvp E
231- aşağıdakilerden hangisinde Anaflaktik Şok için yanlış anlatılmıstır?
A-Vazodilatasyon nedeniyle vasküler kapasite azalır CVP:A
B-vazoaktif maddeler nedeniyle vasküler permeabilite artar,
C- antikor yanıtı ya da hipersensivite reaksiyonu ile ani olarak ortaya çıkar
D-vazoaktif maddelerin açığa çıkması ile yaygın ve ani vazodilatasyon gelişir.
E-vazoaktif maddeler nedeniyle vasküler permeabilite artar,
232- Anaflaktik Şok belirtileri
A-Oligüri-Anüri B-Bronkospazm, pulmoner ödem
C-Akut pulmoner amfizem ve ventikül vibrilasyon D-Nabız artması, Dispne E- hepsi Cvp E


233- Hangisi hipovolemik şok için söylenemez)
a)intravasküler volümün azalması ile oluşur b)kalp yeterli kan ve oksijeni hayati organlara ulaştıramaz
**c)cerrahi hastalıklar sonucu gelişen kronik bir tablodur c)nöroendokrin ve immünolojik kaos durumudur
d)normal metabolizma bozolur e)metabolik artıklar atılamaz
234-hangisi hipovolemik şok kategorilerindendir?
a)hemorajik şok
b)oligamik şok
c)sıvı kaybına bağlı şok
**d)hepsi
e)hiçbiri
235-hangisi hemorajik şok sebeplerinden değildir?
a)hemorajik pankreatit
b)dış gebelik rüptürü,,
**c)diyare,kusma
d)travma ve hematom
e)kırıklar
236-hangisi sıvı kaybına bağlı şok sebeplerinden değildir?
a)ısı çarpması
**b)aortik ve ventriküler anevrizma rüptürü
c)yanıklar
d)böbreklerden keyıp
e)üçüncü boşluğa olan kayıplar
237-plesanta previa kanamalarında hangi şok tablosu gelişebilir?
a)kardiyojenik şok
b)vazojenik şok
c)hipovolemik şok
**d)hemorajik şok
e)psikojenik şok
238-hangisi üçüncü boşluğa kayıplarda söz konusu olan durumlardandır
a)siroz
b)intestinal tıkanma
c)pakreatit
d)peritonit
**e)hepsi
239-hangisi böbreklerden sıvı kaybı nedenlerinden drğildir?
a)ABY diürez evresi
b)diüretik kullanımı
c)diabetes mellutus
d)diabetes insipitus
**e)hepsi
240-hipovolemik şok belirti ve bulguları için hangisi önemlidir?
a)volüm kaybının miktarı
b)volüm kaybının süresi
c)hastanın yaşı
d)hastada ek bir patolojinin varlığı
*e)hepsi
241-hangisi kardiyojenik şok için doğrudur?
a)azalmış kardiyak out put sonucu gelişir
b)organ doku bozukluğu ile karakterizedir
c)sıklıkla M.I sonrası gelişir
d)yetersiz doku perfüzyonu sonucu gelişir
**e)hepsi
242-kardiyak out put un şiddetli olarak azalması sonucu hangi durum gelişir?
a)hipoksi
b)G.I. iskemi
c)hepatik yetmezlik
d)laktik asidoz gelişimi
**e)hepsi
243-hangisi myokard depresyonu yapan nedenlerdendir?
a)ciddi hipoksi,asidoz
b)sepsis
c)anestetik ajanlar
d)beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri
**e)hepsi
244-hangisi kardiyojenik şoka neden olan mekanik nedenlerdendir?
a)valvul patolojileri
b)VSD
c)ventrikül anevrizması
**d)hepsi e)hiçbiri


245-hangisi kardiyojenik şoka neden olan aritmi çeşitlerindendir?
a)taşiaritmiler
b)bradiaritmiler
c)A-V blok
**d)hepsi e)hiçbiri

246-hangisi kardiyojenik şok belirti ve bulgularındandır
a)90mm/hg nin altında hipotansiyon
b)sinüs taşikardisi
c)siyonotik,soğuk ve nemli deri
d)oligüri,anüri
**e)hepsi
247-hangisi kardiyojenik şok tedavisindeki uygulamalardandır?
a)nedene yönelik tedavi
b)yeterli oksijenasyon ve ventilasyon
c)volüm replesmanı
d)vazopressör tedavi
**e)hepsi
248-hangisi vazojenik şok için söylenemez?
a)vasküler tonüsün yetersizliği vardır
**b)kan volümü yetersizdir
c)damarlar yeterince dolamaz
d)damar yatağı genişlemiştir
e)perfüzyon bozulmuştur
249-hangisi vazojenik şok tiplerinden değildir?
a)septik şok
**b)kardiyojenik şok
c)nörojenik şok
d)anafilaktik şok
e)hepsi
250-vazojenik şok patofizyolojisi için hangisi söylenemez?
**a)yaygın vazokontrüksiyon vardır
b)volümün dengesiz dağılımı vardır
c)venöz dönüşün azalması
d)kardiyak out put un azalması
e)vurum hacminin azalması
251-sepsisle birlikte doku perfüzyonunun azalması veya organ disfonksiyonlarının gelişmesi ile gelişen tablo hangisidir?
a)sepsis tablosu
b)septik şok
**c)ağır sepsis
d)hepsi
e)hiçbiri
252-ağır sepsiste görülen hipotansiyon uygun sıvı replasmanına rağmen düzeltilemez ise hangi durum gelişir?
a)sepsis tablosu
b)kardiyojenik şok
**c)septik şok
d)anafilaktik şok
e)nörojenik şok
253-hangisi septik şok tablosunda görülür?
a)yetersiz doku perfüzyonu
b)hipotansiyon
c)damar kollapsı
d)böbrek yetmezliği
**e)hepsi
254-hangisi septik şok sebeplerinden değildir?
a)pnömoni,bronkopnömoni
b)steril olmayan aletlerle yapılan düşükler
**c)spinsl kort yaralanamaları
d)kontamine kan veya sıvı infüzyonu
e)genitoüriner sistem muayeneleri
255-hangisi septik şok belirti ve bulgularındandır?
a)taşikardi ve taşipne
b)lökopeni ve trombositopeni
c)kanama ve DIC
d)titreme ,hipotermi ya da hipertermi
**e)hepsi
256-hangisi septik şok tedavisindeki uygulamalardandır?
a)antibiyotik tedavisi
b)infeksiyon odağını kaldırmak
c)sıvı replasmanı
d)vazopressörler
**e)hepsi
257-hangisi nörojenik şok sebeplerindendir?
a)spinal kord yaralanmaları b)genel,spinal aneztesi
c)hipoglisemi, d)aşırı doz sedatif ya da narkotikler
**e)hepsi
258- uzun süre sıcağa maruz kalma sonucu hangi şok tablosu gelişebilir?
a)septik şok
**b)nörojenik şok
c)kardiyojenik şok
d)hipovolemik şok
e)hepsi
259-hangisi nörojenik şok için söylenemez?
a)spinal şok olarak da isimlendirilir
b)vazomotor fonksiyon kaybı ile karakterizedir
**c)damar yatağı aşırı daralmıştır
d)dolaşımdaki kan volümü sabittir
e)venöz dönüş azalmıştır
260-nörojenik şoka sebep olan sempatik uyarının kesilmesi sonucu hangisi vücutta gelişen olaylardan değildir
a)periferik vazodilatasyon
b)kalp hızı ve kasılma gücünde düşme
c)adrenal bez çalışmaz
**d)kalbe dönen kan miktarında artış olur
e)adrenal bezlerden katekolaminler salınamaz
261-periferik damarlara sempatik uyarı ulaşmadığında hangi durum gelişir?
a)periferik vazodilatasyon
b)kan periferde göllenir
c)kalbe dönen kan miktarı azalır
**d)hepsi
e)hiçbiri
262-ani korku,heyecan ,ağrı veya postural hipotansiyona bağlı gelişen şok hangisidir?
a)hipovolemik şok
b)spinal şok
**c)septik şok
d)psikojenik şok
e)hiçbiri
263-hangisi senkop için söylenemez?
a)psikojenik şok da denir
b)serebral sirkülasyonun azalmasına bağlı gelişir
c)ani korku ,heyecan ağrı ya bağlı gelişebilir
d)birkaç saniye ya da 1-2 dakika süreli bilinç kaybı olur
**e)hepsi
264-hangisi nörojenik şok belirtilerindendir?
a)spinal kord yaralanmalarında yaralanmanın distalinde motor ve duyu kaybı
b)laterjiden komaya gidiş, anksiyete
c)kuru ılık cilt, hipotermi
d)hipotansiyon, ,bradikardi
e)hepsi
265-senkop tedavisinde hangisi uygulanmalıdır?
a)karotis sinüs üzerine baskı varsa baskıyı ortadan kaldırmak
b)hastayı uyaranlardan uzaklaştırmak
c)varsa ağrıyı hafifletmek
d)ayakları yükseltmek
**e)hepsi
266-allerjik reaksiyonun en ağır şekli hangisidir?
a)vazojenik şok
**b)anafilaktik şok
c)septik şok
d)senkop
e)nörojenik şok
267-antijen- antikor birleşmesi sonucu hangi durum gelişir?
a)histamin salgılanır? b)kapiller permeabilitede artış
c)yaygın ve ani vazodilatasyon d)bradikinin açığa çıkar **e)hepsi


268-histamin ve bradikinin gibi vazoaktif maddelerin salınımı sonrası hangisi gelişmez?
a)vasküler permeabilitede artış
**b)hipertansiyon
c)bronkospazm
d)solunum yetmezliği
e)bilinç kaybı ve şok
269-hangisi anafilaktik şok bulgularından değildir?
a)taşikardi
**b)pollaküri
c)abnominal ktamp d)pururitis
e)prestezi
270- hangisi anafilaktik şok bulgularındandır?
a)diyare, kusma
b)bronkospazm ve pulmoner ödem
c)hipotansiyon
d)anüri
**e)hepsi
271-hangisi anafilaktik şok tedavisindeki uygulamalarındandır?
a)neden olan antijen uzaklaştırılır
b)temel yaşam fonksiyonları desteklenmeli
c)vasküler tonüsün epinefrin ile tedavisi
d)I.V antihistaminiklerin verilmesi
**e)hepsi
272-şok nedeniyle akciğerlerde gelişen komplikasyonlardandır?
a)surfaktan salgılayan hücreler harap olur
b)akciğer sertleşir ve sıvı dolar
c)hipoksi nedeniyle pulmoner kapiller geçirgenlik artar
**d)hemoptizi
e)hiçbiri
273-şok nedeniyle beyin kanlanmasının yetersizliği sonucu hangisi görülür?
a)aritmiler
b)ARDS
**c)konfüzyon-laterji
d)hepsi
e)hiçbiri
274-hangisi şoktaki hastada hemşirelik tanılarındandır?
a)enfeksiyon riski
b)yetersiz doku perfüzyonu
c)düşünce sürecinde değişiklik
d)sıvı volüm fazlalığı
**e)hepsi
275)şokta düşünce sürecinde değişikliğin sebebi hangisidir?
a)invaziv girişimler
**b)serabral perfüzyonun azalması
c)şant sayısında artma
d)hepsi
e)hiçbiri
276-şokun patofizyolojisinde hangisi hücresel düzeyde gerçekleşir?
a)hücreye yeterli besin maddesi giremez
b)hücreler için enerji anaerobik metabolizma ile sağlanır?
c)hücrelerde atık ürünler birikir
d)hücrelere oksijen giremez
**e)hepsi
277-şokta vasküler tonüsün artmasına bağlı hangisi gerçekleşmez?
a)kanın vücut içinde dağılımı değişir
**b)karın içi organlarda kanlanma artar
c)renal kan akımı azalır
d)beyin ve kalp kanlanma açısından korunmaya çalışılır
e)kütanöz akım yavaşlar
278-şokta sempatik aktivite artışı ile hangisi görülür?
a)myokard kontraktilitesinde artış
b)myokard oksijen kullanımında artış
c)kardiyak out put artar
d)taşikardi
**e)hepsi
279-hangisi şokta gelişen nöro-endokrin yanıtta meydana gelmez?
a)vasküler tonüs artar
b)sempatik aktivite artar **c)kapiller hidrostatik basınç artar d)renal kan akımı düşer

e)hiçbiri
280-şokta kapiller hidrostatik basıncın artmasına bağlı hangisi gelişmez?
a)sıvı intertisyel alandan intravasküler alana geçer
b)dolaşımdaki sıvı hacmi artar
**c)kanın akışkanlığı azalır
d)kanın viskositesi azalır
e)kan dilüe olur
281-hangisi şokta renal kan akımının azalmasının sebebidir
a)katekolamin deşarjı b)sempatik aktivite artışı
**c)dolaşan volümün azalması ve arteriyoler vazokontrüksiyon d)dokuya oksijen salınımının artması e)hepsi
282-hangisi şokta üriner sistemde meydana gelen olaylardandır?
a)renal kan akımının azalması
b)idrar çıkışının azalması
c)üre ve asit klerensi azalması
d)asit- baz dengesinin bozulması
**e)hepsi
283-şokta katekolamin deşarjı sonucu hangisi gerçekleşir?
a)taşikardi
b)kardiyak out put artışı
c)glikojenolizis
d)insülin direnci artışı
**e)hepsi
284-hangisi şokta gelişen nöro-endokrin yanıtlardan değildir?
**a)insülin salınımı artar
b)ADHsalınımı artar
c)Renin –angiotensin sistemi aktive olur
d)aldosteron sekresyonu artar
e)hiçbiri
285-hangisi şokta ADH salınımı artışı sonrası gelişen olaylardan değildir?
**a)idrar miktarı artar
b)güçlü bir splenik vazokontrüksiyon oluşur
c)pasif Na transportunu artırır
d)distal tübülün suya geçirgenliğini artırır
e)hiçbiri
286)hangisi kompanse şok evresi için söylenemez?
a)asemptomatik ya da çok az semptom var
**b)mikrosirkülasyondaki bozukluklar kontrol edilemez
c)hafif anksiyete vardır
d)kan basıncı ve kalp debisi normal veya hafif düşmüş olabilir
e)kan basıncı ve debiyi düzelten mekanizmalar devreye girer
287-kompanse şok evresinde devreye giren kompansasyon mekanizmalarından MSS nin iskemik cevabı için hangisi doğru değildir?
**a)parasempatik sistem aktivedir
b)sempatik stimülasyonu artırır.
c)arter basıncı 50mm/hg nin altına düşmedikçe aktive olmaz
d)uyarılması sempatik sistemi devreye sokar
e)hiçbiri
288-hangisi kompanse şok devresindeki kompansasyon mekanizmalarındandır?
a)baroreseptör reflexlerin artması
b)angiotensin sisteminin aktive olması
c)arka hipıfizde vazopressin oluşumu
d)artmış susuzluk hissi
**e)hepsi
289- hangisi kompanse şok döneminde yapılacak hemşirelik uygulamalarındandır?
a)sıvı ve ilaç tedavisinin uygulanması
b)hastanın rahat ve sakin ortamda olması sağlanmalı
c)AKB ve Nabız sürekli izlenmeli
d)serum Na ve kan glikoz düzeyleri izlenmeli **e)hepsi
290-kompanse şok döneminde hastanın doku perfüzyonunun izlenmesinde hangisi önemlidir
a)hastanın bilinç düzeyinin izlenmesi
b)yaşamsal ve laboratuar bulguların izlenmesi
c)idrar çıkışının izlenmesi
d)derinin durumunun izlenmesi
**e)hepsi
291-dekompanse şok dönemi için hangisi söylenemez?
a)kompansasyon mekanizmaları yetersiz kalmıştır
**b)tedaviye yanıt alınamaz
c)doku hipoperfüzyonu ortaya çıkar
d)şokun klasik tablosu ortaya çıkar
e)hiçbiri


292-hangisi dekompanse şok döneminde kalple ilgili olarak görülmez
a)kalpte iskemiye bağlı laktik asit birikimi olur
b)kalp fonksiyonları daha da bozulur
c)kan basıncı azalır
**d)kalp debisi artar
e)taşikardi
293-dekompanse şok döneminde hangisi görülür?
a)kapiller geçirgenlik artmaya başlar
b)jeneralize ödem oluşur
d)kan volümü azalır d)hepsi e)hiçbiri
294-dekompanse şok döneminde akciğerlerde aşağıdakilerden hangisi gelişebilir?
a)alveoler membran harabiyeti oluşur
b)kapiller endotel harabiyeti oluşur
c)akciğer fonksiyonları bozulur
d)ARDS gelişir
**e)hepsi
295-hangisi dekompanse şokta karaciğerde görülen değişikliklerdendir?
a)karaciğer enzimleri ve bilirubin düzeyleri yükselir
b)karaciğer hücrelerini besleyecek yeterli besin maddesi sağlanamaz
**c)en az etkilenen organdır
d)dolaşım yoluyla toksik etkiye masruz kalır
e)anormal metabolik faktörlerden fazla zarar görür
296-hangisi dekompanse döneminde iskemik dokulardan salgılanmaz?
a)histamin
b)serotonin
c)mıyokardial depressan faktör
d)endotoksinler
**e)antihistamin
297-dekompanse şok döneminde hangisi görülür?
a)fonksiyonları en son bozulan organ beyindir
b)Na kaybına bağlı erken dönemde poliüri
c)GİS te stres ülserleri oluşur
d)geç dönemde arteriyal kontraksiyona bağlı oligüri
**e)hepsi
298-septik şokta en erken dönemde beyin foksiyonlarının bozulma sebebi hangisidir?
A)serotonin
b)histamin
**c)endotoksinler
d)kapiller endotel harabiyeti
e)hepsi
299-hangisi dekompanse şok döneminin özelliklerinden değildir?
**a)metabolik değişikliklerin çoğu alkalozla sonuçlanır
b)fonksiyonları en geç bozulan organ beyindir
c)anaerobik dönem başlar
d)oksidatif metabolizma bozulur
e)hiçbiri
300-hangisi dekompanse şok döneminin tedavi ve bakım özelliklerindendir?
a)tedavi şokun tipine ve altta yatan nedene yönelik olmalı
b)genel tıbbi önlemler alınmalı
c)GIS ülserlerini ve kanama riskini azaltan önlemler alınmalı
d)hasta yoğun bakımda izlenmeli
**e)hepsi
301-hangisi GIS ülserlerini ve kanama riskini azaltan önlemlerdendir?
a)antiasit kullanımı
b)histamin -2 blokerleri kullanımı
c)enteral beslenme desteği
d)hiçbiri
**e)hepsi
302-hangisi irreversible şok döneminde gelişir?
a)akut tübüler nekroz
b)dolaşım bozukluğu
c)koroner iskemi
d)hipovolemi
**e)hepsi
303-Hangisi irreversible şok döneminde gelişmez?
a)ağır metabolik asidoz
b)DIC
**c)hipervolemi d)ARDS e)hipotansiyon

304-hangisi cerrahi ve tıbbi hastalıklar sonucu gelişebilen acil bir tıbbi sendromdur?
a)kardiyojenik şok
b)vazojenik şok
**c)hipovolemik şok
d)hemorajik şok
e)psikojenik şok
305- total kan volümünün %15 inden azının kaybı durumunda hangi belirtiler görülür?
a)minimal taşikardi b)kapiller dolum 2 sn. den azdır c)genellikle kan basıncında ,solunum sayısında ve nabız dolgunluğunda değişme olmaz **d)hepsi e)hiçbiri 313- total kan volümünün %15 -30 unun kaybı durumunda hangi belirtiler görülür?
a)soğuk ve nemli deri
b)hafif anksiyete
c)taşikardi ,taşipne
d)PVD ve DKB artar
**e)hepsi
314- total kan volümünün %30 -40 ının kaybı durumunda hangi belirtiler görülmez?
a)belirgin taşikardi ve takipne
**b)mental durumda bozulma olmaz
c)oligüri
d)konfüzyon ve ajitasyon
e)SKB azalmış
315- total kan volümünün %40 ından fazlasının kaybı durumunda hangi belirtiler görülmez?
**)bradikardi
b)sistolik kan basıncında düşme
c)periferik nabızların alınamaması
d)diyastolik basıncın ölçülememesi
e)idrar çıkışında azalm,anüri
315-tedavi edilemeyen hipovolemik şokta gerekli önlemler alınmazsa ilerleyen dönemlerde hangisi gelişir?
a)septik şok
**b)kardiyojenik şok
c)hemorajik şok
d)psikojenik şok
e)hepsi
316-hipovolemik şok tedavisinde amaç nedir?
a)mikrosirkülasyonda yeterli kan akımının sağlanması
b)intravasküler ve kardiyak dolma basınçlarının normalleştirilmesi
c)yeterli oksijenizasyon
d)sıvı replasmanı
**e)hepsi
317-şokun klasik tablosu hangi evrede görülür?
a-kompanse şok dönemi-1.evre
*b-dekompanse şok dönemi-2.evre
c-irreversible şok dönemi-3.evre
d-reversible şok dönemi
318-şokta uygulanması gereken genel tıbbi önlemler nedir?
a-ventilasyon desteğinin sağlanması.
b-intravasküler volümün düzenlenmesini sağlamak amacıyla sıvı replasmanı.
c-vazoaktif ilaç tedavisi.
d- beslenme desteği.
** e-hepsi .
319-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDE ŞOKUN EVRELERİ SIRASIYLA VERİLMİŞTİR?
a) Dekompanse şok - Kompanse şok -irreversible şok
b) irreversible şok- Dekompanse şok - Kompanse şok
*c) Kompanse şok -Dekompanse şok - irreversible şok
d)Dekompanse şok - irreversible şok -Kompanse şok
e) hiçbiri
320-HANGİSİ ANAFLAKTİK ŞOKUN TANIMI VE ÖZELİKLERİNDEN DEĞİLDİR?
a-Anaflaktik şok, alerjik reaksiyonun en ağır şeklidir.
b- Genellikle antikor yanıtı ya da hipersensivite reaksiyonu ile ani olarak ortaya çıkan bir durumdur
c-vasküler permeabilite artar, bronkospazm gelişir
d- hipotansiyon, solunum yetmezliği ile bilinç kaybı ve şok gelişir
*e_Hepsi
321-şoktaki hastada hemşirelik tanılarındandır?
a) yetersiz doku perfüzyonu, gaz değişiminin bozulması
b)oligüri/anüri, enfeksiyon riski
c)vücut gereksiniminden az beslenme, düşünme sürecinde değişikliği
d)sıvı volüm fazlalığı riski
e)hepsi ***322-anaflaktik şokun tedavisinde yapılması gerekenlerdendir?
a)Neden olan antijenin uzaklaştırılması
b)Temel yaşam fonksiyonlarının acilen desteklenmesi
c) Vasküler tonüsün ilaç tedavisi ile düzeltilmesi
d) ilk uygulanan ilaç epinefrindir. Antihistaminikler yada antazolin (antistin)] IV olarak verilmelidir.
e)hepsi ***
323-şok un komplikasyonlarındandır?
a) Akciğerlerde kollaps gelişerek akciğer sertleşir ve akciğere sıvı dolar
b) Kalp kasının yeterince kanlanamaması nedeniyle ciddi aritmiler ortaya çıkar
c) Nörolojik sistem konfüzyon- laterji görülür
d) Diyare, Sistemik enfeksiyonlar GiS mukozasında stres ülserleri ve kanamalar gelişir
e)hepsi ***
324-Ağır metabolik asidoz ve multipl organ yetmezliği şokun hangi evresinde gelişir?
a) I. Evre
b) II. Evre
***c) III. Evre
d) IV. Evre
325-Hipovolemik, kardiyojenik ve vazojenik şok olmak üzere üç grupta sınıflama neye göre yapılmaktadır?
a-)kan hacmi
b-)kalbin pompa gücü
c-)damar tonüsü esas alınarak
***d-)hepsi
326- ŞOK KOMPENSASYONU SIRASINDA HANGİ DURUM GÖRÜLMEZ?
a) Vazokonstrüksiyon, taşikardi, ciltte soğukluk olur
b) MSS vücutta daha da kuvvetli sempatik stimülasyon yaratır
c) böbreklerde su ve tuz tutulumu artar
d) Barğırsaklar büyük miktarda sıvı absorbe eder
e)Hepsi cvp:e
327-ani korku,heyecan ,ağrı veya postural hipotansiyona bağlı gelişen şok hangisidir?
a)hipovolemik şok
b)spinal şok
**c)septik şok
d)psikojenik şok cevap d
e)hiçbiri
328)TÜM KANSERLERİN % 30 DAN HANGİSİ SORUMLUDUR?
a)alkol
b)tütün**
c)çevresel faktörler
d)radyasyon
e)beslenme
329) KARSİNOJEN DEĞİLDİR.ANCAK ÖZELLİKLE SİGARA İÇENLERDE MOKOZANIN AKTİF KARSİNOJENLERE GEÇİRGENLİĞİNİ ARTIRARAK ÜST SOLUNUM SİSTEMİNDE, ÖZAFAGUSTA VE KARACİĞERDE KANSERE YOL AÇABİLİR.”” HANGİSİDİR?
a)alkol **
b)tütün
c)çevresel faktörler
d)radyasyon
e)beslenme
330)KANSER İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a)65 yaş üstü bireylerde oluşur.
b)Erkeklerde kadınlardan daha yüksek oranda görülür.
c)endüstrileşmiş toplumlarda görülme sıklığı daha fazladır.
d)görülme sıklığı ve ölüm oranları, sıklıkla ekonomik faktörler, eğitim, sağlık bakımındaki engellerden etkilenmektedir.
e)hepsi**
331) TÜM KANSERLERİN % 15 DEN HANGİSİ SORUMLUDUR?
a)virüsler**
b)tütün
c)çevresel faktörler
d)radyasyon
e)beslenme
332) TÜRKİYEDE *ERKEKLERDE EN SIK* GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ HANGİSİDİR?
a)kolon
b)tiroid
c)meme,bronş
d)Trakea, Bronş, Akciğer **
e)Bronş, Akciğer333) TÜRKİYEDE KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ HANGİSİDİR?
a)kolon
b)tiroid
c) meme**
d) Trakea, Bronş
e) Bronş, Akciğer
334)TÜMÖR HÜCRESİNİN DEĞİŞİMİ VE YAŞAM EVRELERİ HANGİLERİDİR?
a)G0 dinlenme fazı
b)G1 Mitoz sonrası aşama, M, mitoz fazı
c) S, Sentez aşaması
d) G2 Mitoz öncesi veya sentez sonrası aşama
e)hepsi**
335)KANSER HÜCRESİNİN ÖZELLİKLERİNDENDİR?
a) Sınırsız üreme
b)Toksik ve proteolitik enzimler salgılama c) Fagositoz, Motilite, İmplantasyon
d)Kohezyon (tutunma) azlığı, Zarı spesifik tümör antijenini içerir.. e)hepsi**
336)KANSER EVRELERİ HANGİLERİDİR?
a)Oluşum evresi: 15-30 yıl kadar sürer
b)Sınırlı evre: 5-10 yıl kadar sürer.
c)Yayılım evresi: 1-5 yıl kadar sürer
d)Yaygın evre: 1-5 yıl kadar sürer.
e)hepsi**
337)KANSER İÇİN HABERCİ BELİRTİLER HANGİLERİDİR?
a) Barsak ve mesane alışkanlıklarında değişme,İyileşmeyen yaralar,ağrı,ateş
b)Olağan dışı kanama yada akıntı, Siğil ve benlerdeki değişme
c)Vücudun herhangi bir yerinde görülen şişlikler
d)Sindirim yada yutma güçlüğü, İnatçı öksürük, hırıltılı yada ses kısıklığı
e)hepsi**
338)KOLON KANSERİ İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a) Rektal polip öyküsü,ailede öykü
b) 40 yaş üzeri
c) şişmanlık, ülseratif kolit- chron hastalığı
d) liften fakir diyet
e)hepsi**
339)MEME KANSERİ BELİRTİLERİNDEN DEĞİLDİR?
a) Kitle veya meme başı akıntısı
b) yakın akraba veya ailede meme kanseri öyküsünün bulunması, 35 yaş üzeri özellikle 50 yaş ve sonrası
c) erken menarş ve menapoz
d) çocuk doğurmamış olmak, ilk çocuğu 30 yaş üzerinde doğurmak
e)yağdan fakir diyet**
340)AKCİĞER KANSERİNİN ÖZELLİKLERİNDENDİR?
a)15 yaşından önce sigaraya başlamak
b) aspesdoza maruz kalmak
c) 50 yaş ve üzerinde olmak
d)sigara
e)hepsi**
341) TURŞU, SALAMURA TÜKETMEK HANGİ KANSERİN TETİKÇİSİDİR?
a)kolon
b)mide***
c)meme
d)prostat
e)akciğer
342) 50 YAŞ ÜSTÜ OLMAK, MESLEKİ NEDENLERLE KADMİYUMLA ÇALIŞMAK HANGİ KANSERİN TETİKÇİSİDİR?
a)kolon
b)mide
c)meme
d)prostat***
e)akciğer
343)UTERUS,ENDOMETRİUM VE SERVİX KANSERİNİN BELİRTİLERİNDENDİR?
a) Anormal kanama veya akıntı
b) geç (55 yaş üstü) menopoz, diyabet
c) şişmanlık,hipertansiyon
d) 35 yaş üzerinde olmak, çocuk doğurmamak, çok eşli cinsel yaşam
e)hepsi**
344)CİLT KANSERİ İÇİN HANGİLERİ DOĞRU DEĞİLDİR?
a)açık tenli olmak
b)güneşe maruz kalmak c) doğuştan ben yada melanomu olanlar d) aile hikayesi olanlar e)şişmanlık**345)KANSERDEN KORUNMAK İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a)taze sebze meyve,liften zengin gıdalar
b)sigara kullanmamak,şişmanlıktan kaçınmak,güneşten uzak durmak
c) İki haftadan fazla bir süre sağlıktaki açıklanamayan değişiklikler olduğunda doktora baş vurmak
d)genel sağlık kontrolü ve yağlı gıdalardan uzak durmak
e)hepsi**
346)TÜMÖR BELİRLEYİCİLERDEKİLERDEN HANGİSİ *PROSTAT * İÇİNDİR?
a)PSA**
B)CA-50
c) CA15-3:
d) CA 125
e) CEA
347) TÜMÖR BELİRLEYİCİLERDEKİLERDEN HANGİSİ MEME İÇİNDİR?
a) CA 549*** B)CA-50 c) CA15-3:
d) CA 125 e) CEA
348) TÜMÖR BELİRLEYİCİLERDEKİLERDEKİ EŞLEŞMELERDEN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a)CA 19-9: Pankreas başı adeno kanseri
b)CA 125: Over kanseri
c)CA 549: Meme kanseri
d)CA 50: GİS, endometriyum, meme, prostat, pankreas, mesane kanseri
e)hepsi**
349)HANGİLERİ KEMATORAPATİK AJANLARDANDIR?
a) Alkilleyici ajanlar
b) Antimetabolitler
c) Antrasiklinler
d) Hormonlar ve hormon antagonistleri
e)hepsi**
350) ALKİLLEYİCİ AJANLAR İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a) Hücrenin çoğalmasını önler
b) hücresel DNA ile kimyasal etkileşime girerek etki eder
c) Hücre siklusuna özel değildir
d) DNA yenilenmesi için gerekli enzimatik değişiklikleri inhibe eder
e)hepsi**
351) DNA VE RNA SENTEZİNİ BOZAN AJANLAR HANGİLERİDİR?
a) Alkilleyici ajanlar
b) Antimetabolitler**
c) Antrasiklinler
d) Hormonlar ve hormon antagonistleri
e) Platin içeren bileşikler
352) HÜCRENİN ‘M’ EVRESİNİ ETKİLEYEN KEMATORAPİK AJANLAR HANGİLERİDİR?
a) Alkilleyici ajanlar
b) Bitki alkoloidleri ve doğal ürünler**
c) Antrasiklinler
d) Hormonlar ve hormon antagonistleri
e) Platin içeren bileşikler
353)KEMOTERAPİNİN *ACİL YAN* ETKİLERİNDENDİR?
a)Allerjik Reaksiyon, Ateş, Aşırı Kusmalar
b) Kardiyak Aritmi
c)Enjeksiyon Yerinde Ağrı ve Kızarıklık
d) İdrarın Kırmızı Renkte Gelmesi,ekstravazasyon
e)hepsi***
354) KEMOTERAPİNİN *ORTA YAN* ETKİLERİNDEN DEĞİLDİR?
a)bulantı,kusma,iştahsızlık,halsizlik yorgunluk
b) Diyare ve Konstipasyon
c) kaşıntı,saç dökülmesi,kemik iliği depresyonu
d) Emosyonel Değişiklikler
e) ekstravazasyon**
355)KEMATORAPİK İLAÇ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER HANGİLERİDİR?
a)mutlaka özel kabinde hazırlanmalıdır
b)hazırlayan kişi,gömlek eldiven ve gözlük kullanmalıdır
c) İlaç hazırlanan odada herhangi bir şey yiyip, içilmemeli
d) İlaç hazırlanan yer % 70’ lik alkol ile temizlenmelidir
e)hepsi**
356)” HASTALIĞIN TAMAMEN YOK EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU DURUMLARDA UYGULANIR.TEK BAŞINA KULLANILIR”HANGİ *RADYOTERAPİ DİR?
a) Küratif Radyoterapi** b) Kombine Radyoterapi c) Palyatif Radyoterapi
d)dış radyasyon e) İnternal Radyasyon


357)” CERRAHİ OPERASYON VE KEMOTERAPİ İLE BİRLİKTE KULLANIM”HANGİ RADYOTERAPİ DİR?
a) Küratif Radyoterapi
b) Kombine Radyoterapi**
c) Palyatif Radyoterapi
d)dış radyasyon
e) İnternal Radyasyon
358) AMAÇ HASTALIĞIN BELİRTİLERİNİ HAFİFLETMEK, ACILARINI DİNDİRMEK, RAHATLATMAK VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAKTIR “HANGİ RADYOTERAPİ DİR?
a) Küratif Radyoterapi
b) Kombine Radyoterapi
c) Palyatif Radyoterapi**
d)dış radyasyon
e) İnternal Radyasyon
359) DIŞ RADYASYON (TELETERAPİ) İÇİN HANGİLERİ SÖYLENEBİLİR?
a)Daha derin dokuları etkiler. b)Normal dokulara daha az radyasyon verir.
c) Kmik dokunun radyasyonu absobsiyonunu azaltır. d)Cilt toksisitesini azaltır e)hepsi** 360)” TÜMÖRAL DOKUYA VEYA TÜMÖR ALANINA, RADYOAKTİF MADDELERİN KISA MESAFEDEN UYGULANMASIDIR.” HANGİ RADYOTERAPİ DİR?
a) Küratif Radyoterapi
b) Kombine Radyoterapi
c) Palyatif Radyoterapi
d)dış radyasyon
e) İnternal Radyasyon**
361)RADYASYONUN LOKAL AKUT ETKİLERİNDENDİR?
a)Deri hasarı, eritem, saç dökülmesi, deri veya derideki doku nekrozu.
b)Geçici veya sürekli kısırlık
c) Sinir sistemi ve Sindirim sistemi fonksiyonlarında azalma veya anormallik
d) Kan yapıcı dokuların fonksiyonlarında azalma veya anormallik
e)hepsi***
362)” LÖKOSİT SAYISININ 3000 / MM³ ALTINA DÜŞMESİ”” HANGİSİDİR?
a) Lökopeni**
b) Trombositopeni
c)anemi
d)stomatit
e)hemofili
363) HANGİSİ RADYOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN HASTA VE AİLESİNİN TABURCU EĞİTİMİNDE YER ALMALIDIR?
a)İşaretli olan bölgenin temizliğinde sadece suyun kullanılması
b) Bölgedeki işaretin çıkarılmaya çalışılmaması ve kuru tutulması
c)Tedavi bölgesini keselenmemesi, ovulmaması, traş edilmemesi
d) Tedavi bölgesinin üzerine uzun süre yatılmaması
e)hepsi**
364)” KALP KASI HASARI ETKİSİ NEDENİYLE DOZ SINIRLAMASI GEREKTİREN KEMATORAPİK AJAN HANGİSİDİR?
a) Alkilleyici ajanlar
b) Bitki alkoloidleri ve doğal ürünler
c) Antrasiklinler**
d) Hormonlar ve hormon antagonistleri
e) Platin içeren bileşikler
365)KANSER TEŞHİSİNDE HANGİLERİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ OLAN DİREK GRAFİLERDEN DEĞİLDİR?
a) Röntgen
b) Mamografi
c) Baryum grafileri
d) İntravenöz pyelografi (IVP)
e) endoskopi**
366) KANSERDEN KORUNMADA HEMŞİRENİN ROLLERİ ARASINDAKİ 3.CİL KORUMAYA AİTTİR?
a) hastanın eğitimi
b)hastanın rehabilitasyonu
c) semptom kontrolü
d)hepsi**
e) komplikasyonların erken tanısı ve izlem
367) BİYOTERAPİ AJANLARI HANGİLERİDİR?
a) Sitokinler
b) Monoklonal antikorlar
c) Effektör Hücreler
d)i mmunomodulatörler ve Retinoidler
e)hepsi***


368. Aşağıdakilerden hangisi radyoterapi tedavisi alan hasta ve ailesinin taburcu eğitiminde yer almamalıdır?
A. İşaretli olan bölgenin temizliğinde sadece suyun kullanılması
B. Bölgedeki işaretin çıkarılmaya çalışılmaması ve kuru tutulması
C. Tedavi bölgesini keselenmemesi, ovulmaması, traş edilmemesi
D. Tedavi bölgesinin kanlanması arttırmak için sıcak uygulama yapılması**
E. Tedavi bölgesinin üzerine uzun süre yatılmaması
369. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapik ilaçlar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir ?
A. İlacı hazırlayacak personel koruyucu tipte, disposible uzun kollu gömlek, eldiven, maske ve koruyucu gözlük kullanmalıdır.
B. İlaçlar sulandırılırken çözücü solüsyon flakonun bir kenarından iğnenin ucu ilaca değdirilmeden yavaşça enjekte edilmelidir.
C. Fazla ilaç varsa asla flakonun içinde bırakılmamalıdır.**
D. İlaçlar oral yolla verilecekse elle tutulmamalıdır.
E. İM verilecekse geri sızmasını önlemek için ‘Z’ tekniği ile yapılmalıdır.
370.Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bir asittir?
A- Bikarbonat
B- Sodyum hidroksit
C- Karbonik asit
D- Hidroklorik asit
E- Potasyum hidroksit 371. Aşağıdakilerden hangisi hidrojen iyonu için doğru bir ifade değildir?
A- Hem hücre içi hemde hücre dışı sıvıda yer alır
B- Eğer ortamda yeteri kadar O2 olmazsa H iyonu sayısı düşer.
C- Hidrojen iyonu konsantrasyonun (-) logaritması pH olarak adlandırılır.
D- Laktik asit uçucu olmayan H iyonudur.
E- Hiçbiri
372- Aşağıdakilerden hangisi solunum alkalozu için doğru değildir?
A- Bedenden fazla miktarda CO2 kaybıyla gelişir.
B- Yüksek yerlere çıkıldığında O2 basıncının azalması nedeniyle gelişebilir.
C- Gebelikte progestron artmasına bağlı olarak gelişir.
D- Chvostek ve Throusseau belirtileri pozitiftir.
E- Hemşire hastanın yüzeysel ve hızlı solunum yapmasına yardımcı olmalıdır
e)HCO3
373) BEDEN SIVILARININ BİLEŞMİNDE YER ALAN ELEKTROLİTLERDEN HANGİSİ ASİT- BAZ DENGESİ VE DENGESİZLİKLERİ OLARAK ADLANDIRILIR?
a)H ***
b)P
c)N
d)O
e)hepsi
374”” HEM HÜCRE İÇİ HEM DE HÜCRE DIŞI SIVIDA YER ALIR,HEM UÇUCU HEMDE UÇUCU OLMAYAN ŞEKİLDE VÜCUT SIVISINDA BULUNAN İYON HANGİSİDİR?
a)H ***
b)P
c)N
d)O
e)hepsi
375)”” KARBONHİDRATLARIN VE YAĞLARIN YANMASI SONUCUNDA AÇIĞA ÇIKAR VE KARBONDİOKSİTE DÖNÜŞEBİLEN, ERİTROSİTLERLE TAMPONLANARAK AKCİĞERLERE TAŞINARAK SOLUNUM YOLUYLA ATILAN ASİTLERDİR” HANGİLERİDİR?
a)H
b)P
c)uçucu olmayan hidrojen iyonu
d)uçucu hidrojen iyonu***
e)hepsi
376)”” KANBONDİOKSİTE DÖNÜŞEMEYEN ASİTLERDİR, BÖBREKLER YOLUYLA ATILIR.””?
a)H
b)P
c)uçucu olmayan hidrojen iyonu***
d)uçucu hidrojen iyonu
e)hepsi
377)”” METABOLİK OLAYLARIN ÜRÜNÜ OLARAK ORTAYA ÇIKAN İYON?
a)H
b)P
c)uçucu olmayan hidrojen iyonu
d)uçucu hidrojen iyonu
e)HCO3***
378)”” SÜLFATLA BİRLİKTE İNTRASELÜLER SIVININ ANA ANYONUDUR, KEMİKTE HİDROKSİAPATİT ADI VERİLEN KALSİYUM TUZU, HÜCRE ZARINDA İSE FOSFOLİPİT MOLEKÜLLERİ HALİNDE BULUNUR.?
a)H
b)FOSFOR-FOSFAT***
c)uçucu olmayan hidrojen iyonu
d)uçucu hidrojen iyonu
e)HCO3***
379)PH İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a)Normal kan pH değeri 7.35-7.45 arasındadır.
b)pH bir çözeltinin asitlik derecesini belirlemek için kullanılır.
c)Bir sıvının pH’ sı 7 den küçük ise ortam asit 7 den büyük ise ortam alkalidir
d)Solüsyonların hidrojen iyon yoğunluğu yükseldikçe pH düşer, hidrojen iyon yoğunluğu düştükçe pH yükselir.
e)hepsi ***
380) SOLÜSYON İÇİNDE H İYONU BIRAKAN BİLEŞİĞE DENİR?
a)asit***
b)baz
c)kuvvetli asit
d)kuvvetli baz
e)hiçbiri
381) SOLÜSYON İÇİNDEN H+ İYONU ALAN YADA SOLÜSYONA HİDROKSİL İYONU (OH-) BIRAKAN BİLEŞİĞE DENİR?
a)asit
b)baz***
c)kuvvetli asit
d)kuvvetli baz
e)hiçbiri
382)HANGİSİ BAZDIR?
a) H2CO3***
b)HCL
C)NACL
D)NACO3
e)hepsi
383) HİDROJEN İYONLARINI KOLAYCA BIRAKAN ASİTLERE DENİR?
a)asit
b)baz
c)kuvvetli asit***
d)zayıf asit
e)hiçbiri
384) H İYONUNU GÜÇLÜKLE BIRAKAN ASİTLERE?
a)asit
b)baz
c)kuvvetli asit
d)zayıf asit***
e)hiçbiri
385)” ALVEOLAR HİPOVENTİLASYON NEDENİYLE BEDEN SIVILARINDA CO2 MİKTARININ ARTMASI YANİ SONUCU GELİŞİR.”?
a)asit
b)baz
c)kuvvetli asit
d)asidoz***
e)alkoloz
386) SOLUNUM ASİDOZU BELİRTİ VE BULGULARINDANDIR?
a) Dispne,taşikardi
b) Oryantasyon bozukluğu, baş ağrısı
c) Stupor, Koma
d) Plazma pH;7.35’ in altında, PaCO2: 42 mmHg nin üzerinde, HCO3-:29 mEq / L nin üstünde, İdrar pH; 4,5 tir.
e)hepsi ***
387) SOLUNUM ASİDOZUNDA BAKIM İÇİN HANGİLERİ SÖYLENEBİLİR?
a) Ringer laktat, sodyum bikarbonat ve 1/6 lık molar sodyum laktat solüsyonu IV yolla vermek,
b) Oksijen vermek , Sedatiflerden kaçınmak,antibiyotik vermek
c) Sodyum bikarbonat verilirken gelişebilecek tetanileri önlemek için kalsiyum glukonatı hazır bulundurmak,
d) Mukoz membranları yumuşatmak ve sekresyonların çıkmasını kolaylaştırmak amacıyla yeterli sıvı almasını sağlamak (Günde 2-3 lt)
e)hepsi***
388) BEDEN SIVILARINDA UÇUCU OLMAYAN H+ UNUN ARTMASI YADA BÖBREKLERDEN FAZLA MİKTARDA HCO3- ATILMASI SONUCU GELİŞİR.?
a)asit b)baz c)metabolik asidoz*** d)asidoz e)alkoloz389) METABOLİK ASİDOZUN BELİRTİ VE BULGULARINDANDIR?
a) Sıkıntı, göğüs ağrısı, abdominal ağrı, bulantı kusma,baş ağrısı
b) Oryantasyon bozukluğu, deliryum ve koma
c) Hiperventilasyon, kusmaul solunum, Kas zayıflığı, halsizlik
d) Ventriküler aritmiler, kalp yetmezliği ve kardiyak arrest
e)hepsi***
390)METABOLİK ASİDOZDA HEMŞİRELİK BAKIMI İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
Kronik ve ağır olmayan vakalarda oral sodyum bikarbonat günde 3 gr verilerek başlanır. Tablo ağır ise parenteral alkali tedavisi uygulanır. Bu amaçla Na HCO3- ve molar sodyum laktat verilir.
a)Kusma ve diyare de hastanın aldığı çıkardığı sıvı miktarını ve kilosunu izlemelidir.
b) Hastanın kan gazı, bikarbonat ve pH düzeyleri ve diğer tetkikler düzenli olarak yapılmalı ve kaydedilmelidir.
c) Riskli hastalar metabolik asidoz yönünden izlenmelidir.
d)Alkali tedavisi uygulanan hastada tüm ilaç ve sıvılar dikkatle uygulanmalı, komplikasyonlar açısından hasta dikkatle gözlenmelidir. Kronik ve ağır olmayan vakalarda oral sodyum bikarbonat günde 3 gr verilerek başlanır. Tablo ağır ise parenteral alkali tedavisi uygulanır.
e)hepsi***
391) SOLUNUM HIZI VE DERİNLİĞİNİN ARTMASIYLA BEDENDEN FAZLA MİKTARDA CO2 KAYBIYLA GELİŞİR.?
a)asit
b)solunum alkolozu***
c)metabolik asidoz
d)asidoz
e)alkoloz
392)SOLUNUM ALKOLOZUNUN BELİRTİLERİNDENDİR?
a)hiperventilasyon solunum alkalozunun hem nedeni hem de ilk klinik bulgusudur.
b) Baş dönmesi, baş ağrısı, parastezi, bilinç bulanıklığı, ajitasyon, uykusuzluk ve kas krampları
c) Nöromüsküler irritabilitenin artması nedeniyle reflekslerde artma , tetani ve konvülsiyon
d)Taşikardi, ventriküler ve atrial ritim bozuklukları
e)hepsi****
393) PLAZMA HCO3 KONSANTRASYONU ARTMIŞ YADA H+ KONSANTRASYONU AZALMIŞTIR.VÜCUTTAN ASİT KAYBI, BİKARBONAT YAPIMININ ARTMASI VEYA VÜCUTTAN ATILAMAMASI SONUCUNDA GELİŞEBİLİR.?
a)metabolik alkoloz***
b)solunum alkolozu
c)metabolik asidoz
d)asidoz
e)alkoloz
394) METABOLİK ALKOLOZUN OLUŞUM NEDENLERİNDENDİR?
a)Alkali ilaçların fazla alınması (antiasitler gibi)
b)Mide içeriğinin sürekli kusulması
c)Sitratlı kan transfüzyonu, Hipomagnesemi, Hiperkalsemi
d)böbrek yetmezliği
e)hepsi ***
395) METABOLİK ALKOLOZUN BELİRTİLERİNDENDİR?
a)Beyin kan akımı azaldığı için bilinç değişiklikleri
b)Tetani, konvülsiyonlar, baş dönmesi, kas spazmları
c)Yüzeyel ve yavaş solunum
d) Kardiyak arrest, anjina pektoris
e)hepsi***
396) METABOLİK ALKOLOZUN HEMŞİRELİK BAKIMI İÇİN HANGİLERİ DOĞRUDUR?
a) kan gazı izlemi
b)Bu hastalarda spazm ve konvülsiyonlar gelişebileceği için hasta yalnız bırakılmamalı ve koruyucu önlemler alınmalıdır.
c) Tedavide 10 mEq/L klor içeren Ringer solüsyonu ve %0.9 luk amonyum klorür solüsyonu kullanılır,tedavinin yan etkileri gözlemi
d)sıvı takibi
e)hepsi ***
397) AMONYUM KLORÜR VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALARDANDIR?
a)Dk’ da 2-3 cc den hızlı verilmemeli. eritrositlerde hemolize neden olur
b) Karaciğer ve böbrek hastalarına verilmemeli,
c) Fazla amonyum klorür metabolik asidoza neden olur,
d) Amonyum klorür verilen hasta hiperkalemi belirti ve bulguları açısından izlenmelidir.
e)hepsi***
398 AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOMEOSTAZİ BOZAN DURUMLARDANDIR?
A) bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonları
B) malnütrisyon
C) depresyon
D) alkol-sigara
*E) hepsi399- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOMEOSTAZİSE YÖNELİK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?
A) sağlık eğitimi
B) gereken tıbbi ve bakım müdahalelerinin uygulanması
C) komplikasyonların gelişmesinin önlenmesine yönelik bakım uygulamalarının yapılması
D) bireyin bozulan denge durumuna uyum sürecinde desteklenmesi
*E) hepsi
400- aşağıdakilerden hangisi böbreklerin homeostazisin korunmasına yönelik görevlerindendir?
A) sodyum miktarını düzenlemek
B) artık ürünleri atmak
C) h iyonu dengesini düzenlemek
D) kan ve hücre dışı sıvının bileşimini düzenlemek
E)hepsi
401-Aşağıdakilerden hangisi homeostatik mekanizmayı etkilemez?
a) Dolaşım sistemi
b) Böbrekler
c) Endokrin Bezler
d) Sindirim Sistemi
**e)Hava
402-Homeostazisi bozan durumlar aşağıdakilerden hangisiyle oluşur?
a) İlaç bağımlılığı b) Yaşam şekli c) Yaş d) Psikolojik faktörler **e)Hepsi 402-Stresi ‘organizmanın her türlü uyarana verdiği cevap’ olarak tanımlayan aşağıdakilerden kimdir?
**a) Hans Selye
b) Claude Bernard
c)Doğan Cüceloğlu
d) Walter B. Cannon
e)Florance Nightingel
403-Aşağıdakilerden hangisi stresi etkiler?
a) Genetik faktörler
b) Psikolojik faktörler
c) Ekolojik faktörler
d) Planlı aktiviteler
e) **e)Hepsi
404-Strese bağlı alarm reaksiyonunda aşağıdakilerden hangisi gelişir?
a) Kan Ģekeri yükselir
b) Koagülasyon hızı artar
c) Kan basıncı yükselir
d)Doku kanlanması artar
*e) Hepsi
405-Stresle baş etmede angisi hemşirelik tanısı değildir?
a) Durumsal düşük benlik saygısı
b) Spiritüel distres
c) Uyumda yetersizlik
**d)Antidepresn vermek
e) Sosyal izolasyon 406)”” karaciğer ve pankreas birlikte çalışarak glikoz konsantrasyonunu düzenleyen “”sistem hangisidir?
a)sindirim ***
b) sinir sistemi
c)hormonal
d)böbrekler
e)solunum sistemi 407)İÇ ORGAN İŞLEVLERİNİ KONTROL EDEN SİSTEM AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
a)solunum sistemi
b)sindirim sistemi
c)kas iskelet sistemi
d)sinir sistemi*****
e)hepsi 408)ORGANİZMADA OLUŞAN SİNYALLER VE CEVAPLARIN HIZLI İLETİMİ SİNİR SİSTEMİ İLE OLURKEN, YAVAŞ İLETİM HANGİ SİSTEM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİR?
a)dolaşım sistemi
b)solunum sistemi
c)hormanal sistem*****
d)sindirim sistemi
e)üreme sistemi409)Hangisi beynin vejetatif merkezleri ve otonom sinir sistemi ile birlikte çalışarak beslenme,metabolizma,büyüme,bedensel / ruhsal gelişmenin düzenlenmesi ve iç ortamın sabit kalmasını sağlayan sistemdir?
a- Dolaşım sistemi
b- Sinir sistemi
c- Bağışıklık sistemi
d- Solunum sistemi
***e- Endokrin sistem
410-Hangisi böbreklerin homeostazis görevlerinden biri değildir?
1)H iyon dengesini düzenler.
b)Na miktarını düzenler.
***c)vücut ısısını sabitler.
d)idrar hacmini ve konsantrasyononu düzenler.
d)vücudun ihtiyacı olan maddeleri seçer ve atık ürünlerin atılmasını sağlar.
411-hangisi homeostazisde sinir sisteminin işlevlerindendir?
A)kasları yöneterek hareketi sağlar
b)iç organ işlevlerini kontrol eder.
c)iç ve dış çevrenin hissedilmesini sağlar.
d)zekayı oluşturarak hayatta kalmaya uygun ortam oluşturabilmeyi sağlar.
****e)hepsi
412-hangisi homeostazisde endokrin bezlerin görevleri arasındadır?
a)endokrin hormonlar vücuttaki tüm hücrelere taşınır,reseptörlere bağlanır ve reaksiyon başlatırlar.
b)tüm hücreleri etkileyen büyüme hormonu salgılar. c)tüm vücut hücrelerinde kimyasal reaksiyonları hızlandıran tiroksin salgılar. d)büyüme,metabolik hız ve üremeyle ilgili aktiviteleri denetleyen hormonları salgılar. ****e)hepsi
413-hücre dışı sıvıya oksijen sağlamakla görevli sistem hangisidir?
a)sinir sistemi
b)dolaşım sistemi
***c)solunum sistemi
d)endokrin sistem
e)hepsi
414-Hangisi sindirim sisteminin görevleri arasında değildir?
a)aldığımız besinler vücudun enerji gereksinimi,büyümesi,yenilenmesi için kullanılır.
b)besinlerin karbonhidrat,yağ asitleri ve aminoasitler olarak extrasellüler sıvıya absorbe olur.
c)karaciğer ve pankreas birlikte glikoz konsatrasyonunu düzenler
d)sindirim sisteminden emilen maddelerin tümü hücreler tarafından kullanılabilecek durumdadır.
e)hiçbiri
415-hangisi vücutta homeostazise yönelik olan ve kendini düzenleyen fizyolojik mekanizmalardandır?
a)beden ısısı
b)kan basıncı
c)kas tonüsü
d)kan şeker düzeyi ve sıvı elektrolit dengesi
****e)hepsi
416-hangisi homeostazis için söylenemez?
a)endokrin ve sinir sistemi homeostazis için çalışır.
b)endokrin sistem beynin vegetatif merkezleri ve otonom sinir sistemi ile birlikte çalışır.
****c)sinir sistemi ve endokrin sistem arasına pozitif geri bildirim vardır.
d)sinyal ve cevapların hızlı iletim yolu sinir sistemidir.
e)sinyal ve cevapların yavaş iletim yolu endokrin sistemdir.
417-hangisi dolaşım sisteminde otoregülasyon için söylenemez?
a)dolaşım sistemi değişen tüm koşullarda organizmanın ihtiyacı olan kanı otoregülasyonla sağlar.
b)hücre düzeyinde metabolik artıklar arttığında otoregülasyon ile kan akım artırılır.
c)gerektiğinde kalp çalışmasının ve damar çapının değiştirilmesi otoregülasyonla sağlanır.
d)hiçbiri
***e)hepsi
418-hücre dışı sıvı taşıma sistemi nasıl sağlanır?
a)kanın dolaşımsisteminde hareket etmesiyle
b)sıvının kılcal damarlarda hücreler arasında dolaşmasıyla
c)dolaşım sisteminin iç ortam sıvısını damarlara kan pompalayarak sürekli karıştırmasıyla.
d)kan kılcal damarlardan geçerken sıvı bölümü hücrelerarası sıvıyla kan arsında sürekli değiş tokuş edilmesiyle.
****e)hepsi
419-hangisi homeostazise yönelik hemşirelik girişimlerinin temel amacıdır?
a)organizmanın iç ve dış ortam arasındaki dengesini korumak.
b)hastalık durumunda bozulan dengenin kurulmasını sağlamak.
c)dengenin devami için organizmayı desteklemek.
****d)hepsi e)hiçbiri

420-hangisi homeostatit mekanizmalardandır?
a)dolaşım sistemi
b)böbrekler.
c)solunum sistemi
d)bağışıklık sistemi ve deri
***e)hepsi
421-vücudun her gün karşılaştığı bakteri,virüslere karşı savunma sağlayan sistem hangisidir?
****a)bağışıklık sistemi
b)deri
c)dolaşım sistemi
d)endokrin sistem
e)hepsi
422-hangisi derinin homeostazisde görevlerinden değildir?
a)vücut ısısını korur
b)vücudu sıvı kaybından korur
c)yaralanmalardan korur
***d)karbondioksitin dış ortama atılmasını sağlar
e)vücudu dış istilacılardan korur
423-kan ve hücre dışı sıvının bileşimini düzenleyen sistem hangisidir?
a)dolaşım sistemi
***b)böbrekler
c)akciğerler
d)endokrin bezler
e)sindirim sistemi
424-kanda karbondioksit oranı arttığında aşağıdakilerden hangisi görülür?
a) karbondioksit konsantrasyon artışı solunum merkezini uyarır.
b)bireyde derin ve hızlı solunum görülür
c)hiperventilasyonla karbondioksit atılımı artar
d)solunumla karbondioksit atılımı sonucu kanda konsantrasyon düşer
***e)hepsi
425-AKB arttığında devreye giren vücut kontrol sistemleri sırasıyla hangileridir?
I-bölgeye gelen uyarılar vazomotor merkezi inhibe eder.
II-kalbin pompa aktivitesi azalır ve kanın perifer damardan akışı kolaylaşır.
III-baroreseptörler beyin medullasına bir dizi impuls gnderir.
IV-sempatik sinirler aracılığıyla kalbe ve damarlara giden uyarıların sayısı azalır.
a)III,IV,II,I
***b)III,I,IV,II
c)I,II,III,IV
d)I,III,IV,II
e)IV,III,I,II
426)MEME KANSERİ YERLEŞİMİNDE AREOLA VE ÜST İÇ KADRAN EŞLEŞMESİ HANGİ ŞIKTA DOĞRU VERİLMİŞTİR?
a-%50-%18
b)-%11-%6
c-%18-%15 **
d-%15-%18 e-%6-%50
427) MEME KANSERİNİN HORMONAL TEDAVİSİNDE BAŞVURULAN İLAÇ NEDİR?
a-levotroksin
b-asetil sistein
c-metilparaben
d-tamoksifen **
e-estradiol
428) BİRDEN FAZLA KANSER ODAĞI ARANIYORSA YAPILACAK EN DOĞRU TARAMA YÖNTEMİ NEDİR?
a-mammografi
b-ultrason
c-kkkm
d-manyetik rezonans **
e-klinik muayene
429) MEME KANSERİNDEN KORUNMADA EN ETKİLİ YÖNTEM OLAN KKMM NE ZAMAN YAPILIR?
a-senede
3 kez
b-her ay adetliyken
c-doktor kontrolünde her ay
d-menstrüasyonun bitiminden sonraki 5-7 günlerde**430)* FORGUE* BELİRTİSİ NEDİR?
a-meme başında çökme
b-kahverengi akıntının olması
c-meme derisinde sınırlı ödem
d-deride eritem ve ülserasyon
e-tümörlü memenin yukarıda dik ve dolgun olması**
431)HANGİSİ MEME CA MAJÖR RİSK FAKTÖRLERİNDEN DEĞİLDİR?
a-1.dereceden yakınlarda ca öyküsü
b-cinsiyet
c-menarşın 12 yaşın altında olaması**
d-yaş
e-daha önceden ca öyküsü bulunması
432) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEMENİN BÜYÜK KANALLARINDA SIVI BİRİKMESİYLE OLUŞAN BAKTERİ ENFEKSİYONUDUR?
a-mastit
b-kanal ektazisi **
c-fibrokistik
d-fibroadenom
e-forgue
433)SÜT BEZLERİ HAKKINDA HANGİSİ YANLIŞTIR?
a) Süt bezleri lob adı verilen gruplarda toplanmaktadır.
b)Her lob, pek çok sayıda daha küçük lob içermektedir.
c)süt bezi her biri ayrı bir salgı kanalı ile meme başına açılan 25-30 lobdan oluşmaktadır.**
d)Her lobda 20-40 kadar lobül bulunmaktadır. .
e)Lobül, toplayıcı bir duktus çevresine yerleşmiş 10-100 kadar alveolden (asinüs) oluşmaktadır. Not:15-20 lob olacak
434) DUKTUS LAKTİFORUS AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
a)toplayıcı kanallar**
b)süt sinüsleri
c)meme mezleri
d)meme başı
435)EN SIK GÖRÜLEN MEME HASTALIĞI HANGİSİDİR?
a)fibrokistik hastalık**
b)fibroadenom
c)kanal ekstazisi
d)mastitits
436) FİBROKİSTİK HASTALIK HAKKINDA HANGİSİ SÖYLENEMEZ?
a)Asemptomatik olabileceği gibi, ağrı, hassasiyet veya değişik boyutlarda memede ele gelen kitle şeklinde belirtiler de görülebilir.
b) Fibrokistik hastalıkta fibröz bağ dokusunda aşırı bir proliferasyon, duktus epitelinde ve lobüllerde hiperplazi gibi değişiklikler kanser belirtileridir**
c)Meme kistleri 35-50 yaş arasında perimenapozal dönemde oldukça sık görülen lezyonlardır.
d)Meme kistleri meme lobüllerinden kaynaklanan içi sıvı dolu lezyonlardır.
437)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)Erkeklerde meme kanseri kadınlara göre 14 kat daha çok görülür**
b)Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artar
c)20 yaşından önce çok ender olan meme kanserinin sıklığı 30 yaşından sonra giderek artar, bu artış 40 yaş dolaylarında hızlanır
d)60’lı yaşlarda en yüksek düzeylerine ulaşır
438)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)Meme kanseri tedavisi görmüş kadınlarda ikincil meme kanseri riski, ilk kanser tanısından sonraki her yıl için %1 azalmaktadır**
b) Atipik hiperplazi saptanan kadınlarda ise meme kanseri oluşma riski 4 kat fazladır
c) Yakın aile bireylerinde meme kanseri öyküsünün bulunması, riski 2–3 kat artırır.
d)Meme kanserinin erken yaşta çıkması ve bilateral olması, riski önemli derecede artırır.
e)Menopoz öncesi dönemde meme kanseri görülen bir hastanın birinci derece akrabasında risk normalin 3 katıdır.
439) YAKIN AİLE BİREYLERİNDE MENOPOZ ÖNCESİ, ÇİFT TARAFLI MEME KANSERİ SAPTANAN KADINLARDA RİSK KAÇ KAT ARTAR VE YÜZDE KAÇINDA KANSER GELİŞME RİSKİ VARDIR?
a)9 kat artmakta ve %50’sinde kanser gelişme olasılığı vardır**
b) 6 kat artmakta ve %40’inde kanser gelişme olasılığı vardır
c) 8 kat artmakta ve %70’inde kanser gelişme olasılığı vardır
d) 4 kat artmakta ve %20’inde kanser gelişme olasılığı vardır
440)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a) Günde 2-3 bardak alkol alan kadınlarda meme kanseri riski 1.4-1.7 kat artmaktadır.
b) Yasam boyu maruz kalınan östrojen miktarı arttıkça meme kanseri olma riski de artmaktadır
c) Adölesan dönemde gelişimini tamamlamamış meme dokusu radyasyona duyarlı olup, maruz kalma sonrası gelişme bozuklukları ve meme kanseri oluşabilmektedir.
d) Menopozdaki kadınlara uzun süreli (15 yıl üzeri) östrojen hormonu verilmesi meme kanseri riskini azalttığı saptanmıştır **441)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME KANSERİNİN BELİRTİ VE BULGULARINDANDIR?
a)Ağrısızdır ,hareketsizdir
b)Tek taraflı ve süreklidir
c) şekilsiz ve zor palpe edilir
d) Sınırları kısmen belirlenebilir
e)hepsi**
442) MEME KANSERİNİN KADRANLARA GÖRE GÖRÜLME ORANI HANGİ ŞIKTA DOĞRU VERİLMİŞTİR?
a) üst dış kadranda %50, areola bölgesinde %18,
b))üst iç kadranda %15, alt dış kadranda %11
c) alt iç kadranda %6
d)hepsi**
443) HANGİSİ MEME KANSERİNDE ERKEN TANI YÖNTEMLERİNİNDENDİR?a)kendi kendine meme muayenesi (KKMM)
b)fizik muayene
c) mamografi
d)hepsi**
444) AMERİKAN KANSER BİRLİĞİ’NİN 40 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA BELİRTİ VERMEYEN MEME KANSERİNİN ERKEN TANISI İÇİN ÖNERDİĞİ TARAMA REHBERİNE GÖRE HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)her ay kkmm
b)her yıl klinik muayene
c)her yıl mamografi
d)üç yılda bir klinik muayene**
445) MEMEDEKİ PALPE EDİLEMEYEN KİTLELERİ BELİRLEMENİN EN İYİ YÖNTEMİ HANGİSİDİR?
a)klinik muayene
b)ultrasonografi
c)mamografi**
d)sintigrafi
446) KANSERLİ KİTLE VE ONUN ETRAFINDAN BİR MİKTAR SAĞLIKLI MEME DOKUSU NUN ALINMASINA NE DENİR?
a)mastektomi
b)Lumpektomi **
c)segmentektomi
d)hepsi 447) MASTEKTOMİ SONRASI MEME REKONSTRÜKSİYONU NEDİR?
a) Kaybedilen memenin yerine yenisinin oluşturulmasıdır**
b)mastektomi sonrası meme kontrolüdür
c)mastektomi sonrası kemoterapidir
d)mastektomi sonrası radyoterapidir
448)KEMOTERAPİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?
a)Koltuk altı lenf nodülleri pozitif olanlarda
b)uzak metastazı tespit edilemeyen cerrahide
c) radyoterapi veya her ikisiyle birlikte tedavi edilebilen evre 2 ve 3’deki hastalarda asıl tedaviye ek olarak
d)hepsi***
449)HANGİSİ MEME KANSERİNDE HEMŞİRELİK BAKIM VE YÖNETİMİNİN AMAÇLARINDANDIR?
a)Meme kanseri olan hastanın tedavi seçenekleriyle ilgili karar verme sürecine aktif katılması
b)tedavi planına tümüyle uyması
c)yardımcı tedavinin yan etkilerine katlanması
d)değer verdiği kişilerle sağlık çalışanının sağladığı destekten tatmin olması
e)hepsi***
450)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME KANSERİNDE AMELİYAT ÖNCESİ HEMŞİRELİK BAKIMINDA YER ALMAZ?
a)Hastaya ilk 24 saat kolunu ve omuzunu hareket ettirmemesi gerektiği ve bir yastık üzerinde yükseltilerek lenfatik ve venöz akışın kolaylaştırılacağı anlatılmalıdır
b) Hemşire ameliyat öncesi dönemde hastaya ve ailesine tedavinin yan etkilerinden, kişisel bakım uygulamalarından söz edilmemelidir***
c) Ameliyat öncesi hastaya mastektominin neden yapılacağı, yararları, psikolojik ve kozmetik etkileri iyice anlatılmalı ve tartışılmalıdır
d)Hastaya muhtemel kesi yeri açıklanır, drenler ve drenaj materyali hakkında bilgi verilir
451)HANGİ ŞIK MASTEKTOMİ YAPILMASI PLANLANAN BİR HASTAYA VERİLECEK AMELİYAT ÖNCESİ EĞİTİM KONULARINI İÇERMEKTEDİR?
a)Hastanede uygulanacak rutin yatış işlemleri ve ameliyat öncesi rutin fiziksel hazırlık işlemleri
b)İnsizyon şekli, yeri, drenaj sistemi,solunum egzersizleri
c)Yatak içinde dönme ve oturma, omuz ve kol egzersizleri
d)Etkilenen taraftaki kolun elevasyonu ve el ,kolun bakımı
e)hepsi***
452) MEMEDE OLUŞAN LENFATİK SIVININ ÇOĞUNLUĞU HANGİ LENF NODLARINDA DRENE OLUR?
a. Koltuk altı lenf nodu*** b. İnternal mammarian lenf nodları c. Supklavikular lenf nodları d. Pektoral lenf nodları e. Parasternal lenf nodları


453)MASTİTİTE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ İÇİN AŞAĞIDA VERİLENLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?
a. Hasta emziriyorsa emzirmesi durdurulur
b. Ağrının azaltılması ve hastanın rahatlatılması için memeye soğuk ıslak kompres uygulanabilir
c. Süt kanallarının boşaltılması gerekir***
d. Emzirmek bebek için zararlıdır
e. Hepsi doğrudur
454)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ 40 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN ERKEN TANI VE TARAMADA KLİNİK MUAYENENİN YAPILMA SIKLIĞIDIR?
a)3 yılda bir klinik muayene
b)6 yılda bir klinik muayene
c)12 ayda bir klinik muayene***
d)2 yılda bir klinik muayene
e)18 ayda bir klinik muayene
455) MASTEKTOMİ SONRASI GÜNLÜK YAŞAMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR HANGİ ŞIKTA YANLIŞ VERİLMİŞTİR?
a) Ameliyattan sonra ilk 3 ay ameliyat olan taraftaki kolunuzun üzerine yatmayınız,
b) Size anlatılan egzersizleri doğru ve düzenli olarak yapınız
c)Ameliyat olan taraftaki kolunuzdan enjeksiyon, aşı, akupunktur yaptırmayınız; kan aldırmayınız ve tansiyon ölçtürmeyiniz.
d) sıkan giysiler giymeniz gerekekir.***
e) Ameliyat olan taraftaki kolunuzla ağır eşya taşımayınız
456)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ RADYASYON TEDAVİSİNDE DOĞRUDUR?
a)radyo terapi verilen bölge ovalama ve keselemekten kaçınılır
b)bu bölgede sabun pudra parfüm kozmetik eşya kullanılmaz
c)bu bölgeye doğruda sıcak veya soğuk uygulama yapılmaz
d)eğer güneşe maruz kalacaksa faktörü yüksek olan güneş koruyucu krem kullanılabilir
e)hepsi***
457) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MASTEKTOMİ SONRASI HASTANIN GÜNLÜK YAŞAMINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR İÇİNDE HATALI VERİLMİŞTİR?
a)Ameliyattan sonra ilk 3 ay ameliyat olan kol üzerinde yatılmaması
b)verilen egsersizlerin düzenli yapmanın önemi
c)ameliyat olan koldan tansiyon ölçülüp kan alınabilir***
d)aşırı sıkan giysi giyilmeyecek
e)ameliyatlı kol ile ağır eşya taşımayacak

458) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BASİT LENF DRENAJI MASAJINI TANIMLAR
a)elle yapılır
b)sadece lenf ödem gelişen kolu değil göğsü ve sırtıda kapsamalıdr
c)sıvazlama şeklinde olmalıdır
d)kaymayı sağlayıcı herhangi bir madde kullanılmamalıdır
e)hepsi***
459) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ LENF ÖDEMİNE YÖNELİK HEMŞİRELİK BAKIMINDA DOĞRU DEĞİLDİR?
a)kol elevasyona alınır
b)elastik bandajla sarılır
c)tuzdankısıtlı diyet uygulanır
d)hastaya lenf ödemine yönelik eğitim verilir
e)sadece lenf ödemi olan kola masaj uygulanır***
460) MASTEKTOMİ SONRASI KİŞİDE KARŞILAŞAN EN ÖNEMLİ SORUN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
a)deride ülserasyon ***
b)lenf ödemi
c)ağrı
d)forgue belirtisi
461) MEME KANSERİNDE MİKRO METASTAZI YOK ETMEK İÇİN KULLANILAN TEDAVİ HANGİSİDİR?
a)cerrahi tedavi
b)kemoterapi***
c)hormonal tedavi
d)radyo terapi
e)mastektomi
462) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME KANSERİ BELİRTSİ DEĞİLİDİR?
a) kitlenin ağrılı olması***
b)kitlenin hareketsiz olması
c)meme başı akıntısının kanlı olması
d)tümör taşıyan göğsün yukarı çekik dik ve gergin olması
e)deride ödem
463) AŞAĞDAKİLERDEN HANGİSİ MEME KANSERİNDE MAJÖR RİSK FAKTÖRLERİNDEN DEĞİLDİR?
a)cinsiyet (kadınolmak)
b)40 yaşın üstünde olmak
c) yağlı diyet**
d)daha önce memenin geçirdiği kanser
e)birinci derecede yakınlarında meme kanseri öyküsü olması
464) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MASTİT VE ABSEYE YÖNELİK HEMŞİRELİK BAKIMINDAN DEĞİLDİR?
a)süt kanallarının boşaltılması önerilir
b)ilaçlarını düzenli alması sağlanır
c)hastalığından dolayı kesinlikle emzirmeyi bırakması söylenir**
d)ağrıyı azaltmak için sıcak uygulama yapılır
465) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEMEDE OLUŞAN LENFATİK SIVININ EN ÇOK DÖKÜLDÜĞÜ YERDİR?
a)internal mamarial lenf nodları
b)koltuk altı lenf nodları**
c)supraklavikular lenf nodları d)supskapılar nodlar
466) MEME CA LI HASTALARDA UYGULANAN CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
a)meme koruyucu ameliyatlar
b)mastektomi
c)meme rekonstrüksiyonları
d)hepsi**
467) LENFÖDEM İÇİN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)Kronik lenfödem çok sayıda nodülün çıkarıldığı ameliyat sonrasında görülür.
b)Radikal mastektomiden sonra görülme oranı %39.5 tir
c)Ameliyat olan taraftaki kol paranteral girişim ve kan basıncı ölçümü için kullanılmamalıdır.
d)Lenfödemde elastik bandaj ve kompresyon giysiler kullanılmamalıdır.***
e)Lenfödem gelişen kol elevasyona alınmalıdır.
468)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME PROFİLİNDE BULUNMAZ?
a)Duktus
b)Meme ucu
c)Yağ
d)Serratus anterior kası**
e)Pektoralis majör kası
469)MEME CA HAKKINDA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)Kadınlarda giderek sıklığı artmaktadır
b)Erkeklerde de görülebilir
c)Daha çok fibrokistik zeminde gelişir.**
d)Kalıtımın rolü vardır.
e)Üst dış kadranda daha çok görülür.
470)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME CA NIN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR?
a)Memede ağrı
b)Memede kitle**
c)Sarı renkli meme akıntısı d)Kilo kaybı e)Meme de kızarıklık
471)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME CA KİTLESİNİN ÖZELLİĞİ DEĞİLDİR?
a)Ağrısızdır
b)Tek taraflı ve süreklidir
c)Hareketlidir**
d)Şekilsiz ve zor palpe edilir
e)Sınırları kısmen belirlenebilir
472)HANGİSİ SİSTEMİK YAYILIM GÖSTEREN MEME CA NIN İDEAL TEDAVİSİDİR?
a)Lokal eksizyon
b)Mastektomi
c)Mastektomi_Radyoterapi
d)Kemoterapi
e)Mastektomi_Radyoterapi_Kemoterapi** 473)aşağıdakilerden hangisi solunum asidozunda akciğer dışı nedenler arasında sayılmaz?
a)beyin travması
b)uyku apnesi
***c)pnömoni
d)periferik nöropati
e)ileri derecede asit 474-Solunum asidozu olan hastaya IV yolla ne verilmez?
A-)Ringer laktat
B-) sodyum bikarbonat
C-) 1/6 lık molar sodyum laktat solüsyonu
***D-)%0.9 luk amonyum klorür solüsyonu
E-)Hiçbiri 475-Hangisi solunum asidozu belirti ve bulgularından değildir?
a- Dispne
b- Oryantasyon boz.,baş ağrısı
c-Stupor ,koma
d- Taşikardi
***e-Bradikardi 476-Solunum alkolozunun hem nedeni hemde ilk klinik bulgusu nedir?
a-hiperpne b-hipopne
c-hipoventilasyon d-hiperventilasyon cvb D e-hiçbiri


477-Yüksek yerlere çıkıldığında gelişebilecek asit baz dengesi bozukluğu nedir?
a-solunum asidozu
b-solunum alkolozu cvb b şıkkı
c-metabolik asidoz
d-metabolik alkoloz
e-hiçbiri
478-HCl asit solüsyonu santral bir venden ve çok yavaş uygulanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-hastanın spazm geçirmemesi için
b-bulantı kusma olmaması için
c-tetani oluşmaması için
d-venler üzerinde korozif etki yapmasından dolayı cvb d şıkkı
479---aşağıdakilerden hangisinde Uçucu olmayan H iyonu acığa çıkmaz ?
A- Aminoasitlerin yanması sonucu açığa çıkan sülfürik asit,
B- Fosfolipit ve fosfoproteinlerin yıkımı sonucu açığa çıkan nükleik asit,
C- Karbonhidrat ve yağ asitlerinin yanması sonunda açığa çıkan laktik asit
D- Karbonhidrat ve yağ asitlerinin yanması sonunda açığa çıkan ketoasitler
E- Karbonhidratların ve yağların yanması sonucunda karbondioksite dönüşebilen, solunum yoluyla atılan asitler Cvp : E
480--- aşağıdakilerden hangisinde Hidrojen açığa cıkmaz?
A glukozun pirüvik asite kadar parçalanması
B Karbonik asitin HCO3- ve H iyonuna ayrışması
C Aminoasitlerin oksidasyonu
D ortamda yeteri kadar O2 olmaması
E - HCO3 vücutta metabolik olayların ürünü olarak ortaya çıkması Cvp E
481----Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bir asittir?
A- Bikarbonat
B- Sodyum hidroksit
C- Karbonik asit
D- sülfürik asit Cvp :D
E- Potasyum hidroksit
482 ---H iyonunu kolaylıkla bağlayan yada hidroksil iyonunu kolaylıkla bırakan bileşiklere denir?
A- Zayıf baz ***B- Kuvvetli baz C -Zayıf asit
D –zayıf tuz E -Kuvvetli asit
483 - aşağıdakilerden hangisi Fizyolojik tamponlardan degildir?
A bikarbonat
B hemoglobin
C intrasellüler proteinler
D fosfatlar ve amonyumdur.
E sodyumbicarbonat Cvp E
484 ortamda pH yükseldiginden aşagıdakilerden hangisi olmaz?
A- karbonik asit miktarı artırılır.
B- Karbondioksit akciğerlerden atılınca ortamın asiditesi düşer ve pH yükselir. Cvp B
C -Karbonik asit H+ ve HCO3- olarak ayrışır.
D- HCO3- zayıf baz, H+ kuvvetli asit olduğu için ortamda H+ artar ve pH normale dönmeye başlar.
E - karbonik asitle OH- birleşerek bikarbonat ve su oluşur. Bikarbonat zayıf baz olduğu için pH düşmeye başlar.
485- aşağıdakilerden hangisi asidik ve bazik köklerinden dolayı . hem asitleri hem de bazları tamponlayan sistemdir?
A- fosfat tampon sistemi
B- hemoglobin tampon sistemi
C -protein tampon sistemi Cvp : C
D - karbonik asit tampon sistemi
E -bikorbonat tampon sistemi
486- aşagıdakilerden hangisi renal sistem icin yanlış verilmistir?
A-Böbreklerin asit baz dengesini sağlamadaki etkinliği 24 saatten sonra başlamaktadır.
B - Uçucu olmayan H iyonunun başlıca atılma mekanizma böbreklerdir
C - Böbrekler H+ atarak, HCO3- üreterek H iyonu yoğunluğunu düzenler.
D- kronik solunum asidozunda böbreklerde HCO3- sentezi artar.
E –uçucu H iyonu böbrekler yoluyla atılır Cvp : E
487- aşağıdakilerden hangisi bikarbonat için dogru degildir?
A - vücutta metabolik olayların ürünü olarak ortaya çıkar.
B -Ekstraselüler sıvı ve intraselüler sıvıdaki konsantrasyonları birbirine yakındır.
C - Plazma düzeyi temelde böbrekler tarafından ayarlanır.
D –bikarbonat plazma düzeyi düştüğünde böbreklerde yapımı ve geri emilimi artar
E Normal değeri 30 -34 mEq/L dir. Cvp : E488- solunum asidozu olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A –Hastayı Sedatize etmek
B -Oksijen vermek
C -yeterli sıvı almasını sağlamak
D -Sodyum bikarbonat verilirken gelişebilecek tetanileri önlemek için kalsiyum glukonatı hazır bulundurmak,
E -Akciğer enfeksiyonlarını engellemek için antibiyotik vermek
489- aşagıdakilerden hangisi Solunum asidozu belirti ve bulgularından degildir?
A -Oryantasyon bozukluğu,
B -HCO3-:29 mEq / L nin üstünde
C -PaCO2: 42 mmHg nin üzerinde
D -Dispne
E- takipne Cvp : E
490- Solunum asidozunda tampon sistemler için hangisi soylenemez?
A -Karbonik asit H+ ve HCO3- olarak ayrışır.
B -Kanda pCO2 yükseldiği zaman solunum merkezi uyarılır. Hiperventilasyon olur ve fazla CO2 atılır.
C -Böbrekler H+ atarak, HCO3- üreterek H iyonu yoğunluğunu düzenler.
D -Ekstraselüler sıvıda fosfat tampon sistemlerinin tamponlama gücü daha azdır. Cvp: D
E –renal sistemin devreye girmesi ve kompaszasyonun gerçekleşmesi 24 saatten fazla sürmektedir.
491-Solunum hızı ve derinliğinin artmasıyla bedenden fazla miktarda CO2 kaybıyla aşağıdakilerden hangisi gelişir?
A –solunum alkalozu Cvp : A
B –metabolik alkaloz
C – metabolik asidoz
D – solunum asidozu
E stupor koma
492- Metabolik asidozlu hastaya aşagıdakilerden hangisi yapılmaz?
A -Tedavide 10 mEq/L klor içeren Ringer solüsyonu ve %0.9 luk amonyum klorür solüsyonu kullanılır. Cvp : A
B -Alkali tedavisi uygulamak,
C -Na HCO3- ve molar sodyum laktat verilir.
D –sıvı elekrolik dengesi takip edilir
E- solunumu takip edilir
493- Aşagıdakilerden hangisi Amonyum Klorür verilirken dikkat edilecek noktalardan değildir?
A -Dk’ da 2-3 cc den hızlı verilmemeli.
B -Karaciğer ve böbrek hastalarına verilmemeli,
C-Amonyum klorür verilen hasta hiperkalemi belirti ve bulguları açısından izlenmelidir.
D-Fazla amonyum klorür metabolik asidoza neden olur,
E- Amonyum klorür verilen hasta hipernatremi belirti ve bulguları açısından izlenmelidir. Cvp :E
494- Aşagıdakilerden hangisi zayıf bazdır?
A –kalsiyum hidroksit Cvp: A
B –karbonik asit
C –sodyum hidroksit
D –nitrik asit
E –potasyum hidroksit
495-aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bazdır?
A –kalsiyum hidroksit
B –karbonik asit
C –sodyum hidroksit
D –nitrik asit
E –potasyum hidroksit Cvp: E
496-Primer olarak plazma HCO3- düzeyinde azalma varsa aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A -kompansatuarolarak alveoler ventilasyonda artış olur
B -plazma CO2 basıncı düşer.
C -kompansasyon sayesinde kan pH’sı normal düzeye yaklaştırılır
D -fakat hiçbir zaman normal düzeye getirilemez.
E- hepsi Cvp E
497- metabolik alkaloz için aşagıdakilerden hangisi dogrudur ?
A --HCO3 düzeyinde artma olduğu zaman kompansasyon amacıyla alveoler ventilasyon azalır ve PCO2 artar.
B - Klinikte metabolikalkaloz en sık olarak mide sıvısı kayıpları, aşırı diüetik kullanımı ve çeşitli nedenlerle mineralokortikoid aktivitenin arttığı durumlarda görülür -.
C- Metabolik alkalozlarda her zaman alkalozu başlatan bir patoloji vardır ve renal mekanizmalar bu alkalozu sürdürür
D. Primer neden ne olursa olsun metabolik alkalozun sümesinden her zaman börekler sorumludur. Aldosteronun artışı burada önemlidir.
E - hepsi CVP E498-Kronik böbrek yetmezliğinde metabolik asidoz görülme nedeni nedir?
A- bikarbonat iyon yapımı ortadan kalkar ve tükenen bikarbonat yerine konamaz. Cvp . A
B-ciddi doku anoksisine baglı laktik asit oluşması
C –tüb hücrelerin Na değişim hızının bozulup bikarbonat geri emilimini arttirması
D –karbonik asidin karbondioksit şeklinde atilması
E – metabolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması
499- Aşagıdakilerden hangisi Solunum alkalozunun hem nedeni hem de ilk klinik bulgusudur?
A-Hiperventilasyon CVP A
B-Baş dönmesi, baş ağrısı, parastezi,
C-Tampon sistemlerde organik asit miktarının arttırılması
D-Taşikardi, ventriküler ve atrial ritim bozuklukları
E-Nöromüsküler irritabilitenin artması
500 -Solunum asidozunda akciğerler asidozu nasıl kompanse etmeye çalışır?
A -Kanda yükselen pCO2 solunum merkezini uyarıp Hiperventilasyonla fazla CO2 atılması ile Cvp A
B-Karbonik asit- bikarbonat tampon sistemi H2CO3, H ve HCO3- e ayrışırken hidrojen iyonunun hücre içine girmesiyle
C-Tüp hücrelerinde H+ - Na+ değişim hızı ve amonyak yapımının artması ve , fazla H+ atılması ile
D-Tampon sistemlerin organik asit miktarının ayarlaması ile
E-Hipoksemi ve aşırı mekanik ventilasyon uygulaması ile
501- aşagıdakilereden hangisi –Hipopotaseminin nasıl metabolik alkaloza neden oldugunu açıklar?
A-antiasitler gibi Alkali ilaçların fazla alınması
B-Hidrojen iyonları, potasyum iyonları yerine Na iyonu ile değişime uğrar. CVP : B
C-Hücre dışı sıvıda HCO3- arttığı için asit tamponlar HCO3- ile reaksiyona girerek HCO3- miktarını azaltır.
D-Böbrekler Amonyak yapımını ve H+ atılımını azaltır, fazla HCO3- atılır.
E- H iyonları, potasyum iyonları yerine klor iyonu ile değişime uğrar.
502-Hidroklorik asit solüsyonu santral bir venden ve çok yavaş uygulanmalıdır. Neden?
A-Venler üzerine korozif etki gösterdigi icin CVP A
B-Tetani konvülsiyonu önlemek için
C-Asidoza bağlı Hipopatesimiyeyi önlemek icin
D-Nöromüsküler irritabiliteyi azaltmak için
E-Yetersiz ventilasyon ( taşikardi ) yapmasın diye
503--Yüksek rakımlı yerlere çıkıldığında gelişebilecek asit baz dengesi bozukluğu nedir?
A -solunum asidozu
B -metabolik asidozu
C -solunum alkalozu Cvp :C
D- hicbiri
E -metabolik alkaloz
504-- pH değeri hangi kanda daha düşüktür?
A-Arter kan CVP :A
B-Venoz kan
C-Aynıdır
D-Hicbiri
E-Kan gazı almadan bilinemez
505- aşağıdakilerden hangisi Oksijensiz ortamda pH düzeyini açıklar?
A-Asidoz H artar pH azalır Cvp A
B-Alkaloz H azalır pH artar
C-Kişi ölür pH olmaz
D-Nötr olur
E tampon sistem devreye girer Fark olmaz
506-Aşağıdakilerden hangisinde Asidoz H artar pH azalır ?
A-H yoğunluğu azalır ya da alkali rezervleri artar
B-Vücut dışına H kaybı olması
C-Böbrekler/GİS ten aşırı K kaybı
D-MSS nin aşırı uyarılması
E-Hidrojen sentezinin artması CVP :E
507-Aşağıdakilerden hangisinde Alkaloz H azalır pH artar ?
A-H+ yoğunluğu yüksek ya da alkali rezervleri az ise
B-H+ sentezinin artması
C-GİS ten aşırı alkali kaybı
D-Hiperventilasyon ile aşırı CO2 atılması CVP :D
E- Akciğerlerden yeterince CO2 atılamaması
508- Aşağıdakilerden hangisinde Asidoz H artar pH azalır
A-H+ yoğunluğu yüksek ya da alkali rezervleri azlığı B-H+ sentezinin artması
C-GİS ten aşırı alkali kaybı D-Akciğerlerden yeterince CO2 atılamaması
E-Sorun MSS depresyonu F- HEPSİ CVP F HHEPSİ


509-Aşağıdakilereden hangisinde Alkaloz H azalır pH artar
A-H yoğunluğu azalır ya da alkali rezervleri artar
B-Vücut dışına H kaybı
C-Böbrekler/GİS ten aşırı K kaybı
D-Hiperventilasyon ile aşırı CO2 atılması
E-Sorun: MSS nin aşırı uyarılması
F HEPSİ CVP F HEPSİ
510-Hangisi Vücutta asit baz dengesini sağlayan sistemlerdir
a) Protein Tampon Sistemi
b) Hemoglobin tampon sistemi
c)Solunum Sistemi
d)Hepsi cvp:d
e) Renal Sistem
511-Aşağıdakilerden hangisi PH ile ilgili tanımlardan yanlış olanıdır?
a )Hidrojen iyonu konsantrasyonun (-) logaritmasıdır
b)pH bir çözeltinin asitlik derecesini belirlemek için kullanılır.
c)Normal kan pH değeri 7.35-7.45 arasındadır.
d)Bir sıvının pH’ sı 7 den küçük ise ortam asit 7 den büyük ise ortam alkalidir
e)Solüsyonların hidrojen iyon yoğunluğu düştükçe pH düşer cvp:e
512-Aşağıdakilerden hangisi Solunum asidozu oluşumda Akciğer dışı nedenler arasında değildir?
a- Beyin travması
b- İlaçlar (Anestetikler, narkotikler)
c- KOAH cvp:c
d-Spinal kord travması
e-Abdominal kompartman sendromu
513-Aşağıdakilerden hangisi Metabolik alkalozun belirti ve bulgularıdır?
a- bilinç değişiklikleri
b-Tetani, konvülsiyonlar, baş dönmesi, kas spazmları
c- Yüzeyel ve yavaş solunum
d- Kardiyak arrest
e-Hepsi cvp_e
514-aşağıdakilerden hangisi solunum asidozunda akciğer dışı nedenler arasında sayılmaz?
a)beyin travması
b)uyku apnesi
***c)pnömoni
d)periferik nöropati e)ileri derecede asit birikimi
515-Solunum asidozu olan hastaya IV yolla ne verilmez?
A-)Ringer laktat
B-) sodyum bikarbonat
C-) 1/6 lık molar sodyum laktat solüsyonu
***D-)%0.9 luk amonyum klorür solüsyonu
E-)Hiçbiri
516-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ANGİNA PEKTORİSİN ORTAYA ÇIKIŞINI HIZLANDIRIR?
A)metabolik alkaloz*****
B)solunum alkalozu
C)solunum asidozu
D)metabolik alkaloz
517-HİDROJEN İYONUNUN VÜCUTTAN ATILMASINI SAĞLAYAN BAŞLICA ORGANIMIZ AŞ. HANGİSİDİR?
a)karaciğer
b)akciğerler
c)böbrekler*****
d)bağırsaklar
518-Hangisi solunum asidozu belirti ve bulgularından değildir?
a- Dispne
b- Oryantasyon boz.,baş ağrısı
c-Stupor ,koma
d- Taşikardi
***e-Bradikardi
519-Yüksek yerlere çıkıldığında gelişebilecek asit baz dengesi bozukluğu nedir?
a-solunum asidozu
b-solunum alkolozu cvb b şıkkı
c-metabolik asidoz
d-metabolik alkoloz
e-hiçbiri


520-Solunum alkolozunun hem nedeni hemde ilk klinik bulgusu nedir?
a-hiperpne
b-hipopne
c-hipoventilasyon
d-hiperventilasyon cvb D
e-hiçbiri
521-pH değeri hangi kanda daha düşüktür?
a-arteryel kanda
b-venöz kanda cvb b şıkkı
c-hepsi
d-hiçbiri
522-HCl asit solüsyonu santral bir venden ve çok yavaş uygulanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-hastanın spazm geçirmemesi için
b-bulantı kusma olmaması için
c-tetani oluşmaması için
d-venler üzerinde korozif etki yapmasından dolayı cvb d şıkkı
523-aşağıdakilerden hangisinde Uçucu olmayan H iyonu acığa çıkmaz ?
A- Aminoasitlerin yanması sonucu açığa çıkan sülfürik asit,
B- Fosfolipit ve fosfoproteinlerin yıkımı sonucu açığa çıkan nükleik asit,
C- Karbonhidrat ve yağ asitlerinin yanması sonunda açığa çıkan laktik asit
D- Karbonhidrat ve yağ asitlerinin yanması sonunda açığa çıkan ketoasitler
E- Karbonhidratların ve yağların yanması sonucunda karbondioksite dönüşebilen, solunum yoluyla atılan asitler Cvp : E
524- aşağıdakilerden hangisinde Hidrojen açığa cıkmaz?
A glukozun pirüvik asite kadar parçalanması
B Karbonik asitin HCO3- ve H iyonuna ayrışması
C Aminoasitlerin oksidasyonu
D ortamda yeteri kadar O2 olmaması
E - HCO3 vücutta metabolik olayların ürünü olarak ortaya çıkması Cvp E
525-Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bir asittir?
A- Bikarbonat
B- Sodyum hidroksit
C- Karbonik asit
D- sülfürik asit Cvp :D
E- Potasyum hidroksit
526-H iyonunu kolaylıkla bağlayan yada hidroksil iyonunu kolaylıkla bırakan bileşiklere denir?
A- Zayıf baz
B- Kuvvetli baz Cvp: B
C -Zayıf asit
D –zayıf tuz E -Kuvvetli asit
527- aşağıdakilerden hangisi Fizyolojik tamponlardan degildir?
A bikarbonat
B hemoglobin
C intrasellüler proteinler
D fosfatlar ve amonyumdur.
E sodyumbicarbonat Cvp E
52rtamda pH yükseldiginden aşagıdakilerden hangisi olmaz?
A- karbonik asit miktarı artırılır.
B- Karbondioksit akciğerlerden atılınca ortamın asiditesi düşer ve pH yükselir. Cvp B
C -Karbonik asit H+ ve HCO3- olarak ayrışır.
D- HCO3- zayıf baz, H+ kuvvetli asit olduğu için ortamda H+ artar ve pH normale dönmeye başlar.
E - karbonik asitle OH- birleşerek bikarbonat ve su oluşur. Bikarbonat zayıf baz olduğu için pH düşmeye başlar.
529- aşağıdakilerden hangisi asidik ve bazik köklerinden dolayı . hem asitleri hem de bazları tamponlayan sistemdir?
A- fosfat tampon sistemi
B- hemoglobin tampon sistemi
C -protein tampon sistemi Cvp : C
D - karbonik asit tampon sistemi
E -bikorbonat tampon sistemi
530- aşagıdakilerden hangisi renal sistem icin yanlış verilmistir?
A-Böbreklerin asit baz dengesini sağlamadaki etkinliği 24 saatten sonra başlamaktadır.
B - Uçucu olmayan H iyonunun başlıca atılma mekanizma böbreklerdir
C - Böbrekler H+ atarak, HCO3- üreterek H iyonu yoğunluğunu düzenler.
D- kronik solunum asidozunda böbreklerde HCO3- sentezi artar.
E –uçucu H iyonu böbrekler yoluyla atılır Cvp : E solunum yoluyla atılır.

531-aşağıdakilerden hangisi bikarbonat için dogru degildir?
A - vücutta metabolik olayların ürünü olarak ortaya çıkar.
B -Ekstraselüler sıvı ve intraselüler sıvıdaki konsantrasyonları birbirine yakındır.
C - Plazma düzeyi temelde böbrekler tarafından ayarlanır.
D –bikarbonat plazma düzeyi düştüğünde böbreklerde yapımı ve geri emilimi artar
E Normal değeri 30 -34 mEq/L dir. Cvp : E
532- solunum asidozu olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A –Hastayı Sedatize etmek Cvp : A
B -Oksijen vermek
C -yeterli sıvı almasını sağlamak
D -Sodyum bikarbonat verilirken gelişebilecek tetanileri önlemek için kalsiyum glukonatı hazır bulundurmak,
E -Akciğer enfeksiyonlarını engellemek için antibiyotik vermek
533- aşagıdakilerden hangisi Solunum asidozu belirti ve bulgularından degildir?
A -Oryantasyon bozukluğu,
B -HCO3-:29 mEq / L nin üstünde
C -PaCO2: 42 mmHg nin üzerinde
D -Dispne
E- takipne Cvp : E
534- Solunum asidozunda tampon sistemler için hangisi soylenemez?
A -Karbonik asit H+ ve HCO3- olarak ayrışır.
B -Kanda pCO2 yükseldiği zaman solunum merkezi uyarılır. Hiperventilasyon olur ve fazla CO2 atılır.
C -Böbrekler H+ atarak, HCO3- üreterek H iyonu yoğunluğunu düzenler.
D -Ekstraselüler sıvıda fosfat tampon sistemlerinin tamponlama gücü daha azdır. Cvp: D
E –renal sistemin devreye girmesi ve kompaszasyonun gerçekleşmesi 24 saatten fazla sürmektedir.
535--Solunum hızı ve derinliğinin artmasıyla bedenden fazla miktarda CO2 kaybıyla aşağıdakilerden hangisi gelişir?
A –solunum alkalozu Cvp : A
B –metabolik alkaloz
C – metabolik asidoz
D – solunum asidozu
E stupor koma
536-Metabolik asidozlu hastaya aşagıdakilerden hangisi yapılmaz?
A -Tedavide 10 mEq/L klor içeren Ringer solüsyonu ve %0.9 luk amonyum klorür solüsyonu kullanılır. Cvp : A şıkkı
B -Alkali tedavisi uygulamak,
C -Na HCO3- ve molar sodyum laktat verilir.
D –sıvı elekrolik dengesi takip edilir
E- solunumu takip edilir
537- Aşagıdakilerden hangisi Amonyum Klorür verilirken dikkat edilecek noktalardan değildir?
A -Dk’ da 2-3 cc den hızlı verilmemeli.
B -Karaciğer ve böbrek hastalarına verilmemeli,
C-Amonyum klorür verilen hasta hiperkalemi belirti ve bulguları açısından izlenmelidir.
D-Fazla amonyum klorür metabolik asidoza neden olur,
E- Amonyum klorür verilen hasta hipernatremi belirti ve bulguları açısından izlenmelidir. Cvp :E
538- Aşagıdakilerden hangisi zayıf bazdır?
A –kalsiyum hidroksit Cvp: A B –karbonik asit C –sodyum hidroksit D –nitrik asit E –potasyum hidroksit
539-aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bazdır?
A –kalsiyum hidroksit B –karbonik asit C –sodyum hidroksit D –nitrik asit E–potasyum hidroksit Cvp: E
540- Primer olarak plazma HCO3- düzeyinde azalma varsa aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A -kompansatuarolarak alveoler ventilasyonda artış olur
B -plazma CO2 basıncı düşer.
C kompansasyon sayesinde kan pH’sı normal düzeye yaklaştırılır
D fakat hiçbir zaman normal düzeye getirilemez. E hepsi Cvp E
541-- metabolik alkaloz için aşagıdakilerden hangisi dogrudur ?
A --HCO3 düzeyinde artma olduğu zaman kompansasyon amacıyla
alveoler ventilasyon azalır ve PCO2 artar.
B - Klinikte metabolikalkaloz en sık olarak mide sıvısı kayıpları, aşırı diüetik
kullanımı ve çeşitli nedenlerle mineralokortikoid aktivitenin
arttığı durumlarda görülür -.
C- Metabolik alkalozlarda her zaman
alkalozu başlatan bir patoloji vardır ve renal mekanizmalar bu
alkalozu sürdürür
D. Primer neden ne olursa olsun metabolik
alkalozun sümesinden her zaman börekler sorumludur. Aldosteronun artışı burada öemlidir.
E - hepsi CVP E

542-Kronik böbrek yetmezliğinde metabolik asidoz görülme nedeni nedir?
A- bikarbonat iyon yapımı ortadan kalkar ve tükenen bikarbonat yerine konamaz. Cvp . A
B-ciddi doku anoksisine baglı laktik asit oluşması
C –tüb hücrelerin Na değişim hızının bozulup bikarbonat geri emilimini arttirması
D –karbonik asidin karbondioksit şeklinde atilması
E – metabolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması
543- Aşagıdakilerden hangisi Solunum alkalozunun hem nedeni hem de ilk klinik bulgusudur?
A-Hiperventilasyon CVP A
B-Baş dönmesi, baş ağrısı, parastezi,
C-Tampon sistemlerde organik asit miktarının arttırılması
D-Taşikardi, ventriküler ve atrial ritim bozuklukları
E-Nöromüsküler irritabilitenin artması
544 -Solunum asidozunda akciğerler asidozu nasıl kompanse etmeye çalışır?
A -Kanda yükselen pCO2 solunum merkezini uyarıp Hiperventilasyonla fazla CO2 atılması ile Cvp A
B-Karbonik asit- bikarbonat tampon sistemi H2CO3, H ve HCO3- e ayrışırken hidrojen iyonunun hücre içine girmesiyle
C-Tüp hücrelerinde H+ - Na+ değişim hızı ve amonyak yapımının artması ve , fazla H+ atılması ile
D-Tampon sistemlerin organik asit miktarının ayarlaması ile
E-Hipoksemi ve aşırı mekanik ventilasyon uygulaması ile
545- aşagıdakilereden hangisi –Hipopotaseminin nasıl metabolik alkaloza neden oldugunu açıklar?
A-antiasitler gibi Alkali ilaçların fazla alınması
B-Hidrojen iyonları, potasyum iyonları yerine Na iyonu ile değişime uğrar. CVP : B
C-Hücre dışı sıvıda HCO3- arttığı için asit tamponlar HCO3- ile reaksiyona girerek HCO3- miktarını azaltır.
D-Böbrekler Amonyak yapımını ve H+ atılımını azaltır, fazla HCO3- atılır.
E- H iyonları, potasyum iyonları yerine klor iyonu ile değişime uğrar.
546-Hidroklorik asit solüsyonu santral bir venden ve çok yavaş uygulanmalıdır. Neden?
A-Venler üzerine korozif etki gösterdigi icin CVP A
B-Tetani konvülsiyonu önlemek için
C-Asidoza bağlı Hipopatesimiyeyi önlemek icin
D-Nöromüsküler irritabiliteyi azaltmak için
E-Yetersiz ventilasyon ( taşikardi ) yapmasın diye
547-Yüksek rakımlı yerlere çıkıldığında gelişebilecek asit baz dengesi bozukluğu nedir?
A solunum asidozu
B metabolik asidozu
C solunum alkalozu Cvp :C
D hicbiri
E metabolik alkaloz
548-Aşağıdakilerden hangisinde Asidoz H artar pH azalır ?
A-H yoğunluğu azalır ya da alkali rezervleri artar
B-Vücut dışına H kaybı olması
C-Böbrekler/GİS ten aşırı K kaybı
D-MSS nin aşırı uyarılması
E-Hidrojen sentezinin artması CVP :E
549-Aşağıdakilerden hangisinde Alkaloz H azalır pH artar ?
A-H+ yoğunluğu yüksek ya da alkali rezervleri az ise
B-H+ sentezinin artması
C-GİS ten aşırı alkali kaybı
D-Hiperventilasyon ile aşırı CO2 atılması CVP :D
E- Akciğerlerden yeterince CO2 atılamaması
550- Aşağıdakilereden hangisinde Asidoz H artar pH azalır
A-H+ yoğunluğu yüksek ya da alkali rezervleri azlığı
B-H+ sentezinin artması
C-GİS ten aşırı alkali kaybı
D-Akciğerlerden yeterince CO2 atılamaması
E-Sorun MSS depresyonu
F- HEPSİ CVP F HHEPSİ
551-Aşağıdakilereden hangisinde Alkaloz H azalır pH artar
A-H yoğunluğu azalır ya da alkali rezervleri artar
B-Vücut dışına H kaybı
C-Böbrekler/GİS ten aşırı K kaybı
D-Hiperventilasyon ile aşırı CO2 atılması
E-Sorun: MSS nin aşırı uyarılması F HEPSİ CVP F HEPSİ
552-aşağıdakilerden hangisi metabolik asidoza neden olan durumlardan değildir?
a- metabolik asitlerin fazla yapımı.
b-metabolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması.
c-bedenden fazla miktarda bikarbonat kaybolması. d-ciddi doku anoksisi.
***e-abdominal kompartman sendromu

553-aşağıdakilerden hangisi metabolik asidoz belirti ve bulgularından değildir?
a-ventriküler aritmiler, kalp yetmezliği, kardiyak arrest.
b-asidoza bağlı hiperpotasemi.
c-göğüs ağrısı,abdominal ağrı,bulantı kusma.
*** d-hiperventilasyon,cheyne-stokes solunum.
e-baş ağrısı,kas zayıflığı,oryantasyon bozukluğu,deliyum ve koma.
554-Kronik böbrek yetmezliğinde metabolik asidoz görülme nedeni nedir?
A- bikarbonat iyon yapımı ortadan kalkar ve tükenen bikarbonat yerine konamaz. Cvp . A
B-ciddi doku anoksisine baglı laktik asit oluşması
C –tüb hücrelerin Na değişim hızının bozulup bikarbonat geri emilimini arttirması
D –karbonik asidin karbondioksit şeklinde atilması
E – metabolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması
555- Aşagıdakilerden hangisi Solunum alkalozunun hem nedeni hem de ilk klinik bulgusudur?
A-Hiperventilasyon CVP A
B-Baş dönmesi, baş ağrısı, parastezi,
C-Tampon sistemlerde organik asit miktarının arttırılması
D-Taşikardi, ventriküler ve atrial ritim bozuklukları
E-Nöromüsküler irritabilitenin artması
556 -Solunum asidozunda akciğerler asidozu nasıl kompanse etmeye çalışır?
A -Kanda yükselen pCO2 solunum merkezini uyarıp Hiperventilasyonla fazla CO2 atılması ile Cvp A
B-Karbonik asit- bikarbonat tampon sistemi H2CO3, H ve HCO3- e ayrışırken hidrojen iyonunun hücre içine girmesiyle
C-Tüp hücrelerinde H+ - Na+ değişim hızı ve amonyak yapımının artması ve , fazla H+ atılması ile
D-Tampon sistemlerin organik asit miktarının ayarlaması ile
E-Hipoksemi ve aşırı mekanik ventilasyon uygulaması ile
557- aşagıdakilereden hangisi –Hipopotaseminin nasıl metabolik alkaloza neden oldugunu açıklar?
A-antiasitler gibi Alkali ilaçların fazla alınması
B-Hidrojen iyonları, potasyum iyonları yerine Na iyonu ile değişime uğrar. CVP : B
C-Hücre dışı sıvıda HCO3- arttığı için asit tamponlar HCO3- ile reaksiyona girerek HCO3- miktarını azaltır.
D-Böbrekler Amonyak yapımını ve H+ atılımını azaltır, fazla HCO3- atılır.
E- H iyonları, potasyum iyonları yerine klor iyonu ile değişime uğrar.
558-Hidroklorik asit solüsyonu santral bir venden ve çok yavaş uygulanmalıdır. Neden?
CVP A A-Venler üzerine korozif etki gösterdigi icin B-Tetani konvülsiyonu önlemek için
C-Asidoza bağlı Hipopatesimiyeyi önlemek icin D-Nöromüsküler irritabiliteyi azaltmak için
E-Yetersiz ventilasyon ( taşikardi ) yapmasın diye
559-Yüksek rakımlı yerlere çıkıldığında gelişebilecek asit baz dengesi bozukluğu nedir?
A solunum asidozu B metabolik asidozu C solunum alkalozu Cvp :C
D hicbiri E metabolik alkaloz
560- pH değeri hangi kanda daha düşüktür?
A-Arter kan CVP :A
B-Venoz kan
C-Aynıdır
D-Hicbiri
E-Kan gazı almadan bilinemez
561- aşağıdakilerden hangisi Oksijensiz ortamda pH düzeyini açıklar?
A-Asidoz H artar pH azalır Cvp A
B-Alkaloz H azalır pH artar
C-Kişi ölür pH olmaz
D-Nötr olur
E tampon sistem devreye girer Fark olmaz
562- Hangisi Vücutta asit baz dengesini sağlayan sistemlerdir
a) Protein Tampon Sistemi
b) Hemoglobin tampon sistemi
c)Solunum Sistemi
d)Hepsi cvp:d
e) Renal Sistem
563-Aşağıdakilerden hangisi PH ile ilgili tanımlardan yanlış olanıdır?
a )Hidrojen iyonu konsantrasyonun (-) logaritmasıdır
b)pH bir çözeltinin asitlik derecesini belirlemek için kullanılır.
c)Normal kan pH değeri 7.35-7.45 arasındadır.
d)Bir sıvının pH’ sı 7 den küçük ise ortam asit 7 den büyük ise ortam alkalidir
e)Solüsyonların hidrojen iyon yoğunluğu düştükçe pH düşer cvp:e
564-aşağıdakilerden hangisi Metabolik alkalozun belirti ve bulgularıdır?
a- bilinç değişiklikleri
b-Tetani, konvülsiyonlar, baş dönmesi, kas spazmları
c- Yüzeyel ve yavaş solunum d- Kardiyak arrest e-Hepsi cvp_e


565-bikorbonatın normal değeri kaçtır?
a-20-30
b-27-30
c-20-40
d-24-30***
e-hiçbiri
566-solunum asidozunda gaz difüzyonunun azalmasına neden olan akciğer problemlemlerinden biri değildir?
a-astım
b-koah
c-sekresyon birikmesi
d-hemotoraks
e-uyku apnesi***
567-aşagıdak.hangisinde metabolik asidoz görülmez?
a-diyabet
b-böbrek yetmezliği
c-ishaller
d-fistüller
e-tbc***
568-hangisi metabolik asidozun belirtisi değildir?
a-baş ağrısı
b-kalp yetmezliği
c-hiperventilasyon
d-ceyne stokes solunum***
e-halsizlik
569-hangisi metabolik asidozun tedavi amacı değildir?
a-nedenin düzeltilmesi
b-alkali tedavisi uygulamak
c-sıvı elektrolit dengesizliğini önlemek
d-antibiyotik tedavisi***
e-hepsi 570-Vücutta asit baz dengesi nelerle sağlanır?
a-)Böbrekler
b-)Akciğerler
c-)Tampon sistemleri
d-)Solunum Sistemi:
***e-)Hepsi
571-Fizyolojik açıdan önemli tamponlar nelerdir?
A-)Bikarbonat, Amonyum
B-)Hemoglobin
C-)intrasellüler proteinler
D-)Fosfatlar
***E-)Hepsi
572-Solunum asidozu olan hastaya IV yolla ne verilmez?
A-)Ringer laktat
B-) sodyum bikarbonat
C-) 1/6 lık molar sodyum laktat solüsyonu
***D-)%0.9 luk amonyum klorür solüsyonu
E-)Hiçbiri
573-hangisi uçucu olmayan h iyonuna örnektir?
a)sülfirik asit
b)nükleik asit
c)laktik asit
d)ketoasitler
**e)hepsi
574-normal kanın ph değeri kaçtır?
**a)7.35-7.45
b)7.50-7.60
c)7.20-7.30
d)7.25-7.30
e)7.33-7.35
575-hagisi solunum asidozunun bakımında yer almaz?
**a)sedatiflerden yararlanmak
b)ringer laktat vermek
c)sodyum bikarbonat vermek
d)oksijen vermek
e)mukoz membranları yumuşatmak ve antibiyotik vermek


576-hangisi metabolik asidoza neden olan durumlardandır?
a)metebolik asitlerin fazla yapımı
b)metebolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması
c)bedenden fazla miktarda bikarbonat kaybolduğunda
d)ciddi doku anoksisi
***e)hepsi 577-aşağıdakilerden hangisinde Uçucu olmayan H iyonu acığa çıkmaz ?
A- Aminoasitlerin yanması sonucu açığa çıkan sülfürik asit,
B- Fosfolipit ve fosfoproteinlerin yıkımı sonucu açığa çıkan nükleik asit,
C- Karbonhidrat ve yağ asitlerinin yanması sonunda açığa çıkan laktik asit
D- Karbonhidrat ve yağ asitlerinin yanması sonunda açığa çıkan ketoasitler
E- Karbonhidratların ve yağların yanması sonucunda karbondioksite dönüşebilen, solunum yoluyla atılan asitler Cvp : E
578-- aşağıdakilerden hangisinde Hidrojen açığa cıkmaz?
A glukozun pirüvik asite kadar parçalanması
B Karbonik asitin HCO3- ve H iyonuna ayrışması
C Aminoasitlerin oksidasyonu
D ortamda yeteri kadar O2 olmaması
E - HCO3 vücutta metabolik olayların ürünü olarak ortaya çıkması Cvp E
579---Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bir asittir?
A- Bikarbonat
B- Sodyum hidroksit
C- Karbonik asit
D- sülfürik asit Cvp :D
E- Potasyum hidroksit
580-H iyonunu kolaylıkla bağlayan yada hidroksil iyonunu kolaylıkla bırakan bileşiklere denir?
A- Zayıf baz
B- Kuvvetli baz Cvp: B
C -Zayıf asit
D –zayıf tuz
E -Kuvvetli asit
581- aşağıdakilerden hangisi Fizyolojik tamponlardan degildir?
A bikarbonat
B hemoglobin
C intrasellüler proteinler
D fosfatlar ve amonyumdur.
E sodyumbicarbonat Cvp E
582- ortamda pH yükseldiginden aşagıdakilerden hangisi olmaz?
A- karbonik asit miktarı artırılır.
B- Karbondioksit akciğerlerden atılınca ortamın asiditesi düşer ve pH yükselir. Cvp B
C -Karbonik asit H+ ve HCO3- olarak ayrışır.
D- HCO3- zayıf baz, H+ kuvvetli asit olduğu için ortamda H+ artar ve pH normale dönmeye başlar.
E - karbonik asitle OH- birleşerek bikarbonat ve su oluşur. Bikarbonat zayıf baz olduğu için pH düşmeye başlar.
583-aşağıdakilerden hangisi asidik ve bazik köklerinden dolayı . hem asitleri hem de bazları tamponlayan sistemdir?
A- fosfat tampon sistemi
B- hemoglobin tampon sistemi
C -protein tampon sistemi Cvp : C
D - karbonik asit tampon sistemi
E -bikorbonat tampon sistemi
584-aşagıdakilerden hangisi renal sistem icin yanlış verilmistir?
A-Böbreklerin asit baz dengesini sağlamadaki etkinliği 24 saatten sonra başlamaktadır.
B - Uçucu olmayan H iyonunun başlıca atılma mekanizma böbreklerdir
C - Böbrekler H+ atarak, HCO3- üreterek H iyonu yoğunluğunu düzenler.
D- kronik solunum asidozunda böbreklerde HCO3- sentezi artar.
E –uçucu H iyonu böbrekler yoluyla atılır Cvp : E
585-aşağıdakilerden hangisi bikarbonat için dogru degildir?
A - vücutta metabolik olayların ürünü olarak ortaya çıkar.
B -Ekstraselüler sıvı ve intraselüler sıvıdaki konsantrasyonları birbirine yakındır.
C - Plazma düzeyi temelde böbrekler tarafından ayarlanır.
D –bikarbonat plazma düzeyi düştüğünde böbreklerde yapımı ve geri emilimi artar
E Normal değeri 30 -34 mEq/L dir. Cvp : E
586- solunum asidozu olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A –Hastayı Sedatize etmek Cvp : A
B -Oksijen vermek
C -yeterli sıvı almasını sağlamak
D -Sodyum bikarbonat verilirken gelişebilecek tetanileri önlemek için kalsiyum glukonatı hazır bulundurmak,
E -Akciğer enfeksiyonlarını engellemek için antibiyotik vermek
587- aşagıdakilerden hangisi Solunum asidozu belirti ve bulgularından degildir?
A -Oryantasyon bozukluğu,
B -HCO3-:29 mEq / L nin üstünde
C -PaCO2: 42 mmHg nin üzerinde
D -Dispne
E takipne Cvp : E
588- Solunum asidozunda tampon sistemler için hangisi soylenemez?
A -Karbonik asit H+ ve HCO3- olarak ayrışır.
B -Kanda pCO2 yükseldiği zaman solunum merkezi uyarılır. Hiperventilasyon olur ve fazla CO2 atılır.
C -Böbrekler H+ atarak, HCO3- üreterek H iyonu yoğunluğunu düzenler.
D -Ekstraselüler sıvıda fosfat tampon sistemlerinin tamponlama gücü daha azdır. Cvp: D
E –renal sistemin devreye girmesi ve kompaszasyonun gerçekleşmesi 24 saatten fazla sürmektedir.
589-Solunum hızı ve derinliğinin artmasıyla bedenden fazla miktarda CO2 kaybıyla aşağıdakilerden hangisi gelişir?
A –solunum alkalozu Cvp : A
B –metabolik alkaloz
C – metabolik asidoz
D – solunum asidozu
E stupor koma
590- Metabolik asidozlu hastaya aşagıdakilerden hangisi yapılmaz?
A -Tedavide 10 mEq/L klor içeren Ringer solüsyonu ve %0.9 luk amonyum klorür solüsyonu kullanılır. Cvp : A şıkkı
B -Alkali tedavisi uygulamak,
C -Na HCO3- ve molar sodyum laktat verilir.
D –sıvı elekrolik dengesi takip edilir
E solunumu takip edilir
591- Aşagıdakilerden hangisi Amonyum Klorür verilirken dikkat edilecek noktalardan değildir?
A -Dk’ da 2-3 cc den hızlı verilmemeli.
B -Karaciğer ve böbrek hastalarına verilmemeli,
C-Amonyum klorür verilen hasta hiperkalemi belirti ve bulguları açısından izlenmelidir.
D-Fazla amonyum klorür metabolik asidoza neden olur,
E- Amonyum klorür verilen hasta hipernatremi belirti ve bulguları açısından izlenmelidir.
Cvp :E hiperkalemi belirtisi yönünden izlenir
592- Aşagıdakilerden hangisi zayıf bazdır?
A –kalsiyum hidroksit Cvp: A B –karbonik asit
C –sodyum hidroksit D –nitrik asit
E –potasyum hidroksit
593-aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bazdır?
A –kalsiyum hidroksit B –karbonik asit C –sodyum hidroksit
D –nitrik asit
E –potasyum hidroksit Cvp: E
594-Primer olarak plazma HCO3- düzeyinde azalma varsa aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A -kompansatuarolarak alveoler ventilasyonda artış olur
B -plazma CO2 basıncı düşer.
C kompansasyon sayesinde kan pH’sı normal düzeye yaklaştırılır
D fakat hiçbir zaman normal düzeye getirilemez. E hepsi Cvp E
595-metabolik alkaloz için aşagıdakilerden hangisi dogrudur ?
A --HCO3 düzeyinde artma olduğu zaman kompansasyon amacıyla
alveoler ventilasyon azalır ve PCO2 artar.
B - Klinikte metabolikalkaloz en sık olarak mide sıvısı kayıpları, aşırı diüetik
kullanımı ve çeşitli nedenlerle mineralokortikoid aktivitenin
arttığı durumlarda görülür -.
C- Metabolik alkalozlarda her zaman
alkalozu başlatan bir patoloji vardır ve renal mekanizmalar bu
alkalozu sürdürür
D. Primer neden ne olursa olsun metabolik
alkalozun sümesinden her zaman börekler sorumludur.Aldosteronun artışı burada öemlidir.
E - hepsi CVP E
596-Kronik böbrek yetmezliğinde metabolik asidoz görülme nedeni nedir?
A- bikarbonat iyon yapımı ortadan kalkar ve tükenen bikarbonat yerine konamaz. Cvp . A
B-ciddi doku anoksisine baglı laktik asit oluşması
C –tüb hücrelerin Na değişim hızının bozulup bikarbonat geri emilimini arttirması
D –karbonik asidin karbondioksit şeklinde atilması
E – metabolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması
597- Aşagıdakilerden hangisi Solunum alkalozunun hem nedeni hem de ilk klinik bulgusudur?
A-Hiperventilasyon CVP A
B-Baş dönmesi, baş ağrısı, parastezi,
C-Tampon sistemlerde organik asit miktarının arttırılması
D-Taşikardi, ventriküler ve atrial ritim bozuklukları
E-Nöromüsküler irritabilitenin artması598- -Solunum asidozunda akciğerler asidozu nasıl kompanse etmeye çalışır?
A -Kanda yükselen pCO2 solunum merkezini uyarıp Hiperventilasyonla fazla CO2 atılması ile Cvp A
B-Karbonik asit- bikarbonat tampon sistemi H2CO3, H ve HCO3- e ayrışırken hidrojen iyonunun hücre içine girmesiyle
C-Tüp hücrelerinde H+ - Na+ değişim hızı ve amonyak yapımının artması ve , fazla H+ atılması ile
D-Tampon sistemlerin organik asit miktarının ayarlaması ile
E-Hipoksemi ve aşırı mekanik ventilasyon uygulaması ile
599- aşagıdakilereden hangisi –Hipopotaseminin nasıl metabolik alkaloza neden oldugunu açıklar?
A-antiasitler gibi Alkali ilaçların fazla alınması
B-Hidrojen iyonları, potasyum iyonları yerine Na iyonu ile değişime uğrar. CVP : B
C-Hücre dışı sıvıda HCO3- arttığı için asit tamponlar HCO3- ile reaksiyona girerek HCO3- miktarını azaltır.
D-Böbrekler Amonyak yapımını ve H+ atılımını azaltır, fazla HCO3- atılır.
E- H iyonları, potasyum iyonları yerine klor iyonu ile değişime uğrar.
600-Hidroklorik asit solüsyonu santral bir venden ve çok yavaş uygulanmalıdır. Neden?
A-Venler üzerine korozif etki gösterdigi icin CVP A
B-Tetani konvülsiyonu önlemek için
C-Asidoza bağlı Hipopatesimiyeyi önlemek icin
D-Nöromüsküler irritabiliteyi azaltmak için
E-Yetersiz ventilasyon ( taşikardi ) yapmasın diye
601-Yüksek rakımlı yerlere çıkıldığında gelişebilecek asit baz dengesi bozukluğu nedir?
A solunum asidozu
B metabolik asidozu
C solunum alkalozu Cvp :C
D hicbiri
E metabolik alkaloz
602- pH değeri hangi kanda daha düşüktür?
A-Arter kan CVP :A
B-Venoz kan
C-Aynıdır
D-Hicbiri
E-Kan gazı almadan bilinemez
603- aşağıdakilerden hangisi Oksijensiz ortamda pH düzeyini açıklar?
A-Asidoz H artar pH azalır Cvp A
B-Alkaloz H azalır pH artar
C-Kişi ölür pH olmaz
D-Nötr olur
E tampon sistem devreye girer Fark olmaz
604-Aşağıdakilerden hangisinde Asidoz H artar pH azalır ?
A-H yoğunluğu azalır ya da alkali rezervleri artar
B-Vücut dışına H kaybı olması
C-Böbrekler/GİS ten aşırı K kaybı
D-MSS nin aşırı uyarılması
E-Hidrojen sentezinin artması CVP :E
605-Aşağıdakilerden hangisinde Alkaloz H azalır pH artar ?
A-H+ yoğunluğu yüksek ya da alkali rezervleri az ise
B-H+ sentezinin artması
C-GİS ten aşırı alkali kaybı
D-Hiperventilasyon ile aşırı CO2 atılması CVP :D
E- Akciğerlerden yeterince CO2 atılamaması
606- Aşağıdakilereden hangisinde Asidoz H artar pH azalır
A-H+ yoğunluğu yüksek ya da alkali rezervleri azlığı
B-H+ sentezinin artması
C-GİS ten aşırı alkali kaybı
D-Akciğerlerden yeterince CO2 atılamaması
E-Sorun MSS depresyonu
F- HEPSİ CVP F HHEPSİ
607-Aşağıdakilereden hangisinde Alkaloz H azalır pH artar
A-H yoğunluğu azalır ya da alkali rezervleri artar
B-Vücut dışına H kaybı
C-Böbrekler/GİS ten aşırı K kaybı
D-Hiperventilasyon ile aşırı CO2 atılması
E-Sorun: MSS nin aşırı uyarılması
F HEPSİ CVP F HEPSİ
608-Hangisi Vücutta asit baz dengesini sağlayan sistemlerdir
a) Protein Tampon Sistemi
b) Hemoglobin tampon sistemi
c)Solunum Sistemi
d)Hepsi cvp:d
e) Renal Sistem

609-Aşağıdakilerden hangisi PH ile ilgili tanımlardan yanlış olanıdır?
a )Hidrojen iyonu konsantrasyonun (-) logaritmasıdır
b)pH bir çözeltinin asitlik derecesini belirlemek için kullanılır.
c)Normal kan pH değeri 7.35-7.45 arasındadır.
d)Bir sıvının pH’ sı 7 den küçük ise ortam asit 7 den büyük ise ortam alkalidir
e)Solüsyonların hidrojen iyon yoğunluğu düştükçe pH düşer cvp:e
610-Aşağıdakilerden hangisi Solunum asidozu oluşumda Akciğer dışı nedenler arasında değildir?
a- Beyin travması
b- İlaçlar (Anestetikler, narkotikler)
c- KOAH cvp:c
d-Spinal kord travması
e-Abdominal kompartman sendromu
611-Aşağıdakilerden hangisi Metabolik alkalozun belirti ve bulgularıdır?
a- bilinç değişiklikleri
b-Tetani, konvülsiyonlar, baş dönmesi, kas spazmları
c- Yüzeyel ve yavaş solunum
d- Kardiyak arrest
e-Hepsi cvp_e
612-aşağıdakilerden hangisi solunum asidozunda akciğer dışı nedenler arasında sayılmaz?
a)beyin travması
b)uyku apnesi
***c)pnömoni
d)periferik nöropati
e)ileri derecede asit birikimi
613-Solunum asidozu olan hastaya IV yolla ne verilmez?
A-)Ringer laktat B-) sodyum bikarbonat
C-) 1/6 lık molar sodyum laktat solüsyonu ***D-)%0.9 luk amonyum klorür solüsyonu
E-)Hiçbiri
614-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ANGİNA PEKTORİSİN ORTAYA ÇIKIŞINI HIZLANDIRIR?
A)metabolik alkaloz*****
B)solunum alkalozu C)solunum asidozu D)metabolik alkaloz
615-HİDROJEN İYONUNUN VÜCUTTAN ATILMASINI SAĞLAYAN BAŞLICA ORGANIMIZ AŞ. HANGİSİDİR?
a)karaciğer b)akciğerler c)böbrekler***** d)bağırsaklar
616-Hangisi solunum asidozu belirti ve bulgularından değildir?
a- Dispne
b- Oryantasyon boz.,baş ağrısı
c-Stupor ,koma
d- Taşikardi
***e-Bradikardi
617-Yüksek yerlere çıkıldığında gelişebilecek asit baz dengesi bozukluğu nedir?
a-solunum asidozu
b-solunum alkolozu cvb b şıkkı
c-metabolik asidoz
d-metabolik alkoloz
e-hiçbiri
618-Solunum alkolozunun hem nedeni hemde ilk klinik bulgusu nedir?
a-hiperpne b-hipopne c-hipoventilasyon
d-hiperventilasyon cvb D e-hiçbiri
619-pH değeri hangi kanda daha düşüktür?
a-arteryel kanda b-venöz kanda cvb b şıkkı
c-hepsi d-hiçbiri
620-HCl asit solüsyonu santral bir venden ve çok yavaş uygulanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-hastanın spazm geçirmemesi için
b-bulantı kusma olmaması için
c-tetani oluşmaması için
d-venler üzerinde korozif etki yapmasından dolayı cvb d şıkkı
621-aşağıdakilerden hangisinde Uçucu olmayan H iyonu acığa çıkmaz ?
A- Aminoasitlerin yanması sonucu açığa çıkan sülfürik asit,
B- Fosfolipit ve fosfoproteinlerin yıkımı sonucu açığa çıkan nükleik asit,
C- Karbonhidrat ve yağ asitlerinin yanması sonunda açığa çıkan laktik asit
D- Karbonhidrat ve yağ asitlerinin yanması sonunda açığa çıkan ketoasitler
E- Karbonhidratların ve yağların yanması sonucunda karbondioksite dönüşebilen, solunum yoluyla atılan asitler Cvp : E
622- aşağıdakilerden hangisinde Hidrojen açığa cıkmaz?
A glukozun pirüvik asite kadar parçalanması
B Karbonik asitin HCO3- ve H iyonuna ayrışması
C Aminoasitlerin oksidasyonu
D ortamda yeteri kadar O2 olmaması
E - HCO3 vücutta metabolik olayların ürünü olarak ortaya çıkması Cvp E623-Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bir asittir?
A- Bikarbonat
B- Sodyum hidroksit
C- Karbonik asit
D- sülfürik asit Cvp :D
E- Potasyum hidroksit
624-H iyonunu kolaylıkla bağlayan yada hidroksil iyonunu kolaylıkla bırakan bileşiklere denir?
A- Zayıf baz
B- Kuvvetli baz Cvp: B
C -Zayıf asit
D –zayıf tuz
E -Kuvvetli asit
625- aşağıdakilerden hangisi Fizyolojik tamponlardan degildir?
A bikarbonat
B hemoglobin
C intrasellüler proteinler
D fosfatlar ve amonyumdur.
E sodyumbicarbonat Cvp E
626-ortamda pH yükseldiginden aşagıdakilerden hangisi olmaz?
A- karbonik asit miktarı artırılır.
B- Karbondioksit akciğerlerden atılınca ortamın asiditesi düşer ve pH yükselir. Cvp B
C -Karbonik asit H+ ve HCO3- olarak ayrışır.
D- HCO3- zayıf baz, H+ kuvvetli asit olduğu için ortamda H+ artar ve pH normale dönmeye başlar.
E - karbonik asitle OH- birleşerek bikarbonat ve su oluşur. Bikarbonat zayıf baz olduğu için pH düşmeye başlar.
627- aşağıdakilerden hangisi asidik ve bazik köklerinden dolayı . hem asitleri hem de bazları tamponlayan sistemdir?
A- fosfat tampon sistemi
B- hemoglobin tampon sistemi
C -protein tampon sistemi Cvp : C
D - karbonik asit tampon sistemi
E -bikorbonat tampon sistemi
628-- aşagıdakilerden hangisi renal sistem icin yanlış verilmistir?
A-Böbreklerin asit baz dengesini sağlamadaki etkinliği 24 saatten sonra başlamaktadır.
B - Uçucu olmayan H iyonunun başlıca atılma mekanizma böbreklerdir
C - Böbrekler H+ atarak, HCO3- üreterek H iyonu yoğunluğunu düzenler.
D- kronik solunum asidozunda böbreklerde HCO3- sentezi artar.
E –uçucu H iyonu böbrekler yoluyla atılır Cvp : E
629-aşağıdakilerden hangisi bikarbonat için dogru degildir?
A - vücutta metabolik olayların ürünü olarak ortaya çıkar.
B -Ekstraselüler sıvı ve intraselüler sıvıdaki konsantrasyonları birbirine yakındır.
C - Plazma düzeyi temelde böbrekler tarafından ayarlanır.
D –bikarbonat plazma düzeyi düştüğünde böbreklerde yapımı ve geri emilimi artar
E Normal değeri 30 -34 mEq/L dir. Cvp : E
630- solunum asidozu olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A –Hastayı Sedatize etmek Cvp : A
B -Oksijen vermek
C -yeterli sıvı almasını sağlamak
D -Sodyum bikarbonat verilirken gelişebilecek tetanileri önlemek için kalsiyum glukonatı hazır bulundurmak,
E -Akciğer enfeksiyonlarını engellemek için antibiyotik vermek
631- aşagıdakilerden hangisi Solunum asidozu belirti ve bulgularından degildir?
A -Oryantasyon bozukluğu,
B -HCO3-:29 mEq / L nin üstünde
C -PaCO2: 42 mmHg nin üzerinde
D -Dispne
E takipne Cvp : E
632- Solunum asidozunda tampon sistemler için hangisi soylenemez?
A -Karbonik asit H+ ve HCO3- olarak ayrışır.
B -Kanda pCO2 yükseldiği zaman solunum merkezi uyarılır. Hiperventilasyon olur ve fazla CO2 atılır.
C -Böbrekler H+ atarak, HCO3- üreterek H iyonu yoğunluğunu düzenler.
D -Ekstraselüler sıvıda fosfat tampon sistemlerinin tamponlama gücü daha azdır. Cvp: D
E –renal sistemin devreye girmesi ve kompaszasyonun gerçekleşmesi 24 saatten fazla sürmektedir.
633--Solunum hızı ve derinliğinin artmasıyla bedenden fazla miktarda CO2 kaybıyla aşağıdakilerden hangisi gelişir?
A –solunum alkalozu Cvp : A
B –metabolik alkaloz
C – metabolik asidoz
D – solunum asidozu
E stupor koma


634-Metabolik asidozlu hastaya aşagıdakilerden hangisi yapılmaz?
A -Tedavide 10 mEq/L klor içeren Ringer solüsyonu ve %0.9 luk amonyum klorür solüsyonu kullanılır. Cvp : A şıkkı
B -Alkali tedavisi uygulamak,
C -Na HCO3- ve molar sodyum laktat verilir.
D –sıvı elekrolik dengesi takip edilir
E solunumu takip edilir
635- Aşagıdakilerden hangisi Amonyum Klorür verilirken dikkat edilecek noktalardan değildir?
A -Dk’ da 2-3 cc den hızlı verilmemeli.
B -Karaciğer ve böbrek hastalarına verilmemeli,
C-Amonyum klorür verilen hasta hiperkalemi belirti ve bulguları açısından izlenmelidir.
D-Fazla amonyum klorür metabolik asidoza neden olur,
E- Amonyum klorür verilen hasta hipernatremi belirti ve bulguları açısından izlenmelidir. Cvp :E
636- Aşagıdakilerden hangisi zayıf bazdır?
A –kalsiyum hidroksit Cevap: A
B –karbonik asit
C –sodyum hidroksit
D –nitrik asit
E –potasyum hidroksit
637-aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bazdır?
A –kalsiyum hidroksit
B –karbonik asit
C –sodyum hidroksit
D –nitrik asit
E –potasyum hidroksit Cvp: E
638- Primer olarak plazma HCO3- düzeyinde azalma varsa aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A -kompansatuarolarak alveoler ventilasyonda artış olur
B -plazma CO2 basıncı düşer.
C kompansasyon sayesinde kan pH’sı normal düzeye yaklaştırılır
D fakat hiçbir zaman normal düzeye getirilemez.
E hepsi Cvp E
639- metabolik alkaloz için aşagıdakilerden hangisi dogrudur ?
A --HCO3 düzeyinde artma olduğu zaman kompansasyon amacıyla
alveoler ventilasyon azalır ve PCO2 artar.
B - Klinikte metabolikalkaloz en sık olarak mide sıvısı kayıpları, aşırı diüetik
kullanımı ve çeşitli nedenlerle mineralokortikoid aktivitenin
arttığı durumlarda görülür -.
C- Metabolik alkalozlarda her zaman
alkalozu başlatan bir patoloji vardır ve renal mekanizmalar bu
alkalozu sürdürür
D. Primer neden ne olursa olsun metabolik
alkalozun sümesinden her zaman börekler sorumludur.Aldosteronun artışı burada öemlidir.
E – hepsi CVP E
640-Kronik böbrek yetmezliğinde metabolik asidoz görülme nedeni nedir?
A- bikarbonat iyon yapımı ortadan kalkar ve tükenen bikarbonat yerine konamaz. Cvp . A
B-ciddi doku anoksisine baglı laktik asit oluşması
C –tüb hücrelerin Na değişim hızının bozulup bikarbonat geri emilimini arttirması
D –karbonik asidin karbondioksit şeklinde atilması
E – metabolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması
641- Aşagıdakilerden hangisi Solunum alkalozunun hem nedeni hem de ilk klinik bulgusudur?
A-Hiperventilasyon CVP A
B-Baş dönmesi, baş ağrısı, parastezi,
C-Tampon sistemlerde organik asit miktarının arttırılması
D-Taşikardi, ventriküler ve atrial ritim bozuklukları
E-Nöromüsküler irritabilitenin artması
642 -Solunum asidozunda akciğerler asidozu nasıl kompanse etmeye çalışır?
A -Kanda yükselen pCO2 solunum merkezini uyarıp Hiperventilasyonla fazla CO2 atılması ile Cvp A
B-Karbonik asit- bikarbonat tampon sistemi H2CO3, H ve HCO3- e ayrışırken hidrojen iyonunun hücre içine girmesiyle
C-Tüp hücrelerinde H+ - Na+ değişim hızı ve amonyak yapımının artması ve , fazla H+ atılması ile
D-Tampon sistemlerin organik asit miktarının ayarlaması ile
E-Hipoksemi ve aşırı mekanik ventilasyon uygulaması ile
643- aşagıdakilereden hangisi –Hipopotaseminin nasıl metabolik alkaloza neden oldugunu açıklar?
A-antiasitler gibi Alkali ilaçların fazla alınması
B-Hidrojen iyonları, potasyum iyonları yerine Na iyonu ile değişime uğrar. CVP : B
C-Hücre dışı sıvıda HCO3- arttığı için asit tamponlar HCO3- ile reaksiyona girerek HCO3- miktarını azaltır.
D-Böbrekler Amonyak yapımını ve H+ atılımını azaltır, fazla HCO3- atılır.
E- H iyonları, potasyum iyonları yerine klor iyonu ile değişime uğrar.
644-Hidroklorik asit solüsyonu santral bir venden ve çok yavaş uygulanmalıdır. Neden?
A-Venler üzerine korozif etki gösterdigi icin
B-Tetani konvülsiyonu önlemek için
C-Asidoza bağlı Hipopatesimiyeyi önlemek icin
D-Nöromüsküler irritabiliteyi azaltmak için
E-Yetersiz ventilasyon ( taşikardi ) yapmasın diye
CVP A

645-Yüksek rakımlı yerlere çıkıldığında gelişebilecek asit baz dengesi bozukluğu nedir?
A solunum asidozu
B metabolik asidozu
C solunum alkalozu
D hicbiri
E metabolik alkaloz
Cvp :C

646-Aşağıdakilerden hangisinde Asidoz H artar pH azalır ?
A-H yoğunluğu azalır ya da alkali rezervleri artar
B-Vücut dışına H kaybı olması
C-Böbrekler/GİS ten aşırı K kaybı
D-MSS nin aşırı uyarılması
E-Hidrojen sentezinin artması
CVP :E

647-Aşağıdakilerden hangisinde Alkaloz H azalır pH artar ?
A-H+ yoğunluğu yüksek ya da alkali rezervleri az ise
B-H+ sentezinin artması
C-GİS ten aşırı alkali kaybı
D-Hiperventilasyon ile aşırı CO2 atılması
E- Akciğerlerden yeterince CO2 atılamaması
CVP :D

648- Aşağıdakilereden hangisinde Asidoz H artar pH azalır
A-H+ yoğunluğu yüksek ya da alkali rezervleri azlığı
B-H+ sentezinin artması
C-GİS ten aşırı alkali kaybı
D-Akciğerlerden yeterince CO2 atılamaması
E-Sorun MSS depresyonu
F- HEPSİ
CVP F HEPSİ

649-Aşağıdakilereden hangisinde Alkaloz H azalır pH artar
A-H yoğunluğu azalır ya da alkali rezervleri artar
B-Vücut dışına H kaybı
C-Böbrekler/GİS ten aşırı K kaybı
D-Hiperventilasyon ile aşırı CO2 atılması
E-Sorun: MSS nin aşırı uyarılması
F HEPSİ
CVP F HEPSİ

650-aşağıdakilerden hangisi metabolik asidoza neden olan durumlardan değildir?
a- metabolik asitlerin fazla yapımı.
b-metabolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması.
c-bedenden fazla miktarda bikarbonat kaybolması. d-ciddi doku anoksisi.
***e-abdominal kompartman sendromu

651-aşağıdakilerden hangisi metabolik asidoz belirti ve bulgularından değildir?
a-ventriküler aritmiler, kalp yetmezliği, kardiyak arrest.
b-asidoza bağlı hiperpotasemi.
c-göğüs ağrısı,abdominal ağrı,bulantı kusma.
*** d-hiperventilasyon,cheyne-stokes solunum.
e-baş ağrısı,kas zayıflığı,oryantasyon bozukluğu,deliyum ve koma.

652-Kronik böbrek yetmezliğinde metabolik asidoz görülme nedeni nedir?
A- bikarbonat iyon yapımı ortadan kalkar ve tükenen bikarbonat yerine konamaz.
B-ciddi doku anoksisine baglı laktik asit oluşması
C –tüb hücrelerin Na değişim hızının bozulup bikarbonat geri emilimini arttirması
D –karbonik asidin karbondioksit şeklinde atilması
E – metabolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması
Cvp . A

653- Aşagıdakilerden hangisi Solunum alkalozunun hem nedeni hem de ilk klinik bulgusudur?
A-Hiperventilasyon
B-Baş dönmesi, baş ağrısı, parastezi,
C-Tampon sistemlerde organik asit miktarının arttırılması
D-Taşikardi, ventriküler ve atrial ritim bozuklukları
E-Nöromüsküler irritabilitenin artması
CVP A

654 -Solunum asidozunda akciğerler asidozu nasıl kompanse etmeye çalışır?
A -Kanda yükselen pCO2 solunum merkezini uyarıp Hiperventilasyonla fazla CO2 atılması ile
B-Karbonik asit- bikarbonat tampon sistemi H2CO3, H ve HCO3- e ayrışırken hidrojen iyonunun hücre içine girmesiyle
C-Tüp hücrelerinde H+ - Na+ değişim hızı ve amonyak yapımının artması ve , fazla H+ atılması ile
D-Tampon sistemlerin organik asit miktarının ayarlaması ile
E-Hipoksemi ve aşırı mekanik ventilasyon uygulaması ile
Cvp A

655- aşagıdakilereden hangisi –Hipopotaseminin nasıl metabolik alkaloza neden oldugunu açıklar?
A-antiasitler gibi Alkali ilaçların fazla alınması
B-Hidrojen iyonları, potasyum iyonları yerine Na iyonu ile değişime uğrar.
C-Hücre dışı sıvıda HCO3- arttığı için asit tamponlar HCO3- ile reaksiyona girerek HCO3- miktarını azaltır.
D-Böbrekler Amonyak yapımını ve H+ atılımını azaltır, fazla HCO3- atılır.
E- H iyonları, potasyum iyonları yerine klor iyonu ile değişime uğrar.
CVP : B

656-Hidroklorik asit solüsyonu santral bir venden ve çok yavaş uygulanmalıdır. Neden?
A-Venler üzerine korozif etki gösterdigi icin
B-Tetani konvülsiyonu önlemek için
C-Asidoza bağlı Hipopatesimiyeyi önlemek icin
D-Nöromüsküler irritabiliteyi azaltmak için
E-Yetersiz ventilasyon ( taşikardi ) yapmasın diye
CVP A

657-Yüksek rakımlı yerlere çıkıldığında gelişebilecek asit baz dengesi bozukluğu nedir?
A solunum asidozu
B metabolik asidozu
C solunum alkalozu
D hicbiri
E metabolik alkaloz
Cvp :C

658- pH değeri hangi kanda daha düşüktür?
A-Arter kan
B-Venoz kan
C-Aynıdır
D-Hicbiri
E-Kan gazı almadan bilinemez
CVP :A

659- aşağıdakilerden hangisi Oksijensiz ortamda pH düzeyini açıklar?
A-Asidoz H artar pH azalır
B-Alkaloz H azalır pH artar
C-Kişi ölür pH olmaz
D-Nötr olur
E tampon sistem devreye girer Fark olmaz
Cvp A

660- Hangisi Vücutta asit baz dengesini sağlayan sistemlerdir
a) Protein Tampon Sistemi
b) Hemoglobin tampon sistemi
c)Solunum Sistemi
d)Hepsi
e) Renal Sistem
cvp:d

661-Aşağıdakilerden hangisi PH ile ilgili tanımlardan yanlış olanıdır?
a )Hidrojen iyonu konsantrasyonun (-) logaritmasıdır
b)pH bir çözeltinin asitlik derecesini belirlemek için kullanılır.
c)Normal kan pH değeri 7.35-7.45 arasındadır.
d)Bir sıvının pH’ sı 7 den küçük ise ortam asit 7 den büyük ise ortam alkalidir
e)Solüsyonların hidrojen iyon yoğunluğu düştükçe pH düşer
cvp:e

662-aşağıdakilerden hangisi Metabolik alkalozun belirti ve bulgularıdır?
a- bilinç değişiklikleri
b-Tetani, konvülsiyonlar, baş dönmesi, kas spazmları
c- Yüzeyel ve yavaş solunum
d- Kardiyak arrest
e-Hepsi
cvp_e

663-bikorbonatın normal değeri kaçtır?
a-20-30
b-27-30
c-20-40
d-24-30***
e-hiçbiri

664-solunum asidozunda gaz difüzyonunun azalmasına neden olan akciğer problemlemlerinden biri değildir?
a-astım
b-koah
c-sekresyon birikmesi
d-hemotoraks
e-uyku apnesi***

665-aşagıdak.hangisinde metabolik asidoz görülmez?
a-diyabet
b-böbrek yetmezliği
c-ishaller
d-fistüller
e-tbc***

666-hangisi metabolik asidozun belirtisi değildir?
a-baş ağrısı
b-kalp yetmezliği
c-hiperventilasyon
d-ceyne stokes solunum***
e-halsizlik

667-hangisi metabolik asidozun tedavi amacı cdeğildir?
a-nedenin düzeltilmesi
b-alkali tedavisi uygulamak
c-sıvı elektrolit dengesizliğini önlemek
d-antibiyotik tedavisi***
e-hepsi

668-Vücutta asit baz dengesi nelerle sağlanır?
a-)Böbrekler
b-)Akciğerler
c-)Tampon sistemleri
d-)Solunum Sistemi:
***e-)Hepsi

669-Fizyolojik açıdan önemli tamponlar nelerdir?
A-)Bikarbonat, Amonyum
B-)Hemoglobin
C-)intrasellüler proteinler
D-)Fosfatlar
***E-)Hepsi

670-Solunum asidozu olan hastaya IV yolla ne verilmez?
A-)Ringer laktat
B-) sodyum bikarbonat
C-) 1/6 lık molar sodyum laktat solüsyonu
***D-)%0.9 luk amonyum klorür solüsyonu
E-)Hiçbiri

671-hangisi uçucu olmayan h iyonuna örnektir?
a)sülfirik asit
b)nükleik asit
c)laktik asit
d)ketoasitler
**e)hepsi

672-normal kanın ph değeri kaçtır?
**a)7.35-7.45
b)7.50-7.60
c)7.20-7.30
d)7.25-7.30
e)7.33-7.35

673-hagisi solunum asidozunun bakımında yer almaz?
**a)sedatiflerden yararlanmak
b)ringer laktat vermek
c)sodyum bikarbonat vermek
d)oksijen vermek
e)mukoz membranları yumuşatmak ve antibiyotik vermek

674-hangisi metabolik asidoza neden olan durumlardandır?
a)metebolik asitlerin fazla yapımı
b)metebolik asitlerin sindirim yoluyla fazla alınması
c)bedenden fazla miktarda bikarbonat kaybolduğunda
d)ciddi doku anoksisi
***e)hepsi
675-hangisi tiroid CA çeşididir?
a-papiler titoid ca
b-meduller tiroid ca
c-foliküler ca
d-aplastik tiroidca
e-hepsi***


676-foliküler ca tiroid kanserlerinin yüzde kaçını oluşturur?
a-yüzde 30
b-yüzde 40
c-yüzde5
d-yüzde 10***
e-yüzde15

677-ensık karşılaşılan tirotoksikoz tipi hangisidir?
a-hipotiroidi
b-hioertiroidi
c-toksik guatr
d-multinodüler guatr
e-toksik diifuz guatr***


678-hipotiroidinin ağır şekli olan ve yaşlılarda kış aylarında görülen hastalık hangisidir?
a-hipotiroidi
b-hioertiroidi
c-toksik guatr
d-multinodüler guatr
e-miksödem****


679-hipotiroidinin çocuklarda görülmesine nedenir?
a-kretenizm***
b-hioertiroidi
c-toksik guatr
d-multinodüler guatr
e-miksödem
680-tiroid hormonlar hangileridir?
a-FT3
b-FT4
C-tsh
d-hepsi***


681-hipertiroidin belirtilerinden değildir?
a-sinirlilik
b-ısı artışı
c-kilo verme metabolizma hızında artış
d-taşikardi
e-üşüme***

682-6ay ile 36 ay içinde ölümle snuçlanan tiroid CA hangisidir?
a-papiler titoid ca
b-meduller tiroid ca
c-foliküler ca
d-aplastik tiroidca***


683-iroid bezinin tamamının çıkarılmasına nedenir?
a-totale yakın tiroidektomi
b-subtotal tiroidektomi
c-lobektomi
d-total tiroidektomi***


684-tiroid cerrahisi hangi durumlarda gereklidir?
a-hemoraji olasılığı
b-kozmik nedenler
c-tiroid kanseri
d-guatr çevreye bası yapması
e-hepsi***

685-tiroidin ağırlığı yetişkinlerde kaç gramdır?
a-10-12
b-12-14
c-16-18
d-20-22
e-15-20***

686-FT3 FT4 yükselmişse TSH düşmüşse hangi hastalıktan söz edilir?
a-hipertiroidi***
b-tiroid ca
c-hipotiroidi
d-multinodüler guatr
e-hiçbiri
687-Hipertiroidi nedenleri hangileridir?
a-Graves hastalığı
b-Toksik adenoma
c-Multinodüler toksik guatr
d-Toksik nodüler guatr
e-Tiroiditler
f-hepsi***
688-toksik multinodüler guatr belirtiler nelerdir?
a-Taşikardi
-b-Aritmi
c-Kilo kaybı (bazen)
d-Sinirlilik
e-hepsi***
689-tiroid cerrahisinin metabolik komplikasyonları nelerdir?
a• Hipotiroidi ve Hipertiroidi
b• Tiroid Krizi
c• Hipokalsemi
d.hipoparatiroidi
e-hepsi***
• 690- tiroid bezinin görevleri nelerdir?
a*Hücresel metabolizmayı hızlandırarak beden ısısını arttırır.
b*İnsülini etkileyerek glikozun uygun şekilde kullanımını sağlar.
c*Protein sentezini hızlandırıp doku onarımında rol oynar.
d*Yağ kullanımını hızlandırır.
e*Normal büyüme, gelişme ve sinirsel gelişim için gereklidir.
f*İdrar miktarını arttırır.
g*hepsi*****
691-hipotioidinin belirtilerinden değildir?
a-Yorgunluk,
b-Soğuk intoleransı,
c-Zihinsel işlevlerin yavaşlaması Kolay yorulma
d-Kansızlık
e-ishal****
692-graves hastalığında kaç çeşit tedavi vardır?
aAntitiroid ilaçlarla medikal tedavi,
b- radyoaktif İ-131 tedavisi
c- subtotal ya da total tiroidektomi.
d-hepsi***
693-TiROiD BEZi HASTALIKLARI HANGİLERİDİR?
1-Hipotiroidi
2-Multinodüler guatr
3-hipertiroidi ve Tirotoksikoz
4-Tiroid neoplazileri

694-Hipertiroidi ve Tirotoksikoz grubunda hangi hastalıklar vardır?
1-Toksik Diffüz Guatr (Graves Hastalığı)
2-Toksik Multinodüler Guatr


695-. Cerrahi hastası için taburculuk planı ne zaman başlamalıdır?
A. Ameliyat sonrası dönemde
B. Taburculuğuna karar verilen gün
C. Hastaneye kabul sırasında veya öncesinde
D. Hasta ve yakınlarının istediği herhangi bir zamanda
E. Ameliyattan 2-3 gün sonra

696-. Aşağıda solunum egzersizi için verilen ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz?
A. işlem için hastadan izin alınır
B. Nefes alınan sürenin iki katı kadar havayı içinde tutması söylenir
C. Burun yoluyla nefes alınır
D. Hastanın elleri göğüs kafesi ve karın üzerine yerleştirilir
E. Egzersizler yemeklerden iki saat sonra yapılmalıdır

697-. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırasında oluşan hipoterminin
komplikasyonudur?
A. Myokard infarktüsü
B. Solunum yetmezliği
C. inme
D. Kanama
E. Hepsi

69 Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırasında oluşan hipoterminin tedavisinde
kullaılan aktif internal yöntemlerden değildir?
A. Isıtılmış nemli hava
B. Isıtılmış damar içi sıvılar ve irrigasyonlar
C. Ekstrakorporeal eksternal ısıtma
D. Oda ısısının artırılması
E. Isıtılmış irrigasyonlar

699-. Hastanın ayılma ünitesinden kliniğe gönderilme kriterleri için verilen ifadelerden yanlış olan hangisidir?
A. Hasta tarafından dört ekstremitenin de hareket ettirilebilmesi
B. Aşırı kanama, kusma olmaması
C. Vücuttan çıkan idrar miktarının saatte en az 30 cc olması
D. Pansumanların olmaması
E. Yaşam bulgularının en son 30 dakika ameliyat öncesi yaşamsal bulguları ile
tutarlı olması
6. Ameliyat sonrası kan basıncının normal değerlerde olup olmadığını değerlendirmek için parametre nedir?
A. Sistolik basıncın 120mmHg olması
B. Diastolik basıncın 80 mmHg olması
C. Sistolik absıcın 120 mmHg, diastolik basıcın 80 mmHg olması
D. Hastanın ameliyat öncesi temel kan basıncının bilinmesi
E. Kan basıncının her ölçümde 5-10mmHg lik düşüş göstermemesi

700. Günübirlik cerrahinin başarısındaki en önemli anahtar nedir?
A. Hastanın eğitimi
B. Ameliyat öncesi hazırlık
C. Hasta ve ailenin eğitimi
D. Uygun hasta seçimi
E. Teknolojik gelişmeler

701-. Hangisi günübirlik cerrahide Anestezi Sonrası Bakım I. Evre hemşirelik işlevidir?
A. Bilinç düzeyini değerlendirmek
B. istemdeki ilaçları uygulamak ve sonuçlarını kaydetmek
C. Ağızdan sıvı vermek
D. Ameliyat yerini izlemek
E. Yardım ile ayağa kaldırmak

702)CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNİN İÇERİGİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
1)ameliyat öncesi
2)ameliyat sırası
3)ameliyat sonrası bakımı içerir.
A)1 ,2
B)1,3
C)2,3
D)1,2,3

7032)AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEM BAKIM VE HAZIRLIĞININ AMAÇLARINDAN DEĞİLDİR?
A)cerrahi tedaviyi olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerini erken saptamak,mümkünse durumu ameliyat öncesi düzeltmek
B)hastanın ameliyat sırası ve sonrası stresle baş etmesini kolaylaştırmak
C)hastanın ameliyat sonrası bakıma katılmasını sağlamak
D) ağrıyı değerlendirmede bir ağrı ölçeği kullanılmalı ve hastaya anlatılmalıdır.

704)GENEL OLARAK PLANLANMIŞ AMELİYATLARIN HAZIRLIK AŞAMALARINDAN DEĞİLDİR?
A)ameliyat öncesi genel hazırlık
B)ameliyattan önceki gece hazırlığı
C)ameliyat günü hazırlığıdır
D) Hemşire hastayı enfeksiyon bulguları yönünden gözlemeli

705)AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK SÜRECİ İÇİNDEDİR?
a)fiziksel hazırlık
b)psikolojik hazırlık
c)yasal hazırlık
d)ameliyat öncesi eğitim
E)hepsi

706)AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRME AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİN HANGİSİNE BAKILMAZ?
A)YAŞ
B)AĞRI
C)SIVI ELETROLİT DENGESİ
D)ENFEKSİYON
E)AİLENİN MADDİ DURUMU

707) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE YAŞLA İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) yaşlı hastalarda kronik hastalıklar olabilir
B) Yaşlı kişilerin kardiya vasküler,pulmoner,gastrointestinal ve renal sistemlerinde gelişen fizyolojik değişikler ameliyat sonucunu etkileyebilir.
C) hastayı değerlendirirken akut ve kronik ağrı ayırımı yapılmalıdır.
D)Azalmış duyma ve görme gibi duyusal kısıtlılıklar da fiziksel değerlendirmede de dikkate alınmalıdır.

708)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE AĞRIYLA İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) ağrı önemli bir fizyolojik belirleyicidir ve dikkatli şekilde izlenmelidir
B) Şişman hastalarda ameliyat riski yüksektir.
C)hastayı değerlendirirken akut ve kronik ağrı ayırımı yapılmalıdır.
D)ağrıyı değerlendirmede bir ağrı ölçeği kullanılmalı ve hastaya anlatılmalıdır.

709) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE BESLENMEYLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) Ameliyatın başarısı ve ameliyat sonrası iyileşme beslenme durumuyla ilişkilidir.
B) Ameliyat öncesi beslenmesi iyi olan hasta ameliyat stresiyle daha kolay baş edebilir.
C)Ağızdan alamayan hastalarda enteral beslenme yada total parenteral beslenme uygulanabilir.
D) Siğara içen hastalardan sigarayı ameliyattan 2 ay önce bırakması istenir.

710) ) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE SIVI ELETROLİT DENGESİ İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
a) SIVI,ELEKTROLİK DENGESİSLİKLERİ TÜM SİSTEMLERİ ETKİLEDİĞİNDEN AMELİYAT OLACAK HASTA İÇİN ÖNEMLİDİR
b) YAŞLILARDA,KRONİK HASTALIĞI OLANLARDA HİPOVOLEMİ VARSA GİDERİLMELİDİR.
c) MÜMKÜNSE ORAL OLARAK SIVI ALIMI SAĞLANMALI(2500/3000 MLT)
d)SIVI AÇIĞI VARSA ORAL OLARAK GİDERİLMELİ

711) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE ENFEKSİYON İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) Beslenme yetersizliği olanlarda enfeksiyon riski yüksektir
B) Hemşire hastayı enfeksiyon bulguları yönünden gözlemeli
C) Sıvı elektrolik dengesizliğinin büyük çogunluğu sindirim sisteminden kaynaklanır
D)Gerek duyulursa ameliyat ertelenebilir

712)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE KALP DAMAR FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) Pulmoner hastalıklar karbondioksit ve oksijen değişimi engelleyerek ameliyat riskini artırır
B) Ameliyat döneminde hastanın oksijen,sıvı ve beslenme gereksinimleri karşılamada önemlidir
C)Anjine pektoris,miyokard infarktüsü,kalp yetmezliği,aritmiler,ht,konjenital kalp hastalıkları ameliyat riskini artıran kalbe ilişkin sorunlardır.
D)periferik damar hastalığı olanlara ekstremitelere ilişkin ameliyat uygulanırsa,doku iyileşmesi gecikebilir.
E) kalp damar hastalığı kuşkusu olan hastalar ameliyat öncesi kan basıncı,nabız hızı ve ritmi ödem ekstremitelerde ısı,renk değişimi,halsizlik ve nefes darlığı yönünden değerlendirilmelidir.

713)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE SOLUNUM FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
a) Pulmoner hastalıklar karbondioksit ve oksijen değişimi engelleyerek ameliyat riskini artırır
b) Pulmoner fonksiyon bozukluklarını saptayabilmek için hasta nefes darlığı,hırıltılı solunum,çomak parmak,gögüs ağrısı ve öksürükten bol miktarda balgam çıkarması,yönünden gözlenmelidir.
c) Siğara içen hastalardan sigarayı ameliyattan 2 ay önce bırakması istenir.
d) Karaciğer hastalıkları anesteziklerin metabolize edilmesini etkiler.cerrahi mortaliteye neden olur

714)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE BÖPREK FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A)Akut nefrit,akut renal yetmezlik,anüri,oligori,prostat hipertrofisi idrar akışını engelleyerek üriner enfeksiyona neden olabilir
b) Sıvı elektrolik dengesizliğinin büyük çogunluğu sindirim sisteminden kaynaklanır
c) Böbrek fonksiyonu,idrar yapım ve atım bozuklukları,idrar görünümü,idrarda lökösit,eritrosit,protein,glikoz,dansite,BUN,NPN ve kreatin açısından izlenmelidir.
d) BUN VE NPN si yüksek hastalarda ameliyat riski yüksektir

715)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE SİNDİRİM SİSTEMİ FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A)Sıvı elektrolik dengesizliğinin büyük çogunluğu sindirim sisteminden kaynaklanır
B) Hastanın kusması,kusmugun renk ve miktarı değerlendirilir
C) Barsak alışkanlıklarındaki değişiklik ve rektal yolla kanama olup olmadığı sorgulanır
D) Kortikosteroid kullanan hastalar adrenal yetmezlik riski altındadır.

716)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE KARACİĞER FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) Başağrısı,baş dönmesi,kulak çınlaması,pupillerin eşit olmaması ve konvilsiyon nörolojik bulgulardandır
B) Karaciğer hastalıkları anesteziklerin metabolize edilmesini etkiler.cerrahi mortaliteye neden olur
C) Siroz gibi hastalık durumunda ameliyat riski artar
D)Karaciğer fonksiyonları yetersizse yara iyileşmesi gecikir ve enfeksiyon riski artar

16) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE ENDOKRİN FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A). Böprek bezinin fonksiyonu değerlendirilmelidir
B). Hipertrodizm troid krizine neden olabilir
C). Hipotroidizim anestesi sırasında hipotansiyon ve kardiak arreste neden olabilir
d). Diabettli hasta kan şekerinin düşmesi ve yükselmesi açısından risk altındadır
E)Kortikosteroid kullanan hastalar adrenal yetmezlik riski altındadır.

17) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE NÖROLOJİK FONKSİYONU İLE İLGİLİDİR?
A)Ameliyat öncesi genel sağlık durumu hakkında bilgi verir
B)Ameliyat öncesi nörolojik muayeneyle hastanın kraniyal sinirleri,alt üst eksremite refleksler,duyu refleksleri değerlendirilmeli
C) Epilepsi ve Parkinson hastalığı ameliyat riskini artırır
D) Başağrısı,baş dönmesi,kulak çınlaması,pupillerin eşit olmaması ve konvilsiyon nörolojik bulgulardandır
E)Hepsi

18)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE hemotoloji FONKSİYONU İLE İLGİLİ değildir?
a) Kanamaya yatkın olma
b) Diş çekimi ve traş sonrası aşırı kanama
c) Burun kanaması
d) Hepatik yada renal hastalık
e)glikoz seviyesi

19)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE İMMUN FONKSİYON İLE İLGİLİdir?
A) Hastanın ilaçlara karşı hassasiyeti değerlendirilir
B) Asepsiye dikkat edilmeli
C)HİÇBİRİ
D)HEPSİ

20) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE KULLANILAN İLAÇLAR İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) hastanın şikayetine göre reçete verilmeli
B) Kullandığı bitkisel ilaçlar kaydedilmeli
C) İlaç alerjisi olup olmadığı öğrenilmelidir
d) Hastanın aldıgı ilaçlar sorgulanmalı


-----------------------------------------------------------------------------
CEVAP ANAHTARI
1-D 2-D 3-D 4-E 5-E 6-C 7-B 9-D 10-C 11-A 12-D 13-B 14-D 15-A 16-A 17-E 18-E 19-D 20-A
• KONU SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Cerrahi hastası için taburculuk planı ne zaman başlamalıdır?
A. Ameliyat sonrası dönemde
B. Taburculuğuna karar verilen gün
C. Hastaneye kabul sırasında veya öncesinde
D. Hasta ve yakınlarının istediği herhangi bir zamanda
E. Ameliyattan 2-3 gün sonra

2. Aşağıda solunum egzersizi için verilen ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz?
A. işlem için hastadan izin alınır
B. Nefes alınan sürenin iki katı kadar havayı içinde tutması söylenir
C. Burun yoluyla nefes alınır
D. Hastanın elleri göğüs kafesi ve karın üzerine yerleştirilir
E. Egzersizler yemeklerden iki saat sonra yapılmalıdır

3. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırasında oluşan hipoterminin
komplikasyonudur?
A. Myokard infarktüsü
B. Solunum yetmezliği
C. inme
D. Kanama
E. Hepsi

4. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırasında oluşan hipoterminin tedavisinde
kullaılan aktif internal yöntemlerden değildir?
A. Isıtılmış nemli hava
B. Isıtılmış damar içi sıvılar ve irrigasyonlar
C. Ekstrakorporeal eksternal ısıtma
D. Oda ısısının artırılması
E. Isıtılmış irrigasyonlar

5. Hastanın ayılma ünitesinden kliniğe gönderilme kriterleri için verilen ifadelerden yanlış olan hangisidir?
A. Hasta tarafından dört ekstremitenin de hareket ettirilebilmesi
B. Aşırı kanama, kusma olmaması
C. Vücuttan çıkan idrar miktarının saatte en az 30 cc olması
D. Pansumanların olmaması
E. Yaşam bulgularının en son 30 dakika ameliyat öncesi yaşamsal bulguları ile
tutarlı olması
6. Ameliyat sonrası kan basıncının normal değerlerde olup olmadığını değerlendirmek için parametre nedir?
A. Sistolik basıncın 120mmHg olması
B. Diastolik basıncın 80 mmHg olması
C. Sistolik absıcın 120 mmHg, diastolik basıcın 80 mmHg olması
D. Hastanın ameliyat öncesi temel kan basıncının bilinmesi
E. Kan basıncının her ölçümde 5-10mmHg lik düşüş göstermemesi

7. Günübirlik cerrahinin başarısındaki en önemli anahtar nedir?
A. Hastanın eğitimi
B. Ameliyat öncesi hazırlık
C. Hasta ve ailenin eğitimi
D. Uygun hasta seçimi
E. Teknolojik gelişmeler

8. Hangisi günübirlik cerrahide Anestezi Sonrası Bakım I. Evre hemşirelik işlevidir?
A. Bilinç düzeyini değerlendirmek
B. istemdeki ilaçları uygulamak ve sonuçlarını kaydetmek
C. Ağızdan sıvı vermek
D. Ameliyat yerini izlemek
E. Yardım ile ayağa kaldırmak

1.C 2.B 3. E 4.D 5.D 6.D 7.C 8.B

1)CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNİN İÇERİGİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
1)ameliyat öncesi
2)ameliyat sırası
3)ameliyat sonrası bakımı içerir.
A)1 ,2
B)1,3
C)2,3
D)1,2,3

2)AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEM BAKIM VE HAZIRLIĞININ AMAÇLARINDAN DEĞİLDİR?
A)cerrahi tedaviyi olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerini erken saptamak,mümkünse durumu ameliyat öncesi düzeltmek
B)hastanın ameliyat sırası ve sonrası stresle baş etmesini kolaylaştırmak
C)hastanın ameliyat sonrası bakıma katılmasını sağlamak
D) ağrıyı değerlendirmede bir ağrı ölçeği kullanılmalı ve hastaya anlatılmalıdır.

3)GENEL OLARAK PLANLANMIŞ AMELİYATLARIN HAZIRLIK AŞAMALARINDAN DEĞİLDİR?
A)ameliyat öncesi genel hazırlık
B)ameliyattan önceki gece hazırlığı
C)ameliyat günü hazırlığıdır
D) Hemşire hastayı enfeksiyon bulguları yönünden gözlemeli

4)AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK SÜRECİ İÇİNDEDİR?
a)fiziksel hazırlık
b)psikolojik hazırlık
c)yasal hazırlık
d)ameliyat öncesi eğitim
E)hepsi

5)AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRME AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİN HANGİSİNE BAKILMAZ?
A)YAŞ
B)AĞRI
C)SIVI ELETROLİT DENGESİ
D)ENFEKSİYON
E)AİLENİN MADDİ DURUMU

6) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE YAŞLA İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) yaşlı hastalarda kronik hastalıklar olabilir
B) Yaşlı kişilerin kardiya vasküler,pulmoner,gastrointestinal ve renal sistemlerinde gelişen fizyolojik değişikler ameliyat sonucunu etkileyebilir.
C) hastayı değerlendirirken akut ve kronik ağrı ayırımı yapılmalıdır.
D)Azalmış duyma ve görme gibi duyusal kısıtlılıklar da fiziksel değerlendirmede de dikkate alınmalıdır.

7)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE AĞRIYLA İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) ağrı önemli bir fizyolojik belirleyicidir ve dikkatli şekilde izlenmelidir
B) Şişman hastalarda ameliyat riski yüksektir.
C)hastayı değerlendirirken akut ve kronik ağrı ayırımı yapılmalıdır.
D)ağrıyı değerlendirmede bir ağrı ölçeği kullanılmalı ve hastaya anlatılmalıdır.

8) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE BESLENMEYLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) Ameliyatın başarısı ve ameliyat sonrası iyileşme beslenme durumuyla ilişkilidir.
B) Ameliyat öncesi beslenmesi iyi olan hasta ameliyat stresiyle daha kolay baş edebilir.
C)Ağızdan alamayan hastalarda enteral beslenme yada total parenteral beslenme uygulanabilir.
D) Siğara içen hastalardan sigarayı ameliyattan 2 ay önce bırakması istenir.

9) ) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE SIVI ELETROLİT DENGESİ İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
a) SIVI,ELEKTROLİK DENGESİSLİKLERİ TÜM SİSTEMLERİ ETKİLEDİĞİNDEN AMELİYAT OLACAK HASTA İÇİN ÖNEMLİDİR
b) YAŞLILARDA,KRONİK HASTALIĞI OLANLARDA HİPOVOLEMİ VARSA GİDERİLMELİDİR.
c) MÜMKÜNSE ORAL OLARAK SIVI ALIMI SAĞLANMALI(2500/3000 MLT)
d)SIVI AÇIĞI VARSA ORAL OLARAK GİDERİLMELİ

10) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE ENFEKSİYON İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) Beslenme yetersizliği olanlarda enfeksiyon riski yüksektir
B) Hemşire hastayı enfeksiyon bulguları yönünden gözlemeli
C) Sıvı elektrolik dengesizliğinin büyük çogunluğu sindirim sisteminden kaynaklanır
D)Gerek duyulursa ameliyat ertelenebilir

11)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE KALP DAMAR FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) Pulmoner hastalıklar karbondioksit ve oksijen değişimi engelleyerek ameliyat riskini artırır
B) Ameliyat döneminde hastanın oksijen,sıvı ve beslenme gereksinimleri karşılamada önemlidir
C)Anjine pektoris,miyokard infarktüsü,kalp yetmezliği,aritmiler,ht,konjenital kalp hastalıkları ameliyat riskini artıran kalbe ilişkin sorunlardır.
D)periferik damar hastalığı olanlara ekstremitelere ilişkin ameliyat uygulanırsa,doku iyileşmesi gecikebilir.
E) kalp damar hastalığı kuşkusu olan hastalar ameliyat öncesi kan basıncı,nabız hızı ve ritmi ödem ekstremitelerde ısı,renk değişimi,halsizlik ve nefes darlığı yönünden değerlendirilmelidir.

12)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE SOLUNUM FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
a) Pulmoner hastalıklar karbondioksit ve oksijen değişimi engelleyerek ameliyat riskini artırır
b) Pulmoner fonksiyon bozukluklarını saptayabilmek için hasta nefes darlığı,hırıltılı solunum,çomak parmak,gögüs ağrısı ve öksürükten bol miktarda balgam çıkarması,yönünden gözlenmelidir.
c) Siğara içen hastalardan sigarayı ameliyattan 2 ay önce bırakması istenir.
d) Karaciğer hastalıkları anesteziklerin metabolize edilmesini etkiler.cerrahi mortaliteye neden olur

13)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE BÖPREK FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A)Akut nefrit,akut renal yetmezlik,anüri,oligori,prostat hipertrofisi idrar akışını engelleyerek üriner enfeksiyona neden olabilir
b) Sıvı elektrolik dengesizliğinin büyük çogunluğu sindirim sisteminden kaynaklanır
c) Böbrek fonksiyonu,idrar yapım ve atım bozuklukları,idrar görünümü,idrarda lökösit,eritrosit,protein,glikoz,dansite,BUN,NPN ve kreatin açısından izlenmelidir.
d) BUN VE NPN si yüksek hastalarda ameliyat riski yüksektir

14)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE SİNDİRİM SİSTEMİ FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A)Sıvı elektrolik dengesizliğinin büyük çogunluğu sindirim sisteminden kaynaklanır
B) Hastanın kusması,kusmugun renk ve miktarı değerlendirilir
C) Barsak alışkanlıklarındaki değişiklik ve rektal yolla kanama olup olmadığı sorgulanır
D) Kortikosteroid kullanan hastalar adrenal yetmezlik riski altındadır.

15)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE KARACİĞER FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) Başağrısı,baş dönmesi,kulak çınlaması,pupillerin eşit olmaması ve konvilsiyon nörolojik bulgulardandır
B) Karaciğer hastalıkları anesteziklerin metabolize edilmesini etkiler.cerrahi mortaliteye neden olur
C) Siroz gibi hastalık durumunda ameliyat riski artar
D)Karaciğer fonksiyonları yetersizse yara iyileşmesi gecikir ve enfeksiyon riski artar

16) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE ENDOKRİN FONKSİYONU İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A). Böprek bezinin fonksiyonu değerlendirilmelidir
B). Hipertrodizm troid krizine neden olabilir
C). Hipotroidizim anestesi sırasında hipotansiyon ve kardiak arreste neden olabilir
d). Diabettli hasta kan şekerinin düşmesi ve yükselmesi açısından risk altındadır
E)Kortikosteroid kullanan hastalar adrenal yetmezlik riski altındadır.

17) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE NÖROLOJİK FONKSİYONU İLE İLGİLİDİR?
A)Ameliyat öncesi genel sağlık durumu hakkında bilgi verir
B)Ameliyat öncesi nörolojik muayeneyle hastanın kraniyal sinirleri,alt üst eksremite refleksler,duyu refleksleri değerlendirilmeli
C) Epilepsi ve Parkinson hastalığı ameliyat riskini artırır
D) Başağrısı,baş dönmesi,kulak çınlaması,pupillerin eşit olmaması ve konvilsiyon nörolojik bulgulardandır
E)Hepsi

18)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE hemotoloji FONKSİYONU İLE İLGİLİ değildir?
a) Kanamaya yatkın olma
b) Diş çekimi ve traş sonrası aşırı kanama
c) Burun kanaması
d) Hepatik yada renal hastalık
e)glikoz seviyesi

19)AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE İMMUN FONKSİYON İLE İLGİLİdir?
A) Hastanın ilaçlara karşı hassasiyeti değerlendirilir
B) Asepsiye dikkat edilmeli
C)HİÇBİRİ
D)HEPSİ

20) AŞAĞIDAKİLERDEN AMELİYAT ÖNCESİ GENEL HAZIRLIK FİZİKSEL DEGERLENDİRMEDE KULLANILAN İLAÇLAR İLE İLGİLİ DEĞİLDİR?
A) hastanın şikayetine göre reçete verilmeli
B) Kullandığı bitkisel ilaçlar kaydedilmeli
C) İlaç alerjisi olup olmadığı öğrenilmelidir
d) Hastanın aldıgı ilaçlar sorgulanmalı

CEVAP ANAHTARI
1-D 2-D 3-D 4-E 5-E 6-C 7-B 9-D 10-C 11-A 12-D 13-B 14-D 15-A 16-A 17-E 18-E 19-D 20-A
• Kanserden korunmada hemşirenin rolü nelerdır*
a.. Birincil korunma: Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
b..İkincil korunma: tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
c..3. Üçüncül koruma: Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
d..hepsı
e..hıcbır
c..d
asagıdakılerden hangısı kanserde bırıncıl korumadır?
a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..b
asagıdakılerden hangısı kanserde ıkınncıl korumadır?

a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..c
asagıdakılerden hangısı kanserde ucuncıl korumadır?
a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..a

MEME KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a.. Kitle veya meme başı akıntısı,
b.. yakın akraba veya ailede meme kanseri öyküsünün bulunması,
c.. 35 yaş üzeri özellikle 50 yaş ve sonrası, yağdan zengin diyet,
d..erken menarş ve menapoz, çocuk doğurmamış olmak, ilk çocuğu 30 yaş üzerinde doğurmak
e..hepsı
c..e
AKCİĞER KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a.. Sigara,
b.. 15 yaşından önce sigaraya başlamak,
c..mesleki nedenlerle aspesdoza maruz kalmak,
d.. 50 yaş ve üzerinde olmak
e..hepsı
c.. e

UTERUS – ENDOMETRĠUM- SERVİKS KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a.. Anormal kanama veya akıntı,
b.. geç (55 yaş üstü) menopoz,
c..diyabet, hipertansiyon, obezite,
d..35 yaş üzerinde olmak, çocuk doğurmamak, çok eşli cinsel yaşam
e..hepsı
c..hepsı
CİLT KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a..Uzun süre güneşe maruz kalmak,
b..açık renk tenliler, doğuştan ben yada melanomu olanlar,
c.. kömür veya katran ile çalışıyor olmak,
d.. doğuştan ben yada melanom olması, ailede melanoma öyküsü
e..hepsı
c..e
ORAL KANSER rısk faktorlerı nelerdır?
a..Aşırı sigara ve alkol tüketme,
b.. akıntı, kötü ağız hijyeni,
c.. dudakların aşırı güneşe maruz kalması
d.hepsı
e..hıcbırı
c..e

Kanserden korunmada hemşirenin rolü nelerdır*
a.. Birincil korunma: Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
b..İkincil korunma: tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
c..3. Üçüncül koruma: Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
d..hepsı
e..hıcbır
c..d
asagıdakılerden hangısı kanserde bırıncıl korumadır?
a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..b
asagıdakılerden hangısı kanserde ıkınncıl korumadır?

a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..c
asagıdakılerden hangısı kanserde ucuncıl korumadır?
a.. Kanser tanısı konduktan sonra hastanın eğitimi, rehabilitasyonu, semptom kontrolü, komplikasyonların erken tanısı ve izlem
b..Sağlık eğitimi yapılır ve gerekli önlemler alınır.
c..tüm toplum ve yüksek risk altında olanlara tarama
d..hepsı
e..hıcbır
c..a


kanserde tanı yöntemleri görüntüleme yöntemlerinden deyıldır?
a..rontgen
b..Direk grafiler
c..Ultrasonagrafi
d..Bilgisayarlı Tomografi (BT)
e..Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
c..a

kanserde tanı yöntemleri görüntüleme yöntemlerinden deyıldır?
a..Endoskopik incelemeler
b..Nükleer tıp uygulamaları
c..rontgen
d..Direk grafiler
e..Ultrasonagrafi
c..c


. Direk grafiler Görüntüleme yöntemlerinden deyıldır?
a) Röntgen
b) Mamografi
c) Baryum grafileri
d) İntravenöz pyelografi (IVP)
e)kolonoskopı
c.e
5. Endoskopik incelemeleme yontemlerınden deyıldır
a) Bronkoskopi
b) endoskopi
c) memografı
d) Rektoskopi
e) Kolonoskopi
c..c
6. Nükleer tıp uygulamalarındandır?
a..Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Sintigafi
b.. Biyopsi
c..Sitoloji
d..hepsı
e..hıcbırı
c.a
Kemoterapik ilaçların yan etkileri

1- Kemoterapik ilaçların Acil ve erken dönem yan etkilerınden edyıldır?

Allerjik ReaksiyonKardiyak AritmiAşırı Kusmalar
Enjeksiyon Yerinde Ağrı ve KızarıklıkAteş
İdrarın Kırmızı Renkte Gelmesi
Fotosensitivite Ekstravazasyon
e..Diyare ve Konstipasyon
c..e

2- Kemoterapik ilaçların Orta süreli yan etkilerınden edyıldır?

a..Kemik İliği Depresyonu Bulantı- Kusma
b..İştahsızlık Emosyonel Değişiklikler
c..İdrarın Kırmızı Renkte Gelmesi
d..Diyare ve KonstipasyonStomatit
e..Yorgunluk-Halsizlik:Alopesi (Saç Dökülmesi)Kaşıntı
c..c

3- Geç dönem yan etkiler etkilerınden edyıldır?

a..Kardiyak Etki
b..Gonodal Etki
c..Nörolojik Etki
d..Pulmoner Etki Renal Etki
e..konstıpasyon
c..e

• madde içindeki atomlarda bulunan ve transfer edilebilen enerjidir.
3 tip vardır..Alfa, Beta, Gama
amacı; çevre sağlam dokuya en az zararla, dikkatlice ölçülmüş dozun belirlenmiş tümöre verilmesidir.
• A..radyoterafı
• B..kemoterapı
• C..biyoterapi
• D..hepsı
• E..hıcbır
• C..a

Radyoterapinin çeşitleri:
Hastalığın tamamen yok edilmesinin mümkün olduğu durumlarda uygulanır.tek başına kullanım

a..İnternal Radyasyon Tedavisi (Brakiterapi
• B..Küratif Radyoterapi
• C..Kombine Radyoterapi
• D..Palyatif Radyoterapi
• E..Dış radyasyon tedavisi (Teleterapi):
• C..b..
Cerrahi operasyon ve kemoterapi ile birlikte kullanım
• A..İnternal Radyasyon Tedavisi (Brakiterapi
• B..Küratif Radyoterapi
• C..Kombine Radyoterapi
• D..Palyatif Radyoterapi
• E..Dış radyasyon tedavisi (Teleterapi):
• C..c
Amaç hastalığın belirtilerini hafifletmek, acılarını dindirmek, rahatlatmak ve yaşam kalitesini arttırmaktır.
• A..Dış radyasyon tedavisi (Teleterapi):
• B..İnternal Radyasyon Tedavisi (Brakiterapi
• C..Küratif Radyoterapi
• D..Kombine Radyoterapi
• E..Palyatif Radyoterapi
• C..e

Hastaya belli uzaklıktan radyoterapinin uygulanmasıdır.
- Daha derin dokuları etkiler.
- Normal dokulara daha az radyasyon verir.
- Kemik dokunun radyasyonu absobsiyonunu azaltır.
- Cilt toksisitesini azaltır.
• Verilecek radyasyon miktarı tümörün tipine, büyüklüğüne ve derinliğine göre değişir. Hastanın alması gereken doz seanslara bölünerek uygulanır.

A..Dış radyasyon tedavisi (Teleterapi):
• B..İnternal Radyasyon Tedavisi (Brakiterapi
• C..Küratif Radyoterapi
• D..Kombine Radyoterapi
• E..Palyatif Radyoterapi
• C..a
• Brakiterapi, tümöral dokuya veya tümör alanına, radyoaktif maddelerin kısa mesafeden uygulanmasıdır.

A..Dış radyasyon tedavisi (Teleterapi):
• B..İnternal Radyasyon Tedavisi (Brakiterapi
• C..Küratif Radyoterapi
• D..Kombine Radyoterapi
• E..Palyatif Radyoterapi
• C..b..
KANSERDEN KORUNMAASAGIDAKILERDEN HANGISI YANLISTIR?
a.. Sigara ve alkolü bırakmak
b..Şişmanlamaktan kaçınmak
c..Kadınları 5 yılda bir servikal smear testi yaptırması
d.. İş yerlerinde sağlık ve güvenlik kurallarına dikkat etmek
e.. Fazla güneşlenmekten kaçınmak
c..c
KANSERDEN KORUNMAASAGIDAKILERDEN HANGISI YANLISTIR?
a- beş haftadan fazla bir süre sağlıktaki açıklanamayan değişiklikler olduğunda doktora baş vurmak
b- Yağlı gıdalardan kaçınmak
c- Lif içeren taze meyve ve sebzeleri bol tüketmek
d- Kadınları 3 yılda bir servikal smear testi yaptırması
e- Kadınları her ay düzenli olarak meme muayenesi yaptırması
c..a
KANSERDEN KORUNMAASAGIDAKILERDEN HANGISI YANLISTIR?

a- İki haftadan fazla bir süre sağlıktaki açıklanamayan değişiklikler olduğunda doktora baş vurmak
b- 40 yaştan sonra kolon ve rektum muayenesi yaptırmak
c- Genel sağlık ve diş kontrolü yaptırmak
d-hepsı
e-hıcbır
c-d
MEME KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a.. Kitle veya meme başı akıntısı,
b.. yakın akraba veya ailede meme kanseri öyküsünün bulunması,
c.. 35 yaş üzeri özellikle 50 yaş ve sonrası, yağdan zengin diyet,
d..erken menarş ve menapoz, çocuk doğurmamış olmak, ilk çocuğu 30 yaş üzerinde doğurmak
e..hepsı
c..e
AKCİĞER KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a.. Sigara,
b.. 15 yaşından önce sigaraya başlamak,
c..mesleki nedenlerle aspesdoza maruz kalmak,
d.. 50 yaş ve üzerinde olmak
e..hepsı
c.. e

UTERUS – ENDOMETRĠUM- SERVİKS KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a.. Anormal kanama veya akıntı,
b.. geç (55 yaş üstü) menopoz,
c..diyabet, hipertansiyon, obezite,
d..35 yaş üzerinde olmak, çocuk doğurmamak, çok eşli cinsel yaşam
e..hepsı
c..hepsı
CİLT KANSERİ rısk faktorlerı nelerdır?
a..Uzun süre güneşe maruz kalmak,
b..açık renk tenliler, doğuştan ben yada melanomu olanlar,
c.. kömür veya katran ile çalışıyor olmak,
d.. doğuştan ben yada melanom olması, ailede melanoma öyküsü
e..hepsı
c..e
ORAL KANSER rısk faktorlerı nelerdır?
a..Aşırı sigara ve alkol tüketme,
b.. akıntı, kötü ağız hijyeni,
c.. dudakların aşırı güneşe maruz kalması
d.hepsı
e..hıcbırı
c..e
1)MEME KANSERİ YERLEŞİMİNDE AREOLA VE ÜST İÇ KADRAN EŞLEŞMESİ HANGİ ŞIKTA DOĞRU VERİLMİŞTİR?
a-%50-%18
b)-%11-%6
c-%18-%15 **
d-%15-%18 e-%6-%50

2) MEME KANSERİNİN HORMONAL TEDAVİSİNDE BAŞVURULAN İLAÇ NEDİR?
a-levotroksin
b-asetil sistein
c-metilparaben
d-tamoksifen **
e-estradiol

3) BİRDEN FAZLA KANSER ODAĞI ARANIYORSA YAPILACAK EN DOĞRU TARAMA YÖNTEMİ NEDİR?
a-mammografi
b-ultrason
c-kkkm
d-manyetik rezonans **
e-klinik muayene

4) MEME KANSERİNDEN KORUNMADA EN ETKİLİ YÖNTEM OLAN KKMM NE ZAMAN YAPILIR?
a-senede
3 kez
b-her ay adetliyken
c-doktor kontrolünde her ay
d-menstrüasyonun bitiminden sonraki 5-7 günlerde**

5)* FORGUE* BELİRTİSİ NEDİR?
a-meme başında çökme
b-kahverengi akıntının olması
c-meme derisinde sınırlı ödem
d-deride eritem ve ülserasyon
e-tümörlü memenin yukarıda dik ve dolgun olması**

6)HANGİSİ MEME CA MAJÖR RİSK FAKTÖRLERİNDEN DEĞİLDİR?
a-1.dereceden yakınlarda ca öyküsü
b-cinsiyet
c-menarşın 12 yaşın altında olaması**
d-yaş
e-daha önceden ca öyküsü bulunması

7) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEMENİN BÜYÜK KANALLARINDA SIVI BİRİKMESİYLE OLUŞAN BAKTERİ ENFEKSİYONUDUR?
a-mastit
b-kanal ektazisi **
c-fibrokistik
d-fibroadenom
e-forgue

8)SÜT BEZLERİ HAKKINDA HANGİSİ YANLIŞTIR?
a) Süt bezleri lob adı verilen gruplarda toplanmaktadır.
b)Her lob, pek çok sayıda daha küçük lob içermektedir.
c)süt bezi her biri ayrı bir salgı kanalı ile meme başına açılan 25-30 lobdan oluşmaktadır.**
d)Her lobda 20-40 kadar lobül bulunmaktadır. .
e)Lobül, toplayıcı bir duktus çevresine yerleşmiş 10-100 kadar alveolden (asinüs) oluşmaktadır. Not:15-20 lob olacak

9) DUKTUS LAKTİFORUS AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
a)toplayıcı kanallar**
b)süt sinüsleri
c)meme mezleri
d)meme başı

10)EN SIK GÖRÜLEN MEME HASTALIĞI HANGİSİDİR?
a)fibrokistik hastalık**
b)fibroadenom
c)kanal ekstazisi
d)mastitits

11) FİBROKİSTİK HASTALIK HAKKINDA HANGİSİ SÖYLENEMEZ?
a)Asemptomatik olabileceği gibi, ağrı, hassasiyet veya değişik boyutlarda memede ele gelen kitle şeklinde belirtiler de görülebilir.
b) Fibrokistik hastalıkta fibröz bağ dokusunda aşırı bir proliferasyon, duktus epitelinde ve lobüllerde hiperplazi gibi değişiklikler kanser belirtileridir**
c)Meme kistleri 35-50 yaş arasında perimenapozal dönemde oldukça sık görülen lezyonlardır.
d)Meme kistleri meme lobüllerinden kaynaklanan içi sıvı dolu lezyonlardır.

12)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)Erkeklerde meme kanseri kadınlara göre 14 kat daha çok görülür**
b)Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artar
c)20 yaşından önce çok ender olan meme kanserinin sıklığı 30 yaşından sonra giderek artar, bu artış 40 yaş dolaylarında hızlanır
d)60’lı yaşlarda en yüksek düzeylerine ulaşır

13)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)Meme kanseri tedavisi görmüş kadınlarda ikincil meme kanseri riski, ilk kanser tanısından sonraki her yıl için %1 azalmaktadır**
b) Atipik hiperplazi saptanan kadınlarda ise meme kanseri oluşma riski 4 kat fazladır
c) Yakın aile bireylerinde meme kanseri öyküsünün bulunması, riski 2–3 kat artırır.
d)Meme kanserinin erken yaşta çıkması ve bilateral olması, riski önemli derecede artırır.
e)Menopoz öncesi dönemde meme kanseri görülen bir hastanın birinci derece akrabasında risk normalin 3 katıdır.

14) YAKIN AİLE BİREYLERİNDE MENOPOZ ÖNCESİ, ÇİFT TARAFLI MEME KANSERİ SAPTANAN KADINLARDA RİSK KAÇ KAT ARTAR VE YÜZDE KAÇINDA KANSER GELİŞME RİSKİ VARDIR?
a)9 kat artmakta ve %50’sinde kanser gelişme olasılığı vardır**
b) 6 kat artmakta ve %40’inde kanser gelişme olasılığı vardır
c) 8 kat artmakta ve %70’inde kanser gelişme olasılığı vardır
d) 4 kat artmakta ve %20’inde kanser gelişme olasılığı vardır

15)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a) Günde 2-3 bardak alkol alan kadınlarda meme kanseri riski 1.4-1.7 kat artmaktadır.
b) Yasam boyu maruz kalınan östrojen miktarı arttıkça meme kanseri olma riski de artmaktadır
c) Adölesan dönemde gelişimini tamamlamamış meme dokusu radyasyona duyarlı olup, maruz kalma sonrası gelişme bozuklukları ve meme kanseri oluşabilmektedir.
d) Menopozdaki kadınlara uzun süreli (15 yıl üzeri) östrojen hormonu verilmesi meme kanseri riskini azalttığı saptanmıştır **

16)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME KANSERİNİN BELİRTİ VE BULGULARINDANDIR?
a)Ağrısızdır ,hareketsizdir
b)Tek taraflı ve süreklidir
c) şekilsiz ve zor palpe edilir
d) Sınırları kısmen belirlenebilir
e)hepsi**

17) MEME KANSERİNİN KADRANLARA GÖRE GÖRÜLME ORANI HANGİ ŞIKTA DOĞRU VERİLMİŞTİR?
a) üst dış kadranda %50, areola bölgesinde %18,
b))üst iç kadranda %15, alt dış kadranda %11
c) alt iç kadranda %6
d)hepsi**

18) HANGİSİ MEME KANSERİNDE ERKEN TANI YÖNTEMLERİNİNDENDİR?a)kendi kendine meme muayenesi (KKMM)
b)fizik muayene
c) mamografi
d)hepsi**

19) AMERİKAN KANSER BİRLİĞİ’NİN 40 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA BELİRTİ VERMEYEN MEME KANSERİNİN ERKEN TANISI İÇİN ÖNERDİĞİ TARAMA REHBERİNE GÖRE HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)her ay kkmm
b)her yıl klinik muayene
c)her yıl mamografi
d)üç yılda bir klinik muayene**

20) MEMEDEKİ PALPE EDİLEMEYEN KİTLELERİ BELİRLEMENİN EN İYİ YÖNTEMİ HANGİSİDİR?
a)klinik muayene
b)ultrasonografi
c)mamografi**
d)sintigrafi

21) KANSERLİ KİTLE VE ONUN ETRAFINDAN BİR MİKTAR SAĞLIKLI MEME DOKUSU NUN ALINMASINA NE DENİR?
a)mastektomi
b)Lumpektomi **
c)segmentektomi
d)hepsi

22) MASTEKTOMİ SONRASI MEME REKONSTRÜKSİYONU NEDİR?
a) Kaybedilen memenin yerine yenisinin oluşturulmasıdır**
b)mastektomi sonrası meme kontrolüdür
c)mastektomi sonrası kemoterapidir
d)mastektomi sonrası radyoterapidir

23)KEMOTERAPİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?
a)Koltuk altı lenf nodülleri pozitif olanlarda
b)uzak metastazı tespit edilemeyen cerrahide
c) radyoterapi veya her ikisiyle birlikte tedavi edilebilen evre 2 ve 3’deki hastalarda asıl tedaviye ek olarak
d)hepsi***

24)HANGİSİ MEME KANSERİNDE HEMŞİRELİK BAKIM VE YÖNETİMİNİN AMAÇLARINDANDIR?
a)Meme kanseri olan hastanın tedavi seçenekleriyle ilgili karar verme sürecine aktif katılması
b)tedavi planına tümüyle uyması
c)yardımcı tedavinin yan etkilerine katlanması
d)değer verdiği kişilerle sağlık çalışanının sağladığı destekten tatmin olması
e)hepsi***

25)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME KANSERİNDE AMELİYAT ÖNCESİ HEMŞİRELİK BAKIMINDA YER ALMAZ?
a)Hastaya ilk 24 saat kolunu ve omuzunu hareket ettirmemesi gerektiği ve bir yastık üzerinde yükseltilerek lenfatik ve venöz akışın kolaylaştırılacağı anlatılmalıdır
b) Hemşire ameliyat öncesi dönemde hastaya ve ailesine tedavinin yan etkilerinden, kişisel bakım uygulamalarından söz edilmemelidir***
c) Ameliyat öncesi hastaya mastektominin neden yapılacağı, yararları, psikolojik ve kozmetik etkileri iyice anlatılmalı ve tartışılmalıdır
d)Hastaya muhtemel kesi yeri açıklanır, drenler ve drenaj materyali hakkında bilgi verilir

26)HANGİ ŞIK MASTEKTOMİ YAPILMASI PLANLANAN BİR HASTAYA VERİLECEK AMELİYAT ÖNCESİ EĞİTİM KONULARINI İÇERMEKTEDİR?
a)Hastanede uygulanacak rutin yatış işlemleri ve ameliyat öncesi rutin fiziksel hazırlık işlemleri
b)İnsizyon şekli, yeri, drenaj sistemi,solunum egzersizleri
c)Yatak içinde dönme ve oturma, omuz ve kol egzersizleri
d)Etkilenen taraftaki kolun elevasyonu ve el ,kolun bakımı
e)hepsi***

27) MEMEDE OLUŞAN LENFATİK SIVININ ÇOĞUNLUĞU HANGİ LENF NODLARINDA DRENE OLUR?
a. Koltuk altı lenf nodu***
b. İnternal mammarian lenf nodları
c. Supklavikular lenf nodları
d. Pektoral lenf nodları e. Parasternal lenf nodları

28)MASTİTİTE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ İÇİN AŞAĞIDA VERİLENLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?
a. Hasta emziriyorsa emzirmesi durdurulur
b. Ağrının azaltılması ve hastanın rahatlatılması için memeye soğuk ıslak kompres uygulanabilir
c. Süt kanallarının boşaltılması gerekir***
d. Emzirmek bebek için zararlıdır
e. Hepsi doğrudur

29)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ 40 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN ERKEN TANI VE TARAMADA KLİNİK MUAYENENİN YAPILMA SIKLIĞIDIR?
a)3 yılda bir klinik muayene
b)6 yılda bir klinik muayene
c)12 ayda bir klinik muayene***
d)2 yılda bir klinik muayene
e)18 ayda bir klinik muayene

30) MASTEKTOMİ SONRASI GÜNLÜK YAŞAMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR HANGİ ŞIKTA YANLIŞ VERİLMİŞTİR?
a) Ameliyattan sonra ilk 3 ay ameliyat olan taraftaki kolunuzun üzerine yatmayınız,
b) Size anlatılan egzersizleri doğru ve düzenli olarak yapınız
c)Ameliyat olan taraftaki kolunuzdan enjeksiyon, aşı, akupunktur yaptırmayınız; kan aldırmayınız ve tansiyon ölçtürmeyiniz.
d) sıkan giysiler giymeniz gerekekir.***
e) Ameliyat olan taraftaki kolunuzla ağır eşya taşımayınız

31)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ RADYASYON TEDAVİSİNDE DOĞRUDUR?
a)radyo terapi verilen bölge ovalama ve keselemekten kaçınılır
b)bu bölgede sabun pudra parfüm kozmetik eşya kullanılmaz
c)bu bölgeye doğruda sıcak veya soğuk uygulama yapılmaz
d)eğer güneşe maruz kalacaksa faktörü yüksek olan güneş koruyucu krem kullanılabilir
e)hepsi***

32) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MASTEKTOMİ SONRASI HASTANIN GÜNLÜK YAŞAMINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR İÇİNDE HATALI VERİLMİŞTİR?
a)Ameliyattan sonra ilk 3 ay ameliyat olan kol üzerinde yatılmaması
b)verilen egsersizlerin düzenli yapmanın önemi
c)ameliyat olan koldan tansiyon ölçülüp kan alınabilir***
d)aşırı sıkan giysi giyilmeyecek
e)ameliyatlı kol ile ağır eşya taşımayacak

33) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BASİT LENF DRENAJI MASAJINI TANIMLAR
a)elle yapılır
b)sadece lenf ödem gelişen kolu değil göğsü ve sırtıda kapsamalıdr
c)sıvazlama şeklinde olmalıdır
d)kaymayı sağlayıcı herhangi bir madde kullanılmamalıdır
e)hepsi***

34) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ LENF ÖDEMİNE YÖNELİK HEMŞİRELİK BAKIMINDA DOĞRU DEĞİLDİR?
a)kol elevasyona alınır
b)elastik bandajla sarılır
c)tuzdankısıtlı diyet uygulanır
d)hastaya lenf ödemine yönelik eğitim verilir
e)sadece lenf ödemi olan kola masaj uygulanır***

35) MASTEKTOMİ SONRASI KİŞİDE KARŞILAŞAN EN ÖNEMLİ SORUN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
a)deride ülserasyon ***
b)lenf ödemi
c)ağrı
d)forgue belirtisi

36) MEME KANSERİNDE MİKRO METASTAZI YOK ETMEK İÇİN KULLANILAN TEDAVİ HANGİSİDİR?
a)cerrahi tedavi
b)kemoterapi***
c)hormonal tedavi
d)radyo terapi
e)mastektomi

37) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME KANSERİ BELİRTSİ DEĞİLİDİR?
a) kitlenin ağrılı olması***
b)kitlenin hareketsiz olması
c)meme başı akıntısının kanlı olması
d)tümör taşıyan göğsün yukarı çekik dik ve gergin olması
e)deride ödem

38) AŞAĞDAKİLERDEN HANGİSİ MEME KANSERİNDE MAJÖR RİSK FAKTÖRLERİNDEN DEĞİLDİR?
a)cinsiyet (kadınolmak)
b)40 yaşın üstünde olmak
c) yağlı diyet**
d)daha önce memenin geçirdiği kanser
e)birinci derecede yakınlarında meme kanseri öyküsü olması

39) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MASTİT VE ABSEYE YÖNELİK HEMŞİRELİK BAKIMINDAN DEĞİLDİR?
a)süt kanallarının boşaltılması önerilir
b)ilaçlarını düzenli alması sağlanır
c)hastalığından dolayı kesinlikle emzirmeyi bırakması söylenir**
d)ağrıyı azaltmak için sıcak uygulama yapılır

40) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEMEDE OLUŞAN LENFATİK SIVININ EN ÇOK DÖKÜLDÜĞÜ YERDİR?
a)internal mamarial lenf nodları
b)koltuk altı lenf nodları**
c)supraklavikular lenf nodları d)supskapılar nodlar

41) MEME CA LI HASTALARDA UYGULANAN CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
a)meme koruyucu ameliyatlar
b)mastektomi
c)meme rekonstrüksiyonları
d)hepsi**

42) LENFÖDEM İÇİN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)Kronik lenfödem çok sayıda nodülün çıkarıldığı ameliyat sonrasında görülür.
b)Radikal mastektomiden sonra görülme oranı %39.5 tir
c)Ameliyat olan taraftaki kol paranteral girişim ve kan basıncı ölçümü için kullanılmamalıdır.
d)Lenfödemde elastik bandaj ve kompresyon giysiler kullanılmamalıdır.***
e)Lenfödem gelişen kol elevasyona alınmalıdır.

43)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME PROFİLİNDE BULUNMAZ?
a)Duktus
b)Meme ucu
c)Yağ
d)Serratus anterior kası**
e)Pektoralis majör kası

44)MEME CA HAKKINDA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)Kadınlarda giderek sıklığı artmaktadır
b)Erkeklerde de görülebilir
c)Daha çok fibrokistik zeminde gelişir.**
d)Kalıtımın rolü vardır.
e)Üst dış kadranda daha çok görülür.

45)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME CA NIN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR?
a)Memede ağrı
b)Memede kitle**
c)Sarı renkli meme akıntısı
d)Kilo kaybı
e)Meme de kızarıklık

46)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MEME CA KİTLESİNİN ÖZELLİĞİ DEĞİLDİR?
a)Ağrısızdır
b)Tek taraflı ve süreklidir
c)Hareketlidir**
d)Şekilsiz ve zor palpe edilir
e)Sınırları kısmen belirlenebilir

47)HANGİSİ SİSTEMİK YAYILIM GÖSTEREN MEME CA NIN İDEAL TEDAVİSİDİR?
a)Lokal eksizyon
b)Mastektomi
c)Mastektomi_Radyoterapi
d)Kemoterapi
e)Mastektomi_Radyoterapi_Kemoterapi**
BAKIM 17.HAFTA SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

1-HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİNİN YARDIMCI ORGANLARINDAN DEĞİLDİR?
a) karaciğer
b) mide
c)safra kesesi
d)pankreastır.
e)hiçbiri

2- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİNİN SİNDİRİM, EMİLİM VE ATILIM OLAYLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN FONKSİYONLARDANDIR?
a)çiğneme
b)yutma
c)mide-bağırsak hareketleri
d)sekresyon
e)hepsi

3-SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARINDAN AĞIZ VE YAPILARI İLE İLGİLİ HANGİSİ DOĞRUDUR?
a)Ağız boşluğu önde dudaklar, yanlarda yanaklar ve altta ağız tabanı ile çevrelenir.
b)Ağız boşluğu içinde dil ve 32 adet diş bulunur.
c)submandibular, sublingual (pityalin ve mukus salgılar) ve paratis bezi olmak üzere üç çeşit salgı bezi bulunur.
d)Bezlerin salgılarını parasempatik sistem artırır, sempatik sistem ise azaltır.
e)hepsi

4-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SPİNAL KORDUN ÖNÜNDE, TREKEANIN ARKASINDA GÖĞÜS BOŞLUĞU İÇİNDE MEDİASTNUMDA YER ALAN 25 CM UZUNLUĞUNDA BİR BORUDUR?
a)Özefagus
b)Trekea
c)farenx
d)ağız boşluğu
e)larenx5-MİDE ANATOMİSİ İLE İLGİLİ HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)karın bölgesinin üst ve orta kısmında ve diyafragmanın hemen altında yer alır.
b) Boş iken 15-16 cm uzunluğunda ve duvarlar birbirine yağpışıktır.
c)Yukarıda özofagus, aşağıda duedonumun bulbus bölgesi ile birleşir.
d)Özofagus ile birleşim yerinde kardiyak (özofagial) sifinkter,
e)duedonum ile birleşim yerinde pilorik sifinkter yer alır.

6- ÖZEFAGUS YAPISINI OLUŞTURAN 4 TABAKA İÇTEN DIŞA DOĞRU HANGİ ŞIKTA DOĞRU SIRALANMIŞTIR?
a)submukoza, kas, fıbroz doku, mukoza,
b)mukoza, submukoza, kas ,fıbroz doku
c fıbroz doku, kas mukoza, submukoza
d) fıbroz doku, kas, submukoza, mukoza,
e) mukoza, submukoza, fıbroz doku, kas

7-BOŞ İKEN 15-16 CM UZUNLUĞUNDA OLAN MİDE HACMİ BOŞKEN NE KADARDIR?
a)0,1 litre
b)2 litre
c)1.5 litre
d)2,4
e)10cc

8-HANGİSİ MİDEYİ OLUŞTURAN BÖLGELERDEN DEĞİLDİR?
a)kardiya,
b)endotel
c)fundus,
d)korpus,
e)antrum ve pilor

9- MİDENİN İÇTEN DIŞA DOĞRU DÖRT TABAKASI VARDIR.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDE BU TABAKALAR İÇTEN DIŞA DOĞRU SIRALANMIŞTIR?
a)mukoza, submukoza, kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )ve seroza
b)kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik ),mukoza, submukoza ve seroza
c)seroza ,mukoza, submukoza ve kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )
d)mukoza,submukoza, seroza ve kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )
e)seroza,kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )mukoza ve submukoza

10- MİDENİN SALGILARINDAN HANGİSİ B12 VİT EMİLİMİNİ SAĞLAR?
a)mukus
b)gastrin
c)gastrik sekresyon
d)intrinsik faktör
e)hepsi

11-MİDENİN SALGILARINDAN HANGİSİ HCL SALINIMINI SAĞLAR?
a)mukus
b)gastrin
c)gastrik sekresyon
d)intrinsik faktör
e)hepsi

12-MİDENİN SALGILARINDAN HANGİSİ MİDEYİ KORUR?
a)mukus
b)gastrin
c)gastrik sekresyon
d)intrinsik faktör
e)hepsi

13- KİMUS NEDİR?
a)Mideye giren besin.
b)Midede besinlerin iyice karışması sonucu oluşan bulamaç.
c)kolon içeriği
d)duedonumdan salınan enzim
e)safra salınımı sonrası karışan bulamaç

14-ORTALAMA OLARAK MİDE NE KADAR SÜREDE BOŞALIR?
a)2-3 saatte
b)6-7 saatte
c)1 saatte
d)3-4 saatte
e)7-8 saatte

15-İNCE BAĞIRSAKLAR İLE İLGİLİ HANGİSİ DOĞRUDUR?
a)GİS’in toplam uzunluğunn 2/3 ünü oluşturur.
b)Yaklaşık 5-6 m uzunluğunda, 4cm çapındadır.
c)Anatomik olarak; üst bölüm duedonum, orta bölüm jejunum, alt bölüm ileumdur.
d)İleoçekal valv ile kalın bağısaklara bağlanır, bu bağlantı yerinde apendiks bulunur.
e)hepsi

16-HANGİSİ İNCE BAĞIRSAK DUVARI OLUŞTURAN TABAKALARDAN DEĞİLDİR?
a)mukoza,
b)submukoza,
c)İleoçekal valv
d)muskularis propria
e)serozadır.

17- KİMUSUN NÖTRALİZASYONU VE KALSİYUM, DEMİR EMİLİMİ HANGİ ORGANDA GERÇEKLEŞİR?
a)Duedonumda
b)midede
c)ince bağırsakda
d)safra kesesi
e)hepsi

18-HANGİSİ DEFEKASYONUN KONTROLÜNDE GÖREV ALIR?
a)kalın bağırsak
b)rektum
c)jejunum
d)anüs
e)apendiks

19-apendiks nerededir?
a)İnce bağırsakların İleoçekal valv ile kalın bağısaklara bağlandığı yerde.
b)midenin İnce bağırsaklara bağlandığı yerde
c)kolonun rectuma bağlandığı yerde
d)safra kesesi ile ince bağırsak arasında
e)transvers kolon ve desenden kolon arasında

20- HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİNİN HAREKETLERİNDENDİR?
a)Çiğneme ve Yutma
b)Peristaltik Hareket (ilerletici Hareket)
c)Kontraksiyonlar/Karıştırıcı hareket
d)Emilim
e)hepsi

21-HANGİSİ AĞIZDAKİ MUKUS SEKRESYONUNUN FAYDALARINDAN DEĞİLDİR?
a)ağzı sürekli ıslak tutar,
b)karbonhidrat sindirimini başlatır
c)besin atıklarında üreyen bakterilere karşı dişleri korur
d)besinleri ıslatarak kolay yutulmasını sağlar.
e)hepsi

22--AĞIZDA SUBLİNGUAL BEZDEN SALGILANAN PİTYALİNİN GÖREVİ HANGİSİDİR?
a)besin atıklarında üreyen bakterilere karşı dişleri korur
b)Besinleri parçalar,
c)sindirim mukozasının tahrişini önler
d)nişastayı şekere dönüştürerek karbonhidrat sindirimini başlatır.
e)besinleri ıslatarak kolay yutulmasını sağlar

23-Peristaltik hareketler kalın bağırsakta kaç saatte boşalmasını sağlayacak hızdadır?
a)1-2saat
b)15saat
c)48 saat
d) 24 saatte
e)36 saat

24-EMİLİM İLE İLGİLİ HANGİSİ DOĞRUDUR?
a)Emilim kana ve lenf sistemine olur.
b)Ağızdan bazı ilaçlar emilir.
c)mideden su, alkol, demir, vitaminler, glukoz ve ilaçlar emilir.
d) Kalın bağırsaklarda az miktarda su ve elektrolit emilimi gerçekleşir.
e)hepsi

25-KİMUSUN KONTROLLÜ OLARAK DUEDONUMA GEÇMESİNİ SAĞLAYAN YAPI HANGİSİDİR?
a)Pilor pompası
b)Villilerin hareketleri
c) Peristaltik hareketler
d)tükrük bezleri
e)hepsi

26-EMİLİM HANGİ YOLLA GERÇEKLEŞİR?
a)aktif transport,
b)diffüzyon,
c)ozmoz
d)pinositoz
e)hepsi

27-TEMEL BESİN ÖĞELERİNİN EMİLİMİ BÜYÜK ÖLÇÜDE NEREDE GERÇEKLEŞİR?
a)ince bağırsaklarda
b)midede
c)kalın bağırsakta
d)pilorda
e)hepsi

28-HEMŞİRE HASTANIN SİNDİRİM SİSTEMİNE AİT SORUNU SAPTAMAK İÇİN ÖNCELİKLE HANGİ DEĞERLENDİRMELERİ YAPAR?
a)Öykü alınır,Fiziksel değerlendirme yapılır
b Tanı testleri uygulanır
c)Gözlem ve Perküsyon
d)Oskültasyon ve Palpasyon
e)hepsi

29-SİNDİRİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ HASTALIKLARIN TEŞHİSİNDE KULLANILAN TANI TESTLERİNDEN DEĞİLDİR?
a)Laboratuar testleri
b)Radyolojik incelemeler
c)İVP
d)Ultrasonografi ,Tomografi
e)Endoskopik incelemele

30-HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN TANI TESTLERİ UYGULANACAK HASTALARA KARŞI HEMŞİRENİN GENEL SORUMLULUKLARINDANDIR?
a)Sağlıklı beslenme ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açacak yiyecekler ve tanıdan sonra özel diyete gereksinim varsa, diyete ilişkin bilgi verilir.
b)İşlem öncesi, sırası ve sonrasında yeterli hidrasyonun sağlanması ve sürdürülmesi için eğitim yapılır.
c)Endoskopik işlemler yapılmışsa, kullanılan aletlerin su ve deterjanla temizliğini, %2' lik gluteraldehit ile dezenfeksiyonu sağlanır
d)İşlem sırasında hastaya emosyonel destek sağlanır, hasta ve ailesi cesaretlendirilir.
e)hepsi

31-HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARININ TANISI İÇİN, ENDOSKOPİK İŞLEMLE HEDEF ALANIN DİREKT OLARAK GÖRÜNTÜLENMESİDİR?
a)endoskopik ultrasonografi
b)direkt radyografi
c)Kolon grafısi
d)tomografi
e)İVP

32-HEMŞİRENİN İNCE BAĞIRSAK GRAFİSİ ÇEKİLECEK HASTAYA YAKLAŞIMLARINDAN HANGİSİ DOĞRUDUR?
a)Yapılacak işlem açıklanır, varsa soruları yanıtlanır.
b)İşlemden sonra hastanın bol sıvı alması sağlanmalı, defekasyon yapıp yapmadığı izlenmeli ve radyopak « maddenin atıldığından emin olunmalıdır.
c)kolon temizliği yapılır.
d)İşlemden lgün önce düşük posalı diyet, bol sıvı ve laksatif verilir.
d)Laksatifler;Crohn hastalığı, şiddetli diyaresi ya da ileostomisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.
e)hepsi

33-KOLON GRAFISİ ÇEKİLECEK HASTAYA UYGULANACAK HEMŞİRELİK GİRİŞİMİ HANGİSİDİR?
a)radyopak madde rektal yoldan verilir.
b)İşlem öncesi ilk 2 gün diyet uygulanır ve laksatif verilir.
c)Diyette, ilk gün sebze, meyve ve et verilmez, bol sıvı verilir.İkinci gün sadece 2 litre sıvı verilir.
d)Demir ilaçları kullanıyorsa 2 gün kullanmaması söylenir. -
e)hepsi

34-RADYOPAK MADDENİN TAMAMEN ATILABİLMESİ İÇİN HANGİ İŞLEM GEREKEBİLİR?
a)hastanın bol sıvı alması sağlanmalı gerekirse laksatif verilmeli
b)posasız diyet verilmeli
c)demirden zengin gıdalar verilmeli
d)bol lifli gıdalar verilmeli
e)hepsi

35-BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇEKİLECEK HASTA HAZIRLIĞINDA HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)İşlem öncesi ilk 2 gün diyet uygulanır ve laksatif verilir.
b)İşlemden önce 6-8 saat aç kalması söylenir.
c)Eğer kullanılacaksa kontras maddeler oral yada intravenöz yoldan uygulanır.
d)Allerjik reaksiyonlara karşı hasta yakından izlenir ve önlem alınır.
e)Eğer baryumlu radyolojik görüntüleme yapılacaksa, BT' den sonra yapılması planlanmalıdır.

36- MAGNETİK RESONANS ÇEKİLECEK HASTAYA UYGULANACAK GİRİŞİMLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?
a)İşleme ilişkin bilgi verilir ve İşlemden önce 6-8 saat aç kalması söylenir..
b)Kapalı yer fobisi olup olmadığı sorulur. Kapalı yer fobisi olan hastalar için açık MR makinaları kullanılır.
c)Hasta üzerindeki tüm takı ve metaller çıkarılır ve İşlemin 30-60 dakika süreceği ve işlem sırasında sesler duyabileceği anlatılır.
d)Herhangi bir sorun olduğunda, uyarı cihazı ile görevlileri çağırabileceği söylenir.
e)hepsi

37-HANGİSİ TEKNİSYUM, İYOD GİBİ RADYOAKTİF İSOTOPLARIN KULLANILDIĞI BİR GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİDİR?
a)Kolon grafısi
b)Sintigrafi
c)Bilgisayarlı Tomografi
d)Magnetik resonans
e)özofagogastroduodenoskopi

38-HANGİSİ SİNTİGRAFİNİN KULLANILDIĞI ALANLARDAN DEĞİLDİR?
a)Organların büyüklüğündeki değişiklikler,
b)anatomik yerleşim bozuk-lukları,
c)Karın içindeki kan damarları, abseler, fıstüller,kanama alanları ve yumuşak doku değerlendirilir
d) neoplazm varlığını belirlemek için kullanılır.
e)kistik ya da abse gibi odaksal lezyonlar değerlendirilir.

39-HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN ENDOSKOPİK YÖNTEMLERDEN DEĞİLDİR?
a)Fibroskopi/özofagogastroduodenoskopi,
b)anoskopi, proktoskopi,
c)kolonoskopi,sigmoidoskopi,
d)sistoskopi
e)ince bağırsak enteroskopisi

40- FİBERSKOP ADI VERİLEN FİBEROPTİK LENSLİ, ESNEK BİR ALET İLE YAPILAN ÖZOFAGUS, MİDE VE DUEDONUM MUKOZASI DEĞERLENDİRİLDİĞİ İŞLEM HANGİSİDİR?
a)Fibroskopi/özofagogastroduodenoskopi
b)anoskopi, proktoskopi,
c)kolonoskopi,
d) sigmoidoskopi
e)ince bağırsak enteroskopisi

41- ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ FİBROSKOPİSİNİN KULLANIM AMACI HANGİSİNDE DOĞRU VERİLMİŞTİR?
a)özofagus, mide ve duedonum mukozası değerlendirilir.
b)özofagus, mide ve duedonum anomalileri, inflamatuar, neoplastik veya infeksiyon hastalıklarının tanısı için kullanılır.
c)özofagus ve mideden doku yâda salgı örnekleri almada kullanılır.
d)endoskopik tedavide kullanılır.
e)hepsi

42-HANGİSİ ENDOSKOPİ YAPILACAK OLAN HASTAYA UYGULANACAK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDEN DEĞİLDİR?
a)İşleme ilişkin bilgi verilir, İşlemden önce 10-12 saat aç kalması söylenir.
b)İşleme başlamadan önce, ağzına lokal anestezik sprey sıkılır ya da gargara yaptırılır.
c)Hekim istemine göre sedasyon için IV olarak midazolam, sekresyonları azaltmak için atropin uygulanır.
d)hastaya bir gece önce lavman yapılır.
e)Takma dişi veya protezi varsa çıkartılır.

43-HANGİSİ ENDOSKOPİ YAPILAN HASTAYA UYGULANACAK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?
a)İşlem sırasında, salyayı silmek ve gerekli malzemeleri sağlamak için hastanın sol tarafında durulmalıdır.
b)Nabız ve kan basıncı sık sık kontrol edilir. Sedasyona bağlı değişikliklerin olabileceği unutulmamalıdır.
c) Sedasyonun etkisi geçtikten ve hasta tamamen uyandıktan sonra evine gönderilebilir.
d)Sedasyon yapılan hastaya, İşlemden sonra 10-12 saat araba ve makine kullanmaması söylenir.
e)hepsi

44-HANGİSİ ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ FİBROSKOPİSİNİN KOMPLİKASYONLARINDANDIR?
a)Kanama
b)ağrı
c)yutma güçlüğü
d)vücut ısısında artış
e)hepsi

45-HANGİ YÖNTEMLE ERKEKTE PROSTAT, KADINDA UTERUS SERVİKSİNİN PALPASYONUNU SAĞLANIR?
a)Kolonoskopi
b)rektal tuşe
c)Oskültasyon
d)Palpasyon
e)Perküsyon

46-KALIN BAĞIRSAK HASTALIKLARININ MUAYENESİNDE YAPILAN REKTAL TUŞE İLE HANGİSİ DEĞERLENDİRİLİR?
a)Perianal inspeksiyon,
b)sifinkter tonüsünün kontrolü,
c)hemoroid, fıssür ve fıstül gibi patolojilerin saptanması,
d)rektum mukoza ve duvarının değerlendirilmesi,
e)hepsi

47-KOLONOSKOPİ YAPILAN HASTALARDA KOMPLİKASYONOLARAK GÖRÜLEBİLECEK BAĞIRSAK PERFORASYONU BELİRTİLERİNDENDİR?
a)Karın ağrısı, kramplar
b)kanama veya rektal kanama
c)karında gerginlik
d)ateş
e)hepsi

48-GASTRİK ANALİZ HANGİ AMAÇ İÇİN KULLANILIR?
a)mide mukozasının sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek
b)pilor veya duedonum obstrüksiyonlu hastalarda mide retansiyonunun varlığını değerlendirmek c)Zollinger Ellison sendromu gibi hastalıkların tanısı için kullanılır.
d)pilor veya duedonum obstrüksiyonlu hastalarda mide retansiyonunun derecesini değerlendirmek
e)hepsi

49-HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARDANDIR?
a) Ağrı ,bağırsak alışakanlıklarında değişiklik
b) Ağız Kokusu ,Disfaji
c) Bulantı ve kusma ,hazımsızlık
d) Regürjitasyon ,gaz
e)hepsi

50-HANGİSİ MİDE İÇERİĞİNİN ÖZOFAGUSA REFLÜSÜ SONUCUNDA SUBSTERNAL BÖLGEDE OLUŞAN VE BAZEN BOĞAZA KADAR YAYILAN YANMA HİSSİDİR.
a)Odinofaji
b) Disfaji
c) Retrosternal Yanma (Pirozis)
d) Regürjitasyon
e) Halitosis
BAKIM 17.HAFTA SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

1-HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİNİN YARDIMCI ORGANLARINDAN DEĞİLDİR?
a) karaciğer
b) mide****
c)safra kesesi
d)pankreastır.
e)hiçbiri

2- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİNİN SİNDİRİM, EMİLİM VE ATILIM OLAYLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN FONKSİYONLARDANDIR?
a)çiğneme
b)yutma
c)mide-bağırsak hareketleri
d)sekresyon
e)hepsi***

3-SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARINDAN AĞIZ VE YAPILARI İLE İLGİLİ HANGİSİ DOĞRUDUR?
a)Ağız boşluğu önde dudaklar, yanlarda yanaklar ve altta ağız tabanı ile çevrelenir.
b)Ağız boşluğu içinde dil ve 32 adet diş bulunur.
c)submandibular, sublingual (pityalin ve mukus salgılar) ve paratis bezi olmak üzere üç çeşit salgı bezi bulunur.
d)Bezlerin salgılarını parasempatik sistem artırır, sempatik sistem ise azaltır.
e)hepsi***

4-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SPİNAL KORDUN ÖNÜNDE, TREKEANIN ARKASINDA GÖĞÜS BOŞLUĞU İÇİNDE MEDİASTNUMDA YER ALAN 25 CM UZUNLUĞUNDA BİR BORUDUR?
a)Özefagus***
b)Trekea
c)farenx
d)ağız boşluğu
e)larenx

5-MİDE ANATOMİSİ İLE İLGİLİ HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)karın bölgesinin üst ve orta kısmında ve diyafragmanın hemen altında yer alır.
b) Boş iken 15-16 cm uzunluğunda ve duvarlar birbirine yağpışıktır.***
c)Yukarıda özofagus, aşağıda duedonumun bulbus bölgesi ile birleşir.
d)Özofagus ile birleşim yerinde kardiyak (özofagial) sifinkter,
e)duedonum ile birleşim yerinde pilorik sifinkter yer alır.

6- ÖZEFAGUS YAPISINI OLUŞTURAN 4 TABAKA İÇTEN DIŞA DOĞRU HANGİ ŞIKTA DOĞRU SIRALANMIŞTIR?
a)submukoza, kas, fıbroz doku, mukoza,
b)mukoza, submukoza, kas ,fıbroz doku ***
c fıbroz doku, kas mukoza, submukoza
d) fıbroz doku, kas, submukoza, mukoza,
e) mukoza, submukoza, fıbroz doku, kas

7-BOŞ İKEN 15-16 CM UZUNLUĞUNDA OLAN MİDE HACMİ BOŞKEN NE KADARDIR?
a)0,1 litre
b)2 litre
c)1.5 litre***
d)2,4
e)10cc

8-HANGİSİ MİDEYİ OLUŞTURAN BÖLGELERDEN DEĞİLDİR?
a)kardiya,
b)endotel***
c)fundus,
d)korpus,
e)antrum ve pilor

9- MİDENİN İÇTEN DIŞA DOĞRU DÖRT TABAKASI VARDIR.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDE BU TABAKALAR İÇTEN DIŞA DOĞRU SIRALANMIŞTIR?
a)mukoza, submukoza, kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )ve seroza****
b)kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik ),mukoza, submukoza ve seroza
c)seroza ,mukoza, submukoza ve kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )
d)mukoza,submukoza, seroza ve kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )
e)seroza,kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )mukoza ve submukoza

10- MİDENİN SALGILARINDAN HANGİSİ B12 VİT EMİLİMİNİ SAĞLAR?
a)mukus
b)gastrin
c)gastrik sekresyon
d)intrinsik faktör***
e)hepsi

11-MİDENİN SALGILARINDAN HANGİSİ HCL SALINIMINI SAĞLAR?
a)mukus
b)gastrin***
c)gastrik sekresyon
d)intrinsik faktör
e)hepsi

12-MİDENİN SALGILARINDAN HANGİSİ MİDEYİ KORUR?
a)mukus***
b)gastrin
c)gastrik sekresyon
d)intrinsik faktör
e)hepsi

13- KİMUS NEDİR?
a)Mideye giren besin.
b)Midede besinlerin iyice karışması sonucu oluşan bulamaç.***
c)kolon içeriği
d)duedonumdan salınan enzim
e)safra salınımı sonrası karışan bulamaç

14-ORTALAMA OLARAK MİDE NE KADAR SÜREDE BOŞALIR?
a)2-3 saatte
b)6-7 saatte
c)1 saatte
d)3-4 saatte***
e)7-8 saatte

15-İNCE BAĞIRSAKLAR İLE İLGİLİ HANGİSİ DOĞRUDUR?
a)GİS’in toplam uzunluğunn 2/3 ünü oluşturur.
b)Yaklaşık 5-6 m uzunluğunda, 4cm çapındadır.
c)Anatomik olarak; üst bölüm duedonum, orta bölüm jejunum, alt bölüm ileumdur.
d)İleoçekal valv ile kalın bağısaklara bağlanır, bu bağlantı yerinde apendiks bulunur.
e)hepsi**

16-HANGİSİ İNCE BAĞIRSAK DUVARI OLUŞTURAN TABAKALARDAN DEĞİLDİR?
a)mukoza,
b)submukoza,
c)İleoçekal valv***
d)muskularis propria
e)serozadır.

17- KİMUSUN NÖTRALİZASYONU VE KALSİYUM, DEMİR EMİLİMİ HANGİ ORGANDA GERÇEKLEŞİR?
a)Duedonumda***
b)midede
c)ince bağırsakda
d)safra kesesi
e)hepsi

18-HANGİSİ DEFEKASYONUN KONTROLÜNDE GÖREV ALIR?
a)kalın bağırsak
b)rektum
c)jejunum
d)anüs***
e)apendiks

19-apendiks nerededir?
a)İnce bağırsakların İleoçekal valv ile kalın bağısaklara bağlandığı yerde.***
b)midenin İnce bağırsaklara bağlandığı yerde
c)kolonun rectuma bağlandığı yerde
d)safra kesesi ile ince bağırsak arasında
e)transvers kolon ve desenden kolon arasında

20- HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİNİN HAREKETLERİNDENDİR?
a)Çiğneme ve Yutma
b)Peristaltik Hareket (ilerletici Hareket)
c)Kontraksiyonlar/Karıştırıcı hareket
d)Emilim
e)hepsi***

21-HANGİSİ AĞIZDAKİ MUKUS SEKRESYONUNUN FAYDALARINDAN DEĞİLDİR?
a)ağzı sürekli ıslak tutar,
b)karbonhidrat sindirimini başlatır***
c)besin atıklarında üreyen bakterilere karşı dişleri korur
d)besinleri ıslatarak kolay yutulmasını sağlar.
e)hepsi

22--AĞIZDA SUBLİNGUAL BEZDEN SALGILANAN PİTYALİNİN GÖREVİ HANGİSİDİR?
a)besin atıklarında üreyen bakterilere karşı dişleri korur
b)Besinleri parçalar,
c)sindirim mukozasının tahrişini önler
d)nişastayı şekere dönüştürerek karbonhidrat sindirimini başlatır***.
e)besinleri ıslatarak kolay yutulmasını sağlar


23-Peristaltik hareketler kalın bağırsakta kaç saatte boşalmasını sağlayacak hızdadır?
a)1-2saat
b)15saat
c)48 saat
d) 24 saatte***
e)36 saat

24-EMİLİM İLE İLGİLİ HANGİSİ DOĞRUDUR?
a)Emilim kana ve lenf sistemine olur.
b)Ağızdan bazı ilaçlar emilir.
c)mideden su, alkol, demir, vitaminler, glukoz ve ilaçlar emilir.
d) Kalın bağırsaklarda az miktarda su ve elektrolit emilimi gerçekleşir.
e)hepsi***

25-KİMUSUN KONTROLLÜ OLARAK DUEDONUMA GEÇMESİNİ SAĞLAYAN YAPI HANGİSİDİR?
a)Pilor pompası***
b)Villilerin hareketleri
c) Peristaltik hareketler
d)tükrük bezleri
e)hepsi

26-EMİLİM HANGİ YOLLA GERÇEKLEŞİR?
a)aktif transport,
b)diffüzyon,
c)ozmoz
d)pinositoz
e)hepsi***

27-TEMEL BESİN ÖĞELERİNİN EMİLİMİ BÜYÜK ÖLÇÜDE NEREDE GERÇEKLEŞİR?
a)ince bağırsaklarda***
b)midede
c)kalın bağırsakta
d)pilorda
e)hepsi

28-HEMŞİRE HASTANIN SİNDİRİM SİSTEMİNE AİT SORUNU SAPTAMAK İÇİN ÖNCELİKLE HANGİ DEĞERLENDİRMELERİ YAPAR?
a)Öykü alınır,Fiziksel değerlendirme yapılır
b Tanı testleri uygulanır
c)Gözlem ve Perküsyon
d)Oskültasyon ve Palpasyon
e)hepsi***

29-SİNDİRİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ HASTALIKLARIN TEŞHİSİNDE KULLANILAN TANI TESTLERİNDEN DEĞİLDİR?
a)Laboratuar testleri
b)Radyolojik incelemeler
c)İVP***
d)Ultrasonografi ,Tomografi
e)Endoskopik incelemele

30-HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN TANI TESTLERİ UYGULANACAK HASTALARA KARŞI HEMŞİRENİN GENEL SORUMLULUKLARINDANDIR?
a)Sağlıklı beslenme ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açacak yiyecekler ve tanıdan sonra özel diyete gereksinim varsa, diyete ilişkin bilgi verilir.
b)İşlem öncesi, sırası ve sonrasında yeterli hidrasyonun sağlanması ve sürdürülmesi için eğitim yapılır.
c)Endoskopik işlemler yapılmışsa, kullanılan aletlerin su ve deterjanla temizliğini, %2' lik gluteraldehit ile dezenfeksiyonu sağlanır
d)İşlem sırasında hastaya emosyonel destek sağlanır, hasta ve ailesi cesaretlendirilir.
e)hepsi***

31-HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARININ TANISI İÇİN, ENDOSKOPİK İŞLEMLE HEDEF ALANIN DİREKT OLARAK GÖRÜNTÜLENMESİDİR?
a)endoskopik ultrasonografi***
b)direkt radyografi
c)Kolon grafısi
d)tomografi
e)İVP

32-HEMŞİRENİN İNCE BAĞIRSAK GRAFİSİ ÇEKİLECEK HASTAYA YAKLAŞIMLARINDAN HANGİSİ DOĞRUDUR?
a)Yapılacak işlem açıklanır, varsa soruları yanıtlanır.
b)İşlemden sonra hastanın bol sıvı alması sağlanmalı, defekasyon yapıp yapmadığı izlenmeli ve radyopak « maddenin atıldığından emin olunmalıdır.
c)kolon temizliği yapılır.
d)İşlemden lgün önce düşük posalı diyet, bol sıvı ve laksatif verilir.
d)Laksatifler;Crohn hastalığı, şiddetli diyaresi ya da ileostomisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.
e)hepsi***

33-KOLON GRAFISİ ÇEKİLECEK HASTAYA UYGULANACAK HEMŞİRELİK GİRİŞİMİ HANGİSİDİR?
a)radyopak madde rektal yoldan verilir.
b)İşlem öncesi ilk 2 gün diyet uygulanır ve laksatif verilir.
c)Diyette, ilk gün sebze, meyve ve et verilmez, bol sıvı verilir.İkinci gün sadece 2 litre sıvı verilir.
d)Demir ilaçları kullanıyorsa 2 gün kullanmaması söylenir. -
e)hepsi***

34-RADYOPAK MADDENİN TAMAMEN ATILABİLMESİ İÇİN HANGİ İŞLEM GEREKEBİLİR?
a)hastanın bol sıvı alması sağlanmalı gerekirse laksatif verilmeli***
b)posasız diyet verilmeli
c)demirden zengin gıdalar verilmeli
d)bol lifli gıdalar verilmeli
e)hepsi


35-BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇEKİLECEK HASTA HAZIRLIĞINDA HANGİSİ YANLIŞTIR?
a)İşlem öncesi ilk 2 gün diyet uygulanır ve laksatif verilir.***
b)İşlemden önce 6-8 saat aç kalması söylenir.
c)Eğer kullanılacaksa kontras maddeler oral yada intravenöz yoldan uygulanır.
d)Allerjik reaksiyonlara karşı hasta yakından izlenir ve önlem alınır.
e)Eğer baryumlu radyolojik görüntüleme yapılacaksa, BT' den sonra yapılması planlanmalıdır.

36- MAGNETİK RESONANS ÇEKİLECEK HASTAYA UYGULANACAK GİRİŞİMLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?
a)İşleme ilişkin bilgi verilir ve İşlemden önce 6-8 saat aç kalması söylenir..
b)Kapalı yer fobisi olup olmadığı sorulur. Kapalı yer fobisi olan hastalar için açık MR makinaları kullanılır.
c)Hasta üzerindeki tüm takı ve metaller çıkarılır ve İşlemin 30-60 dakika süreceği ve işlem sırasında sesler duyabileceği anlatılır.
d)Herhangi bir sorun olduğunda, uyarı cihazı ile görevlileri çağırabileceği söylenir.
e)hepsi***

37-HANGİSİ TEKNİSYUM, İYOD GİBİ RADYOAKTİF İSOTOPLARIN KULLANILDIĞI BİR GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİDİR?
a)Kolon grafısi
b)Sintigrafi***
c)Bilgisayarlı Tomografi
d)Magnetik resonans
e)özofagogastroduodenoskopi

38-HANGİSİ SİNTİGRAFİNİN KULLANILDIĞI ALANLARDAN DEĞİLDİR?
a)Organların büyüklüğündeki değişiklikler,
b)anatomik yerleşim bozuk-lukları,
c)Karın içindeki kan damarları, abseler, fıstüller,kanama alanları ve yumuşak doku değerlendirilir***
d) neoplazm varlığını belirlemek için kullanılır.
e)kistik ya da abse gibi odaksal lezyonlar değerlendirilir.

39-HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN ENDOSKOPİK YÖNTEMLERDEN DEĞİLDİR?
a)Fibroskopi/özofagogastroduodenoskopi,
b)anoskopi, proktoskopi,
c)kolonoskopi,sigmoidoskopi,
d)sistoskopi***
e)ince bağırsak enteroskopisi

40- FİBERSKOP ADI VERİLEN FİBEROPTİK LENSLİ, ESNEK BİR ALET İLE YAPILAN ÖZOFAGUS, MİDE VE DUEDONUM MUKOZASI DEĞERLENDİRİLDİĞİ İŞLEM HANGİSİDİR?
a)Fibroskopi/özofagogastroduodenoskopi***
b)anoskopi, proktoskopi,
c)kolonoskopi,
d) sigmoidoskopi
e)ince bağırsak enteroskopisi

41- ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ FİBROSKOPİSİNİN KULLANIM AMACI HANGİSİNDE DOĞRU VERİLMİŞTİR?
a)özofagus, mide ve duedonum mukozası değerlendirilir.
b)özofagus, mide ve duedonum anomalileri, inflamatuar, neoplastik veya infeksiyon hastalıklarının tanısı için kullanılır.
c)özofagus ve mideden doku yâda salgı örnekleri almada kullanılır.
d)endoskopik tedavide kullanılır.
e)hepsi***

42-HANGİSİ ENDOSKOPİ YAPILACAK OLAN HASTAYA UYGULANACAK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDEN DEĞİLDİR?
a)İşleme ilişkin bilgi verilir, İşlemden önce 10-12 saat aç kalması söylenir.
b)İşleme başlamadan önce, ağzına lokal anestezik sprey sıkılır ya da gargara yaptırılır.
c)Hekim istemine göre sedasyon için IV olarak midazolam, sekresyonları azaltmak için atropin uygulanır.
d)hastaya bir gece önce lavman yapılır.***
e)Takma dişi veya protezi varsa çıkartılır.

43-HANGİSİ ENDOSKOPİ YAPILAN HASTAYA UYGULANACAK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?
a)İşlem sırasında, salyayı silmek ve gerekli malzemeleri sağlamak için hastanın sol tarafında durulmalıdır.
b)Nabız ve kan basıncı sık sık kontrol edilir. Sedasyona bağlı değişikliklerin olabileceği unutulmamalıdır.
c) Sedasyonun etkisi geçtikten ve hasta tamamen uyandıktan sonra evine gönderilebilir.
d)Sedasyon yapılan hastaya, İşlemden sonra 10-12 saat araba ve makine kullanmaması söylenir.
e)hepsi***

44-HANGİSİ ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ FİBROSKOPİSİNİN KOMPLİKASYONLARINDANDIR?
a)Kanama
b)ağrı
c)yutma güçlüğü
d)vücut ısısında artış
e)hepsi***

45-HANGİ YÖNTEMLE ERKEKTE PROSTAT, KADINDA UTERUS SERVİKSİNİN PALPASYONUNU SAĞLANIR?
a)Kolonoskopi
b)rektal tuşe ***
c)Oskültasyon
d)Palpasyon
e)Perküsyon

46-KALIN BAĞIRSAK HASTALIKLARININ MUAYENESİNDE YAPILAN REKTAL TUŞE İLE HANGİSİ DEĞERLENDİRİLİR?
a)Perianal inspeksiyon,
b)sifinkter tonüsünün kontrolü,
c)hemoroid, fıssür ve fıstül gibi patolojilerin saptanması,
d)rektum mukoza ve duvarının değerlendirilmesi,
e)hepsi***

47-KOLONOSKOPİ YAPILAN HASTALARDA KOMPLİKASYONOLARAK GÖRÜLEBİLECEK BAĞIRSAK PERFORASYONU BELİRTİLERİNDENDİR?
a)Karın ağrısı, kramplar
b)kanama veya rektal kanama
c)karında gerginlik
d)ateş
e)hepsi***

48-GASTRİK ANALİZ HANGİ AMAÇ İÇİN KULLANILIR?
a)mide mukozasının sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek
b)pilor veya duedonum obstrüksiyonlu hastalarda mide retansiyonunun varlığını değerlendirmek c)Zollinger Ellison sendromu gibi hastalıkların tanısı için kullanılır.
d)pilor veya duedonum obstrüksiyonlu hastalarda mide retansiyonunun derecesini değerlendirmek
e)hepsi***

49-HANGİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARDANDIR?
a) Ağrı ,bağırsak alışakanlıklarında değişiklik
b) Ağız Kokusu ,Disfaji
c) Bulantı ve kusma ,hazımsızlık
d) Regürjitasyon ,gaz
e)hepsi***

50-HANGİSİ MİDE İÇERİĞİNİN ÖZOFAGUSA REFLÜSÜ SONUCUNDA SUBSTERNAL BÖLGEDE OLUŞAN VE BAZEN BOĞAZA KADAR YAYILAN YANMA HİSSİDİR.
a)Odinofaji
b) Disfaji
c) Retrosternal Yanma (Pirozis)***
d) Regürjitasyon
e) Halitosis
• 1. HANGİSİ BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN BELİRTİSİ DEĞİLDİR?
A. Pollaküri
B. Noktüri
C. Disüri
D. Hematüri
E. idrar projeksiyonunda ve kalibresinde artma

2. PROSTATEKTOMİ GEÇİREN HASTANIN BAKIM YÖNETİMİ İÇİN VERİLENLERDEN YANLIŞ OLANI İŞARETLEYİNİZ?
A. Sıvı alımı kısıtlanmalıdır
B. Hastaya rektal sifinkteri sıkıştırması öğretilmelidir.
C. Konstipasyon önlenmelidir
D. Oturma banyosu ve ısı uygulanabilir
E. perine egzersizleri öğretilmelidir.

3. HİDROSEL NEDİR?
A. Testisin akut inflamasyonudur
B. Testislerin skrotuma inmemesidir.
C. Testisleri örten tunika vaginalisin iki yaprağı arasında fazla sıvı birikmesidir
D. Testis ven pleksusun bir ya da tüm dallarında silindirik ya da iğ şeklinde genişlemesidir.
E. Spermatik kordonun ani olarak kendi etrafında dönmesidir.

4-testisin akut inflamasyonuna ne denir?
a- kriptoşirzm
b-hidrosel
c-varikosel
d-orşit
d-hiçbiri

5-inmemiş testisin karşılığı nedir?
a- varikosel
b-hidrosel
c-orşit
d-spermatosel
e-kriptorşidizm

6.)--------------------BEDENDEN SIVI ATILIMINI DÜZENLER, PROTEİN METABOLİZMASININ SON ÜRÜNLERİ OLAN ÜRE, ÜRİK ASİT VE KREATİNİ ATAR, KAN BASINCININ DÜZENLENMESİNDE ÖNEMLİ ROLÜ OLAN RENNİN ENZİMİNİ YAPAR.
a-böbrekler
b.)üreterler
c.)mesane
d.)veziküler seminalisler
e.)hiçbiri
c=

7.)İDRARI MESANEYE TAŞIYAN NEDİR?
a.)böbrek
b.)üreterler
c.)üretra
d.)penis
e.)spermatik kordon
c=

8.)İDRARI TOPLAYAN YAPI NEDİR?
a.)böbrek
b.)üreterler
c.)üretra
d.)mesane
e.)spermatik kordon
c=

9.) ----------------------idrarın dısarı atılmasını sağlar. Kadında 4 cm, erkekte 20 cm boyundadır.
a.)böbrek
b.)üreterler
c.)üretra
d.)mesane
e.)spermatik kordon
c=

10-mesanede ne kadar idrar birikirse idrar yapma hissedilir?
a-100
b-200
c-300
d-170
e-150

11-) HANGİSİ ÜRİNER SİSTEM ANA BÖLÜMLERİNDEN DEĞİLDİR?
A-) Üreter
B-) Üretra
C-) Mesane
D-) Skrotum
E-) Böbrek

12-) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YAPI OLARAK EN İÇTE BULUNUR?
A-) Prostatik üretra
B-) Membranöz üretra
C-) Penil üretra
D-) Dış üretra
E-) Hiçbiri

13-) HANGİSİ SPERMİN DEPOLANMASI,TAŞINMASI VE OLGUNLAŞMASI İÇİN GEREKLİ ORGANDIR?
A-) Ductus deferens
B-) Epididimis
C-) Skrotum
D-) Prostat
E-) Veziküla seminalis

14-) PROSTAT KANSERİNİN ERKEN TANISI İÇİN 40 YAŞINDAN SONRA HANGİ MUAYENE YAPILIR?
A-) Skrotum ve testis muayenesi
B-) Penis muayenesi
C-) PSA
D-) Rektal muayene
E-) Fiziksel muayene

15-) ÜROGENİTAL SİSTEMDE BENİGN VE MALİGN TÜMÖRLERDEN EN FAZLA ETKİLENEN ORGAN HANGİSİDİR?
A-) Mesane
B-) Üretra
C-) Skrotum
D-) Testisler
E-) Prostat

16-) BPH (BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİ)HAKKINDA VERİLENLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
A-) Genelde 40 yaş üzeri erkeklerde görülür
B-) Kesin sebebi belli değildir
C-) Prostat bezinin büyümesi sonucu Ürogenital organlara baskı yapmasıyla karakterizedir
D-) Çok hızlı gelişir ve aniden belirtiler ortaya çıkar
E-) BPH de rektal muayeneylede tanı konabilir

17-) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PROSTAT KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN BİRİSİDİR?
A-) Hormonal tedavi
B-) İlaç tedavisi
C-) Cerrahi tedavisi
D-) Radyoterapi
E-) Hepsi

18-testis ven pleksusun bir ya da tüm dallarında silindirik ya da iğ seklinde genişlemesine ne denir?
a-sistosel
b-spermatosel
c-orşit
d-varikosel
e-hiçbiri

19-erkek seks hormonu testesteronu ve erkek üreme hücresi spermleri yapan organ hangisidir?
a-üretra
b-üreterler
c-mesane
d-testis
e-penis

20-ıçerisinde sperm bulunan ağrısız kistik bir kitleye nedenir*
a-varikosel
b-sistosel
c-orşit
d-spermatosel
e-hidrosel

21-Aşağıdakilerden hangisi Üriner Sistemlerden değildir?
a• Böbrekler
b• Üreterler
c• Mesane
d• Üretra
e• Penis

22-Aşağıdakilerden hangisi Üriner Sistemledendir?
a• Böbrekler
b• Üreterler
c• Mesane
d• Üretra
e• Hepsi

23-Aşağıdakilerden hangisi Erkek Genital Sistemlerinden değildir?
a• Penis
b• Prostat
c• Üretra
d• Vezikula seminalisler
e• Bulboüretral bezler

24-Aşağıdakilerden hangisi Erkek Genital Sistemlerinden değildir?
a• Skrotum
b• Testisler
c• Epididimis
d• Prostat
e• Üreterler

25-Aşağıdakilerden hangisi Erkek Genital Sistemlerindendir?
a• Böbrekler
b• Üreterler
c• Mesane
d• Üretra
e• Hiçbiri

26-Aşağıdakilerden hangsi böbreklerin görevlerinden değildir?
a• bedenden sıvı atılımını düzenler,
b• rennin enzimini yapar.
c• idrarı mesaneye taşır
d• idrarı toplar
e• c ve d

27-mesanede ne kadar idrar bulunduğunda idrar yapma isteği hissedilir?
a• 100ml
b• 250ml
c• 150ml
d• 300ml
e• 130ml

28-Üratta için aşagıdakilerden hangisi doğrudur?
a• idrarın dışarı atılmasını sağlar
b• penil üretra penisin içinde yer alır ve penisin uç kısmına kadar uzanır.
c• Prostatik üretra mesanenin altında prostat bezi boyunca uzanır
d• membranöz üretra ürogenital diyafram içinde yer alan, dış sifinktere kadar uzanan kısımdır
e• hepsi

29-porastat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a• Hem seks hem de üriner sistem organıdır.
b• Mesanenin altında üretrayı saran koni şeklinde bir organdır.
c• Prostat alkali özellikte, koyu olmayan bir sıvı salgılar.
d• Prostatın salgıladığı sıvı spermlerin geçişini kolaylaştırır,

30-Vezikula seminalisler için aşağıdakilerden hangisidoğrudur?
a• Kese şeklinde bez özellikte yapılardır.
b• Mesane tabanının arkasında oblik olarak yer alırlar
c• spermin yaşaması için gereken salgı yaparlar.
d• Hepsi
e• Hiçbiri

31-Membranöz üretranın iki yanında yer alır. Seminal sıvıya mukoid bir salgı katar.aşağıdaki bezlerden hangisinin görevidir?
a• Bulboüretral Bezler
b• Skrotum
c• Testisler
d• Vezikula seminalisler
e• Hepsi

32-testislerin spermatogenez için gereksinim duydukları 32-33 0C’lik ısı ortamını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a• Skrotum
b• Testisler
c• Epididimi
d• Spermatik Kordon
e• Vezikula seminalisler

33-Erkek seks hormonu testesteronu ve erkek üreme hücresi spermleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
a• Testisler
b• Epididimi
c• Spermatik Kordon
d• Vezikula seminalisler
e• Hiçbiri

34-Sperm depolanması, taşınması ve olgunlaşması için gerekli olan organ hangisidir?
a• Testisler
b• Epididimi
c• Spermatik Kordon
d• Vezikula seminalisler
e• hepsi

35-Spermatik Kordon aşağıdakilerin hangilerinden oluşur?
a• duktus deferens,
b• sinirler,
c• arterler,
d• venler ve lenfatikler
e• hepsi

36-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ERKEK ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARINDA Dış Genital Sistem Muayenesi YÖNTEMLERİNDENDİR?
a• -Penis Muayenesi
b• -Skrotum ve Testis Muayenesi
c• Rektal Muayene
d• Prostat Spesifik Antijen Testi (PSA)
e• Ultrasonografi
f• HEPSİ

37-Kırk yaşından sonra her erkeğin düzenli sağlık kontrolünde yapılması gereken ,prostat kanserinin erken tanısı için önemli olan muayene aşağıdakilerden hangisidir?
a• Skrotum ve Testis Muayenesi
b• Rektal Muayene
c• Prostat Spesifik Antijen Testi (PSA)
d• Ultrasonografi
e• HEPSİ

38-Prostat Spesifik Antijen Testi (PSA) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a• Tümör markırı olarak kullanılan bir analizdir.
b• PSA, prostatic hücrelerin sitoplazmasından salgılanan bir glikoproteindir.
PSA prostat kanserinde yüksek bulunmaktadır.
c• erken tanı amacıyla 50 yaş üzerindeki her erkekte PSA testi yapılmalıdır.
d• erişkinlerde 0-4 ngr/ml dir
e• Hepsi

39-Ürogenital sistemde benign ve malign tümörlerden en fazla etkilenen organ hangisidir?
a• Testisler
b• Prostat
c• Spermatik Kordon
d• Vezikula seminalisler
e• Hiçbiri

40-BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a• BPH, genellikle 40 yaĢ üzerindeki erkeklerin hastalığıdır.
b• kesin nedeni belli değildir
c• Prostat bezi üretra, mesane ve rektuma doğru büyür
d• özellikle mesane boynunda yarattığı obstrüksiyonla üretra, mesane, üreterler ve böbreklerde patolojik değiĢikliklere neden olur.
e• Hepsi

41-BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH)olan hastada alt üriner sistem obstrüksiyon bulguları aşağıdakilerden hangisidir?
a• pollaküri,
b• noktüri,
c• disüri,
d• hematüri
e• Hepsi

42-BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH)olan hastanın tanı yöntemlerindendir?
a• Rektal muayene,
b• kan analizi,
c• üriner sistem grafisi,
d• sistoüretroskopi, ultrasonografi
e• Hepsi

43-BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH ) olan hastada aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi uygulanmaz?
a• konservatif tedavi
b• ilaç tedavisi
c• cerrahi tedavi
d*Kişisel bakım

44-Transuretral rezeksiyon (TUR) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a• Prostata uygulanan cerrahi girişimler içinde en yaygın olanıdır.
b• TUR’ yaklaşık vakaların % 90-95'inde uygulanır.
c• Büyüyen prostat üretral yolla çıkarılır.
d• TUR, üretradan yerleştirilen bir rezektoskop aracılığıyla yapılan bir işlemdir .
e• Hepsi

45-Prostatektomi için aşağıdahilerden hangisi doğrudur?
a• Açık cerrahi girişimdir.
b• Prostatta yeni gelişen dokunun çıkarılmasıdır.
c• Gerçek prostat ve fibröz kapsül çıkarılmaz.
d• Suprapubik, retropubik ve perineal prostatektomi olarak uygulanır.
e• Hepsi

46-Prostat kanseri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a• Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir.
b• Prostat kanseri bir yaşlılık hastalığıdır.
c• Kırk yaşın altında nadir görülür.
d• Hepsi
e• A ve b

47-Prostat obstrüksiyon bulguları
a• pollaküri,
b• disüri,
c• noktüri,
d• hematüri
e• Hepsi

48-Prostatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a• Metastatik hastalıkta en sık görülen belirti eklem ağrılarıdır
b• iştahsızlık, zayıflama tümörün ilerlediği dönemlerde görülür.
c• Prostat kanserine tanı koymada rektal muayene çok önemlidir
d• idrar retansiyonu görülebilir
e• Metastatik hastalıkta en sık görülen belirti kemik ağrılarıdır

49-Prostat tanısı koymak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
a• rektal muayene çok önemlidir
b• rutin kan incelemeleri
c• prostat biyopsisi
d• PSA düzeyi
e• Hepsi

50-Prostatta Tedavi amacıyla kullanılan başlıca yöntemler aşağıdakilerden hangileridir?
a• cerrahi tedavi,
b• radyoterapi,
c• hormonal tedavi
d• Kemoterapi
e• Hepsi

51-PROSTAT CERRAHİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ aşağıdakilerden hangileridir?
• hasta bilgilendirilmeli,
• psikolojik destek sağlanmalı,
• perineal egzersizler öğretilmeli
• idrarını kontrol etmesi sağlanmalıdır.
• Hepsi

52-Prostatektomi geçiren hastada genel ameliyat sonrası bakıma ek olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a• Kateter drenajı sağlanır.
b• idrar miktarı, sıvı ve elektrolit dengesi izlenir.
c• Hasta 2 saatte bir idrar yapmaya teşvik edilir.
d• idrar yapamıyorsa retansiyon bulguları izlenir.
e• Hepsi

53-Prostatektomi geçiren hastada genel ameliyat sonrası bakıma ek olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a• Hastanın günde en az 2800-3000 cc sıvı alması sağlanmaya çalışılır.
b• Konstipasyon önlenir.
c• Hastada yara enfeksiyonu, idrar retansiyonu, kanama bulguları gözlenir ve bu bulgular kaydedilir.
d• Enfeksiyon gelişmesinin önlenmesi amacıyla, aseptik koşullarda kateter bakımı sürdürülür.
e• Hepsi

54-Prostatektomi sonrası hastanın ağrısını azaltmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmamalıdır?
a• Rahatlama teknikleri uygulanır,
b• spazmolitikler verilir,
c• oturma banyosu
d• Soğuk uygulama yapılabilir
e• Hepsi

55-Testislerin birinin ya da her ikisinin aşağıya inişi sırasında iniş yolu üzerinde herhangi bir seviyede duraksayıp skrotuma inmemesine ne denir?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Testis Torsiyonu
d• Spermatosel
e• Varikosel

56-testislerin skrotuma indirilmesine ne denir?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Orşiopeksi
d• Testis Torsiyonu
e• Spermatosel

57-Testisin akut inflamasyonudur. Travmayla birlikte görülebileceği gibi kabakulak, pnömoni, tifo,difteri gibi enfeksiyöz hastalıklar sırasında da gelişebilir.aşağıdaki ifadelerin hangisinin tanımıdır?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Orşiopeksi
d• Testis Torsiyonu
e• Spermatosel

58-aşağıdaki ifadeşerden hangisi orşitte Bakım yönetimi ile ilgilidir?
• Yatak istirahatinin sağlanması
• Skrotumun yükseltilmesi
• Soğuk ya da sıcak kompres uygulanması
• Antibiyotik ve analjezik tedavisinin yönetimi
• Hepsi

59-Spermatik kordonun ani olarak kendi etrafında dönmesi sonucunda aşağıdakilerden hengisi olur?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Orşiopeksi
d• Testis Torsiyonu
e• Spermatosel

60-Testis Torsiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a• Testisin kanlanması engellenir.
b• Çocuklarda (en sıklıkla 10-14 yaş) görülür.
c• ilk belirtisi birden bire ortaya çıkan ağrıdır.
d• Skrotum ödemli, gergin ve hiperemiktir.
e• Testis torsiyonu acil cerrahi girişim gerektirmez

61-Testisleri örten tunika vaginalisin iki yaprağı arasında fazla sıvı birikmesine ne denir?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Orşiopeksi
d• Testis Torsiyonu
e• Hidrosel

63-Hidrosel ile ilgili aşağıdakilereden hangisi yanlıştır?
a• sıklıkla 20-50 yaşlar arasında görülür.
b• Akut hidrosel ağrısısdır
c• Kronik hidroselde belirtiler çok azdır.
d• Cerrahi girişimler hidrosel sıvının boşaltıp, tunika vaginalis içindeki ölü boşluğun kaldırılması ilkesine dayanır.
e• Akut hidrosel ağrılıdır

64-içerisinde sperm bulunan ağrısız kistik bir kitleye ne denir?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Orşiopeks
d• Spermatosel
e• Varikosel

65-Testis ven pleksusun bir ya da tüm dallarında silindirik ya da iğ şeklinde genişlemesine ne denir?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Orşiopeks
d• Spermatosel
e• Varikosel

66-Böbrek ve üreter taşlarının en karakteristik belirtisi nedir?
a• Bulantı
b• şiddetli ve kolik şeklinde ağrı
c• kusma
d• ateş
e• hepsi

67-Üriner sistem taşlarının tedavi ve bakımında temel amaç nedir?
a• böbrek fonksiyonunu korumaktır
b• Aneljezik vermek
c• Eğitim vermek
d• Hepsi
e• hiçbiri

68-Eğer taş kanaldan geçmemiş ve tıkanmaya neden olmuşsa bu durumda hangi cerrahi yöntemler kullanılabilir?
a• açık cerrahi girişim,
b• endoskopik girişim ya da üreteroskopi,
c• vücut dışı şok dalgalarıyla taş kırma
d• endoürolojik (perkütan) taş çıkarma
e• Hepsi

69-Ciltten ufak bir delikten yerleştirilen 1 cm çapındaki bir boru ile böbrek içine girilerek taşın çıkartılmasına ne denir?
a• açık cerrahi girişim,
b• endoskopik girişim
c• üreteroskopi,
d• vücut dışı şok dalgalarıyla taş kırma
e• endoürolojik (perkütan) taş verrahisi

70-Üretreskopla üretere girildikten sonra taşların kırılmasıne ne denir?
a• Üretreskopi
b• açık cerrahi girişim,
c• endoskopik girişim
d• üreteroskopi,
e• vücut dışı şok dalgalarıyla taş kırma

71-ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a• hastanın ağrıya bağlı rahatsızlığını gidermek
b• yeniden taş oluşmasını ve komplikasyonların gelişmesini önlemek
c• hemşire hastanın idrar miktarını, görünümünü izlemelidir
d• ayda bir idrar kültürü yapılması ve enfeksiyonun kontrol edilmesi gerekmektedir
e• Günlük sıvı alımı en az 2000 ml olmalıdır.

72-Böbreğe tüp yerleştirilmesine ne denir?
A• Nefrostomi
B• Nefrit
C• açık cerrahi girişim,
D• endoskopik girişim
E• üreteroskopi

73-Üriner diversiyon idrar drenajının normal yolun dışında bir yolla sağlanmasına ne denir?
a• Üriner diversiyon
b• Nefrostomi
c• açık cerrahi girişim,
d• endoskopik girişim
e• üreteroskopi

74-Aşağıdakilerden hangisi üriner diversiyon olacak hastada Ameliyat Öncesi Hazırlıklıklardan değildir?
a• hastanın idrarını normal dışı bir yolla yapması gerçeğini kabul etmesi için desteklenmesini,
b• hastayla birlikte uygun ostomi yerinin saptanmasını ve üriner diversiyona yönelik hasta eğitimini kapsar
c• Ameliyattan önce genel fiziksel ve psikolojik hazırlığa ek olarak bağırsak hazırlığı da yapılmalıdır
d• Ameliyattan birkaç gün sonra posa bırakmayan yiyecekler, bağırsaktaki mikroorganizmaları temizlemek için antibiyotik verilir

75-Aşağıdakilerden hangisi üriner diversiyon olacak hastada Ameliyat sonrası Bakım aşamalarından değildir?
a• ilk 24 saat, idrar miktarı dört saatte bir, daha sonra en az sekiz saatte bir ölçülmelidir.
b• Ostomi torbasından sızıntı, ciltte iritasyon olup olmadığı, başlangıçta dört saatte bir, sonra sekiz saatte bir izlenmelidir.
c• Ameliyattan sonraki ilk 24 saat, stoma saatte bir gözlenmelidir.
d• Stomanın siyanotik olması kan akımının yeterli olmadığını ve nekroz gelişeceğini gösterir, bu acil bir durumdur.
e• Öğretime, ameliyatın 1ya da 2.günü başlanmalıdır

76-Aşağıdakilerden hangisi üriner diversiyon olacak hastada Ameliyat sonrası Bakım aşamalarındandır?
a• Öğretime,hastanın rahatsızlığının azaldığı dönemde ameliyatın 4 ya da 5.günü başlanmalıdır.
b• Hastaya stomaya nasıl bakım uygulayacağı, torbayı nasıl değiştireceği, kateter uygulayacaksa nasıl uygulayacağı öğretilir
c• günde en az 2000 ml sıvı almasının önemi açıklanır.
d• eğitime hasta yakınlarını da alınmalıdır
e• hepsi

77. Hangisi bening prostat hiperplazisinin belirtisi değildir?
A. Pollaküri
B. Noktüri
C. Disüri
D. Hematüri
E. idrar projeksiyonunda ve kalibresinde artma

7 Prostatektomi geçiren hastanın bakım yönetimi için verilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz?
A. Sıvı alımı kısıtlanmalıdır
B. Hastaya rektal sifinkteri sıkıştırması öğretilmelidir.
C. Konstipasyon önlenmelidir
D. Oturma banyosu ve ısı uygulanabilir
E. perine egzersizleri öğretilmelidir.

79- Hidrosel nedir?
A. Testisin akut inflamasyonudur
B. Testislerin skrotuma inmemesidir.
C. Testisleri örten tunika vaginalisin iki yaprağı arasında fazla sıvı birikmesidir
D. Testis ven pleksusun bir ya da tüm dallarında silindirik ya da iğ Ģeklinde geniĢlemesidir.
E. Spermatik kordonun ani olarak kendi etrafında dönmesidir.

80-HANGİSİ ERKEKTE ÜRETRANIN BÖLÜMLERİNDENDİR ?
a-Prostatik üretra
b-Membranöz üretra
c-Penil üretra
d-Hepsi

81-HASTADA MİKSİYON DİNANİZMİNİ VE SEMPTOMATİK RAHATLAMAYI SAĞLAYAN TEDAVİ YÖNTEMİ HANGİSİDİR?
a-Konservatif tedavi
b-İlaç tedavisi
c-Cerrahi tedavi
d-Radyasyon tedavisi

82-PROSTATEKTOMİ UYGULAMA ŞEKİLLERİ NELERDİR?
a-Suprapubik
b- Retropubik
c- Perineal prostatektomi
d-Hepsi

83-HANGİSİ KRİPTORŞİDİZM TEDAVİ NEDENLERİNDENDİR?
a- İnfertiliteye neden olması
b- Herninin bulunması
c- Malignite potansiyelinin olması
d- Kozmetik ve psikojenik nedenler
e-Hepsi

84-TESTİS TORSİYONU AMELİYATI NE ZAMAN YAPILMALIDIR?
a-İlk 24 saatte
b-İlk 48 saatte
c-İlk 72 saatte
d-İlk 8 saat içinde

85-ÜRİNER SİSTEM TAŞLARININ TEKRARLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
a-Bol miktarda sıvı alımı günlük en az 3000 ml
b-Sık sık hareket etmek
c-Ayda bir idrar kültürü yapılması
d-Enfeksiyonun kontrol edilmesi
e-Hepsi

86-BÖBREK AMELİYATLARI HANGİ NEDENLERLE YAPILMAKTADIR ?
a-Böbrekten tas veya tümör çıkarılması
b-Böbreğe tüp yerlestirilmesi
c-Böbreğin tek taraflı çıkarılması
d-Böbrek nakli
e- Hepsi

87-ÜRİNER DİVERSİYON HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR ?
a-Konjenital anomaliler
b-Akut yada Kr.inflamasyonlar
c-Tümörler
d-Taşlar,nörojenik mesane
e-Hepsi

88-ÜRİNER DİVERSİYONLAR İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR?
a-Geçici - kalıcı olabilir
b-Tüplü - tüpsüz olabilir
c-Ek doku kullanılarak - ek doku kullanılmadan yapılabilir
d-Hepsi
yaklaşık 3 hafta önce

1. HANGİSİ BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN BELİRTİSİ DEĞİLDİR?
A. Pollaküri
B. Noktüri
C. Disüri
D. Hematüri
**E. idrar projeksiyonunda ve kalibresinde artma

2. PROSTATEKTOMİ GEÇİREN HASTANIN BAKIM YÖNETİMİ İÇİN VERİLENLERDEN YANLIŞ OLANI İŞARETLEYİNİZ?
**A. Sıvı alımı kısıtlanmalıdır
B. Hastaya rektal sifinkteri sıkıştırması öğretilmelidir.
C. Konstipasyon önlenmelidir
D. Oturma banyosu ve ısı uygulanabilir
E. perine egzersizleri öğretilmelidir.

3. HİDROSEL NEDİR?
A. Testisin akut inflamasyonudur
B. Testislerin skrotuma inmemesidir.
**C. Testisleri örten tunika vaginalisin iki yaprağı arasında fazla sıvı birikmesidir
D. Testis ven pleksusun bir ya da tüm dallarında silindirik ya da iğ şeklinde genişlemesidir.
E. Spermatik kordonun ani olarak kendi etrafında dönmesidir.

4-testisin akut inflamasyonuna ne denir?
a- kriptoşirzm
b-hidrosel
c-varikosel
d-orşit**
d-hiçbiri

5-inmemiş testisin karşılığı nedir?
a- varikosel
b-hidrosel
c-orşit
d-spermatosel
e-kriptorşidizm**

6.)--------------------BEDENDEN SIVI ATILIMINI DÜZENLER, PROTEİN METABOLİZMASININ SON ÜRÜNLERİ OLAN ÜRE, ÜRİK ASİT VE KREATİNİ ATAR, KAN BASINCININ DÜZENLENMESİNDE ÖNEMLİ ROLÜ OLAN RENNİN ENZİMİNİ YAPAR.
a-böbrekler
b.)üreterler
c.)mesane
d.)veziküler seminalisler
e.)hiçbiri
c=a

7.)İDRARI MESANEYE TAŞIYAN NEDİR?
a.)böbrek
b.)üreterler
c.)üretra
d.)penis
e.)spermatik kordon
c=b

8.)İDRARI TOPLAYAN YAPI NEDİR?
a.)böbrek
b.)üreterler
c.)üretra
d.)mesane
e.)spermatik kordon
c=d

9.) ----------------------idrarın dısarı atılmasını sağlar. Kadında 4 cm, erkekte 20 cm boyundadır.
a.)böbrek
b.)üreterler
c.)üretra
d.)mesane
e.)spermatik kordon
c= c

10-mesanede ne kadar idrar birikirse idrar yapma hissedilir?
a-100
b-200
c-300
d-170
e-150**

11-) HANGİSİ ÜRİNER SİSTEM ANA BÖLÜMLERİNDEN DEĞİLDİR?
A-) Üreter
B-) Üretra
C-) Mesane
**D-) Skrotum
E-) Böbrek

12-) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YAPI OLARAK EN İÇTE BULUNUR?
**A-) Prostatik üretra
B-) Membranöz üretra
C-) Penil üretra
D-) Dış üretra
E-) Hiçbiri

13-) HANGİSİ SPERMİN DEPOLANMASI,TAŞINMASI VE OLGUNLAŞMASI İÇİN GEREKLİ ORGANDIR?
A-) Ductus deferens
**B-) Epididimis
C-) Skrotum
D-) Prostat
E-) Veziküla seminalis

14-) PROSTAT KANSERİNİN ERKEN TANISI İÇİN 40 YAŞINDAN SONRA HANGİ MUAYENE YAPILIR?
A-) Skrotum ve testis muayenesi
B-) Penis muayenesi
C-) PSA
**D-) Rektal muayene
E-) Fiziksel muayene

15-) ÜROGENİTAL SİSTEMDE BENİGN VE MALİGN TÜMÖRLERDEN EN FAZLA ETKİLENEN ORGAN HANGİSİDİR?
A-) Mesane
B-) Üretra
C-) Skrotum
D-) Testisler
**E-) Prostat

16-) BPH (BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİ)HAKKINDA VERİLENLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?
A-) Genelde 40 yaş üzeri erkeklerde görülür
B-) Kesin sebebi belli değildir
C-) Prostat bezinin büyümesi sonucu Ürogenital organlara baskı yapmasıyla karakterizedir
**D-) Çok hızlı gelişir ve aniden belirtiler ortaya çıkar
E-) BPH de rektal muayeneylede tanı konabilir

17-) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PROSTAT KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN BİRİSİDİR?
A-) Hormonal tedavi
B-) İlaç tedavisi
C-) Cerrahi tedavisi
D-) Radyoterapi
**E-) Hepsi

18-testis ven pleksusun bir ya da tüm dallarında silindirik ya da iğ seklinde genişlemesine ne denir?
a-sistosel
b-spermatosel
c-orşit
d-varikosel**
e-hiçbiri

19-erkek seks hormonu testesteronu ve erkek üreme hücresi spermleri yapan organ hangisidir?
a-üretra
b-üreterler
c-mesane
d-testis**
e-penis

20-ıçerisinde sperm bulunan ağrısız kistik bir kitleye nedenir*
a-varikosel
b-sistosel
c-orşit
d-spermatosel**
e-hidrosel

21-Aşağıdakilerden hangisi Üriner Sistemlerden değildir?
a• Böbrekler
b• Üreterler
c• Mesane
d• Üretra
e• Penis**

22-Aşağıdakilerden hangisi Üriner Sistemledendir?
a• Böbrekler
b• Üreterler
c• Mesane
d• Üretra
e• Hepsi**

23-Aşağıdakilerden hangisi Erkek Genital Sistemlerinden değildir?
a• Penis
b• Prostat
c• Üretra**
d• Vezikula seminalisler
e• Bulboüretral bezler

24-Aşağıdakilerden hangisi Erkek Genital Sistemlerinden değildir?
a• Skrotum
b• Testisler
c• Epididimis
d• Prostat
e• Üreterler**

25-Aşağıdakilerden hangisi Erkek Genital Sistemlerindendir?
a• Böbrekler
b• Üreterler
c• Mesane
d• Üretra
e• Hiçbiri**

26-Aşağıdakilerden hangsi böbreklerin görevlerinden değildir?
a• bedenden sıvı atılımını düzenler,
b• rennin enzimini yapar.
c• idrarı mesaneye taşır
d• idrarı toplar
e• c ve d

27-mesanede ne kadar idrar bulunduğunda idrar yapma isteği hissedilir?
a• 100ml
b• 250ml
c• 150ml**
d• 300ml
e• 130ml

28-Üratta için aşagıdakilerden hangisi doğrudur?
a• idrarın dışarı atılmasını sağlar
b• penil üretra penisin içinde yer alır ve penisin uç kısmına kadar uzanır.
c• Prostatik üretra mesanenin altında prostat bezi boyunca uzanır
d• membranöz üretra ürogenital diyafram içinde yer alan, dış sifinktere kadar uzanan kısımdır
e• hepsi**

29-porastat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a• Hem seks hem de üriner sistem organıdır. **
b• Mesanenin altında üretrayı saran koni şeklinde bir organdır.
c• Prostat alkali özellikte, koyu olmayan bir sıvı salgılar.
d• Prostatın salgıladığı sıvı spermlerin geçişini kolaylaştırır,

30-Vezikula seminalisler için aşağıdakilerden hangisidoğrudur?
a• Kese şeklinde bez özellikte yapılardır.
b• Mesane tabanının arkasında oblik olarak yer alırlar
c• spermin yaşaması için gereken salgı yaparlar.
d• Hepsi**
e• Hiçbiri

31-Membranöz üretranın iki yanında yer alır. Seminal sıvıya mukoid bir salgı katar.aşağıdaki bezlerden hangisinin görevidir?
a• Bulboüretral Bezler**
b• Skrotum
c• Testisler
d• Vezikula seminalisler
e• Hepsi

32-testislerin spermatogenez için gereksinim duydukları 32-33 0C’lik ısı ortamını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a• Skrotum**
b• Testisler
c• Epididimi
d• Spermatik Kordon
e• Vezikula seminalisler

33-Erkek seks hormonu testesteronu ve erkek üreme hücresi spermleri aşağıdakilerden hangisi yapar?
a• Testisler**
b• Epididimi
c• Spermatik Kordon
d• Vezikula seminalisler
e• Hiçbiri

34-Sperm depolanması, taşınması ve olgunlaşması için gerekli olan organ hangisidir?
a• Testisler
b• Epididimi**
c• Spermatik Kordon
d• Vezikula seminalisler
e• hepsi

35-Spermatik Kordon aşağıdakilerin hangilerinden oluşur?
a• duktus deferens,
b• sinirler,
c• arterler,
d• venler ve lenfatikler
e• hepsi**

36-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ERKEK ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARINDA Dış Genital Sistem Muayenesi YÖNTEMLERİNDENDİR?
a• -Penis Muayenesi
b• -Skrotum ve Testis Muayenesi
c• Rektal Muayene
d• Prostat Spesifik Antijen Testi (PSA)
e• Ultrasonografi
f• HEPSİ**

37-Kırk yaşından sonra her erkeğin düzenli sağlık kontrolünde yapılması gereken ,prostat kanserinin erken tanısı için önemli olan muayene aşağıdakilerden hangisidir?
a• Skrotum ve Testis Muayenesi
b• Rektal Muayene ***
c• Prostat Spesifik Antijen Testi (PSA)
d• Ultrasonografi
e• HEPSİ

38-Prostat Spesifik Antijen Testi (PSA) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a• Tümör markırı olarak kullanılan bir analizdir.
b• PSA, prostatic hücrelerin sitoplazmasından salgılanan bir glikoproteindir.
PSA prostat kanserinde yüksek bulunmaktadır.
c• erken tanı amacıyla 50 yaş üzerindeki her erkekte PSA testi yapılmalıdır.
d• erişkinlerde 0-4 ngr/ml dir
e• Hepsi***

39-Ürogenital sistemde benign ve malign tümörlerden en fazla etkilenen organ hangisidir?
a• Testisler
b• Prostat****
c• Spermatik Kordon
d• Vezikula seminalisler
e• Hiçbiri

40-BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a• BPH, genellikle 40 yaĢ üzerindeki erkeklerin hastalığıdır.
b• kesin nedeni belli değildir
c• Prostat bezi üretra, mesane ve rektuma doğru büyür
d• özellikle mesane boynunda yarattığı obstrüksiyonla üretra, mesane, üreterler ve böbreklerde patolojik değiĢikliklere neden olur.
e• Hepsi***

41-BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH)olan hastada alt üriner sistem obstrüksiyon bulguları aşağıdakilerden hangisidir?
a• pollaküri,
b• noktüri,
c• disüri,
d• hematüri
e• Hepsi**

42-BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH)olan hastanın tanı yöntemlerindendir?
a• Rektal muayene,
b• kan analizi,
c• üriner sistem grafisi,
d• sistoüretroskopi, ultrasonografi
e• Hepsi****

43-BENİNG PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH ) olan hastada aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisi uygulanmaz?
a• konservatif tedavi
b• ilaç tedavisi
c• cerrahi tedavi
d*Kişisel bakım***

44-Transuretral rezeksiyon (TUR) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a• Prostata uygulanan cerrahi girişimler içinde en yaygın olanıdır.
b• TUR’ yaklaşık vakaların % 90-95'inde uygulanır.
c• Büyüyen prostat üretral yolla çıkarılır.
d• TUR, üretradan yerleştirilen bir rezektoskop aracılığıyla yapılan bir işlemdir .
e• Hepsi**

45-Prostatektomi için aşağıdahilerden hangisi doğrudur?
a• Açık cerrahi girişimdir.
b• Prostatta yeni gelişen dokunun çıkarılmasıdır.
c• Gerçek prostat ve fibröz kapsül çıkarılmaz.
d• Suprapubik, retropubik ve perineal prostatektomi olarak uygulanır.
e• Hepsi***

46-Prostat kanseri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a• Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir.
b• Prostat kanseri bir yaşlılık hastalığıdır.
c• Kırk yaşın altında nadir görülür.
d• Hepsi**
e• A ve b

47-Prostat obstrüksiyon bulguları
a• pollaküri,
b• disüri,
c• noktüri,
d• hematüri
e• Hepsi***

48-Prostatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a• Metastatik hastalıkta en sık görülen belirti eklem ağrılarıdır***
b• iştahsızlık, zayıflama tümörün ilerlediği dönemlerde görülür.
c• Prostat kanserine tanı koymada rektal muayene çok önemlidir
d• idrar retansiyonu görülebilir
e• Metastatik hastalıkta en sık görülen belirti kemik ağrılarıdır

49-Prostat tanısı koymak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
a• rektal muayene çok önemlidir
b• rutin kan incelemeleri
c• prostat biyopsisi
d• PSA düzeyi
e• Hepsi**

50-Prostatta Tedavi amacıyla kullanılan başlıca yöntemler aşağıdakilerden hangileridir?
a• cerrahi tedavi,
b• radyoterapi,
c• hormonal tedavi
d• Kemoterapi
e• Hepsi**

51-PROSTAT CERRAHİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ aşağıdakilerden hangileridir?
• hasta bilgilendirilmeli,
• psikolojik destek sağlanmalı,
• perineal egzersizler öğretilmeli
• idrarını kontrol etmesi sağlanmalıdır.
• Hepsi**

52-Prostatektomi geçiren hastada genel ameliyat sonrası bakıma ek olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a• Kateter drenajı sağlanır.
b• idrar miktarı, sıvı ve elektrolit dengesi izlenir.
c• Hasta 2 saatte bir idrar yapmaya teşvik edilir.
d• idrar yapamıyorsa retansiyon bulguları izlenir.
e• Hepsi**

53-Prostatektomi geçiren hastada genel ameliyat sonrası bakıma ek olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a• Hastanın günde en az 2800-3000 cc sıvı alması sağlanmaya çalışılır.
b• Konstipasyon önlenir.
c• Hastada yara enfeksiyonu, idrar retansiyonu, kanama bulguları gözlenir ve bu bulgular kaydedilir.
d• Enfeksiyon gelişmesinin önlenmesi amacıyla, aseptik koşullarda kateter bakımı sürdürülür.
e• Hepsi**

54-Prostatektomi sonrası hastanın ağrısını azaltmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmamalıdır?
a• Rahatlama teknikleri uygulanır,
b• spazmolitikler verilir,
c• oturma banyosu
d• Soğuk uygulama yapılabilir**
e• Hepsi

55-Testislerin birinin ya da her ikisinin aşağıya inişi sırasında iniş yolu üzerinde herhangi bir seviyede duraksayıp skrotuma inmemesine ne denir?
a• Kriptorşidizm***
b• Orşit
c• Testis Torsiyonu
d• Spermatosel
e• Varikosel

56-testislerin skrotuma indirilmesine ne denir?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Orşiopeksi***
d• Testis Torsiyonu
e• Spermatosel

57-Testisin akut inflamasyonudur. Travmayla birlikte görülebileceği gibi kabakulak, pnömoni, tifo,difteri gibi enfeksiyöz hastalıklar sırasında da gelişebilir.aşağıdaki ifadelerin hangisinin tanımıdır?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit***
c• Orşiopeksi
d• Testis Torsiyonu
e• Spermatosel

58-aşağıdaki ifadeşerden hangisi orşitte Bakım yönetimi ile ilgilidir?
a• Yatak istirahatinin sağlanması
b• Skrotumun yükseltilmesi
c• Soğuk ya da sıcak kompres uygulanması
d• Antibiyotik ve analjezik tedavisinin yönetimi
e• Hepsi**

59-Spermatik kordonun ani olarak kendi etrafında dönmesi sonucunda aşağıdakilerden hengisi olur?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Orşiopeksi
d• Testis Torsiyonu**
e• Spermatosel

60-Testis Torsiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a• Testisin kanlanması engellenir.
b• Çocuklarda (en sıklıkla 10-14 yaş) görülür.
c• ilk belirtisi birden bire ortaya çıkan ağrıdır.
d• Skrotum ödemli, gergin ve hiperemiktir.
e• Testis torsiyonu acil cerrahi girişim gerektirmez**

61-Testisleri örten tunika vaginalisin iki yaprağı arasında fazla sıvı birikmesine ne denir?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Orşiopeksi
d• Testis Torsiyonu
e• Hidrosel**

63-Hidrosel ile ilgili aşağıdakilereden hangisi yanlıştır?
a• sıklıkla 20-50 yaşlar arasında görülür.
b• Akut hidrosel ağrısısdır**
c• Kronik hidroselde belirtiler çok azdır.
d• Cerrahi girişimler hidrosel sıvının boşaltıp, tunika vaginalis içindeki ölü boşluğun kaldırılması ilkesine dayanır.
e• Akut hidrosel ağrılıdır

64-içerisinde sperm bulunan ağrısız kistik bir kitleye ne denir?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Orşiopeks
d• Spermatosel**
e• Varikosel

65-Testis ven pleksusun bir ya da tüm dallarında silindirik ya da iğ şeklinde genişlemesine ne denir?
a• Kriptorşidizm
b• Orşit
c• Orşiopeks
d• Spermatosel
e• Varikosel**

66-Böbrek ve üreter taşlarının en karakteristik belirtisi nedir?
a• Bulantı
b• şiddetli ve kolik şeklinde ağrı**
c• kusma
d• ateş
e• hepsi

67-Üriner sistem taşlarının tedavi ve bakımında temel amaç nedir?
a• böbrek fonksiyonunu korumaktır**
b• Aneljezik vermek
c• Eğitim vermek
d• Hepsi
e• hiçbiri

68-Eğer taş kanaldan geçmemiş ve tıkanmaya neden olmuşsa bu durumda hangi cerrahi yöntemler kullanılabilir?
a• açık cerrahi girişim,
b• endoskopik girişim ya da üreteroskopi,
c• vücut dışı şok dalgalarıyla taş kırma
d• endoürolojik (perkütan) taş çıkarma
e• Hepsi**

69-Ciltten ufak bir delikten yerleştirilen 1 cm çapındaki bir boru ile böbrek içine girilerek taşın çıkartılmasına ne denir?
a• açık cerrahi girişim,
b• endoskopik girişim
c• üreteroskopi,
d• vücut dışı şok dalgalarıyla taş kırma
e• endoürolojik (perkütan) taş verrahisi**

70-Üretreskopla üretere girildikten sonra taşların kırılmasıne ne denir?
a• Üretreskopi**
b• açık cerrahi girişim,
c• endoskopik girişim
d• üreteroskopi,
e• vücut dışı şok dalgalarıyla taş kırma

71-ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a• hastanın ağrıya bağlı rahatsızlığını gidermek
b• yeniden taş oluşmasını ve komplikasyonların gelişmesini önlemek
c• hemşire hastanın idrar miktarını, görünümünü izlemelidir
d• ayda bir idrar kültürü yapılması ve enfeksiyonun kontrol edilmesi gerekmektedir
e• Günlük sıvı alımı en az 2000 ml olmalıdır.**

72-Böbreğe tüp yerleştirilmesine ne denir?
a• Nefrostomi**
b• Nefrit
c• açık cerrahi girişim,
d• endoskopik girişim
e• üreteroskopi

73-Üriner diversiyon idrar drenajının normal yolun dışında bir yolla sağlanmasına ne denir?
a• Üriner diversiyon**
b• Nefrostomi
c• açık cerrahi girişim,
d• endoskopik girişim
e• üreteroskopi

74-Aşağıdakilerden hangisi üriner diversiyon olacak hastada Ameliyat Öncesi Hazırlıklıklardan değildir?
a• hastanın idrarını normal dışı bir yolla yapması gerçeğini kabul etmesi için desteklenmesini,
b• hastayla birlikte uygun ostomi yerinin saptanmasını ve üriner diversiyona yönelik hasta eğitimini kapsar
c• Ameliyattan önce genel fiziksel ve psikolojik hazırlığa ek olarak bağırsak hazırlığı da yapılmalıdır
d• Ameliyattan birkaç gün sonra posa bırakmayan yiyecekler, bağırsaktaki mikroorganizmaları temizlemek için antibiyotik verilir **

75-Aşağıdakilerden hangisi üriner diversiyon olacak hastada Ameliyat sonrası Bakım aşamalarından değildir?
a• ilk 24 saat, idrar miktarı dört saatte bir, daha sonra en az sekiz saatte bir ölçülmelidir.
b• Ostomi torbasından sızıntı, ciltte iritasyon olup olmadığı, başlangıçta dört saatte bir, sonra sekiz saatte bir izlenmelidir.
c• Ameliyattan sonraki ilk 24 saat, stoma saatte bir gözlenmelidir.
d• Stomanın siyanotik olması kan akımının yeterli olmadığını ve nekroz gelişeceğini gösterir, bu acil bir durumdur.
e• Öğretime, ameliyatın 1ya da 2.günü başlanmalıdır**

76-Aşağıdakilerden hangisi üriner diversiyon olacak hastada Ameliyat sonrası Bakım aşamalarındandır?
a• Öğretime,hastanın rahatsızlığının azaldığı dönemde ameliyatın 4 ya da 5.günü başlanmalıdır.
b• Hastaya stomaya nasıl bakım uygulayacağı, torbayı nasıl değiştireceği, kateter uygulayacaksa nasıl uygulayacağı öğretilir
c• günde en az 2000 ml sıvı almasının önemi açıklanır.
d• eğitime hasta yakınlarını da alınmalıdır
e• hepsi**

77. Hangisi bening prostat hiperplazisinin belirtisi değildir?
A. Pollaküri
B. Noktüri
C. Disüri
D. Hematüri
E. idrar projeksiyonunda ve kalibresinde artma **

7 Prostatektomi geçiren hastanın bakım yönetimi için verilenlerden yanlış olanı işaretleyiniz?
A. Sıvı alımı kısıtlanmalıdır **
B. Hastaya rektal sifinkteri sıkıştırması öğretilmelidir.
C. Konstipasyon önlenmelidir
D. Oturma banyosu ve ısı uygulanabilir
E. perine egzersizleri öğretilmelidir.

79- Hidrosel nedir?
A. Testisin akut inflamasyonudur
B. Testislerin skrotuma inmemesidir.
C. Testisleri örten tunika vaginalisin iki yaprağı arasında fazla sıvı birikmesidir **
D. Testis ven pleksusun bir ya da tüm dallarında silindirik ya da iğ Ģeklinde geniĢlemesidir.
E. Spermatik kordonun ani olarak kendi etrafında dönmesidir.

80-HANGİSİ ERKEKTE ÜRETRANIN BÖLÜMLERİNDENDİR ?
a-Prostatik üretra
b-Membranöz üretra
c-Penil üretra
d-Hepsi **

81-HASTADA MİKSİYON DİNANİZMİNİ VE SEMPTOMATİK RAHATLAMAYI SAĞLAYAN TEDAVİ YÖNTEMİ HANGİSİDİR?
a-Konservatif tedavi
b-İlaç tedavisi **
c-Cerrahi tedavi
d-Radyasyon tedavisi

82-PROSTATEKTOMİ UYGULAMA ŞEKİLLERİ NELERDİR?
a-Suprapubik
b- Retropubik
c- Perineal prostatektomi
d-Hepsi **

83-HANGİSİ KRİPTORŞİDİZM TEDAVİ NEDENLERİNDENDİR?
a- İnfertiliteye neden olması
b- Herninin bulunması
c- Malignite potansiyelinin olması
d- Kozmetik ve psikojenik nedenler
e-Hepsi **

84-TESTİS TORSİYONU AMELİYATI NE ZAMAN YAPILMALIDIR?
a-İlk 24 saatte
b-İlk 48 saatte
c-İlk 72 saatte
d-İlk 8 saat içinde **

85-ÜRİNER SİSTEM TAŞLARININ TEKRARLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
a-Bol miktarda sıvı alımı günlük en az 3000 ml
b-Sık sık hareket etmek
c-Ayda bir idrar kültürü yapılması
d-Enfeksiyonun kontrol edilmesi
e-Hepsi**

86-BÖBREK AMELİYATLARI HANGİ NEDENLERLE YAPILMAKTADIR ?
a-Böbrekten tas veya tümör çıkarılması
b-Böbreğe tüp yerlestirilmesi
c-Böbreğin tek taraflı çıkarılması
d-Böbrek nakli
e- Hepsi **

87-ÜRİNER DİVERSİYON HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR ?
a-Konjenital anomaliler
b-Akut yada Kr.inflamasyonlar
c-Tümörler
d-Taşlar,nörojenik mesane
e-Hepsi **

88-ÜRİNER DİVERSİYONLAR İÇİN HANGİSİ DOĞRUDUR?
a-Geçici - kalıcı olabilir
b-Tüplü - tüpsüz olabilir
c-Ek doku kullanılarak - ek doku kullanılmadan yapılabilir
d-Hepsi **
SORULAR
1)Kemirici hayvanların bağırsağında yaşayan taenia echinococus’un neden olduğu karaciğer hastalığı hangisidir?
a.Karaciğer absesi
b. Karaciğer tümörü
c.Kisthidatik
d)Safra taşı
e)Siroz
cvp:c
2) Kisthidatik hastalığının Cerrahi tedavinde hangisi uygulanmaz?
a. Segmentektomi
b.lobektomi ve
c.marsupializasyon
d. perkütan drenaj
e.Hepsi
cvp:d
3) Marsupializasyon nedir?
a)Kisthidatikte uygulanan tedavi yöntemi
b)kistin cerrahi rezeksiyonla boşaltılıp, kesi kıyılarına dikiş konulması
c)Kistin deriye ağızlaştırılması
d)Hepsi
e)Hiçbiri
cvp:d
4- Piyojenik karaciğer abselerinin başlıca nedeni hangisidir?
a)Virüsler,
b) Bakteriler
c) safra kesesi ve safra yolları hastalıkları
d)Karaciğer tümörü
e)hepsi
cvp:c
5.Amebik karaciğer absesine başlıca nedeni hangisidir?
a)Hepatit A virüsü
b) Hepatit B virüsü
c) Hepatit C virüsü
d) Amebiasis paraziti
e)Helicobakter pilori
cvp:d
6-Hangisi Karaciğer absesinin belirtilerinden değildir?
a)karın ağrısı
b)hepatomegali
c)sarılık
d)Bulantı kusma
e)Aşırı kilo artışı
cvp:e
7- Karaciğer absesinde tıbbi tedavi etkili olmadığı durumda uygulanantedavi hangisidir?.
a) Segmentektomi
b) perkütan drenaj
c) lobektomi
d)Karaciğer rezeksiyonu
e)marsupializasyon
cvp:b
8- karaciger hastalarında uygulanan başlıca tanı yöntemleri hangisidir?
a) biyopsi
b) bilgisayarlı tomografi
c) ultrasonografi,
d) peritonoskopi
e)Hepsi
cvp:e
9-Hangisi Karaciğer biyopsisinde yapılacak hemşirelik girişimlerindendir?
a)Hastaya işlem hakkında açıklama yapılır
b)İşlemden 6 saat öncesinde hasta aç bırakılır
c)Hasta, yatakta sırt üstü ya da yan yatırılır
d)İğne batırılırken, diyaframın parçalanmasını önlemek için hastanın 5-10 saniye nefesini tutması istenir
e)Hepsi
cvp:e
10-Karaciğer ameliyatı geçiren hastada yüksek ateş ve hızlı nabız neyi düşündürür?.
a) Anksiyete
b)Yetersiz solunum egzersizi
c)Sepsis
d)konstipasyon
e)hepsi
cvp:c
11- Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu olan hastada hemşirelik tanıları nelerdir?
a- Yorgunluk letarjiye bağlı aktivite intoleran
b- Büyümüş hassas karaciğer ve asit oluşumu ile ilgili kronik ağrı ve rahatsızlık
c- Abdominal distansiyon ve iştahsızlığa bağlı dengesiz beslenme vücudun gerektirdiğinden az beslenme
d- Sarılık ve ödem nedeniyle oluşan kaşıntıya bağlı cilt bütünlüğünde bozulma
e- Pıhtılaşma mekanizmasındaki bozukluk ve bilinç düzeyinde değişikliğe bağlı yüksek yaralanma riski
f- Görünümde,cinsel işlevde ve rol fonksiyonunda değişikliklerle ilgili beden imajında bozulma
g-.hepsi *******
12- Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu olan hastada aktivite intoleransı gelişirse hangi hemşirelik girişimlerini uygularız?
a) Aktiviteye dayanıklılık ve yorgunluk seviyesinin değerlendirilmesi
b) hastanın yorgun olduğu zaman dinlendirilmesi
c) Karbonhidrat ve protein alımının sağlanması
d) A, B kompleks, C ve K vitaminleri gibi destek vitaminlerin verilmesi
e) Hepsi
cvp:e
13- Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu olan hastada kronik ağrı ve rahatsızlık gelişirse hangi hemşirelik girişimlerini uygularız
a) Hastanın dinlenmesinin sağlanması
b) Order edilen antispozmotik ve sedatif ilaçların verilmesi
c) Ağrı ve rahatsızlığın oluşumunu ve niteliğini gözlemlenmesi ve kaydedilmesi
d) Order edilmişse sodyum ve sıvı alımının azaltılması
e)Hepsi
cvp:e
14-Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu olan hastada beslenme bozukluğu
gelişirse hangi hemşirelik girişimlerini uygularız
a) Düşük sodyumlu besinlerin seçilmesinde hastaya yardım edilmesi
b)Yemekten önce ağız bakımı ve yemek zamanı ortamın hoş olmasının sağlanması
c) Öğünlerin küçük miktarda ama sık sık verilmesi
d) Alkollü içeceklerin yasaklanması
e) Hepsi
cvp:e
15-Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu olan hastada basınç ülseri gelişimini önlemek,basıncı ve cilt bütünlüğünü bozan yaralanmaları azaltmak için hangi hemşirelik girişimlerini uygularız
a) Hastanın tırnaklarının düz ve kısa tutulması
b) Alternatif basınç azaltıcı araç gereçlerin veya havalı yatak kullanılması
c) Her dört saatte bir egzersiz yaptırılması ve mümkünse ödemli ekstremitelerin yükseltilmesi
d) Sık cilt bakımı yapılması sabun ve Alkollü losyonlardan kaçınılması
e)Hepsi
cvp:e
16- Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu olan hastada basınç ülseri gelişimini önlemek,basıncı ve cilt bütünlüğünü bozan yaralanmaları azaltmak için hangi hemşirelik girişimlerini uygularız
a) Ödem ve kaşıntıya bağlı rahatsızlığın değerlendirilmesi
b) Her iki saatte bir yumuşatıcılarla masaj yapılması
c) Cilt bütünlüğünün her 4-8 saatte bir kontrol edilmesi
d) Sodyumun kısıtlanması
e)Hepsi
cvp:e
17-Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu olan hastada Yaralanma riskini azaltmak için hangi hemşirelik girişimlerini uygularız
a) Bilinç ve algılama düzeyinin değerlendirimesi
b) Güvenli çevre sağlanması; yatak kenarlarının kaldırılması
c) Jilet gibi keskin aletlerin kaldırılması
d) Her bir dışkının renk, yoğunluk ve miktar açısından gözden geçirilmesi
e) Hepsi
cvp:e
18-Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu olan hastada hemşirelik tanısı- beden imajında bozulma olursa hangi hemşirelik girişimlerini uygularız
a) Hastanın bu değişikliklerle ilgili duygularının dile getirmesine yardım edilmesi
b) Hasta ve ailesinin daha önceki başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesi
c) Alkol ve ilaç kullanımı gibi kendisine zaran veren daha önceki alışkanlıklarını belirleme konusunda hastaya yardım edilmesi
d) Bakımla ilgili karar verilmesinde hastaya yardım edilmesi ve cesaretlendirilmesi
e) Hepsi
cvp:e
19- Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu olan hastada beden imajında düzeltilmesi amacıyla uygulayacağımız hemşirelik girişimleri sonucunda hangisi beklenen sonuçlardan değildir?
a) Görünüşü, yaşam ve yaşam tarzındaki değişikliklerle ilgili endişelerini ifade eder
b) Önemli bulduğu kişilerle endişelerini paylaşır
c) Kızgınlık ve anksiyetesini açıklamaktan kaçınır
d) Kendisi ve bakımı hakkında karar verilmesine aktif rol alır.
e) Geçmişte kullandığı etkili başa çıkma stratejilerini kullanır.
cvp:c
20- Hangisi Safra Sistemi Hastalıklarından değildir?
a) Koledokolitiazis
b)Safra Kesesi Karsinomu
c)Akut Kolesistit
d)kisthidatik
e)Safra Taşları
cvp:d
21-Hangisi safra taşlarının sebeblerindendir?
a)kolesterol konsantrasyonunun yüksek olması
b) kalsiyum tuzları
c) parazit yumurtaları
d)Bakteri, safra pigmenti, mukusun olması
e) potasyum fazlalığı
cvp:e
22-safra taşlarının oluşumuna yol açan durumlar hangisidir?
a) Diyabet, karaciğer sirozu kronik hemolitik hastalıklar vb.hastalıklar
b) çok sayıda gebelik
c) uzun süre parenteral beslenme
d) vagotomi, ileal hastalık
e)hipertansiyon
cvp:e
23-Hangisi Akut Kolesistit ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a-Safra kesesinin inflamasyonudur.
b-Zamanında ve uygun tedavi yapılmazsa, yaygın peritonit ve ölümle sonuçlanır.
c- Safra kesesinde taş bulunmasına kolelitiazis denir
d- taşla birlikte inflamasyon görülmesine taşlı kolesistit denir.
e)Hiçbiri
cvp:e
24- Hangisi Akut Kolesistitte görülen ağrının özelliklerindendir?
a) Karın üst kısmında ağrı
b) Bele ve sağ skapulanın ucuna ,sağ omuza doğru yayılabilir,
c) Sağ üst kadranda ya da epigastrik bölgede olabilir
d) Olay ilerledikçe ağrı daha şiddetli ve devamlı olur
e)sağ kasıkta ribaund ağrı
cvp:e
25-Laparoskobik Kolesistektomide derlenme ünitesinden ayrılma kriterleri nelerdir?
Cvp:
a* Genel anestezinin etkisi geçmiş olmalı
b*Yaşam bulguları stabil olmalı
c* Bedenin herhangi bir yerinden aşırı drenaj olmamalı
d* Hastanın bilinci açık olmalı
e* İdrar miktarı normal olmalı
f* Gönderileceği klinik bilgilendirilmeli
g.hepsi
cvp=g hepsi
26- Koledokolitiazis nedir?
a) Safra kesesinde taş bulunması
b) Safra kesesinde taşla birlikte inflamasyon görülmesi
c) Safra kesesinde taşla birlikte sarılık görülmesi
d) Koledok kanalında taş bulunması
e)Safra kesesinin inflamasyonu
cvp:d
27-Kolesistektomili hastada sıvı ve elektrolit kaybını önlemeye yönelik Hemşirelik girişimlerindendir?
a)Hekim istemine göre önerilen IV sıvı ve Elektrolitleri vermek
b)Hastanın beslenme durumunu , yapılan tedavileri,deri turgorunu, kaloriyi, laboratuar bulgularını değerlendirmek.
c)Hekim istemine göre nazogastrik tüp uygulamak ve Mide içeriğinin aspirasyonu sağlamak
d)Aldığı- Çıkardığı takibi yapmak
e)Hepsi
cvp:e
28-Kolesistektomili hastada sıvı ve elektrolit kaybını önlemeye yönelik Hemşirelik girişimlerindendir?
a)Hekim istemine göre önerilen IV sıvı ve Elektrolitleri vermek
b)Hastanın beslenme durumunu , yapılan tedavileri,deri turgorunu, kaloriyi, laboratuar bulgularını değerlendirmek.
c)Hekim istemine göre nazogastrik tüp uygulamak ve Mide içeriğinin aspirasyonu sağlamak
d)Aldığı- Çıkardığı takibi yapmak
e)Hepsi
cvp:e

29- Hangisi Pankreas Kanserinin etyolojisidir?
a)fazla sigara içilmesi
b) endüstriyel, kimyasal karsinojenlere maruz kalma
c) fazla miktarda et tüketimi
d) fazla miktarda yağ tüketimi
e)Hepsi
cvp:e

30- Hangisi hemşirenin pankreas ameliyatına yönelik olarak bilmesi gerekenlerdir?
a)Hastaya uygulanan cerrahi girişimin ne olduğu, hangi amaçla uygulandığı ve komplikasyonlarının neler olduğu
b)Ameliyat sırasında yerleştirilen drenlerin yeri, yerleştiriliş amaçları ve drenlerin işlev görüp görmediği
c)T-tüp varsa, fonksiyon görmüyorsa hemen doktora bildirilmeli
d)Pankreas dokusunun ne kadarının alındığı, endokrin dokuda bir azalma varsa, kan şekerini düzenlemek için insülin ve diyet gerekebileceği,
e)Hepsi
cvp:e
31.Hangisi Abdominal Ağrının Tiplerindendir?
a)Yansıyan ağrı
b)Pariyetal ağrı
c)Viseral ağrı
d)somatik ağrı
e)Hepsi
cvp:e

32- Viseral ağrıya neden olan durumlar hangisidir?
a)apandisit,
b)kolesistit ve
c)intestinallar
dgastrit
e)Hepsi
cvp:e

33- Bir organdaki ağrının, organdan hayli uzaklıktaki bir bölgeye yansıması hangi ağrı tipidir?
a)Yansıyan ağrı
b)Pariyetal ağrı
c)Viseral ağrı
d)somatik ağrı
e)Hepsi
cvp;a
34- Hastanın Ağrı Hikayesi alınırken hangi sorular sorulmalıdır?
a-) Ağrının ne zaman başladığı sorulmalı
b-) Ağrının yeri sorulmalı, hastanın ağrıyı tanımlaması istenilmeli.
c-) Ağrının aralıklı mı yoksa sürekli mi olduğu; ağrıyla birlikte bulantı ve kusma, bağırsak alışkanlığında değişiklik, kadınlarda vaginal akıntı gibi diğer bulguların olup olmadığı sorulmalı
d-) Ağrıyı artıran ya da azaltan durumların olup olmadığı sorulmalı
e-) Hepsi
cvp:e

35- Akut Karın Tablosundaki Hastanın Tedavi Ve Bakımında hangisi yanlıştır
a)Oral yolla birşey verilmemeli.
b)IV sıvı uygulanmalı.
c)NG tüp ve Üretral kateter uygulanmalı,
d) Analjezik ve antibiyotik verilmeli
e)Aldığı çıkardığı izlenmeli.
Cvp:d

36-Akut Karın Tablosundaki Hastanın Tanı aşamasında hastaya ne yapılmamalıdır?
a) Ağız yoluyla birşey verilmez.
b) Sıcak ya da soğuk uygulama yapılmaz.
c) Lavman yapılmaz
d)Analjezik, antibiyotik verilmez.
e)Hepsi
cvp;e

37-Aşağıdakilerden hangisi safra,safra kesesinde konsantre edildikten sonra hangi kanal yardımıyla koledok kanalına atılır?
a)Duktus sistikus*******
b)Pylor
c)Duktus santorini
d)Vena porta
e)Arteriya sistika
38-Aşağıdakilerden hangisi safra yolları ve safra kesesinin işlevidir?
a)Enzim salınımı
b)Pıhtılaşma faktör yapımı
c)Trombosit tutulumu
d)Hormon salınımı
e)Safrayı toplama konsantre etme,depolama *****
39-Aşağıdakilerden hangisi safra taşlarında taş çekirdeğine sebep olmaz?
a)Parazit yumurtaları
b)Bakteri
c)Safra segmenti
d)Kalsiyum tuzları
e)Alkol*****
40-Aşağıdakilerden hangisi safra taş oluşumuna yol açan durumlardan biri değildir?
a)Diyabet
b)Vagotomi
c)Kronik hemolitik hastalıklar
d)Aşırı sıvı alımı******
e)Uzun süre parenteral beslenme
41-Aşağıdakilerden hangisi pankreasta salınan sindirim enzimlerinden değildir?
a)Pankreatik amilaz
b)Pankreatik lipaz
c)Pankreatik tripsin
d)Pankreatik pepsin*****
42-Aşağıdakilerden hangisi pankreas CA da rol oynadığı düşünülmektedir?
a)Fazla sigara içilmesi
b)Endüstriyel kimyasal karsinojenler
c)Et ve yağ tüketimin fazla olması
d)Hepsi*****
43-Aşağıdakilerden hangisi akut karın için yanlış bir ifadedir?
a)Akut karın ,akut karın ağrısının kısaltılmış şeklidir
b)Tek başına bir hastalık olmayıp çeşitli hastalıklara bağlı gelişebilir
c)Her zaman cerrahi müdahale şarttır*****
d)Bir haftadan kısa süreli ve daha önce tanı konulmamış karın ağrısıdır
e)Tanı koymada ilk aşama ağrının tanımlanmasıdır
44)aşağıdakilerden hangisi karaciğerden biopsi alma işleminde yanlışdır?
a)hasta 6 saat aç bırakılmalı
b) hasta yatakta sırt üstü ya da yan yatırılır
c)lokal anestezi yapılabilinir
***d)hastanın biopsi sırasında derin nefes alması istenir
44)aşağıdakilerden hangisi karaciğerden biopsi alma işleminde yanlışdır?
a)hasta 6 saat aç bırakılmalı
b) hasta yatakta sırt üstü ya da yan yatırılır
c)lokal anestezi yapılabilinir
***d)hastanın biopsi sırasında derin nefes alması istenir
45) karaciğer hastalıklarına bağlı kaşıntıda cilt bütünlüğünü sağlamada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sert deterjanların kullanılmasından kaçınılması
b)sodyum kısıtlanmalı
c) Her iki saatte bir yumuşatıcılarla masaj yapılması
***d)cilt bakımını sık yapabileceği ve sabun kullanabileceği açıklanmalı
46) Aşağıdakilerden hangisi safra taşlarına neden olan durumlardır?
a)vagatomi
b)çok sayıda gebelik
c)karaciğer sirozu
d)ileal hastalıklar
***e)hepsi
47) aşağıdakilerden hangisi kolesistitin komplikasyonu r
a)perferasyon
b)fistül
c)peritonit
d-hepsi***
48) Aşağıdakilerden hangisi laparoskopik kolesistektomi olan hastanın uyandırma ünitesinden ayrılma kriterlerinden değildir

a)Genel anestezinin etkisi geçmiş olmalı
b) Yaşam bulguları stabil olmalı
c) Bedenin herhangi bir yerinden aşırı drenaj olmamalı
d) Hastanın bilinci açık olmalı
e) hasta ailesinin yatağına istemesi
49) aşağıdakilerden hangisi karbonhidratların sindirilmesinde etken olan enzimdir?
a)amilaz***
b)lipaz
c)tripsin
d)hiçbiri
50) Aşağıdakilerden hangisi pankreas kanserinin gelişmesinde rol olan etkenlerdendir?
a) fazla sigara içilmesi
b) fazla miktarda et ve yağ tüketimi
c) endüstriyel, kimyasal karsinojenlere maruz kalma
***d)hepsi
51) aşağıdakilerden hangisi pankreas kanserinde ağrının özelliklerinden yanlış olanıdır?
a)Sağ üst kadran ağrısı, pankreas başı kanserine işaret eder.
b)Üst sol kadran ağrısı pankreas gövdesi veya kuyruğu kanserine işaret
eder.
c)Ağrı sıklıkla sırta yayılır yada sırt bölgesinde aşırı şekilde hissedilir.
d)Ağrı gündüz artar, rekümbent pozisyonda şiddetlenir, ayaklar çekilerek yatma ya da eğri şekilde yürüme yoluyla hafifler ***
e)hiçbiri
52) akut karında hazırlık aşamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Semi-Fowler pozisyonu verilir (drenajin pelvik bölgede Iokalize olması için).
b)Ağız yoluyla birşey verilmez.
c) Sıcak ya da soğuk uygulama yapılmaz.
d) Analjezik, antibiyotik verilmez.
e) lavman yapılabilinir***
53) akut karında hastaya yapılan fiziki muayenede aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a)Ağrı (yaygın ya da lokalize).
b) Rebound tenderness (duyarlılık).
c) Karın adalelerinde defans ve rijidite.
d) Bağırsak seslerinin olmaması.
E-karın yumuşaktır***
54) Piyojenik abselerin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diabetis Mellitus
b) Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları****
c) Hiper tansiyon
d) Amebiasis paraziti
e) Hepsi
55) Karaciğer biyopsisinde iğne batırılırken, diyaframın parçalanmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?
a) hastanın 5-10 saniye nefesini vermesi istenir
b) hastanın 5-10 saniye nefesini tutması istenir ****
c) hastanın 5-10 saniye nefesini derin bir şekilde alıp vermesi istenir
d) hastanın 15-20 saniye nefesini tutması istenir
e) hastanın 15-20 saniye nefesini derin bir şekilde alıp vermesi istenir
56) Karaciğer hastalarında ödem ve asiti azaltmak için ne yapılır?
a) Hasta düz yatırılır.
b) Öksürük egzersizleri verilir
c)Düşük kalorili diyet verilir
d)Düşük sodyumlu besinler verilir***57) Safra kesesinde taş bulunmasına ne denir?
a) Taşlı kolesistit
b) Sistit
c)Kolesistektomi
d) Kolelitiazis ***
e) Psödokist

58)Koleliatiazis tanısında en güvenilir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ultrasonografi****
b) Laparokopik Cerrahi
c) Kan Testleri
d) Biyopsi
e) Direkt Grafi

59) Laparaskopik cerrahi sonrası taburculuk eğitimi verilmesinde hangisi yanlıştır?
a) Postoperatif birinci gün kendini iyi hissetmiyorsa, insizyon yerinden kanama/drenaj varsa, ağrı ve bulantı varsa, iştahı yoksa, hareket etmede güçlük çekiyorsa komplikasyon olasılığından şüphe edilir ve bu belirtilerin varlığında hastaneyi araması söylenir
b) İşlemden sonra 24 saat içinde ameliyat yerinde ağrı olabiliceği söylenir.
c) Ağrıyı gidermek için önerilen aneljezikleri alabileceği söylenir.
d) İşleme bağlı omuza vuran ağrının varlığında, bu bölgeye soğuk uygulama yapabileceği söylenir ****
e)Hepsi

60) Pankreas Ameliyatı Uygulanan Hastaların Hemşirelik Bakımı için yanlıştır?
a) Hastaya uygulanan cerrahi girişimin ne olduğu, hangi amaçla uygulandığı ve komplikasyonlarının neler olduğu açıklanır.
b) Ameliyat sırasında yerleştirilen drenlerin yeri, yerleştiriliş amaçları ve drenlerin işlev görüp görmediği açıklanır.
c) T-tüp varsa, fonksiyon görmüyorsa hemen doktora bildirilmeli
d) Pankreas dokusunun ne kadarının alındığı, endokrin dokuda bir azalma varsa, kan
şekerini düzenlemek için insülin ve diyet gerekebileceği açıklanır.
e) Hiçbiri***

61) Aşağıdakilerden hangisi Akut karın tablosuna neden olan başlıca hastalıklardan değildir?
a) Akut apandisit
b) Obstrüktif hastalıklar
c) Vaskuler hastalıklar
d) Karın travmaları
e)KOAH****
62)Safra sistemi nerededir?
a. Karaciğerin alt yüzeyine yapışmış durumdadır *****
b. Midenin alt yüzeyine yapışmış durumdadır
c. Duodenumun alt yüzeyine yapışmış durumdadır
d. Pankreasın alt yüzeyine yapışmışdurumdadır
e. Midenin üst yüzeyine yapışmış durumdadır

63) Hangisi karaciğer absesinin belirti ve bulgusu değildir?
a. Vücut ısısında azalma ****
b. Halsizlik
c. Bulantı ve kusma
d. Kilo kaybı
e. Sarılık
64)Aşağıdakilerden hangisi pankreasın sindirim enzimlerinden değildir?
a. Lipaz
b. Amilaz
c. Tripsin
d. Glukagon ***
e. Hiçbiri sindirim enzimi değildir

65-safranın oluşumunda itibaren izlediğiyol hangisidir?
a)krc -hepatik kanal-safrakesesi-koledok kanalı-intestinal sistem****
b)krc- safra kesesi- hepatik kanal-
c)safrakesesi hepatik kanal -krc-intestinal sistem
dsafrakesesi-koledok kanalı-krc-intestinal sistem

66-aşadakilerden hangisi safra taşları nedenlerindendir?
a)yüksek kolestrol konsantrasyonu
b)bakteri,parazit yumurtası,mukus,
c)safrapiğmenti,calsiyum tuzları
d)hepsi**

67-aşdakilerden hangisi pankreas enzim ve hormonlarındandır?
a)insülin/glukogon/sodyum bikarbonat
b)amilaz/lipaz/tiripsin
c)hepsi***
d)hiçbiri

68-aşadakilerden hangisi laparoskopi cerrehi nedenlerinden değildir?
a)hastanede kalış süresi kısalr
b)ağrı komplikasyon daha azdır
c)ilaç tedavisi cevap vermediği için***
d)günlükyaşam aktiviteleri erken döner

69-oddi sifinkterinin görevi hangisidir?
a)pankreatik sıvının paknreatik kanala akışını kontroleder
b)pankreatik sıvınınduedonuma akışını kontrol eder
c)safranın koledok kanalına akışını kontrol eder
d)pankrealitik sıvılar vesafranın duedonuma akışını kontrol eder***
70-kisthidatikte tedavi neye göre yapılır?

a)parazitin cinsine göre
b)semptom lara göre
c)cerrehiolarak lezyonun yerine göre**
d)kistin büyüklüğüne göre
71-kist hidatikte cerrahi tedavi lezyonun yerine göredir. aşadakilerden hangisi kist cerrahisi değildir ? a)segmenektomi
b)lobektomi
c)marsuializasyon
d)perkütan drenaj ***


72-embriyo kancalarıyla mukozayı delerek...........................diğer organlara ulaşıp orada kist oluşturur a)koledok kanalı
b)vena porta****
c)venacava
d)duktus hepetiku

• Bakım 18. Hafta soruıları
1)Sıklıkla, özofagusun 2/3 ait kısmında peristaltizm ve peristaltizm ile uyumlu çalışan alt özofagus sfinkter relaksasyon bozukluğu sonucu, besinlerin farenksten mideye iletilmesinde bozuklukla ortaya çıkan hastalık hangisidir?

a)Özofagus Divertikülleri
b)Özofageal Hiatal Herniler
c)Akalazya***
d)Peptik ülser
e) İntestin...al obstriksiyon

2)Akalazya en sık hangi yaşlarda görülür?
a)30-50***
b)40-50
c)25-40
d)15-40
e)20-35

3)Akalazya için hangisi doğrudur?
a)özofagusta peristaltizmin yeterli değildir
b)özofageal sfinkterin yeterince genişleyememesi sonucunda katı ve sıvı besinler özofagusun alt kısmında birikir
c)hidrostatik basınç artınca, besinler yavaşça özofagustan mideye geçer
d)zamanla özofagus tonusünü kaybeder, geniş bir hal alır
e)Hepsi***

4)Akalazyanın belirti ve bulgularından değildir?
a)disfaji (yutma güçlüğü)
b)regurjitasyon
c)göğüs ağrısıdır
d)Bulantı***
e)hiçbiri

5)Akalazyanın komplikasyonları nelerdir?
a)özofajit
b)pulmoner sorunlar
c)özofagus karsinomu

a)a ve b
b)b ve c
c)a ve c
d)a,b,c ***
e)sadece c


6)Akalazyaya tanı koyma yöntemleri nelerdir?
a)akciğer grafisi
b)özofagus radyografisi
c)endoskopi
d)hepsi***
e)hiçbiri

7)Akalazyada tedavinin amacı nedir?
a)alt özofageal sfinkter basıncını azaltarak özofagus boşalmasını kolaylaştırmak
b)belirti ve bulguları azaltmak
c)komplikasyonları önlemek
d)hepsi***
e)hiçbiri

8)Belirti ve bulguları gidermeye yönelik olarak hastaya öğretilmesi gerekenler nelerdir?
a)Uyurken yatak başı yükseltilmiş olmalıdır
b)Ülsere neden olabilecek ilaçlar alınmamalıdır
c)Sıcak, baharatlı, donmuş, besinler ve alkol alınmamalıdır
d)Besinler iyi çiğnenerek, tükürükle yeterince karışması sağlanmalıdır
e)hepsi***

9)Akalazyada tedavi çeşitleri nelerdir?
a)vagatomi ve gastrektomi
b)Subtotal gastrektomi ve Billroth I
c)Küratif ve palyatif tedavi
d)Özofagogastrostomi
e)Dilatasyon ve özofagomyotomi***

10)Yutma güçlüğüne bağlı,vücut gereksiniminden az ve yetersiz beslenme hemşirelik tanısı konan hastaya,aş.hang hemşirelik girişimlerinde uygulanmaz?

a)hastanın az ve sık beslenmesi,besinleri küçük parçalar halinde alması sağlanır
b)Lokmalar yutulurken arkasından sıcak su içmesi önerilir***
c)Sigara ve alkol alınımından kaçınması söylenir
d)Yarı oturur pozizyon verilir
e)Günlük kilo izlenimi yapılır

(ılık su tavsiye edilir)olacak

11)Yutma güçlüğü ve kusmaya bağlı aspirasyon riski olan hastaya uygulanacak hemşirelik girişimlerinden değildir?
a)Kusma varsa başı yana çevrilir
b)Yarı oturur pozisyon verilir
c)Bulantı hissini baskılayacağı için yatmadan hemen önce yemek yemesi önerilir***
d)Yaşam bulguları alınır
e)Yemeklerden sonra dinlenmesi önerilir

12)Özofagus duvarının bir ya da daha çok katının kese halini alması sonucu .............gelişir.
a)Özefajit
b)özofageal hiatus
c)özefagus tümörü
d)ozofagus perforasyonu
e)özofagus divertiküli***

13)Divertiküller en çok nerede görülür?
a)özofagus sifinkterinin hemen üzerinde (Zenker divertikülü)
b)özofagus orta kısmında
c)alt özofagus sfinkterinin hemen üzerinde
d)Sadece a ve c
e)hepsi ***

14)Zenker divertikülünün belirtileri nelerdir?
a) yiyeceklerin üst özofagusta takılma hissi
b)Divertikül belli bir büyüklüğe eriştiğinde, sindirilmemiş yiyecekler divertikül içinde birikmesi sonucu boyunda şişlik
c)yiyecekler ağza regürjite olması
d)pulmoner sorunlar gelişmesi ve ileri evrede görünen beslenme bozukluğu
e)hepsi ***

15) Zenker divertikülünün'' başlıca '' (ilk)belirtisi hangisidir?
a) yiyeceklerin üst özofagusta takılma hissi ***
b)Divertikül belli bir büyüklüğe eriştiğinde, sindirilmemiş yiyecekler divertikül içinde birikmesi sonucu boyunda şişlik
c)yiyecekler ağza regürjite olması
d)pulmoner sorunlar gelişmesi ve ileri evrede görünen beslenme bozukluğu
e)hepsi


16)Özefagial hiatal herni nerede oluşur?
a)özofagusun diyafragmadan geçtikten sonraki kısmında oluşur
b)özefagus ile kardiyanın birleştiği kısımda oluşur
c)özofagus sifinkterinin hemen üzerinde oluşur
d)Midenin özofageal hiatustan yukarı doğru mediastinal boşluğa geçmesiyle oluşur ***
e)özofagus orta kısmında oluşur
17)Özofageal hiatal herni komplikasyonları nelerdir?
a)Herniye olan kısımda ülserasyon
b)reflüye bağlı özofajit
c)stenoz,obstrüksiyon ve gastrittir
d)Reflü olan içeriğin aspire olmasına bağlı pulmoner komplikasyonlar
e)hepsi ***

18)Özofageal hiatal herni komplikasyonlarını önlemeye yönelik hastaya öğretileceklerden hangisi yanlıştır?
a)Yere eğilmekten, ağır kaldırmaktan, öksürmekten ve ıkınmaktan kaçınmalıdır
b)Konstipasyonu önlemek için lifli besinler yenilmeli ve bol sıvı alınmalıdır
c)Giyecekler sıkı olmalı ve korse kullanılmalıdır ***
d)Aşırı baharatlı yiyecekler, asitli sıvılar ve alkollü içkiler alınmamalıdır
e) Oturur pozisyonda yenilmeli, yemeklerden sonra uzanarak yatılmamalıdır

19)Özofageal hiatal herni komplikasyonlarını önlemeye yönelik hastaya öğretileceklerden hangisi doğrudur?
a)Sigara içilmemelidir
b)Azar azar sık aralarla yenilmeli ve yumuşak besinler alınmalıdır.
c)Yemeklerden sonra su içilerek özofagus temizlenmelidir
d)Ağrı varsa gece semi-fowler pozisyonunda yatılmalıdır. Yatak başı yükseltilebilir
e)hepsi ***

20) )Özofageal hiatal herni ameliyatı yapılacak hastaya derin solunum ve öksürük egzersizlerinin öğretilmesi neden önemlidir?
a)Hastaya ameliyat sırasında nazogastrik tüp yerleştirileceği için
b)özofageal dikiş hattının iyileşmesini sağlamak için
c)enfeksiyonu önlemek için
d)fistül oluşumunu önlemek için
e)Cerrahi girişim diyafragmayı ilgilendirdiği için ***

21)Özofageal hiatal herni ameliyatı yapılan hastanın ameliyat sonrası bakımı için hangisi yanlıştır?
a)nazogastrik tüpe ek olarak hastada göğüs tüpü de vardır. Bu durumda göğüs tüpünden drenaj, solunum hızı, ritmi ve nabız hızı, ritmi izlenmelidir.
b)Pnömotoraks belirtileri açısından (dispne siyanoz ve delici göğüs ağrısı) izlenmelidir
c)yatağın ayak tarafı yükseltilmelidir ***
d)hastayı yataktan kalkması ve dolaşması için cesaretlendirmelidir
e)Ameliyattan sonra peristaltik hareketlerin tekrar başlaması gözlenmelidir

22)Özofageal hiatal herni ameliyatı yapılan hastanın ameliyat sonrası bakımı için hangileri doğrudur?
a)Hastaya ameliyat sonrası ilk kez ağızdan sıvı verildiğinde hemşire hastayı disfaji yönünden yakından izlemelidir
b)Ameliyatla midenin hacmi küçültülmüş olduğundan hasta azar azar, sık aralarla beslenmelidir
c)Bulantı ve kusmayı önlemek için hasta yemeklerden sonra birkaç saat oturur pozisyonda olmalıdır
d)Hastaya gaz yapıcı besinleri almaması önerilir, yemeklerden önce ve sonra bilinçli olarak gevşemesini, yavaş yiyip içmesini ve besinleri iyi çiğnemesini öğretmelidir.
e)Hastanın sık sık pozisyon değiştirmesi ve dolaşması peristaltizmi artırarak, gazın atılmasını sağlamalıdır
f)hepsi ***

23)Özefagus tümörlerinin en önemli bulgusu hangisidir?
a)regurjitasyon
b) göğüs ağrısı
c)özofajit
d)kusma
e)disfaji***
24)Özofagus Tümörlerinin cerrahi tedavileri nelerdir?
a)Özofagogastrostomi
b)hepsi***
c)Özofgus içine yapay bir tüp yerleştirilmesi
d)özofagokolonostomi
e)hiçbiri
25)Özofagus Tümörlerinin ameliyat öncesi hemşirelik bakımlarındandır?
a)Hastanın kilosu, aldığı çıkardığı ve sıvı elektrolit dengesi yakından izlenmelidir
b)Ameliyat sonrası enfeksiyon riskini azaltmak için günde dört kez ağız bakımı verilmelidir
c)Cerrahi girişim için hastanın barsağından bir parça alınacaksa, barsak hazırlığı yapılmalıdır
d)insizyon yeri, yara, drenaj tüpleri, göğüs tüpleri, nazogastrik tüp hakkında bilgi verilmelidir
e)Derin solunum, dönme ve öksürük egzersizleri öğretilmelidir
f)hepsi***
26)Özofagus Tümörlerinde ameliyat sonrası bakım için hangisi yanlıştır?
a)Hasta solunum problemleri yönünden gözlenmelidir
b)Solunum problemlerine yönelik hastanın kan gazları izlenmelidir
c)Derin solunum, dönme ve öksürük egzersizlerini düzenli yapması sağlanmalıdır
d)Hasta egzersizleri yaparken yarı oturur pozisyonda olmalıdır. Ventilasyon daha iyi sağlanır, mideden özofagusa reflü önlenir.

e)Özofagusa anastomoz uygulandığında, dikiş hattındaki gerilmeyi önlemek için hasta ameliyat sonrası erken dönemde yan yatırılmalıdır***
27) )Özofagus Tümörlerinde ameliyat sonrası bakım yapılan hastanın en ciddi komplikasyonu nedir?
a)Nazogastrik tüpün yerinden oynaması
b)Özofagusa anastomoz uygulandığında, dikiş hattındaki gerilme
c)Solunum problemleri
d)özofagusa reflü
e)-Anastomoz yerinden sızıntı olması (enfeksiyon ve şok açısından)***
28))Özofagus Tümörlerinde ameliyat sonrası bakım yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
a)Drenajın başlangıçta kanlı olması normaldir.İlk günün sonunda drenaj yeşilimsi sarı renge dönüşmelidir.
b)Barsak hareketleri dönünceye dek ağız yoluyla beslenmemelidir
c)Nazogastrik tüp kaldığı sürece 2-4 saatte bir ağız bakımı uygulanmalıdır
d)İnsizyon tamamen iyileşinceye kadar nazogastrik tüp kalmalıdır
e)hepsi***

29)Aş. Hang. Özofagus Tümörlerinde ameliyat sonrası bakım yapılırken yanlış bir uygulamadır?
a)Hastaya ağız yoluyla önce sıvı verilir. Sıvı verilmeye başlandığında 15-30 dakikada bir 3-5 ml su verilir.
b)Hasta verilen sıvı miktarı yaklaşık 2000 ml artırılmalıdır***
c)Hasta oturur pozisyonda beslenmelidir. Anastomoz yerinde sızıntı yoksa yumuşak besinlerle beslemeye başlanmalıdır.
d)Hastaya sık aralarla azar azar yemesi gerektiği açıklanmalıdır
e)Barsak hareketleri dönünceye dek ağız yoluyla beslenmez

30)Özofagus Travmalarının nedenleri nelerdir?
a)Kimyasal yanıklar
b)yabancı cisimler
c)endoskopik alet ve tüpler
d)asit ya da alkali maddeler ve ısı yanıkları
e)hepsi***
31)............gastrointestinal mukoza bütünlüğünün bozulması olarak tanımlanır.
a)mide tümörü
b)marjinal ülser
c)peptik ülser***
d)gastrojejunokolik fistül
e)akut gastrit
32)Mide asiditesini azaltmaya yönelik cerrahi girişimler nelerdir?
a)vagotomi
b)Subtotal gastrektomi (Antrektomi )
c)Billroth I
d)Billroth II
e)hepsi***


33)Özofagogastrostomi nedir?
a)özofagusun sadece tümörlü kısmının çıkarılmasıdır
b)özofagusun tümörlü kısmının çıkarılması ve duedonumla anastomoz edilmesidir
c)a ve b şıkklarındaki cerrahi girişimler birlikte yapılır
d)hiçbiri
e)özofagusun tümörlü kısmının çıkarılıp, midenin yukarıya doğru mediastinuma alınarak özofagus ile anastomoz edilmesidir***
34)Özofagusun çıkarılan tümörlü kısmının yerine kolon ya da jejenumdan alınan parçanın yerleştirilmesi işlemine ne denir?
a)özefagogastrostomi
b)divertikülektomi
c)özefagokolonostomi***
d)vagotomi
e)antrektomi

35)Subtotal gastrektominin, midenin antrumu çıkarıldıktan sonra kalan kısım duedonumla anastomozlaştırılması hangi yöntemle yapılır?
a)vagotomi
b)Billroth I +Billroth II
c)Billroth I***
d)Billroth II
e)total gastrektomi

36)Midenin antrumu çıkarıldıktan sonra kalan kısmının jejenumla anastomozu hangi yöntemle yapılır?
a)vagotomi
b)Billroth I +Billroth II
c)Billroth I
d)Billroth II ***
e)total gastrektomi

37)Mide tümörlerini hazırlayıcı faktörlerden değildir?
a)genetik faktörler
b)Pernisyöz anemi
c)hidroklorik asit bulunmayışı(aklorhidri )
d)atrofik gastrit
e)kimusun nötrolizasyonu***

38)Mide tümörleri için hangisi doğrudur?
a)genellikle sinsi seyirlidir ve geç belirti verir
b)Başlangıçta epigastrik bölgede belirli belirsiz bir rahatsızlık vardır, ileri evrede kilo kaybı ve karın ağrısı görülür
c)iştahsızlık, halsizlik, bulantı, kusma, disfaji vardır
d)Gizli kanama sıktır
e)hepsi***

39)Mide tümörü ameliyatlarından sonra NG tüpleriyle ilgili, hemşirenin dikkat etmesi gereken ''en önemli'' konu nedir?
a)NG tüpten gelen drenaji kontrol etmeli
b)NG tüpü sakşına bağlamalı ve sakşının uygun basınçta çalışıp çalışmadığını kontrol etmeli
c)Ameliyattan sonraki ilk saatlerde drenajin parlak kırmızı renkte olmasına dikkat etmeli
d)Drenajı kolaylaştırmak için hasta yarı oturur pozisyonda olmalıdır
e)Doktor istemi olmadan hemşire kesinlikle tüpü irige etmemelidir***

40)Mide tümörü ameliyatlarından sonra yapılacak hemşirelik bakımlarındandır?
a)Pulmoner komplikasyon riskini azaltmak için hastanın karnına sıkı sargı uygulanır böylece karın içi basınç artar ve diyafram yükseltilir
b)Ameliyattan sonra beslenmeye erken dönemde başlanmamalı ve besin miktarı hızla artırılmamalıdır
c)Günde 5-6 öğünde alınacak şekilde besinler giderek artırılır
d)Damar içi sıvılar, doktor istemine göre verilmelidir
e)hepsi***

41)Mideye Uygulanan Cerrahi Girişimler Sonrası Gelişebilecek komplikasyonlar nelerdir?
a)Kanama
b)Akut Gastrik Dilatasyon
c)hepsi***
d)Pilorik Obstrüksiyon
e)Alkalen gastrit

42)Mideye Uygulanan Cerrahi Girişimler Sonrası Gelişebilecek komplikasyonlar nelerdir?
a)Marjinal Ülser
b)Gastrojejunokolik Fistül
c)hepsi***
d)Afferent Loop Sendromu
e)Dumpimg Sendromu
f)Beslenme Bozuklukları

43)özafagus hastalıklarında yutma güçlüğüne bağlı ağrıyı azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)hastanın az ve sık beslenmesi önerilir
b)hızlı haraket etmek ,eğilmek gibi haraketlerden kaçınma söylenir
***c)fazla antiasit almasında bir problem olmayacağı söylenir
d)soğuk ve sıcak içeceklerden kaçınması önerilir

44)asit salgılayan hücreleri uyaran sinirlerin kesilmesi işlemine ne denir?
***a)vagatomi
b)antrektomi
c)billroth
d)özafagomyotomi

45)aşağıdakilerden hangisi özafagus ameliyatlarından sonra hemşirelik bakımının temel amacıdır?
a)özafagal dikiş hattının iyileşmesini sağlamak
b)enfeksiyonu önlemek
c)fistülü önlemek
d)hepsi***

46)midenin antrumu çıkarıldıktan sonra kalan kısmın duodenomla anastomozlaştırılmasına ne denir?
a)billroth 1***
b)billroth II
c)vagatomi
d)özafagogastrostomi


47)aşağıdakilerden hangisi divertikülozisin komplikasyonudur?
a)masif rektal kanama ,divertükilit***
b)peritonit
c)obstrüksiyon
d)prolapsus

48)Aşağıdakilerden hangisi divertülin oluşmasında etken değildir?
a)kolon lümeni ve periton boşluğu arasında basınç farkı
b)bağırsak lümeni arasında zayıf bölgeler
c)lifli gıdaların az alınması
d)ağır egsersizler***

49)obstrüksiyon en çok nerde görülür)
a)jejenum
***b)ileum
c)çekum
d)transverkolon

50)ileostomi hemşirelik bakımında hangisi yanlıştır?
a)hastaya günde enaz 2 litre sıvı alması söylenir
b)hekimin önerisine göre evde bikarbonat solüyonu alması önerilir
c)genellikle başlangıç aşamasında lifli gıdalar önerilir***
d)stoma yerinde az miktarda kanın normal olacağı bildirilir

51)Aşağıdakilerden hangisi kolostomide görülen komplikasyonlardandır?
a)prostamal herni
b)prolapsus
c)stenoz
d)hepsi
52)midenin Bilroth II ameliyatında midenin kalan kısmı hangi bölüm ile anastamoz edilir?
a-duedonum
b-ileum
c-antrum
d-jejenum ***

53) şiddetli ishal, kilo kaybı ve malabsorbsiyon vardır. Dışkı suludur ve sindirilmemiş besin artıkları görülür. Hastanın nefesi kötü kokulu olabilir.bilin kalalım aşağıdakilerden hangisidir?
a)Gastrojejunokolik fistül ***
b)Afferent loop sendromu
c)Dumpimg sendromu
d)Marjinal ülser

54) Billort II ameliyatından sonra duodenal lupun kısmen tıkanması sonucunda gelişir.
a)Gastrojejunokolik fistül
b)Afferent loop sendromu ****
c)Dumpimg sendromu
d)Marjinal ülser

55) Billroth II ameliyatlarından sonra pilorun kesilmesi ya da bypass edilemsi sonucunda midenin jejunuma hızlı, sürekli ve kontrolsüz olarak boşalmasıyla gelişir
a)Gastrojejunokolik fistül
b)Afferent loop sendromu
c)Dumpimg sendromu****
d)Marjinal ülser

56) Ameliyat yerinin gastric asitle teması sonucu anastomoz hattının üzerinde gelişen ülser hangisidir?
a)Marjinal ülser***
b)doedonum ülseri
c)Gastrit
d)hiçbir.

57)hangisi mide kanseri için hazırlayıcı faktörlerden değildir
a)Pernisyoz anemi
b) aklorhidri (hidroklorik asit bulunmayışı)
c) atrofik gastrit
d)gastroözafajual refü(gör)****
58)Mide kanseri hakkında hangisi söylenemez?
a)Mide kanseri genellikle sinsi değildir ve erken belirti verir.***
b)Başlangıçta epigastrik bölgede belirli belirsiz bir rahatsızlık vardır.
c)ileri evrede kilo kaybı ve karın ağrısı görülür.
d) iştahsızlık, halsizlik, bulantı, kusma olur
e)disfaji, gizli kanama sık görülür
59) Gastrojejunokolik Fistül aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Transferskolona yakın tekrarlayan ülserler burayı aşındırarak kolon, jejenum ve mide arasında fistüle neden olur
b)kilo kaybı ve malabsorbsiyon vardır
c) Dışkı katıdır ve sindirilmemeiş besin artıkları görülür***
d) Hastanın nefesi kötü kokulu olabilir
60) Mc Burney noktası nerelidir?
a)göbek ile krista iliaka anterior superior arasındaki çizginin 1/3 dış kısmı ile 2/3 iç kısmının birleştiği yerdir ***
b) göbek ile krista iliaka anterior superior arasındaki çizginin 1/2 dış kısmı ile 2/3 iç kısmının birleştiği yerdir
c) göbek ile krista iliaka anterior superior arasındaki çizginin 1/3 dış kısmı ile 1/3 iç kısmının birleştiği yerdir
d) göbek ile krista iliaka anterior superior arasındaki çizginin 1/2 dış kısmı ile 1/3 iç kısmının birleştiği yerdir
61) perfore apandisitin en yaygın komplikasyonu hangisidir?
a)perforasyon olan kısımda lokal abselerin oluşması***
b)Peritonit
c)subileus
d)hepsi
62)hangisi hernie ameliyatı olmuş hastaya uygulanmaz?
a)Herni tamiri sonrasında hastanın idrar yapma güçlüğü olabilir bu nedenle hemşire mesane distansiyonu bakımından dikkatli olmalıdır.
d) Hastaya öksürük egzersizi yaptırılmalıdır ,derin nefes alma ve dönme sağlanmalıdır.***
c)Taburculuk sonrasında 6 ile 8 hafta süreyle ağırlık kaldırma ya da zorlu fiziksel aktivite kısıtlanı
d) Bazı hernili hastalar herninin üzerine yerleştirilen bir yastık ve yerinde tutan bir kemerden oluşan fıtık kemeri kullanırlar
63)ileus en sık barsağın hangi bölümünde görülür?
a)duedonum
b)jejunum
c)rectum
d)ileum ***
64) Yunanca‟dan gelen bir kelime olup, “açıklık” ya da “ağız” anlamına gelir.
a)ostomi***
b)kolostomi
c)gastrostomi
d)gostosto
65)hangisi Stomanın Özelliklerinden değildir?
a)Stoma parlak kırmızı veya kırmızıya yakın bir görünümdedir.
b)Ameliyat sonrası erken dönemde stoma şişkindir (ödemlidir).
c) şişkinlik birkaç ay sonra kaybolur ve stoma giderek küçülür.
d)Stoma sinir uçlarından zengindir
66) Gri-mavi stoma neyi gösterir?
a)iskemiyi***
b)nekrozu
c)kanamayı
d)hepsi
67)stomanın rengi kaç saatte bir kontrol edilir?
a)8 ***
b)4
c)6
d)12
68)aşadakilerden hangisi divertilül belirtisi degildir?
A)yiyeceklerin üst öefagusta takılma hissi
B)beslenme bozukluğu
C)boyunda şişlik
D)pulmonersorunlar
E)kardıyak sorunlar*****

69özafagus tüm. disfaji seyri aşadak. hangisi?
a)ÖNCEleri SIVI GIDALAR TÜMÖR İLREDİKÇE KATI GIDAlar
b)'' büyüklokmalar ve sıvılar '''' katı gıdalar
c)'' sıvılar ve yumuşak gıdalar ''büyük lokmalar
d)önceleri sert ve büyük lokmalar tümör ilrledikçe sulu yiyecekler***

70/crohn beslenme nasıl olmalıdır?
a)bol posalı lifli gıdalar
b)sindirimi kolay sıvı gıdalar
c)düşük calorili beslenme
d)besin değri yüksek sindirimi kolay posasız diyet****

71) alt düzeyde oluşan ileus belirtisi hangisidir
a)bulantı kusma karın ağrısı
b)kabızlık distansiyon gaz çıkaramama
c)pulmoner sorunlar
d)kalıcı kolik tarzı ağrı***Devamını Gör
• Düzenle • Sil
MEVZUAT 18. HAFTA
mevzuat 18.hafta sorular
1.aşagıdakılerden hangisi Mesleki organizasyonları tanımlarına girmez?
a)mesleki uygulama standartlarını geliştiren, meslek üyelerini bir araya getiren meslek üyelerini ve yaptıkları işi kontrol eden, denetleyen,
b)mesleği ve meslek üyelerini yasalarla tanımlayan, mesleğin gelişmesine ve profesyonelleşmeye katkıda bulunan,
...
c)mesleki bilgi birikiminin artmasında ve meslek üyelerinin mezuniyet sonrası eğitimlerinin devamında rol alan,
d)üyelerinin ve üyelerinin yaptığı işten etkilenenlerin çıkarlarını koruyan ve kollayan
e)kazanç paylaşma dahil, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmektir.
E
2.Mesleki organizasyonların'' görev ve sorumluluklarından'' değildir?
a)meslek üyelerine,
b)yasalara
c)mesleğin kendisine
d)topluma
B
3.mesleği meslek yapan unsurlardan biri olarak kabul edilen'' gösterge''lerdendir?

a)
yönetmelik
b)tüzük
c)mesleki organizasyonlar
d)genelge
C
5. hangi özelliğe sahip kişiler ''.dernek'' kuramaz.?
a)Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olanlar
b)18 yaşını doldurmuş herkes
c)Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve affa uğramış olanlar
d)18yaşını doldurmuş erkekler
C
6.Hemşirelik dernekleri, hemşirelik mesleği için hangi faaliyetleri göstermez?
a)mesleğin gelişimi için çalışmalarını sürdürür,
b)sağlık ve hemşirelik hizmetleri konularında uluslararası gelişmeleri izler,
c) toplantılar düzenler. Hemşirelik mesleğinin gelişimi için çaba gösterir.
d)lisans tamamlamada okuyanları destekler yardımcı olur
d
7.Hangi amaçla dernek kurulamaz?
a)kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek
b)Amaç, anlaşılabilir olmalı, süreklilik arz etmeli,
c)amaç hukuka veya ahlâka aykırı olmamalı
d)Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla
D
8.Dernek hangi prosüdürlerden sonra tüzel kişilik kazanırlar.
a) kuruluş bildirimini,
b)dernek tüzüğünü
c)gerekli belgeleri
d)belgeleri yerleşim yerinin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.
e)hepsi
E
9.Derneğin zorunlu Organlarından değildir?
a)genel kurul,
b)yönetim kurulu
c)denetim kurulu
d)finansal kurul
D
10.Genel kurulunun yetki ve görevleri nelerdir?
a)derneğin en yetkili karar organıdır,derneğe kayıtlı üyelerden oluşur
b)Genel kurul, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.
c)Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir,
d)derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
e)hepsi
e
11.Yönetim kurulunun yetki ve görevleri nelerdir? .
a)beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.
b) Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır;
c)bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.
d)Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.
e)hepsi
e
12.Denetim kurulunun yetki ve görevleri nelerdir?
a)üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.
b)denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar;
c)denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
d)hepsi
d
13.Derneklerin hangi amblem ve flamaları kullanmaları yasaktır. ?
a)mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, amblemini, rumuzunu, rozetini kullanması
b)mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir sendikanın veya üst kuruluşun, , amblemini, rumuzunu, rozetini kullanması
c)mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini kullanması
d)bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları kullanmaları
e)hepsi
E
14.Dernekler hangi faaliyetlerde bulunamazlar. ?
a)tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar.
b)Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz,
c)kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamazlar.
d)Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar.
e)hepsi
E
15.federasyonların tanımı ve kuruluş amaclarından değildir?
a)Dernekler Kanunu madde 34‟te „kuruluş amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan,
b)en az üç derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelen
c)Hemşirelik ile ilgili tüm genel ve özel dal derneklerinin güçlü birliktelik oluşturmak için bir araya gelmeleri
d)gizli oyla seçilen kamu tüzel kişileri olarak tanımlannan federesyanlardır
D
16.Vakıf' nedir ve nasıl bir oluşumdur?
a)bir malın belli bir amaçla kullanılması, devredilmesidir.
b)Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleri ile bağışladıkları para ve mülklere vakıf denir.
c)Vakıflar eğitime, öğretime, belediyelere, sağlık işlerine, yoksullara hizmet eder.
d)Mehmetçik Vakfı, Milli Eğitim Vakfı, Türk Kalp Vakfı kendi alanları ile ilgili hizmet verirler.
e)hepsi
E
17.Birliklerin /Odaların Amaçları nelerdir?
a)Meslek üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak
b) Mesleğin gelişmesini ve büyümesini sağlamak,
c) Meslek üyelerinin haklarını savunmak, korumak ve bunları halkın ve devletin çıkarıyla denkleştirmeye çalışmak,
d) Mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak,
e) Çalışma ile ilgili ücret tarifelerini belirlemek,
f) Araştırmaları teşvik etmektir.
e)hepsi

E
18.aşağıdakilerden hangisi Sendikal organizasyonların amaçları içindeddir?
a)Çalışma yaşamının düzenlenmesinde rol alan, işçilerin veya işverenlerin ortak ekonomik ve toplumsal çıkarlarını korumak ve geliştirmek
b)İşyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak,
c)taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıklara uygun çözüm bulmak,
d)kurs ve konferanslar düzenlemek
e)hepsi
E

19.Sendikalar hangi faaliyetlerde bulunur ?
a)mesleki hakları değil, o hizmet kolundakilerin ekonomik çıkarları korumak için faaliyette bulunur
b)tek bir meslek grubunu değil, o iş kolunda faaliyet gösteren birçok meslek grubunun ekonomik haklarını savunur
c)kurs ve konferanslar düzenlemek
d)hepsi

D

20- hangisi bireyin yaptığı işten doyumunu, iş verimliliğini ve üretkenliğini etkilemektedir.
a-Çalışma ortamı
b-iş koşulları
c-birlikte çalışılan kişilerle uyum
d-yapılan işin karşılığında alınana ücret
e-hepsi
E

21-aşağıdakilerden hangisi mesleki organizasyonu tanımlamaktadır?
a-belli bir meslekte mesleki uygulama standartlarını geliştiren org.
b-mesleği ve meslek üyelerini yasalarla tanımlayan org.
c-mesleğin gelişmesine ve profesyonelleşmeye katkıda bulunan,org.
d- mesleki bilgi birikiminin artmasında ve mesleküyelerinin mezuniyet sonrası eğitimlerinin devamında rol alan org.
e-hepsi
E

22- Mesleki organizasyonların görev ve sorumluluğu olarak vurgulanan bileşenlerden biri değildir?
a-meslek üyeleri
b-mesleğin kendisi
c-ave b şıkkı
d-toplum
e-şahıslar
E

23-derneğin tanımında geçen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-kazanç paylaşımının olmaması
b-en az 7 gerçek veya tüzel kişi olan
c-kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan
d-gerçel kişiliğe sahip topluluk olan
e-bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturulan.

D

24- hangisi Hemşirelik derneklerinin faaleyetlerindendir?
a-hemşirelik mesleği için faaliyet gösterir
b-Hemşirelik mesleğinin gelişimi için çaba gösterir
c-mesleğin gelişimi için çalışmalarını sürdürür,
d- sağlık ve hemşirelik hizmetleri konularında uluslar arası gelişmeleri izler
e-hepsi
E

25-hangisi derneğin amaçlarının özelliğidir?
a-anlaşılabilir olmalı
b-süreklilik arz etmeli
c-hukuka aykırı olmamalı
d- ahlâka aykırı olmamalı
e-hepsi
E

26-hangisi derneğin zorunlu organlarından değildir?
a-genel kurul
b-yönetim kurulu
c-denetim kurulu
d-yerel kurul
D

27-hangisi genel kurulun özelliğidir?
a-derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
b-dernek organlarını seçer
c-derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.
d-genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı veriri.
e-hepsi
E

28-derneklerin aşağıdakilerden hangisini kullanmaları yasaktır?
a-mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin amblemini kullanmaları
b-bir sendikanın veya üst kuruluşun rumuzunu kullanmaları
c-bir derneğin veya üst kuruluşun adını kullanmaları
d-başka bir ülkeye ait bayrak ve flamaları kullanmaları
e-hepsi
E

29-dernekler için kullanılan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar
b-Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz
c-Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanabilirler.
d-. Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz.
e-amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamazlar.
C


30-federasyonlar„kuruluş amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan, en az kaç derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmesiyle kurulmuş organizasyonlardır?
a-2
b-4
c-3
d-5
e-6
c

31-Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleri ile bağışladıkları para ve mülklere ne denir?
a-bağış
b-birlik ve odalar
c-federasyon
d-vakıf
e-sendikal organizasyon
d

32-vakıflar kimlere hizmet eder?
a-eğitime
b- öğretime
c- yoksullara
d-belediyelere
e-hepsi
E

33-hangisi birliklerin /odaların amaçlarındandır?
a-meslek üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak
b-mesleğin gelişmesini ve büyümesini sağlamak
c-mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak
d-çalışma ile ilgili ücret tarifelerini belirlemek
e-hepsi
E

34-hangisi sendikal organizasyonların amaçlarındandır?
a-İşyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak
b-taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıklara uygun çözüm bulmak,
c-kurslar düzenlemek
d-konferanslar düzenlemek
e-hepsi
E


35. Çağımızda işinden doyum sağlamak isteyen birey ne yapmaktadır?
a.Tek başına mücadele etmektedir
b.Olayları olduğu gibi kabullenmektedir
c.Organize olarak hareket etmektedir
d.Çalışma ortamını değiştirmektedir
e.Hepsi
c

36. Bireylerin birlikte hareket etmek üzere mesleki organizasyonların çatıları altında bir araya gelme nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşinden doyum sağlamak istemek
b.Çalışma koşullarını ve ortamını iyileştirmek
c.Yaptığı işin tanımını ve sınırlarını belirlemek
d.Yaptığı iş karşılığı aldığı ücreti arttırmak
e.Hepsi
e

37. Aşağıdakilerden hangisi mesleki organizasyonların yaptığı çalışmalardan değildir?
a.Tüm mesleklerdeki mesleki uygulama standartlarını geliştirmek
b.Meslek üyelerini bir araya getirmek
c.Meslek üyelerini ve yaptıkları işi kontrol etmek
d.Mesleği ve meslek üyelerini yasalarla tanımlayan
e.Mesleğin gelişmesine ve profesyonelleşmeye katkıda bulunmak
a

38.Aşağıdakilerden hangisi derneğin tanımı içinde yer almaz?
a. Kar amacı gütmemek
b.Ekonomik amaçlar taşımak
c.Gönüllü kişilerden oluşmak
d.Kanunlarla yasaklanmamış belirli bir amacı gerçekleştirmek
e.Hepsi
b

39.Kimler dernek kurabilir?
a.657 sayılı devlet memurları
b.Türk silahlı kuvvetler mensupları
c.18 yaşını doldurmayanlar
d.Affa uğramış olanlar
e.Hepsi
a

40.Derneklerin kuruluş amacı belirlenirken nelere dikkat edilmelidir?
a. Anlaşılabilir olmalıdır
b.Süreklilik arz etmelidir
c.Hukuka aykırı olmamalıdır.
d.Ahlâka aykırı olmamalıdır.
e.Hepsi
e

41. aşağıdakilerden hangisi derneğin zorunlu organlarından değildir?
a.Genel kurul
b.Yönetim kurulu
c.Denetim kurulu
d.Mesleki geliştirme kurulu
e.Hepsi
d

42. Derneğin yürütme ve temsil organı hangisidir?
a. Genel kurul
b.Yönetim kurulu
c.Denetim kurulu
d.Mesleki geliştirme kurulu
e.Hepsi
b43. Aşağıdakilerden hangisi Birlik ve Odaların Amaçlarındandır?
a.Meslek üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak
b.Mesleğin gelişmesini ve büyümesini sağlamak
c.Meslek üyelerinin haklarını savunmak, korumak ve bunları halkın ve devletin çıkarıyla denkleştirmeye çalışmak
d.Mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak,çalışma ile ilgili ücret tarifelerini belirlemek,araştırmaları teşvik etmektir
e.Hepsi
1)yöneticilerin karşılaştığı sorunlar nelerdir?
a)insan kaynakları ile ilgili sorunlar
b)finansman sorunları
c)önceden meydana gelmiş sorunlar
d)gelecekte çıkmasını önlemek istediğimiz sorunlar
e)hepsi*****
2)aşağıdakilerden hangisi kaynaklara göre sorunlara örnrktir?
a)finansman sorunları*****
b)önceden meydana gelmiş sorunlar
c)uygulamayla berab...er ortaya çıkan sorunlar
d) gelecekte çıkmasını önlemek istediğimiz sorunlar
e)hiçbiri
3)kaynakların kalitesi,işi yapmaya uygun olup olmaması,standartlara uygun olmaması gibi sorunlar hangi sorunlara örnektir?
a)kaynaklara göre/finansman
b)kaynaklara göre/fiziksel kaynaklarla ilgili*****
c)zaman bakımından/önceden meydana gelmiş
d)zaman bakımından/uygulamayla birlikte ortaya çıkan
e)kaynaklara göre/insan kaynakları ile ilgili
4)aşağıdakilerden hangisi yönetim kademelerine göre sorunlardan değildir?
a)tepe yönetim kademesindeki sorunlar
b)orta yönetim kademesindeki sorunlar
c)alt yönetim kademesindeki sorunlar
d)uygulamayla birlikte ortaya çıkan sorunlar*****
e)hiçbiri
5)ek vardiya ile çalışma,kişilerin çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi sorunlar hangi yönetim kademesindeki sorunlardandır?
a)tepe yönetim
b)orta yönetim*****
c)alt yönetim
d)hepsi
e)hiçbiri
6)sorunun açıkça tanımlanması,sorunun gerçek nedeninin belirlenmesi,kararın uygulanması gibi adımları olan sorun çözme yöntemi hangisidir?
a)rasyonel******
b)gelişigüzel
c)sorun ortaya çıktığında
d)hiçbiri
7)5 n 1 k ne demektir
a)ne,nasıl,ne zaman ,kiminle, niçin,nerde
b)ne ,nasıl,ne zaman,nerede,niçin,kim*****
c)niçin,ne zaman,nasıl,kim,kiminle
d)nerede ,ne zaman,kim,kiminle,nasıl
e)hiçbiri
8)aşağıdakilerden hangisi katılmalı karar verme yönteminin olumlu yönlerindendir?
a)çözüm için daha fazla alternatif üretilir
b)çalışanların iş doyumunu artırır
c) çalışanlar kendilerini geliştirmeye çalışır
d)kararların daha iyi alınmasını sağlar
e)hepsi******
9) aşağıdakilerden hangisi katılmalı karar verme yönteminin olumsuz yönlerinden değildir?
a)kararların daha geç alınmasına neden olabilir
b)daha fazla zaman harcanır
c)grup üyeleri arasında çatışmalara neden olabilir
d)grup içinde farklı gruplaşmalar olabilir
e)üyelerin bilgileri artar ve sorun çözme yetenekleri gelişir*****
10)aşağıdakilerden hangisi yalnız karar verme yönteminin olumsuz özelliklerindendir?
a)karar daha hızlı alınır
b)astlar arasındaki çatışmaları azaltır
c)yöneticiye zamn kazandırır
d)verilen kararın sorumluluğunu astlarda taşır
e)verilen kararın sorumluluğunu sadece yönetici taşır******
11. Zaman bakımından sorunlar nelerdir ?
a) Önceden meydana gelmiş sorunlar
b) Uygulamayla birlikte ortaya çıkan sorunlar
c)Gelecekte çıkmasını önlemek istediğimiz sorunlar
d)Hepsi ***
12. Zaman bakımından Önceden meydana gelmiş sorunları aşağıdakilerden hangisi tanımlar ?
a-Zamanında belirlenememiş sorunlardır.***
b-Kararın uygulamaya konulmasıyla ortaya çıkan sorunlardır.
c-Gelecekte çıkması kaçınılmaz olan ancak bu günden önlem alarak oluşmasını engelleyemediğimiz sorunlardır.
d-sadece b ,c
13.HANGİSİ ORTA YÖNETİM KADEMESİNDE YAŞANAN SORUNLARI ANLATMAKTADIR ?
a-Karar veren ve planlar hazırlayan bu kademede oluşan sorunlar genellikle kurumun çevresinden oluşan daha üst sorunlardır.
b-Verilen kararın uygulanması sonucunda istenilmeyen durumların, sorunların ortaya çıkmasıdır.***
c-Genellikle günlük rutin sorunlar olup, fazla dikkat çekmezler.
14.Hangisi Tepe yönetim kademesinde yaşanan sorunları anlatır ?
a-Karar veren ve planlar hazırlayan bu kademede oluşan sorunlar genellikle kurumun çevresinden oluşan daha üst sorunlardır.***
b-Verilen kararın uygulanması sonucunda istenilmeyen durumların, sorunların ortaya çıkmasıdır
. c-Genellikle günlük rutin sorunlar olup, fazla dikkat çekmezler.
15.Hangisi alt yönetim kademesinde yaşanan sorunları anlatmaktadır ?
a-Karar veren ve planlar hazırlayan bu kademede oluşan sorunlar genellikle kurumun çevresinden oluşan daha üst sorunlardır.
b-Verilen kararın uygulanması sonucunda istenilmeyen durumların, sorunların ortaya çıkmasıdır.
c-Genellikle günlük rutin sorunlar olup, fazla dikkat çekmezler.***
16.SORUN ÇÖZME YÖNTEMLERİNDEN RASYONEL YÖNTEME GÖRE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ ADIMLARI NELERDİR ?
a-Karar Verme
b-Problem Bulma
c-Seçim Yapma
d-Sorun Çözme
e-Hepsi ***
17.Hangisi Problem çözme ve karar verme sürecinde problem bulma aşamasındaki aktiviteleri anlatmaktadır ?
a--Sorunların varlığını ve önemini belirleme ile ilgili aktiviteler.***
b--Sorunların ortaya konması, tanımlanması ve teşhisi ile ilgili aktiviteler.
c-Alternatif çözümlerin üretilmesi ile ilgili aktiviteler.
d-Alternatif çözümler arasında seçim yapma ve değerlendirme ile ilgili aktiviteler.
e-Seçilen çözümün uygulanması ile ilgili aktiviteler.
18.5 N1 K SORULARINDAN DEĞİLDİR ?
a-Ne ile ilgilidir?,
b-Nasıl meydana gelmiştir?,
c-Ne zaman meydana gelmiştir?
, d-Nerede yaşanmaktadır?,
e-Niçin yaşanmaktadır?,
f-Kaçıncı kez olmuştur?***
19.Etkinlik analizinde çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesinde kullanılan faktörler nelerdir?
a-Uygulama kolaylığı
b-Uygulama süresi
c- Maliyeti
d-Sorun üzerindeki etkisi
e-Hepsi ***
20.Katılmalı karar verme yönteminin olumlu yönleri nelerdir ?
a-Sorun üzerine daha çok kişi odaklanır
b-Çözüm için daha fazla alternatif üretilir
c-Farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar
d-Çalışanların isteklerini ifade etmelerine olanak sağlar.
e-Hepsi ***
21.Katılmalı karar verme yönteminin olumsuz yönleri nelerdir ?
a-Gruptaki herkesin fikri alındığı için kararların geç alınmasına neden olabilir,daha fazla zaman harcanır
b-Kişiler arasındaki anlaşmazlıklar karar vermeyi geciktirebilir.
c-Grup üyeler arasında çatışmalara neden olabilir,grup içinde farklı gruplaşmalar olabilir.
d-Karara katılanların görüşlerine ters düşen kararların alınması durumunda motivasyonları bozulabilir.
e-Hepsi***
22.Yalnız (otokratik) karar verme yönteminde aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenmez ?
a- Astlar, alınan kararlara katıldıkları için, bu kararları benimsemekte ve büyük bir inançla uygulamaya çalışırlar.***
b-Yöneticiler karar alırken astların fikirlerini almaz.
c-Astlara, yalnızca yöneticinin aldığı kararları uygulamak düşer. Yöneticinin verdiği emirler kesindir. d-Tek başına karar alan yöneticilere göre, her sorunun en doğru çözümünü yalnızca yönetici bilir . 23.Sorunla ilgili toplanan bilgilerin analiz edilmesinde ve bu alt nedenlerin belirlenmesinde hangi yöntemden yararlanılır?
a-rasyonel
b-gelişigüzel
c-etkinlik analizi
d-balık kılçığı**
e-hepsi
24.çözüm seçeneklerin geliştirilmesi,kararlaştırılmasıve uydun çözümün bulunmasında hangi yöntem kullanılır?
a-rasyonel
b-gelişigüzel
c-etkinlik analizi***
d-balık kılçığı
e-hepsi
25.hemşirelikte hastalık merkezli bakım anlayışından hasta merkezli bakım anlayışına yani sorun çözme yaklaşımına doğru bir değişim olmaya başlamıştır..bu kaç yılında başlamıştır.?
a.1979
b.1985
c.1980
d.1993
cvp=c 1980
26. Yaşanan sorunla ilgili veri toplama aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Sorunun ne zaman ve kimler arasında yaşandığı belirlenmeli
b) Toplanan bilgilerin doğruluğundan emin olunmalı
c) Sorunla ilgili olmayanlardan da bilgiler alınmalı **
d) Tek taraflı bilgiler toplanmamalı
e) Yanlı bilgiler toplanmamalı
27. Katılmalı karar verme yönteminde aĢağıdaki durumlardan hangisi meydana gelmez?
a) Grup üyeler arasında anlaşmazlıklar yaşanmaz. **
b) Kararların daha iyi alınmasını sağlar
c) Grup içinde farklı gruplaşmalar olur
d) Çalışanlar kendilerini geliştirmeye çalışır
e) Çalışanların iş doyumu artar
28. Hemşire olarak, aşağıdaki durumlardan hangisinde “karar verme” yi daha üstteki yöneticiye bırakırsınız?
a) Gerekli yetki ve sorumluluğa sahip olmadığınızda **
b) Karar kendi biriminizi etkiliyorsa
c) Konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunuzda
d) Sorun, kendi sorumluluk alanınızdaysa
e) Konuyla ilgili karar vermede yetkilendirildiğinizde
1-Aşağıdakilerden hangisi dokuzlar kuralı için geçerlidir?
a-hatırlanması kolay olduğu için uygulamada yaygındır.
b-yanık yüzeyi genişliğinin hesaplanmasında 1.derece yanıklar dikkate alınmaz.
c-çocuklarda dokuzlar kuralı yerine doğrudan ölçüm ile yanık yüzdesi hesaplanmalıdır.
d-sadece acil tıbbi personelin yaklaşımı için kullan...ılması önerilmekterdir.
e-hepsi
CVP E
2- Yanık yarasının ciddiyetini etkileyen faktörler nelerdir?
a-yanığın derinliği,yanık yüzeyinin genişliği
.b-yanığın lokalizasyonu.
c-yanıklının yaşı,genel sağlık durumu ve özgeçmişi.
d-yanıkla yaralanma mekanizması.
e-hepsi.
CVP E
3- Aşağıdakilerden hangisi derin 2.derece yanığın özelliğidir?
a-en karakteristik görüntüsü büllerdir.
b-çok ağrılıdır.
c-eskar tabakası oluşur.
d-iyileşme 3-7 günde tamamlanır.
e-sinir uçları tahrip olduğu için fazla ağrı olmaz.
CVP E
4- Aşağıdakilerden hangisi büyük yanık sınıfına girer?
a-yetişkinlerde 2.derece %25 ten ,3.derece %10 dan büyükse.
b-çocuklarda 2.derece %20 den ,3.derece %10 dan büyükse.
c-yanık yüzdesi ne olursa olsun önceden diyabet,konjestif kalp yetmezliği ya da kronik böbrek yetmezliği olanlar.
d-yüz,göz,kulak,eller,ayaklar,perine yanıkları,solunum yada büyük travmalarla olan yanıklar.
e-hepsi
CVP E
5- Aşağıdakilerden hangisi yanığın fizyopatolojisinde yer alır?
a-hücre ölümü,doku ödemi.
b-kardiyak output ve dolayısıyla da kan basınca düşme.
c-oligüri,böbrek yetmezliği,akut tübüler nekroz.
d-paralitik ileus,stres ülseri.
e-hepsi.
CVP E
6- Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yanıklı hastada bakım ilkelerindendir?
a-kişiyi yanık etkeninden uzaklaştırmak.
b-yaralının yaşamını tehtit edebilecek durum kontroli yapmak.
c-havayolu açıklığı,dolaşımı,nabzı ve dış kanama olup olmadığını kontrel etmek.
d-yanık %10 ve daha fazla ise hastaneye sevk etmek.
e-hepsi.
CVP E
7- Aşağıdakilerden hangisi yanıklı hastalarda akut veya orta evrede bakım yönetim ilkelerindendir?
a-yara bakımının sağlanması,enfeksiyonun önlenmesi.
b-yeterli beslenmenin,normal vücut sıcaklığının sürdürülmesi.
c-GİS fonksiyonunun ,hareketin sürdürülmesi.
d-başa çıkma yöntemlerinin güçlendirilmesi,hasta ve ailesine ait sürecin desteklenmesi.
e-ağrı yönetimi
f-hepsi
CVP F.
8- Aşağıdakilerden hangisi akut veya orta evrede ağrının yönetim ilkelerinden değildir?
a-her hasta için en iyi ağrı kontrol yaklaşımı saptanmalıdır.
b-intravenöz yoldan narkotik aneljeziklerin kontrolli olarak verilmesi.
c-intramüsküler veya subkutan yoldan aneljezik uygulanması.
d-relaksasyon yöntemleri,biyo-feedback,hipnoz,dikkati başka yöne çekme metotları uygulanmalıdır.
e-anksiyolitik ve antidepresan ilaçlar uygulanabilir
CVP C.
9- Aşağıdakilerden hangisi yanıklı hastada yeterli beslenmenin sürdürülmesi ilkelerindendir?
a-ilk 24 saat genellikle enteral ya da paranteral beslenir.
b-bağırsak hareketlerinin başlamasıyla ağızdan sıvı alınmasını tolere edebilir.
c-katı yiyecekleri içeren diyete genellikle ilk haftanın sonunda başlanır.
d-az ve sık beslenmesi sağlanır.
e-hepsi.
CVP E
10- Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşme problemleri içinde yer alır?
a-hipertrofik skarlar yaranın oluştuğu bölgeye lokalizedir,sarmal görünümlüdür.
b-keloidler hipertrofik skarın yara yerinin dışına taşma durumuna denir,mantar görünümlüdür.
c-kontraktürler yanık ve doku kaybına neden olan yaraların iyileşmesi ile o bölgenin ileri derecede büzüşmesidir.
d-enfeksiyon,yetersiz beslenme ,serum albumin düzeyini 2gr/100 ml den az olması yara iyileşmesinde yetersizlik faktörleridir.
e-hepsi.
CVP E
11-aşağıdakilerden hangisi yanıkta Ödemin nedenlerinden değildir?
a-kapiller geçirgenliğin artmasına
b-plazmanın damar dışına çıkması
c-onkotik basıncı artması
d-lokal lenfatiklerin tıkanması
e-emilim hızının artması
CVP E
12- aşağıdakilerden hangisi yanıkta Kalp Damar Yanıtı değildir?
a-kardiyak output
b- kan basıncında düşme
c-periferal vazokonstrüksiyon
d-vaskülit
e-aritmi
CVP E
13- aşağıdakilerden hangisi yanıklı hastada sıvı elektrolikleri dengesizlikleri yaratan durumlardır?A-kapiller permeabilitenin artması
B-damar içinden damar dışına plazmanın geçmesi
C-yanık yüzeyinden sıvının buharlaşması
D-Aşırı volüm yüklenmesi
E- HEPSİ
CVP E
14-aşağıdakilerden hangisi Derin 2 ci derece yanık özelligi degildir?
A-Kuru, koyu kırmızı renk, kapiller dönüşte bozulma
B-Elastikiyet kaybı
C-Epidermis ve dermis de hasar
D-Orta veya ciddi iz bırakır, cerrahi girişim gerekir
E-Çok ağrılı, hiperestezik
CVP E
15 yanıklı hastada sıvı tedavisini başlatan faktorlerden değildir?
A-yanığın büyüklüğü derinliği,
B-yaş
C-kronik hastalıklar
D-dehidratasyon
E-malnitrasyon
CVP E
16. aşağıdakilerden hangisi Sıvı replasmanının yeterliliğinin göstergesi değildir?
A-Üriner atımın yetişkinde 30-50ml/saat/,
B-sistol KB 90-100mmHg’dan yüksek,
C-nabız 120/dakikadan düşük,
D-elektrik yanığı olan yetişkinde Üriner atımın 120-150ml/saat olması,
E-solunum 16-20/dakika
CVP -D
17.Yanıklı hastanın enfeksiyonunu önlemede alınacak girisimlerden hangisi yanlıştır?
A-katı izolasyonun uygulanması
B-temiz ve güvenli bir çevre
C-invaziv yollar ve kateterler rutin olarak değiştirilmelidir.
D-ziyaretçi kısıtlaması yapılmalıdır.
E-hasta ve ailesine ait sürecin desteklenmesi
CVP E
18-Yanık hastası için Aşagıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Curling’s ülseri nedeniyle kanama meydana geldiyse buzlu serum fizyolojikle lavaj yapılması
B-Hasta odasının ısısı genellikle 32.2-32.8 °C tercih edilmektedir.
C-Mide içeriği pH ve kan açısından değerlendirilir.
D-Alt ekstremite yanığında ayağa kaldırılmadan önce uygulanan bandajlar venöz dönüşü azaltır ödemi engeller
E-Hasta ve ailesinin eğitimi yanık yönetiminin başlangıcıyla başlar.
CVP D
19.Aşağıdakilerden hangisi kanserde tehlike belirtilerindendir?
a-barsak ve mesane alışkanlıklarında değişme.
b-iyileşmeyen yaralar.
c-olağan dışı kanama ya da akıntılar.
d-inatçı öksürük ,hırıltılı solunum ya da ses kısıklığı.
e-hepsi
CVP E
20-Aşağıdakilerden hangisi kemoterapinin kontrendikasyonlarındandır?
a-enfeksiyon.
b-böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukları.
c-yakın zamanda radyoterapi almış hasta.
d-gebelik
e-hepsi
CVP:E
21. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapik ilaçların acil ve erken dönem yan etkilerindendir?
a-bulantı-kusma.
b-kaşıntı,diyare.
c-kardiyak aritmi.
d-gonodal etki.
e-pulmoner etki.
CVP C
22-Aşağıdakilerden hangisi hastalığın belirtilerini hafifletmek ,rahatlatmak,acıları dindirmek ve yaşam kalitesini artırmak için uygulanan radyoterapi biçimidir?
a-küratif radyoterapi.
b-kombine radyoterapi.
c-palyatif radyoterapi.
d-teleterapi.
e-brakiterapi.
CVP C
23-Aşağıdakilerden hangisi kemoterapik ilaçların hazırlanması ve uygulanması sırasında dikkat edilecek kurallardandır?
a-ilaçlar oral yol ile verilecekse elle tutulmamalıdır.
b-eldivenler 10 dk den fazla kullanılmamalı,çıkarıldıktan sonra eller iyice yıkanmalıdır.
c-IM verilecekse geri sızmasını önlemek için Z tekniği kullanılmalıdır.
d-IV sete enjektör ile ilaç uygulandığında enjektörü setten çıkarırken alkolle ıslatılmış steril bir tampondan yararlanmalı.
e-hepsi
CVP E
24-Hemşirelik tanısında hangisi yanıklı hastada Periferal Doku perfüzyonunda değişiklikligin tanımlayıcı özelliklerinden değildir?
A-Arteriyal nabızların olmaması ya da azalması
B-solgunluk, siyanoz
C-arteriel Kan basıncında azalma
D-Kapiller geri dönüsün 3 saniyeden geç olması
E-Hava yolu mukozasında ödem
Cvp E
25–Gaz Değişiminde Yetersizlik olan yanıklı bir hastada aşagıdakilerden hangisi söylenemez?
A-Entübasyon genellikle ilerleyici ödeme bağlı tıkanmalardan önce uygulanır.
B-Düşük oksijen ve yüksek karbondioksit düzeyi oksijen tedavisi ya da mekanik ventilasyon gerekliliğinin göstergesidir
C-Akciğerlerin durumu ilk 24 saatte çekilen göğüs filmlerinde bulgu vermeyebilir
D-Sekresyonda is bulunması inhalasyon yaralanmasını doğrular. Aşırı sekresyon enfeksiyonu gösterebilir
.E-% 65 nemlendirilmiş oksijen tedavisi uygulamak ve kaydetmek
CVP E
26-Hangisi yanıklı hasta icin söylenemez?
A-Yoğun ödem ve inflamasyon ilaçların iM ve subkutan absorbsiyonunu azalttığından IV yol tercih edilmelidir.
B-Akut solunum sıkıntısı sendromu başlangıcındaki hastalarda anahtar bulgu, %100 oksijen alırken gelişen hipoksemidir.
C-Yanıklı hastadaki yara iyileşmesindeki bozukluklar aşırı veya anormal iyileşme ya da yetersiz yeni doku oluşumu Şeklindedir
.D-Kederlenme vücut fonksiyonlanndan birinin kaybı durumunda görülür ve duygusal iyileşmenin ilk basamağı için gereklidir.
E-Daha derin kısmi katmanlı yanıklann üzerindeki kırmızı granülasyon dokusunun iyileşmedigini kötüye gittigini gösterir,
CVP E
27-Aşagıdaki hangi bulgular sepsis göstergesidir?
A-.Bağırsak seslerinde azalma,
B-taşikardi
C-tansiyon düşmesi, idrar çıkısında azalma
D-yüksek ateş ve ateş basmaları
E HEPSİ
Cvp E
28-Genis yanıklar için hangisi söylenemez?
A-Büyük yanıkların ilk iki saatinde total vücut suyunun %15′i, ilk sekiz saattinde %80′i kaybedilebilir.
B Geniş yanıklarda yaklaşık 20 dakika içinde kardiyak out-put %25-30 oranında azalmaktadır.
C-Büyük yanıklı kişilerde ilk 72 saat içinde %86 oranında stres ülserleri geliştiği gösterilmiştir.
D-Geniş yanıklı hastalarda günde 5-7 litre kadar sıvı, yanık yüzeylerinden buharlaşarak kaybolur.
E-Büyük yanıklarda hastanın oksijen tüketimi hipermetabolizma nedeniyle 3 yada 4 kat artar.
CVP E
29-yanıklı hastada Ağrı duyumunu azaltmak için aşagıdakilerden hangisi yapılır?
a-Yanığın yıkanması
b-Debride edilmesi
c-hepsi
d-Pansuman değiştirilmesinden 20 dakika önce parenteral narkotik, 5 dakika önce IV narkotik analjezikleri uygulamak
e-Yatak beşiği kullanmak
cvp C
30- beden imajı bozulmus yanıklı hastada aşagıdakilerden hangileri olusur?
A-Vücut parçasına bakmama dokunmama
B-hepsi
C-Vücut parçasını saklama ya da teşhir etme
D-Değişim ya da kayıpla aşırı meşgul olma
E-Öz yıkım davranışları
CVP B
31-Solunum sıkıntısı olan hastaya hangileri yapılır?
A-solunum sayısı ,göğüs hareketleri, solunuma yardımcı kasların kullanımını takip
B-hışırtı, hırıltı gibi beklenmedik seslerini, oksijen saturasyon düzeylerini takip
C-burun delikleri etrafında is gibi durumları izlemek O2 tedavisi
D-hepsi
E-sekresyonu miktar, renk, yoğunluk ve is varlığı açısından değerlendirmek
CVP D
32-Aşagıdakilerden hangisi radyasyonun Lokal Akut Etkilerinden degildir?
A-Geçici veya sürekli kısırlık
B- Sindirim sistemi fonksiyonlarında azalma veya anormallik
C- Kan yapıcı dokuların fonksiyonlarında azalma veya anormallik
D- Sinir sistemi fonksiyonlarında anormallik.
E-Katarakt
CVP E
33- Aşagıdakilerden hangisi radyasyonun yaygın Akut Etkilerinden degildir?
A-Yara izleri
B- Saç dökülmesi
C- İştahsızlık
D- Boğaz iltihapları
E- Diyare
CVP A
34 –kanserli hastayı enfeksiyondan korumak icin alınan önlemlerden degildir?
A-hasta tek kişilik odaya alınmalı
B-Son günlerde canlı aşı yaptıran insanlar maske eldiven giyerek ziyaret etmeli
C-Çiğ sebze, meyve, çiğ yumurta, süt ve ürünlerinin verilmesinden kaçınılmalı
D-Kateterizasyon, lavman, rektal derece ve tampon uygulaması önlenmeli
E-İstenmeyen vücut kıllarının temizliğinde sadece elektrikli traş makinası kullanılmalı
CVP B
35- kanama riski olan kanserli hastada alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?
A-İntramüsküler enjeksiyonlardan kaçınılmalı Venöz yol tercih edilmeli
B-valsalva manevralarını cok dikkatli yapmalı
C-İnvaziv girişimlerde hematomu önlemek bası uygulanmalı,
D-Cinsel ilişkiden önce su içerikli kayganlaştırıcı kullanılmas
ıE-Konstipasyonu önlemek için dışkı yumuşatıcı ve laksatifler kullanılmalı
CVP B
36- Alopesi gelişen kanserli hastada aşagıdakilerden hangisi önerilmez?
A-Saç kaybı arttıkça, kalan saçları traş ettirebileceği konusunda öneride bulunmak
B-Hastaları şapka, eşarp, bone, peruk gibi değişik materyaller konusunda bilgilendirmek,
C-Kemoterapiden önce saçlarını kısaltmasını önermek
,D-kafa derisi hipotermisi önermek ,dolaşımını azaltmak için kullanılan araçlar önermek
E-Kalan saçlar için sık şampuan uygulamamak ve yumuşak fırça kullanmak
CVP D
37 –kanserli hastada oral mukozada enfeksiyon, lezyon ve agrıyı önlemek icin hangisi yapılmaz?A-%25 in üzerinde alkol içeren gargaralar kullanılmalı
B-profilaktik olarak antifungal ve antiviral ajanlar uygulanmalı
C-4 saatte bir yumuşak diş fırçası ile dişleri fırçalamak, mukostatin ve betadin ile gargara yapmak
D-2 saatte bir hidrojen peroksit solüsyonu, ardından serum fizyolojik ile ağız bakımı yapmak
E- ağızda kanama varsa bunu önlemek için hastaya ağzına küçük bir buz parçası almasını önermek
CVP A
38 -kanserli bir hastada konstipasyon gelişmis ise aşagıdakilerden hangisi amaçlanmaz?
A-sıvı elektrolit dengesinin normal seviyede olması, normal kilonun sürdürülmesinin sağlanmasıdır.
B-Hastanın normal sıklıkta ve kıvamda gaita yapması,
C-defekasyonda ağrısının olmaması
D-laksatif lavman ya da supozituvara gereksiniminin azalmasıdır.
E-Hastanın günde en az 8-10 bardak su içmesi sağlanmalı
CVP A
39- kemoterapiye bağlı bulantı kusma sorunu yaşayan hastaya hasgisi önerilmez?
A-Antiemetik ilaçları en az yarım saat önce vermek
B-Bulantı ve kusma sırasında ağızdan nefes almanın faydalarını anlatmak,
C-Yiyeceklerin özellikle sıvı gıdalardan seçilmesine dikkat etmek
D-Yemekten sonra dinlenmesi ve yavaş aktiviteler yapmasını önermek
E-Öğünlerin azar azar sık sık alınmasını ve iyice çiğnenmesini
Cvp C
40- Anemi sorunu gelişmis bir kanser hastasında dikkat edilmesi gerekenlerden deigldir?
A-Ortostatik hipotansiyon baş dönmesi varsa, özellikle yatarken ve kalkarken yavaş hareket etmesini söylemek
,B-Halsizlik ve dispneyi gözlemek, gerekirse oksijen tedavisi yapmak,
C-Eğer halsizliği varsa enerji toplaması için hastayı dinlenmeye teşvik etmek
D-Kan saturasyonu %90 ının altında veya hastada semptomlar varsa oksijen tedavisi uygulamak
E-Hasta hematemez, melena, diş eti kanması, hematüri, yeni oluşan peteşi ve ekimoz takibi
CVP E
41- Trombositopeni gelişen kanserli hastada aşagıdakilerden hangisi yanlıstır?
A-Tansiyonun yükselmesi önlenmeli sistolik kan basıncı 140 mmHg ‘ nın altında tutulmalı
B-İdrar hematüri yönünden gözlenmeli
C- Sık sık göz dibi muayenesi yapılmalı
D- nonsteroid antiinflamatuarların ve aspirin içeren ilaçların kullanımıda çok dikkatli olmalı
E- Trombosit sayısı 50000/mm3 ‘ ün altında olan hastaların cinsel ilişkide kaçınması söylenmeli
CVP D
46)aşağıdakilerden hangisi siroz sınıflandırılmasında yer almaz?
a)pulmoner siroz*** kardiyak olacak
b)alkolik siroz
c)postnekrotik siroz
d)bilier siroz
e)Wilson siroz
47) )Aşağıdakilerden hangisi mide salgısı olan gastrinin görevidir?
a)mideyi korur
***b)HCL salınımını sağlar
c)B12 vitamin emilimini sağlar
d)HCL ve pepsinojen içerir

48)laktasi...fler hangi hastalarda kullanılmamalıdır?
a)crohn hastalığı
b)şiddetli diyare
c)ileostomi
***d)hepsi

49)aşağıdakilerden hangisi endoskopi sonrası hemşirelik bakımında yanlış verilmiştir?
a)öğürme refleksi gelene kadar ağızdan bişey verilmez
***b)fowler pozisyonda yatırılır
c)komplikasyonlar açısından takip edilir.
d)sedasyon etkisi geçtikten sonra eve gönderilir
e)işlem sonrası 10_12 saat araba kullanmaması gerektiği söylenir

50)kolonoskopi işlemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)bağırsak temizliği için 2 gece önceden laktasif verilir
b)yaşlı hastalara yeterli sıvı elektrolit ve kalori alımlarını sürdürmesi için eğitim verilir
c)bağırsak perferasyonu açısından izlenir
d)işlem öncesi IV analjezik ve sedatif uygulanır
***e)bağırsak temizliği yapıldığı gün rutin ilaçlarını alabileceği söylenir

51)besin maddelerinin farenksten mideye ulaşıncaya kadar herhangi bir noktada yarattığı takılma hissine ne denir?
a)pirozis
b)odinofaji
***c)disfaji
d)halitozis
e)regürjitasyon

52) Tip B (kronik gastrit) de midenin hangi bölümü etkilenir?
***a)antrum
b)pilor
c)fundus
d)corpus
e)kardia

53) gıda alımıyla rahatsızlığın artması yemekten 1-2 saat sonra çıkan ağrı hangi mide rahatsızlığında görülür?
a)duedonom ülseri
***b)mide ülseri
c)gastrit
d)özafagal ülser

54)Aşağıdakilerden hangisi çölyak hastalığında hemşirelik bakımında yanlış verilmiştir?
a)gluten içeren çavdar, yulaf,arpa,buğday verilmez
b)mısır ,pirinç,patates verilebilinir
***c)süt ve süt ürünleri kullanabileceği söylenir
d)dehitratasyon var ise paranteral sıvı perfüzyonu yapılır
e)elektrolit ve sıvı kaybı yönünden izlenir


55)klasik kaldırım taşı görünümü ile belirti veren bağırsak hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
a)çölyak hastalığı
b)irritabl bağırsak hastalığı
***c)crohn hastalığı
d)whipple hastalığı

56) Hastalığın ikterik fazı sırasında deride safra pigmentlerinin varlığı şiddetli kaşıntıya neden olabilir. Hangisi Kaşıntıya yönelik hemŞirelik giriŞimlerinden değildir?
a) Serin, hafif geniş giysilerin kullanılması, yünden yapılmış battaniye ve elbiselerden kaçınılması.
b- Yumuşak, kuru, temiz yatak kullanımı, ılık fakat sıcak olmayan banyo kullanılması.
c- Deriye kaşıntı önleyici krem ve losyonların uygulanması.
d- Terleme ve vücut ısısını arttıran aktivitelerden kaçınılması.
e- karanlık bir çevre sağlanması. *** (Serin olacak)
57) Yüksek viral yüklü annelerden gebelik süresinde; intrauterin veya doğum sırasında; vertikal % 10-30 olasılıkla bulaşma gerçekleşmekle birlikte, özellikle viral yükü düşük annelerden doğan bebeklere bulaşma gerçekleşmemektedir. Bebekler doğum sonrasında değerlendirilirken hangi yönden araştırılmalıdır?
a)Anti-HCV yönünden
b) HCV RNA yönünden ***
c)anti-HBV yönünden
d)anti HAV

58) aşağıdakilerden hangisi siroz hastalığının etyolojisinde yer alır?
a)Hepatit virüsleri
b)Kronik alkolizm
c)Hepatotoksik ilaçlar ve kimyasal maddeler
d) Konjenital kalp yetmezliği
e)Kolestaz
***F-)HEPSİ

59) kimusun nötralizasyonu ve kalsiyum, demir emilimi hangi organda gerçekleşir?
a)Duedonumda***
b)midede
c)ince bağırsakda
d)safra kesesi
e)hepsi

60) apendiks nerededir?
a)İnce bağırsakların İleoçekal valv ile kalın bağısaklara bağlandığı yerde.***
b)midenin İnce bağırsaklara bağlandığı yerde
c)kolonun rectuma bağlandığı yerde
d)safra kesesi ile ince bağırsak arasında
e)transvers kolon ve desenden kolon arasında

61) hangisi besinlerin ve selüloz zarlarının parçalanması, besinlerin bir araya gelmesi ve sindirim mukozasının tahrişinin önlenmesi bakımından önemli bir harekettir?
a)Çiğneme***
b)Peristaltik Hareket (ilerletici Hareket)
c)Kontraksiyonlar/Karıştırıcı hareket
d)Emilim
e)Yutma

62) ağızdaki sindirim faaliyetlerinden değildir?
a) besinler vücuda ağız yoluyla girer sindirimin ağızda başlar.
b)Besinleri dişler parçalar
c)besinleri salgı bezleri ıslatır ve dil hareket ettirilmesini sağlar.
d) su, alkol, demir, vitaminler, glukoz ve ilaçlar emilir***
e)Tükrük salgısı besinlerin tadı ya da kokusuna bağlı refleks olarak salgılanır

63) hangisi ağızdaki mukus sekresyonunun faydalarından değildir?
a)ağzı sürekli ıslak tutar,
b)karbonhidrat sindirimini başlatır***
c)besin atıklarında üreyen bakterilere karşı dişleri korur
d)besinleri ıslatarak kolay yutulmasını sağlar.
e)hepsi

64) -ağızda Sublingual bezden salgılanan pityalinin görevi hangisidir?
a)besin atıklarında üreyen bakterilere karşı dişleri korur
b)Besinleri parçalar,
c)sindirim mukozasının tahrişini önler
d)nişastayı şekere dönüştürerek karbonhidrat sindirimini başlatır***.
e)besinleri ıslatarak kolay yutulmasını sağlar
65) Yutma işlevinin hangi evresinde yutma işlemi başlar?.
a)İstemli evre***
b)Farinks evresi
c)Özefagus evresi
d)hiçbiri
e)hepsi
66) Peristaltik hareketler kalın bağırsakta kaç saatte boşalmasını sağlayacak hızdadır?
a)1-2saat
b)15saat
c)48 saat
d) 24 saatte***
e)36 saat
67) kimusun kontrollü olarak duedonuma geçmesini sağlayan yapı hangisidir?
a)Pilor pompası***
b)Villilerin hareketleri
c) Peristaltik hareketler
d)tükrük bezleri
e)hepsi
68) Emilim hangi yolla gerçekleşir?
a)aktif transport,
b)diffüzyon,
c)ozmoz
d)pinositoz
e)hepsi***

69) Temel besin öğelerinin emilimi büyük ölçüde nerede gerçekleşir?
a)ince bağırsaklarda***
b)midede
c)kalın bağırsakta
d)pilorda
e)hepsi
70) Radyopak maddenin tamamen atılabilmesi için hangi işlem gerekebilir?
a)hastanın bol sıvı alması sağlanmalı gerekirse laksatif verilmeli***
b)posasız diyet verilmeli
c)demirden zengin gıdalar verilmeli
d)bol lifli gıdalar verilmeli
e)hepsi
71) Magnetik resonans ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)Organların kesit görüntüleri, x ışınları kullanılarak görüntülenir.***
b)manyetik alan ve radyasyon kullanılarak, bilgisayar analizi ile elde edilir.
c)Protonlardan alınan sinyaller ile dokunun siyal yoğunluk hariası çıkarılır.
d)Karın içindeki kan damarları, abseler, fıstüller, neoplastik ve kanama alanlarının yanısıra yumuşak doku da değerlendirilir.
e)hiçbiri
72) hangisi teknisyum, iyod gibi radyoaktif isotopların kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir?
a)Kolon grafısi
b)Sintigrafi***
c)Bilgisayarlı Tomografi
d)Magnetik resonans
e)özofagogastroduodenoskopi
73) hangisi Sintigrafinin kullanıldığı alanlardan değildir?
a)Organların büyüklüğündeki değişiklikler,
b)anatomik yerleşim bozuk-lukları,
c)Karın içindeki kan damarları, abseler, fıstüller,kanama alanları ve yumuşak doku değerlendirilir***
d) neoplazm varlığını belirlemek için kullanılır.
e)kistik ya da abse gibi odaksal lezyonlar değerlendirilir.
74) hangisi üst sindirim sistemi fibroskopisinin komplikasyonlarındandır?
a)Kanama
b)ağrı
c)yutma güçlüğü
d)vücut ısısında artış
e)hepsi***
75) Endoskopi yapılan hastaya işlem sonrası hangi pozisyon verilir?
a)Semi fawler ***
b)supine
c)trendelenburg
d)yüzüstü
e)hastanın rahat ettiği pozisyon verilir
76) Gastrik analiz hangi amaç için kullanılır?
a)mide mukozasının sekresyon fonksiyonunu değerlendirmek
b)pilor veya duedonum obstrüksiyonlu hastalarda mide retansiyonunun varlığını değerlendirmek c)Zollinger Ellison sendromu gibi hastalıkların tanısı için kullanılır.
d)pilor veya duedonum obstrüksiyonlu hastalarda mide retansiyonunun derecesini değerlendirmek
e)hepsi***
78) shangisi Kolonoskopi yapılan hastada işlem sonrası hastada karın ağrısı, kramplar, kanama veya rektal kanama, karında gerginlik ve ateş gibi belirtiler hangi durumun ortaya çıktığını gösterir?
a)enfeksiyon
b)bağırsak perforasyonu ***
c)divertikül
d) Kısa bağırsak sendromun
e) Crohn hastalığı
79) Hangisi mide içeriğinin özofagusa reflüsü sonucunda substernal bölgede oluşan ve bazen boğaza kadar yayılan yanma hissidir.
a)Odinofaji
b) Disfaji
c) Retrosternal Yanma (Pirozis)***
d) Regürjitasyon
e) Halitosis

80) Özefagusun organik bir hastalığına bağlı olarak yutma sırasında substemal bölgede duyulan ve oral alımı kısıtlayan,besin özofagusu terk ettikten sonra kaybolan ağrıdır?
a)yutma ağrısı (Odinofaji)***
b) Disfaji
c) Retrosternal Yanma (Pirozis)
d) Regürjitasyon
e) Halitosis
81) Hangisi besin maddelerinin farinksten mideye ulaşıncaya kadar herhangi bir noktada yarattığı orofarinks veya özofagus kaynaklı olabilen takılma hissidir?
a)yutma ağrısı (Odinofaji)
b) Disfaji***
c) Retrosternal Yanma (Pirozis)
d) Regürjitasyon
e) Halitosis
82) Regürjitasyon nedir?
a)mide veya özofagus içeriğinin spontan olarak ağıza gelmesidir.***
b)Ağız kokusudur
c)üst karın bölgesinde hissedilen genellikle yemekle birlikte olan bir rahatsızlıktır
d)besin maddelerinin farinksten mideye ulaşıncaya kadar herhangi bir noktada yarattığı takılma hissidir
e)yutma sırasında substemal bölgede duyulan ve oral alımı kısıtlayan ağrıdır.
83) Ağız ve boğaz hastalıklarında görülen ağız kokusu (halitozis) hangi hastalıklarda görülmez?
a)özofagus divertikülleri,
b)kronik özofajit,
c)kabızlık***
d)atrofık gastrit,
e)pilor stenozu ve infeksiyonlar
84) Hangisi Streptekok, stafilokok, E.coli ye bağlı olarak gelişen AİDS’ te, Crohn hastalığında görülen ülser tipidir?
a) gastrit Tip A
b)Antral gastrit Tip B
c)Özel gastritler***
d)Atrofik gastrit
e) hemorajik gastrit
85) Hangisi Kronik gastrittir?
a) gastrit Tip A
b)Antral gastrit Tip B ****
c)Özel gastritler
d)Atrofik gastrit
e) hemorajik gastrit
86) Sindirim sistemine ait incelemelerden üreaz testi hangi durum için yapılır?
a)intrensek faktör miktarını tesbit etmek
b)gastritin kanamaya yol açıp açmadığını anlamak
c)H.pylori infeksiyonuna karşı oluşan antikorları belirlemek
d)Pernisiyöz anemi olup olmadığını anlamak
e)hepsi
87) gıda alımıyla mide ile ilgili rahatsızlığın artması, zaman zaman bulantı-kusma, kilo kaybı varsa hangisi düşünülmelidir?
a) Stres ülserleri
b)penetre ülser***
c)duedonal ülser
d)mide ülseri
e)gastrit
88) -yemeklerden 2-4 saat sonra ve gün ortası, ikindi, ve gece yarısı ağrı, periyodik ve ataklar tarzında ağrı hangisinde görülür?
a) Stres ülserleri
b)penetre ülser
c)duedonal ülser***
d)mide ülseri
e)gastrit
89) -sol üst epigastriumda, sırtta ve üst abdomende yanma ya da gaz baskısı; yemeklerden 1-2 saat sonra ağrı hangisinde görülür?
a) Stres ülserleri
b)penetre ülser
c)duedonal ülser
d)mide ülseri***
e)gastrit
90) antiasitler düşük dozda hangi elementi içerirler?
a)kalsiyum
b)potasyum
c)alüminyum***
d)nitrat
e)hepsi
91) Hepatit A için yeterli sayı ve aralıkta yapılmış bağışıklamadan sonra ne kadar süre koruyuculuk sağlamaktadır?
a)yaklaşık 50 yıl kadar
b)yaklaşık 20 yıl kadar***
c)yaklaşık 5 yıl kadar
d)yaklaşık 1-2 yıl kadar
e)yaklaşık 10 yılkadar
Hangisi Sindirim sisteminin yardımcı organlarından değildir?
a) karaciğer
b) mide****
c)safra kesesi
d)pankreastır.
e)hiçbiri

2-sindirim sistemini oluşturan aşağıdaki organların baştan sona doğru sıralaması hangi şıkta yer alır?
I-ağız
II-ince bağırsak
III-farenks
IV-anüsle sonlanan kalın bağırsaklar
V-özefagus
VI-mide
a)I-II-III-IV-V-VI
b)I-II...I-V-VI-II-IV***
c)I-VI-II-III-IV-V
d)I-V.-III-II-VI-IV
e)I-III-II-V-IV

3-Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi ile ilgili yanlıştır?
a) Sistemin hastalıkları ve fonksiyon bozuklukları çeşitli semptomlarla ortaya çıkar.
b)Bu bozukluklar organizmanın diğer sistemlerini de etkiler.
c) yardımcı organları karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarıdır.
d) ağızdan başlayıp, özafagus, mide ve bağırsaklar ile devam ederek anüste sona erer
e)yaklaşık 20 metre uzunluğunda bir yapıdır.***

4- Sindirim sistemi organizma hücrelerinin ihtiyacı olan besinleri, sıvı ve elektrolitleri yararlanabilir hale getirme görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisi olmaz?
A)yiyecek maddelerini sindirim için moleküler hale dönüştürür,
b)küçük moleküllere ayrılmış maddelerin kana absorbsiyonunu sağlar,
c)sindirilmeyen ve absorbe edilmeyen yiyecek maddelerinin vücuttan atılmasını sağlar.
d)sıvıların geri emilerek idrar oluşumunu sağlar***
e)atık ürünlerin vücuttan atılmasını sağlar.

5- aşağıdakilerden hangisi Sindirim sisteminin sindirim, emilim ve atılım olaylarını gerçekleştirebilmek için gerekli olan fonksiyonlardandır?
a)çiğneme
b)yutma
c)mide-bağırsak hareketleri
d)sekresyon
e)hepsi***

6-Sindirim Sistemi Organlarından ağız ve yapıları ile ilgili hangisi doğrudur?
a)Ağız boşluğu önde dudaklar, yanlarda yanaklar ve altta ağız tabanı ile çevrelenir.
b)Ağız boşluğu içinde dil ve 32 adet diş bulunur.
c)submandibular, sublingual (pityalin ve mukus salgılar) ve paratis bezi olmak üzere üç çeşit salgı bezi bulunur.
d)Bezlerin salgılarını parasempatik sistem artırır, sempatik sistem ise azaltır.
e)hepsi***
7-Aşağıdakilerden hangisi spinal kordun önünde, trekeanın arkasında göğüs boşluğu içinde mediastnumda yer alan 25 cm uzunluğunda bir borudur?
a)Özefagus***
b)Trekea
c)farenx
d)ağız boşluğu
e)larenx

8-Mide anatomisi ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)karın bölgesinin üst ve orta kısmında ve diyafragmanın hemen altında yer alır.
b) Boş iken 15-16 cm uzunluğunda ve duvarlar birbirine yapışıktır.***
c)Yukarıda özofagus, aşağıda duedonumun bulbus bölgesi ile birleşir.
d)Özofagus ile birleşim yerinde kardiyak (özofagial) sifinkter,yer alır
e)duedonum ile birleşim yerinde pilorik sifinkter yer alır.

9- Özefagus yapısını oluşturan 4 tabaka içten dışa doğru hangi şıkta doğru sıralanmıştır?
a)submukoza, kas, fıbroz doku, mukoza,
b)mukoza, submukoza, kas ,fıbroz doku ***
c fıbroz doku, kas mukoza, submukoza
d) fıbroz doku, kas, submukoza, mukoza,
e) mukoza, submukoza, fıbroz doku, kas

10-Boş iken 15-16 cm uzunluğunda olan Mide hacmi boşken ne kadardır?
a)0,1 litre
b)2 litre
c)1.5 litre***
d)2,4
e)10cc

11-hangisi mideyi oluşturan bölgelerden değildir?
a)kardiya,
b)endotel***
c)fundus,
d)korpus,
e)antrum ve pilor

12- Midenin içten dışa doğru dört tabakası vardır.Aşağıdakilerden hangisinde bu tabakalar içten dışa doğru sıralanmıştır?
a)mukoza, submukoza, kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )ve seroza****
b)kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik ),mukoza, submukoza ve seroza
c)seroza ,mukoza, submukoza ve kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )
d)mukoza,submukoza, seroza ve kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )
e)seroza,kas tabakası (longitudinal, sirküler, oblik )mukoza ve submukoza

13- Midenin salgılarından hangisi B12 vit emilimini sağlar?
a)mukus
b)gastrin
c)gastrik sekresyon
d)intrinsik faktör***
e)hepsi

14-Midenin salgılarından hangisi HCL salınımını sağlar?
a)mukus
b)gastrin***
c)gastrik sekresyon
d)intrinsik faktör
e)hepsi

15-Midenin salgılarından hangisi HCL ve pepsinojen içerir?
a)mukus
b)gastrin
c)gastrik sekresyon***
d)intrinsik faktör
e)hepsi

16-Midenin salgılarından hangisi mideyi korur?
a)mukus***
b)gastrin
c)gastrik sekresyon
d)intrinsik faktör
e)hepsi

17- kimus nedir?
a)Mideye giren besin.
b)Midede besinlerin iyice karışması sonucu oluşan bulamaç.***
c)kolon içeriği
d)duedonumdan salınan enzim
e)safra salınımı sonrası karışan bulamaç

1rtalama olarak mide ne kadar sürede boşalır?
a)2-3 saatte
b)6-7 saatte
c)1 saatte
d)3-4 saatte***
e)7-8 saatte

19-İnce bağırsaklar ile ilgili hangisi doğrudur?
a)GİS’in toplam uzunluğunn 2/3 ünü oluşturur.
b)Yaklaşık 5-6 m uzunluğunda, 4cm çapındadır.
c)Anatomik olarak; üst bölüm duedonum, orta bölüm jejunum, alt bölüm ileumdur.
d)İleoçekal valv ile kalın bağısaklara bağlanır, bu bağlantı yerinde apendiks bulunur.
e)hepsi
20-hangisi İnce bağırsak duvarı oluşturan tabakalardan değildir?
a)mukoza,
b)submukoza,
c)İleoçekal valv***
d)muskularis propria
e)serozadır.
21-Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi hastalıklarında görülen semptomlardan değildir?
a) Ağrı
b) Retrosternal Yanma (Pirozis)
c) Ağrılı yutma (Odinofaji)
d) Disfaji
e) Vertigo***
22- Aşağıdakilerden hangisi duodenum ülserindeki ağrının özelliğine uygundur?
a) Yemeklerden 2-4 saat sonra ağrı olur, ***
b) Yemeklerden 1-2 saat sonra ağrı olur,
c) Gıda alımıyla rahatsızlık artar,
d) Sol üst epigastriumda olur
e) Belli bir özellik arz etmez.
23- Aşağıdakilerden hangisi irritabl bağırsak sendromunda verilecek hemşirelik bakımlarından değildir?
a) Diyet düzenlemesi yapılmalıdır.
b) Sıvı alımı artırılmalı, sık aralıklarla az az beslenme sağlanmalıdır.
c) Stres, alkol ve sigaradan uzak durulmalıdır.
d) Düzenli defekasyon alışkanlığı edindirmelidir.
e) Sıvı alımı kısıtlanmalı, beslenmede özel bir düzenlemeye gerek yoktur. ***

24-ileri karaciğer hastalıklarında aminoasit metabolizması bozukluğuna bağlı olarak nefeste duyulan kötü kokuya ne ad verilir?
a) Flapping tremor
b) Fetör hepatikus ***
c) Prüritus
d) Palmar eritem
e) Spider angioma
25- Kan serumunda HbsAG ve HbeAG pozitif bulunan vakalar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bu vakaların kanında HBV vardır, bulaştırıcılıkları fazladır, ***
b) Bu vakaların kanında HBV vardır, bulaştırıcılıkları azdır,
c) Bu vakaların HBV karşı bağışıklıkları vardır,
d) İyileşme dönemindedirler
e) Henüz hastalık oluşmamıştır.

26-En sık rastlanan kolonun motilite sorunu hangisidir?
a)İrritabl bağırsak sendromu***
b)Malabsorbsiyon Sendromu
c)Akut İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
d)Crohn Hastalığı
e)hepsi


27-İrritabl bağırsak sendromu ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)En sık rastlanan kolonun motilite sorunu irritable kolondur.
b)İrritabl bağırsak sendromu (İBS) aralıklı ve tekrarlayıcı barsak işlevlerinde değişim görünen bir belirtiler kompleksidir.
c)İBS' da, hastalığı açıklayacak yapısal ve biyokimyasal anormallikler bulunmamaktadır.
d)İrritabl bağırsak sendromu, 1-40 yaşları arası görülür.
e)İBS olan hastaların %80' ini erkekler oluşturur.***

28-Hangisi İrritabl bağırsak sendromunun etyolojisi içinde yer alır?
a)depresyon, anksiyete gibi psikolojik faktörler
b)genetik yatkınlık
c)yağ oranı fazla veya irritan yiyecek tüketimi
d)alkol ve sigara alışkanlıklarının etkisi
e)hepsi***

29-Hangisinde yemekten üç saat sonra rektosigmoid motor aktivitelerinde artış olduğu saptanmıştır?
a)İrritabl bağırsak sendromu***
b)hepato ensafelopati
c)Akut İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
d)Crohn Hastalığı
e)duedonal ülser

30-İrritabl bağırsak sendromunun klinik belirtileri hangisinde yanlış yazılmıştır?
a)Dışkılama sıklığı ve kıvamında değişiklikle birlikte ağrı
b)Dışkının daima yumuşak olması ***
c)Acil defakasyon
d)Dışkılamadan sonra rahatlayamama
e)Karında şişkinlik hissi aşırı gaz çıkarma

31-İrritabl bağırsak sendromu, tanısı için hangisi yapılır?
a)tam bir sağlık öyküsü ve fizik muayene
b)rektal tuşe,
c)tam kan sayımı, kan biyokimyası, troid fonksiyon testleri,
d)feçes incelemeleri ,sigmoidoskopi, baryumlu kolon grafisi ve kolonoskopi
e)hepsi***
32-İrritabl bağırsak sendromunda Tedavi ve Hemşirelik Bakımı için hangisi yanlıştır?
a)Tedavi semptomlara yönelik olarak panlanmalıdır.
b)Antispazmotikler verilmelidir.
c)Diyet düzenlemesi yapılmalıdır.
d)sıvı alımı kısıtlanır***
e)Konstipasyonu var ise lifli besinler diyette yer almalıdır.

33-İrritabl bağırsak sendromunda Tedavi ve Hemşirelik Bakımı için hangisi doğrudur?
a)Kafeinli ve asitli yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
b) Bol sıvı alımı sağlanmalıdır.
c)Düzenli defekasyon alışkanlığı edindirmelidir.
d)Sakız çiğnememelidir.
e)hepsi***

34-İrritabl bağırsak sendromunda Tedavi ve Hemşirelik Bakımı için hangisi yanlıştır?
a)Bu kişiler psikolojik danışmanardan yardım alabilirler.
b)Sıvı alımı artırılmalı, sık aralıklarla az az beslenilelidir.
c)Egzersizden uzak durması önerilmelidir.***
d)Stres, alkol ve sigaradan uzak durulmalıdır.
e)Rahatsızlığı arttırdığı düşünülen besinlerden uzak durulmalıdır.

35-İrritabl bağırsak sendromunda genel olarak uzak durulması gereken yiyeceklerden değildir
a)peynir,kafein, çikolata
b)kızartma gibi çok yağlı besinler ,
c)aşırı baharatlı yiyecekler
d)mayalı yiyecekler
e)lifli besinler***
36)aşağıdakilerden hangisinin emiliminin bozulmasıyla malabsorbsiyon ortaya çıkmaz?
a)vitaminler
b)minareler
c)karbonhidratlar
d)yağlar
e)glikoz***
37)hagisi çölyak hastalığında yapılması gereken tedavi de yer almaz?
a)besin intoleransı varsa o besin yasaklanır
b)kaybedilen vitamin ve mineraller ilave olarak verilir
c)anatomik bozukluk varsa cerrahi olarak düzeltilir
d)süt ve süt ürünleri önerilmelidir***
38)hangisi crohn hastalığının belirtilerinden birisi değildir?
a)karında rahatsızlık duygusu,dışkıda yumuşama
b)kahve telvesi şeklinde kanama***
c)kilo kaybı,hipokrom anemi,lokositoz sedimantasyonda artma
d)ileri durumlarda malarbsobsiyon sendromu,akut perforasyon,
e)peritonit ,deri fistülleri ve karında kitleler
39)hepatit a virüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)kuluçka dönemi 15- 50 gündür
b)bulaşma solunum ve damlacık yolla olur***
c)kronik taşıyıcılık göstermez
e)hastalığın prognozu iyidir
40)hangisi hepatit A nın klinik belirtilerinden değildir?
a)ateş,kırgınlık
b)bulantı,
c)yorgunluk ve iştahsizlık
d)koyu renk idrar,açık renk dışkı
e)hastalığın şiddeti hastanın kilosu ile ilgilidir***

41)HBV nün kuluçka süresi kaç gündür?
a)28-180***
b)20-40
c)15-50
d)30-50
42)HBV nin bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a)parenteral
b)neonatal
c)horozantal
d)cinsel
e)hepsi***
43)aşağıdakilerden hangisi HBV de preikterik dönemde görülen belirtilerden değildir?
a)iştahsızlık,bitkinlik
b)bulantı kusma,ateş
c)ciltte sararma***
d)sigaraya ve yağlı yiyeceklere tahammülsüzlük
44)akolik dışkı (çamcı macunu) hangi hastalığın belirtisidir?
a)çölyak
b)HBV***
c)HAV
d)HCV

45)mevcut veya geçirilmiş hepatit enfeksiyonu serolujik testlerden hangi parametre gösterir?
a)hbs ag
b)anti hbs
c)anti HBc IgG***
d)HBV DNA

HEMŞİRELİK BAKIMI 16.HAFTA SORULARI
1)meme kanseri yerleşiminde areola ve üst iç kadran eşleşmesi hangi şıkta doğru verilmiştir?
a-%50-%18
b)-%11-%6
c-%18-%15 ***
d-%15-%18 e-%6-%50
2) meme kanserinin hormonal tedavisinde başvurulan ilaç nedir?
a-levotroksin
b-asetil sistein
c-metilparaben
d-tamoksifen ***
e-estradiol
3) birden fazla kanser... odağı aranıyorsa yapılacak en doğru tarama yöntemi nedir?
a-mammografi
b-ultrason
c-kkkm
d-manyetik rezonans ***
e-klinik muayene
4) meme kanserinden korunmada en etkili yöntem olan KKMM ne zaman yapılır?
a-senede
3 kez
b-her ay adetliyken
c-doktor kontrolünde her ay
d-menstrüasyonun bitiminden sonraki 5-7 günlerde***
5) forgue belirtisi nedir?
a-meme başında çökme
b-kahverengi akıntının olması
c-meme derisinde sınırlı ödem
d-deride eritem ve ülserasyon
e-tümörlü memenin yukarıda dik ve dolgun olması***
6)hangisi meme ca majör risk faktörlerinden değildir?
a-1.dereceden yakınlarda ca öyküsü
b-cinsiyet
c-menarşın 12 yaşın altında olaması***
d-yaş
e-daha önceden ca öyküsü bulunması
7) aşağıdakilerden hangisi memenin büyük kanallarında sıvı birikmesiyle oluşan bakteri enfeksiyonudur?
a-mastit
b-kanal ektazisi ***
c-fibrokistik
d-fibroadenom
e-forgue (hazırlayan :esra çalapkulu)
8)süt bezleri hakkında hangisi yanlıştır?
a) Süt bezleri lob adı verilen gruplarda toplanmaktadır.
b)Her lob, pek çok sayıda daha küçük lob içermektedir.
c)süt bezi her biri ayrı bir salgı kanalı ile meme başına açılan 25-30 lobdan oluşmaktadır.***
d)Her lobda 20-40 kadar lobül bulunmaktadır. .
e)Lobül, toplayıcı bir duktus çevresine yerleşmiş 10-100 kadar alveolden (asinüs) oluşmaktadır. Not:15-20 lob olacak

9) duktus laktiforus aşağıdakilerden hangisidir?
a)toplayıcı kanallar***
b)süt sinüsleri
c)meme mezleri
d)meme başı
10)en sık görülen meme hastalığı hangisidir?
a)fibrokistik hastalık***
b)fibroadenom
c)kanal ekstazisi
d)mastitits
11) fibrokistik hastalık hakkında hangisi söylenemez?
a)Asemptomatik olabileceği gibi, ağrı, hassasiyet veya değişik boyutlarda memede ele gelen kitle şeklinde belirtiler de görülebilir.
b) Fibrokistik hastalıkta fibröz bağ dokusunda aşırı bir proliferasyon, duktus epitelinde ve lobüllerde hiperplazi gibi değişiklikler kanser belirtileridir***
c)Meme kistleri 35-50 yaş arasında perimenapozal dönemde oldukça sık görülen lezyonlardır.
d) Meme kistleri meme lobüllerinden kaynaklanan içi sıvı dolu lezyonlardır.
12)aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Erkeklerde meme kanseri kadınlara göre 14 kat daha çok görülür***
b) Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artar
c)20 yaşından önce çok ender olan meme kanserinin sıklığı 30 yaşından sonra giderek artar, bu artış 40 yaş dolaylarında hızlanır
d)60’lı yaşlarda en yüksek düzeylerine ulaşır
13)aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Meme kanseri tedavisi görmüş kadınlarda ikincil meme kanseri riski, ilk kanser tanısından sonraki her yıl için %1 azalmaktadır***
b) Atipik hiperplazi saptanan kadınlarda ise meme kanseri oluşma riski 4 kat fazladır
. c) Yakın aile bireylerinde meme kanseri öyküsünün bulunması, riski 2–3 kat artırır.
d)Meme kanserinin erken yaşta çıkması ve bilateral olması, riski önemli derecede artırır.
e)Menopoz öncesi dönemde meme kanseri görülen bir hastanın birinci derece akrabasında risk normalin 3 katıdır.
14) Yakın aile bireylerinde menopoz öncesi, çift taraflı meme kanseri saptanan kadınlarda risk kaç kat artar ve yüzde kaçında kanser gelişme riski vardır?
a)9 kat artmakta ve %50’sinde kanser gelişme olasılığı vardır***
b) 6 kat artmakta ve %40’inde kanser gelişme olasılığı vardır
c) 8 kat artmakta ve %70’inde kanser gelişme olasılığı vardır
d) 4 kat artmakta ve %20’inde kanser gelişme olasılığı vardır
15)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Günde 2-3 bardak alkol alan kadınlarda meme kanseri riski 1.4-1.7 kat artmaktadır.
b) Yasam boyu maruz kalınan östrojen miktarı arttıkça meme kanseri olma riski de artmaktadır
c) Adölesan dönemde gelişimini tamamlamamış meme dokusu radyasyona duyarlı olup, maruz kalma sonrası gelişme bozuklukları ve meme kanseri oluşabilmektedir.
d) Menopozdaki kadınlara uzun süreli (15 yıl üzeri) östrojen hormonu verilmesi meme kanseri riskini azalttığı saptanmıştır ****
16)aşağıdakilerden hangisi meme kanserinin belirti ve bulgularındandır? a)Ağrısızdır ,hareketsizdir b)Tek taraflı ve süreklidir
c) şekilsiz ve zor palpe edilir
d) Sınırları kısmen belirlenebilir
e)hepsi***
17) Meme kanserinin kadranlara göre görülme oranı hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) üst dış kadranda %50, areola bölgesinde %18,
b))üst iç kadranda %15, alt dış kadranda %11
c) alt iç kadranda %6
d)hepsi***
18) hangisi meme kanserinde erken tanı yöntemlerinindendir?
a) kendi kendine meme muayenesi (KKMM)
b) fizik muayene
c) mamografi
d)hepsi***
19) Amerikan Kanser Birliği’nin 40 yaş ve üzeri Kadınlarda belirti vermeyen Meme Kanserinin Erken Tanısı İçin Önerdiği Tarama Rehberine göre hangisi yanlıştır?
a)her ay kkmm
b)her yıl klinik muayene
c)her yıl mamografi
d)üç yılda bir klinik muayene***
20) Memedeki palpe edilemeyen kitleleri belirlemenin en iyi yöntemi hangisidir?
a)klinik muayene
b)ultrasonografi
c)mamografi***
d)sintigrafi
21) kanserli kitle ve onun etrafından bir miktar sağlıklı meme dokusu nun alınmasına ne denir?
a)mastektomi
b) Lumpektomi ***
c)segmentektomi
d)hepsi
22) Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu nedir?
a) Kaybedilen memenin yerine yenisinin oluşturulmasıdır***
b)mastektomi sonrası meme kontrolüdür
c)mastektomi sonrası kemoterapidir
d)mastektomi sonrası radyoterapidir
23)kemoterapi hangi durumlarda kullanılır?
a)Koltuk altı lenf nodülleri pozitif olanlarda
b)uzak metastazı tespit edilemeyen cerrahide
c) radyoterapi veya her ikisiyle birlikte tedavi edilebilen evre 2 ve 3’deki hastalarda asıl tedaviye ek olarak
d)hepsi***
24)hangisi meme kanserinde hemşirelik bakım ve yönetiminin amaçlarındandır?
a)Meme kanseri olan hastanın tedavi seçenekleriyle ilgili karar verme sürecine aktif katılması
b)tedavi planına tümüyle uyması
c)yardımcı tedavinin yan etkilerine katlanması d)değer verdiği kişilerle sağlık çalışanının sağladığı destekten tatmin olması
e)hepsi***
25)aşağıdakilerden hangisi meme kanserinde ameliyat öncesi hemşirelik bakımında yer almaz?
a)Hastaya ilk 24 saat kolunu ve omuzunu hareket ettirmemesi gerektiği ve bir yastık üzerinde yükseltilerek lenfatik ve venöz akışın kolaylaştırılacağı anlatılmalıdır
b) Hemşire ameliyat öncesi dönemde hastaya ve ailesine tedavinin yan etkilerinden, kişisel bakım uygulamalarından söz edilmemelidir***
c) Ameliyat öncesi hastaya mastektominin neden yapılacağı, yararları, psikolojik ve kozmetik etkileri iyice anlatılmalı ve tartışılmalıdır
d)Hastaya muhtemel kesi yeri açıklanır, drenler ve drenaj materyali hakkında bilgi verilir
26)hangi şık mastektomi yapılması planlanan bir hastaya verilecek ameliyat öncesi eğitim konularını içermektedir?
a)Hastanede uygulanacak rutin yatış işlemleri ve ameliyat öncesi rutin fiziksel hazırlık işlemleri
b)İnsizyon şekli, yeri, drenaj sistemi,solunum egzersizleri
c)Yatak içinde dönme ve oturma, omuz ve kol egzersizleri
d)Etkilenen taraftaki kolun elevasyonu ve el ,kolun bakımı
e)hepsi***
27) Memede oluşan lenfatik sıvının çoğunluğu hangi lenf nodlarında drene olur?
a. Koltuk altı lenf nodu***
b. İnternal mammarian lenf nodları
c. Supklavikular lenf nodları
d. Pektoral lenf nodları e. Parasternal lenf nodları
28)Mastitite hemşirelik yönetimi için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a. Hasta emziriyorsa emzirmesi durdurulur
b. Ağrının azaltılması ve hastanın rahatlatılması için memeye soğuk ıslak kompres uygulanabilir
. c. Süt kanallarının boşaltılması gerekir***
d. Emzirmek bebek için zararlıdır
e. Hepsi doğrudur
29)Aşağıdakilerden hangisi 40 Yaş ve üzeri için erken tanı ve taramada klinik muayenenin yapılma sıklığıdır?
a)3 yılda bir klinik muayene
b)6 yılda bir klinik muayene
c)12 ayda bir klinik muayene***
d)2 yılda bir klinik muayene e)18 ayda bir klinik muayene
30) Mastektomi sonrası günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konular hangi şıkta yanlış verilmiştir?
a) Ameliyattan sonra ilk 3 ay ameliyat olan taraftaki kolunuzun üzerine yatmayınız,
b) Size anlatılan egzersizleri doğru ve düzenli olarak yapınız
c)Ameliyat olan taraftaki kolunuzdan enjeksiyon, aşı, akupunktur yaptırmayınız; kan aldırmayınız ve tansiyon ölçtürmeyiniz.
d) sıkan giysiler giymeniz gerekekir.***
e) Ameliyat olan taraftaki kolunuzla ağır eşya taşımayınız
31)aşağıdakilerden hangisi radyasyon tedavisinde doğrudur?
a)radyo terapi verilen bölge ovalama ve keselemekten kaçınılır
b)bu bölgede sabun pudra parfüm kozmetik eşya kullanılmaz
c)bu bölgeye doğruda sıcak veya soğuk uygulama yapılmaz
d)eğer güneşe maruz kalacaksa faktörü yüksek olan güneş koruyucu krem kullanılabilir ***
e)hepsi
32) Aşağıdakilerden hangisi mastektomi sonrası hastanın günlük yaşamında dikkat etmesi gereken konular içinde hatalı verilmiştir?
a)Ameliyattan sonra ilk 3 ay ameliyat olan kol üzerinde yatılmaması
b)verilen egsersizlerin düzenli yapmanın önemi
c)ameliyat olan koldan tansiyon ölçülüp kan alınabilir***
d)aşırı sıkan giysi giyilmeyecek
e)ameliyatlı kol ile ağır eşya taşımayacak
33) Aşağıdakilerden hangisi basit lenf drenajı masajını tanımlar
a)elle yapılır
b)sadece lenf ödem gelişen kolu değil göğsü ve sırtıda kapsamalıdr
c)sıvazlama şeklinde olmalıdır
d)kaymayı sağlayıcı herhangi bir madde kullanılmamalıdır
e)hepsi***
34) Aşağıdakilerden hangisi lenf ödemine yönelik hemşirelik bakımında doğru değildir?
a)kol elevasyona alınır
b)elastik bandajla sarılır
c)tuzdankısıtlı diyet uygulanır
d)hastaya lenf ödemine yönelik eğitim verilir
e)sadece lenf ödemi olan kola masaj uygulanır***
35) mastektomi sonrası kişide karşılaşan en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
a)deride ülserasyon ***
b)lenf ödemi
c)ağrı
d)forgue belirtisi
36) meme kanserinde mikro metastazı yok etmek için kullanılan tedavi hangisidir?
a)cerrahi tedavi
b)kemoterapi***
c)hormonal tedavi
d)radyo terapi
e)mastektomi
37) Aşağıdakilerden hangisi meme kanseri belirtsi değilidir?
***a) kitlenin ağrılı olması
b)kitlenin hareketsiz olması
c)meme başı akıntısının kanlı olması d)tümör taşıyan göğsün yukarı çekik dik ve gergin olması e)deride ödem
38) Aşağdakilerden hangisi meme kanserinde majör risk faktörlerinden değildir?
a)cinsiyet (kadınolmak)
b)40 yaşın üstünde olmak
***c)yağlı diyet
d)daha önce memenin geçirdiği kanser
e)birinci derecede yakınlarında meme kanseri öyküsü olması
39) Aşağıdakilerden hangisi mastit ve abseye yönelik hemşirelik bakımından değildir?
a)süt kanallarının boşaltılması önerilir
b)ilaçlarını düzenli alması sağlanır
***c)hastalığından dolayı kesinlikle emzirmeyi bırakması söylenir
d)ağrıyı azaltmak için sıcak uygulama yapılır
40) Aşağıdakilerden hangisi memede oluşan lenfatik sıvının en çok döküldüğü yerdir?
a)internal mamarial lenf nodları
***b)koltuk altı lenf nodları
c)supraklavikular lenf nodları d)supskapılar nodlar
41) meme ca lı hastalarda uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri nelerdir?
a)meme koruyucu ameliyatlar
b)mastektomi
c)meme rekonstrüksiyonları
d)hepsi***
42) Lenfödem için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Kronik lenfödemçok sayıda nodülün çıkarıldığı ameliyat sonrasında görülür.
b)Radikal mastektomiden sonra görülme oranı%39.5 tir
c)Ameliyat olan taraftaki kol paranteralgirişim ve kan basıncı ölçümü için kullanılmamalıdır.
d)Lenfödemde elastik bandaj ve kompresyon giysiler kullanılmamalıdır.***
e)Lenfödem gelişen kol elevasyona alınmalıdır.
43)aşağıdakilerden hangisi meme profilinde bulunmaz?
a)Duktus
b)Meme ucu
c)Yağ
d)Serratus anterior kası*****
e)Pektoralis majör kası
44)Meme CA hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Kadınlarda giderek sıklığı artmaktadır
b)Erkeklerde de görülebilir
c)Daha çok fibrokistik zeminde gelişir.*****
d)Kalıtımın rolü vardır. e)Üst dış kadranda daha çok görülür.
45)Aşağıdakilerden hangisi meme CA nın ilk belirtisi olabilir?
a)Memede ağrı
b)Memede kitle*****
c)Sarı renkli meme akıntısı d)Kilo kaybı e)Meme de kızarıklık
46)Aşağıdakilerden hangisi meme CA kitlesinin özelliği değildir?
a)Ağrısızdır
b)Tek taraflı ve süreklidir
c)Hareketlidir*****
d)Şekilsiz ve zor palpe edilir e)Sınırları kısmen belirlenebilir
47)Hangisi sistemik yayılım gösteren meme CA nın ideal tedavisidir?
a)Lokal eksizyon
b)Mastektomi
c)Mastektomi_Radyoterapi
d)Kemoterapi e)Mastektomi_Radyoterapi_Kemoterapi** 
 

Answer | Back to the post overview